Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Qualitative Research on 21st Century Skills Acquired by Project Based Learning

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 85 - 110, 30.08.2021
https://doi.org/10.47477/ubed.952556

Öz

Project based learning (PBL) provides a basis for problem solving, critical thinking, collaboration, communication and innovation. With this aspect, PBL can be thought as a method using to achieve 21st century skills. The research aims to identify 21st century skills achieved by PBL in the direction of results of dissertations and papers. The research designed by qualitative method is a document analysis. Qualitative descriptive analysis was used to data analysis. The dissertations and papers were collected considering finding section including 21st century skills achieved by PBL. 168 scientific researches were analyzed and reviewed in the scope of this research. The results of the research show that academic achievement, attitude development, motivation, persistence, cooperation, problem solving, innovation and thinking skills are mostly studied in PBL research for 21st Century skills acquisition. According to finding of the research, communication, collaboration, research, information literacy, academic success, productivity, innovation-creativity, motivation, thinking skills, responsibility, problem solving and attitude improvement are the most frequent 21st century skills acquired by PBL.

Kaynakça

 • Acar, E. N. (2011). Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine ve biyolojiye yönelik tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. [1]
 • Acaray, C. (2014). Fen ve teknoloji öğretiminde proje tabanlı öğrenme yönteminin çevre bilgisine ve enerji farkındalığına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. [2]
 • Ada, S., Baysal, Z. N. ve Kadıoğlu, H. (2009). Projeye dayalı öğrenme yaklaşımı’nın öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına ve görsel sunu uygulamalarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 89-96. [3]
 • Aldemir, S. B. (2013). Proje tabanlı öğrenme yönteminin biyoloji öğretmen adaylarının akademik başarısı ve eleştirel düşünme becerisi üzerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [4]
 • Alioğlu, E. (2014). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ortaokul 6.sınıf görsel sanatlar dersi ebru ünitesinin öğrenci başarısına, tutumuna ve kalıcılığa etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. [5]
 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z. ve Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması*. Pamukkale University Journal of Education, (40), 160-175.
 • Ananiadou, K. & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD education working papers, No. 41, OECD Publishing.
 • Arıbaş, S. ve Fırat, Ş. (2010). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik akademik başarıları üzerinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 186, 310-319. [6]
 • Asan, A. & Haliloğlu, Z. (2005). Implementing project based learning in computer classroom. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 4(3). [7]
 • Asilsoy, Ö. (2007). Ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi anabilim dalı biyoloji öğretmenleri için ptö yaklaşımı konulu bir hizmetiçi eğitim kurs programı geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [8]
 • Aslan, Ö. (2009). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik motivasyonlarına ve bilimin doğasını anlama düzeylerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [9]
 • Aslantaş, S. (2008). İlköğretim II. kademe proje tabanlı öğrenme yönteminin görsel sanatlar dersine katkısı (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [10]
 • Atar, İ. G. (2009). Meslek lisesinde proje tabanlı öğrenme (Salihli imkb anadolu teknik lise, teknik lise ve endüstri meslek lisesi örneği) (Basılmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [11]
 • Atıcı, B. ve Polat, H. (2010). Web tasarımı öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısı ve görüşlerine etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(2), 122-132. [12]
 • Atik, C. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi ) (Basılmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. [13]
 • Avcı, A. (2006). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi anabilim dalı elektronik eğitim seti tasarımında entegre programlama yazılımı ile desteklenen proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin elektronik devre tasarımı yapma ve geliştirme performanslarına ve kalıcılığa etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [14]
 • Avcı, E., Su Özenir, Ö. ve Yücel, E. (2016). Students' experiences during Tübitak secondary education students' research projects competition and ıts contribution to their university life*. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 1-21. [15]
 • Avşar, Ö. (2017). İngiliz dili eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin uygulanması üzerine bir araştırma (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi, Mersin. [16]
 • Ay, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme ve geleneksel öğretime ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 53-67. [17]
 • Ayan, M. (2012). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersi akademik başarı düzeyine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 167-183. [18]
 • Ayas, C., Çeken, R., Eş, H. ve Taştan, B. (2013). “Bu benim eserim” fen bilimleri projelerinde vatandaşlık eğimi açısından sosyal sorumluluk ve vatandaşlık bilinci. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 1-19. [19]
 • Ayaz, M. F. (2014). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen derslerindeki akademik başarılarına ve fen derslerine yönelik tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması (Basılmamış doktora tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Aydın, S. (2012). Proje tabanlı öğrenme ortamlarının biyoloji öğretmen adaylarının öz-düzenleme seviyeleri ve öz-yeterlik inançları üzerine etkisi (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [20]
 • Aydın, S., Demir Atalay, T. Ve Göksu, V. (2018). Project-based learning practices with secondary school students. International Online Journal of Educational Sciences, 10(3), 230-242. [21]
 • Aydınyer, Y. (2010). Proje tabanlı öğrenmenin farklı bilişsel stillere sahip 7. sınıf öğrencelerin geometri bilgi seviyesi, tutum ve aktif öğrenme stratejileri ve öğrenmenin değerine etkisi (Basılmamış doktora tezi). ODTÜ, Ankara. [22]
 • Bal, A. B. (2012). Öğretmen adaylarının matematik dersinde proje görevi hazırlama sürecine ilişkin görüşleri. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 21(2), 281-299. [23]
 • Baran, M. Ve Maskan, A. (2009). Proje tabanlı öğrenme modelinin fizik öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin elektrostatiğe yönelik tutumlarına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 41-52. [24]
 • Baş, G. (2011). Investigating the effects of project-based learning on students’ academic achievement and attitudes towards english lesson. TOJNED : The Online Journal Of New Horizons In Education , 1(4), 1-15. [25]
 • Başbay, A. (2006). Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenmenin sürece, öğrenen ve öğretmen görüşlerine etkisi (Basılmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [26]
 • Başer, D., Özden, M. Y. ve Karaarslan, H. (2017). Collaborative project-based learning: An integrative science and technological education project. Research in Science & Technological Education, 35(2), 131–148. [27]
 • Baysura, O.D., Altun, S. ve Yücel-Toy, B. (2015). Perceptions of teacher candidates regarding project-based learning. Eurasian Journal of Educational Research, 62, 15-36. [28]
 • Bell, S. (2010). Project based learning for the 21st century: Skills for the future. Clearing House, 83, 39-43.
 • Benzer, E. (2010). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan çevre eğitimi dersinin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığına etkisi (Basılmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [29]
 • Bilgü, H. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkilerine ilişkin bir araştırma (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. [30]
 • Binkley, M., Estad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., MillerRicci, M., & Rumble, M. (2012). Defining Twenty-First Century Skills. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Eds.), Assessment and Teaching of 21st Century Skills (pp. 17-66). Dordrecht: Springer.
 • Birinci, E. (2008). Materyal tasarımı ve geliştirilmesinde proje tabanlı öğrenmenin kullanılmasının öğretmen adaylarının eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. [31]
 • Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial M., Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning, Educational Psychologist, 26(3-4), 369-398.
 • Bozlar, B. (2017). Proje tabanlı öğrenmenin 5.sınıf fen bilimleri dersinde öğrencilerin akademik başarı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [32]
 • Börekci, C. (2018). Proje tabanlı öğrenme ile öğrenenlerin özdüzenleme ve üstbiliş becerilerinin desteklenmesi (Basılmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [33]
 • Bülbül, Y. (2017). Proje tabanlı öğrenme yönteminin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevresel vatandaşlık düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi üzerine bir karma desen araştırması (Basılmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [34]
 • Cam, Ç. (2013). Genel Kimya dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [35]
 • Canoğlu, M. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş grubu çocuklarda proje tabanlı öğrenmenin sezgisel matematik becerilerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [36]
 • Cömert, G. G. (2014). Proje tabanlı öğrenmeye dayalı öğretim metodunun öğrencilerinin insan dolaşım sistemi kavramlarını anlamalarına ve biyoloji dersine karşı tutumlarına etkisi (Basılmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [37]
 • Çakallıoğlu, S. N. (2008). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı fen bilgisi öğretiminin akademik başarı ve tutuma etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çukurova üniversitesi, Adana. [38]
 • Çakan, S. (2005). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulandığı 6. sınıf matematik dersine ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (bir eylem araştırması) (Basılmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [39]
 • Çakıcı, Y. ve Türkmen Y. (2013). An investigation of the effect of project-based learning approach on children’s achievement and attitude in science. TOJSAT : The Online Journal of Science and Technology, 3(2), 9-17. [40]
 • Çelik, H. Ç., İlhan, A. ve Gündüz, S. (2016). The evaluation of theses prepared on project-based learning in turkey: a content analysis study. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(2), 61-74.
 • Çeliker, H. D. (2012). Fen ve teknoloji dersi "güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi" ünitesinde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrenci başarılarına, yaratıcı düşünmelerine, fen ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisi (Basılmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [41]
 • Çetin, O. ve Şengezer, B. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Proje Çalışmalarına İlişkin Görüşleri∗. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 24–49. [42]
 • Çevik, M. (2018). Proje tabanlı (pjt) fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (stem) eğitiminin, meslek lisesi öğrencilerinin akademik başarılarına ve mesleki ilgilerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 281-306. [43]
 • Çıbık, A. S., Aka, E. İ. Ve Kayacan, K. (2016). Genel fizik laboratuvarı-ıı dersinde kullanılan proje tabanlı öğretim yönteminin öz-yeterlik, tutum ve başarıya etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 511-534. [44]
 • Çıbık, A. S. (2011). Elektrik akımı konusunda yanlış kavramalar ve bunların giderilmesinde analojilerle desteklenmiş proje tabanlı öğrenme yönteminin etkisi (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [45]
 • Çıbık, A. S. (2006). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersinde öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerine ve tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [46]
 • Çiftçi, S. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine, erişilerine, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi (Basılmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [47]
 • Çiftçi, F. (2011). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ve uygulama örnekleri (Basılmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. [48]
 • Çil, A. (2005). Kimya eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin incelenmesi ve öneriler (Basılmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [49]
 • Çırak, D. (2006). Çocuklara İngilizce öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin faydaları (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [50]
 • Dağ, F. ve Durdu, L. (2012). Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecine yönelik görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(1), 200-212. [51]
 • Dağhan, G., Nuhoğlu Kibar, P., Menzi Çetin, N., Telli, E. ve Akkoyunlu, B. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bakış açısından 21. Yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 215-235.
 • Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. In J. Bellanca & R. Brandt (Eds.), 21st century skills: Rethinking how students learn (pp. 51-76). Bloomington, IN: Solution Tree Press.
 • Değirmenci, Ş. (2011). Fen ve teknoloji dersinde ‘Canlılar ve Enerji İlişkileri’ ünitesinin öğretilmesinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [52]
 • Demir, K. (2008). Bütünleştirilmiş öğretim programının işbirliğine dayalı ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla uygulanmasının etkililiği (Basılmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [53]
 • Demir, T. (2013) Türkçe öğretimi dersinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 53-76. [54]
 • Demiral, Ü. (2015). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. İçinde G. Ekici (Ed.) Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme-öğretme yaklaşımları-II (s. 459-500). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirhan, E., Köklükaya, A. N. ve Laçin Şimşek, C. (2017). Projeye dayalı öğrenmenin faydaları: Proje günlükleri örneği, Anadolu Öğretmen Dergisi, 1(2), 1-20. [55]
 • Deveci, H. ve Eryılmaz, Ö. (2016). Öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk projesine katılımlarına ilişkin görüşleri: Let’s do it! Türkiye örneği, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7(25), 163-185. [56]
 • Dilli, R., Mamur, N., & Sarıbaş, S. (2017). Kentin bellek mekânlarından imgeye: Görsel sanatlar eğitiminde proje tabanlı bir öğrenme yaklaşımı. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 340-368. [57]
 • Dilşeker, Z. (2008). Fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yöntemi kullanımının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına, ders başarısına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [58]
 • Doğan, K. (2008). Hücre konusundaki kavramların öğretilmesinde proje tabanlı öğrenmenin başarıya etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar. [59]
 • Doğay, G. (2010). Ekoloji ünitesinin öğrenilmesinde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi (İstanbul ili örneği) (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [60]
 • Duruhan, K. ve Şan, İ. (2013). Öğretmen adaylarının ÖTMG dersinde proje hazırlama sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies: JASSS, 6(7), 379-399. [61]
 • Ekici, G., Abide, Ö. F., Canbolat, Y. ve Öztürk, A. (2017). 21.Yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 6(1), 124-134.
 • Ekiz, S. O. (2008). Fen ve teknoloji laboratuvarının proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile desteklenerek öğretiminin öğrenci başarısına, hatırda tutma seviyesine ve duyuşsal özelliklerine etkisinin araştırılması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Muğla. [62]
 • Erdem, A. (2008). Proje tabanlı öğrenmenin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin bilgisayar dersi başarısına ve tutumuna etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [63]
 • Erdem, M ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim Online 1(1), 2-11. [64]
 • Erdemir, T. (2014). Uzaktan eğitimde bulut bilişim teknolojileri ile proje tabanlı öğrenme uygulaması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [65]
 • Erdoğan, A. (2011). Sosyal bilgiler dersinde tarih konularının öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı (Basılmamış yüksek lisans tezi). Aksaray Üniversitesi, Aksaray. [66]
 • Erdoğan, G. (2007). Çevre eğitiminde küresel ısınmanın öğrenilmesinde proje tabanlı öğrenmenin etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. [67]
 • Erdoğan, N. F. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin ders başarısı ve sınıf atmosferine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [68]
 • Ersoy, A. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta teknoloji destekli proje tabanlı öğrenme uygulamaları. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No.101. [69]
 • Ersoy, R. (2013). Biyoloji eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ortaöğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalıklarına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [70]
 • Eşsizoğlu, G. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin üstün zihin düzeyindeki öğrencilerin erişilerine, yaratıcı ve eleştirel düşünme düzeylerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [71]
 • ETDME: Educational Technology Division Ministry of Education. (2006). Project-based learning handbook: Educating the millennial learner. Kuala Lumpur, Malaysia: Educational Technology Division Ministry of Education.
 • Fadel, C., Bialik, M., Trilling, B. (2015). Four-dimensional education: The competencies learners need to succeed. Boston (MA): Center for Curriculum Redesign.
 • Fatmawati, A. (2018). Students’ perception of 21st century skills development through the implementation of project-based learning. Pedagogy Journal of English Language Teaching, 6(1), 37-46.
 • Fırat, Ş. (2008). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik akademik başarıları üzerinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya. [72]
 • Girgin, D. (2009). Canlılar ve hayat ünitesinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [73]
 • Guo, S. ve Yang, Y. (2012). Project-based learning: an effective approach to link teacher professional development and students learning. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 5(2), 41-56.
 • Gültekin, M. 2005. The effect of project based learning on learning outcomes in the 5th grade social studies course in primary education. Educational Sciences: Theory and Practice, 5(2), 548–56. [74]
 • Gültekin, M. (2014). Okulöncesi öğretmenliği programı öğrencilerinin proje tabanlı öğrenmeye ilişkin görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2). [75]
 • Gültekin, Z. (2009). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili görüşlerine, bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [76]
 • Gündüz, M. (2014). İlköğretim 3.sınıf hayat bilgisi dersinde "sorumluluk" değerinin proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile öğretiminin akademik başarı ve tutuma etkisi (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [77]
 • Günüç, S., Odabaşı, H.F. ve Kuzu, A. (2013). 21. Yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436- 455.
 • Güven, E. (2011). Çevre eğitiminde tahmin-gözlem-açıklama destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin farklı değişkenler üzerine etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [78]
 • Güven, İ. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının proje yönetimi deneyimlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı (1), 204-218. [79]
 • Hasni, A., Bousadra, F., Belletête, V., Benabdallah, A., Nicole, M. C. ve Dumais, N. (2016). Trends in research on project-based science and technology teaching and learning at K–12 levels: A systematic review. Studies in Science Education, 52(2), 199-231.
 • Işık, D. E. (2007). Hayat bilgisi öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin akademik başarı, yaratıcı düşünme, kalıcılık, hayat bilgisi dersine karşı tutum düzeylerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [80]
 • İmer, N. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumuna etkisinin araştırılması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [81]
 • İncik, E. Y. (2017). İlkokul öğretmen ve öğrencilerinin proje tabanlı öğrenmeye ilişkin sorunlarını çözmede eylem araştırması: 4. sınıf Türkçe dersi kapsamında bir çalışma (Basılmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin. [82]
 • İşçioğlu, E. (2010). Çevrimiçi proje tabanlı öğrenme ortamının öğrenci algısına ve başarısına göre değerlendirilmesi: Bir durum çalışması (Basılmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [83]
 • Kalaycı, N. (2008). Yükseköğretimde proje tabanlı öğrenmeye ilişkin bir uygulama projeyi yöneten öğrenciler açısından analiz. Eğitim ve Bilim, 33(147), 85-105. [84]
 • Kalyoncu, R. (2009). İlköğretim 8. sınıf görsel sanatlar dersi kent projesi konusunda proje tabanlı öğrenmeye dayalı bir uygulama örneği (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [85]
 • Kara, S. (2017). İlköğretim 6. sınıf görsel sanatlar dersinde Türk damgaları konusu ile milli değerlerin kazandırılmasında proje tabanlı öğrenmenin etkisi (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [86]
 • Karaca, E. (2011). Pedagojik ajan destekli ortamda proje tabanlı öğrenme yaklaşımının insan ve bilgisayar etkileşimi dersi başarısına ve öğrenci tutumuna etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. [87]
 • Karaçallı, S. (2011). İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. [88]
 • Karagül, S. (2017). Türkçe eğitiminde proje tabanlı öğrenme yöntemiyle desteklenen basamaklı öğretim programının öğrencilerin okuma ve yazma becerilerine etkisi (Basılmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [89]
 • Karakuş, M. (2017). Sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin sorun çözme becerilerine, tutumlarına, akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi*. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(4), 239-254. [90]
 • Karayol, S. A. and Akaygün, S. (2017). The effects of project based learning on environmental literacy, 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Dublin. [91]
 • Kaya, M. ve Oran, G. (2015). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ve Türkçe öğretimine yönelik bir uygulama. Turkophone, 2(1), 17-25. [92]
 • Kayıran, T. (2009). Çoklu zekâ kuramı destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı, tutum ve kalıcılığa (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [93]
 • Kaymakcı, S. ve Öztürk, T. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Proje Çalışmalarıyla İlgili Görüşleri. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(3), 103-128. [94]
 • Keser, K. (2008). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersinde başarı, tutum ve kalıcı öğrenmeye etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. [95]
 • Keskin, E. (2011). Proje tabanlı öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin başarı ve fen motivasyonlarına etkisinin incelenmesi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. [96]
 • Kılıç, M. (2009). Proje tabanlı öğrenmede web tabanlı araç geliştirilmesi ve kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri (Basılmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [97]
 • Kimsesiz, F., Dolgunsöz, E. ve Konca, M. Y. (2017). The effect of project based learning in teaching efl vocabulary to young learners of english: The case of pre-school children. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(4), 426-439. [98]
 • Kızıltaş, N. T. (2017). Fen bilimleri dersi öğretiminde proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanmasına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri: Muş örneği (Basılmamış yüksek lisans tezi). Muş Alparslan Üniversitesi, Muş. [99]
 • Koç, İ. (2008). Çoklu zekâ kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin 7. sınıf sosyal bilgiler dersindeki tutum ve erişilerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [100]
 • Koçak, İ. (2008). Proje tabanlı öğrenme modelinin kimya eğitimi öğrencilerinin alkanlar konusunu anlamaları ile kimya ve çevreye karşı tutumlarına olan etkisinin değerlendirilmesi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [101]
 • Koçoğlu, Ç. ve Köymen, Ü. (2003). Öğrencilerin hiperortam tasarımcısı olarak katıldığı öğrenme çevresinin yaratıcı düşünmeye etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(3), 127-136. [102]
 • Koparan, T. ve Güven, B. (2015). Proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin merkezi eğilim ve yayılım ölçülerine yönelik istatistiksel okuryazarlık seviyelerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 773-796. [103]
 • Korkmaz, H. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi (Basılmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [104]
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 193-200.
 • Köroğlu, Ü. M. (2011). İngilizce öğretiminde proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirme uygulamalarının lise öğrencilerinin başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. [105]
 • Köse, M. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi `'kuvvet ve hareket'' ünitesinin öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [106]
 • Larmer, J., Mergendoller, J. R. ve Ross, D. (2015). Setting the standard for project based learning: A proven approach to rigorous classroomınstruction. Alexandria, VA, USA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Lin, C., Ma, J., Kuo, K.Y. and Chou, C.C. (2015). Examining the efficacy of project-based learning on cultivating the 21st century skills among high school students in a global context. i-manager’s Journal on School Educational Technology, 11(1), 1-9.
 • Memişoğlu, H. (2008). Sosyal bilgiler dersi öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [107]
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Ed.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Meyer, K. and Wurdinger, S. (2016). Students’ perceptions of life skill development in project based learning schools. Journal of Educational Issues, 2(1), 91-114.
 • Moylan, W. A. (2008). Learning by project: Developing essential 21st century skills using student team projects. The International Journal of Learning, 15(9), 287-292.
 • Musa, F., Mufti, N., Latiff, R. A., Amin, M. M. (2011). Project-based learning (PjBL): inculcating soft skills in 21st century workplace. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 59(2012), 565-573.
 • Nacaroğlu, O. (2015). proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının fotosentez konusundaki akademik başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). İnönü üniversitesi, Malatya. [108]
 • Övez, M. G. (2007). Ortaöğretim 9. sınıf matematik öğretiminde proje tabanlı öğretimin öğrenci başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [109]
 • Özahioğlu, B. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenmenin bilimsel süreç becerilerine, başarı ve tutum üzerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. [110]
 • Özarslan, M., Çetin, G:, Yıldırım, O. B., Salih, E. (2017). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci ailelerinin bilsem biyoloji proje çalışmaları hakkındaki görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1411-1436. [111]
 • Özbayrak, Ö., Kılınç Alpat, S. ve Uyulgan, M. A. (2010). The investigation of the effect of project based learning on students’ attitudes towards environment and laboratory. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, Antalya, Turkey. [112]
 • Özcan, R. (2007). Alg biyoteknolojisinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı, tutum ve görüşlerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [113]
 • Özdemir, E. (2006). Proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin geometri başarılarına ve geometriye yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [114]
 • Özden, M., Aydın, M., Erdem, A. ve Ekmekçi, S. (2009). Öğretmenlerin proje tabanlı fen öğretimi konusunda görüşlerinin değerlendirilmesi*. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 92-102. [115]
 • Özdener, N. ve Özçoban T. (2004), Bilgisayar eğitiminde çoklu zeka kuramına göre proje tabanlı öğrenme modelinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), 147-170. [116]
 • Özel, M. (2013). Proje tabanlı öğrenme yönteminin İlköğretim 2. kademe Fen ve Teknoloji derslerindeki uygulanmasının incelenmesi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne. [117]
 • Özensoy, A. U. (2017). Proje tabanlı öğrenme modelinin sosyal bilgiler dersinde başarıya etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 165-175. [118]
 • Özer, D. Z. (2011). Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki başarılarına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi (Basılmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. [119]
 • Özkarabacak, A. B. (2013). Aile katılımlı proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 60-72 aylık çocukların farklı kültürlere bakış açısına etkisinin incelenmesi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [120]
 • Özpınar, İ. ve Aydoğan Yenmez, A. (2017). Öğretmen adaylarının proje hazırlama süreçlerinin incelenmesi*. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish, 12(6),613-634. [121]
 • Öztürk, A. Ş. (2008). İllköğretim 7.sınıf öğrencilerine ‘maddenin iç yapısına yolculuk’ ünitesinin öğretiminde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin başarı düzeyine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [122]
 • P21. (2009). P21 Framework definitions. 12.05.2018 tarihinde aşağıdaki adresten alınmıştır: http://www.p21.org/storage/documents/P21_Framework_Definitions.pdf
 • Polat, H. (2011). Proje tabanlı öğrenmede yönetim ve izleme bilgi sistemlerinin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ. [123]
 • Ravitz, J., Hixson, N., English, M., & Mergendoller, J. (2012). Using project based learning to teach 21st century skills: Findings from a statewide initiative. Paper presented at the American Educational Research Association Conference, Vancouver, Canada.
 • Saracaloğlu, A. S. ve Çelik, B. (2018). Web tasarımı ve programlama dersi öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanımının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 323-333. [124]
 • Savuran, D. (2007). İlköğretim yedinci sınıflarda proje tabanlı matematik öğreniminin matematik başarısına tutuma ve kalıcılığa etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [125]
 • Serttürk, M. (2008). Fen öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen başarısı ve tutumuna etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [126]
 • Sezgin, F. (2008). Proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirmenin öğrenci başarısına ve tutum düzeylerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. [127]
 • Sözer, Y. (2017). Investigation of the project development process of the pupils who attend to the Tubitak research project contest: an action research, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(2), 139-158. [128]
 • Sülün, Y., Ekiz, S. ve Sülün, A. (2012). Proje yarışmasının öğrencilerin fen ve teknoloji dersine olan tutumlarına etkisi ve öğretmen görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 75-94. [129]
 • Şahin, F., Güven, İ. ve Yurdatapan, M. (2013). Proje tabanlı eğitim uygulamalarının okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 157-176. [130]
 • Şahin, H. (2015). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanabilirliğine yönelik öğretmen ve öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir. [131]
 • Şahin, M. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri (Basılmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. [132]
 • Şallı, D. (2011). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile 48-60 aylık çocuklara geri dönüşüm kavramının kazandırılması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [133]
 • Tabuk, M. (2009). Proje tabanlı öğrenmede çoklu zeka yaklaşımının matematik öğrenme başarısına etkisi (Basılmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [134]
 • Taflı, T. (2010). Lise 1. sınıf biyoloji dersinde uygulanan proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [135]
 • Talat, A. ve Chaudhry, H. F. (2014). The effect of pbl and 21st century skills on students’ creativity and competitiveness in private schools. The Lahore Journal of Business, 2(2), 89–114.
 • Taşkın, Y. (2018). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının yazma becerisine ve yazma kaygısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. [136]
 • Tat, M. M. (2016). Öğretim tasarımı dersinde proje tabanlı öğretimin bazı değişkenlere etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. [137]
 • Tatlı, Z. (2016). Proje geliştirme sürecine dair öğretmen görüşleri *. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), 13(1), 631-656. [138]
 • Tekinarslan, E. (2004). Project-based distrubuted learning and adult learners. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 5(2), 74-80. [139]
 • Tonbuloğlu, B., Aslan, D., Altun, S. ve Aydın, H. (2013). Proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin bilişüstü becerileri ve öz-yeterlik algıları ile proje ürünleri üzerindeki etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 97-117. [140]
 • Toprak, E. (2007). Proje tabanlı öğrenme metodunun ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [141]
 • Tosun, N. (2016). Böte bölümü öğrencilerinin proje tabanlı topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 961-980. [142]
 • Trilling, B. and Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. Francisco: Jossey-Bass.
 • Tülüce, E. A. (2016). Proje tabanlı öğrenme yönteminin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının akademik başarı ve tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [143]
 • Türk, M. (2007). Proje tabanlı öğrenmenin yabancı dil kullanımında konuşma yeterliliğine etkisinin değerlendirilmesi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [144]
 • Uğraş, S,, Keskin, H., Sipahi, N. ve Dursun, H. (2017). İlköğretim öğrencilerinde proje tabanlı mikroskobik canlı bilincinin oluşturulması. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 175-188. [145]
 • Urhan, N. (2016). İşbirlikli proje tabanlı öğrenme sürecinde dijital belgesel üretiminin yansıtıcı düşünmeye katkısı (Basılmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [146]
 • Uysal, M.P. (2018). Yazılım mühendisliğinde deneysel bir çalışma: proje tabanlı ve proje destekli yöntemlerin ürün ve akademik başarıya etkileri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilim Dergisi, 24(2), 226-237. [147]
 • Uzun, Ç. (2007). İlköğretim 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersi, "canlılar dünyasını gezelim tanıyalım" ünitesinde proje tabanlı öğrenmenin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar. [148]
 • Uzun, Y. (2007). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ve ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde kullanılması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [149]
 • Wurdinger, S. ve Qureshi, M. (2015). Enhancing college students’ life skills through project based learning. Innovative Higher Education, 40, 279-286.
 • Wurdinger, S. ve Rudolph, J. (2009). A different type of success: Teaching important life skills through project based learning. Improving Schools, 12(2), 115-129.
 • Yalçın, S. A., Turgut, Ü. ve Büyükkasap, E. (2009). Proje tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin elektrik konusu akademik başarılarına, fiziğe karşı tutumlarına ve bilimsel işlem becerilerine etkisinin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1(1), 81-105. [150]
 • Yalçınkaya, E. ve Karaca, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal projeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi. 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 11-13 Ekim, Kırşehir, Türkiye. [151]
 • Yaman, İ. (2014). EFL öğrencilerinin konuşma becerilerinin proje tabanlı öğrenme yoluyla geliştirilmesine yönelik tutumları: Sınırsız öğrenme perspektifi (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [152]
 • Yavuz, S. (2006). Proje tabanlı öğrenme modelinin kimya eğitimi öğrencilerinin çevre bilgisi ile çevreye karşı tutumlarına olan etkisinin değerlendirilmesi (Basılmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [153]
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, N. ve Kirman Bilgin, A. (2013). Fen ve teknoloji dersi proje çalışmalarının sınıflandırılması ve bilimsel süreç becerileri kazanımları açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 137-158. [154]
 • Yıldırım, H. (2011). Probleme dayalı öğrenme ve proje tabanlı öğrenme yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [155]
 • Yıldırım, S. (2007). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme modelinin araştırma becerilerinin gerçekleşme düzeyine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [156]
 • Yıldız, F. (2008). "Oran, orantı ve yüzdeler" ünitesinin proje tabanlı öğrenme ile öğrenilmesinin matematik dersindeki başarıya ve tutuma etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [157]
 • Yıldız, Z. (2012). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında ortaöğretim öğrencilerinin yaratıcı düşünme problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [158]
 • Yılmaz, B. (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersinde uygulanan proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [159]
 • Yılmaz, F. N. (2015). Fen bilimleri öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 6. sınıf öğrenci başarısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli. [160]
 • Yılmaz, M. (2017). İlköğretim öğrencilerinin proje tabanlı öğrenme modeline dayalı güvenli internet kullanımı uygulamalarının değerlendirilmesi: Hollandalı öğrencilerle bir eylem araştırması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [161]
 • Yılmaz, O. (2006). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde "proje tabanlı öğrenme" nin öğrenenlerin akademik başarıları, yaratıcılıkları ve tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. [162]
 • Yılmaz, T. K. ve Çağıltay, K. (2016). Proje tabanlı çoklu ortam tasarımı sürecinde öğretim tasarımı becerilerinin gelişiminin araştırılması. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 6(2), 244-260. [163]
 • Yucaşu, Ş. (2015). Proje tabanlı öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ. [164]
 • Yurtluk, M. (2003). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının matematik dersi öğrenme süreci ve öğrenci tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [165]
 • Yurttepe, S. (2007). İlköğretim fen bilgisi dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. [166]
 • Yücel, H. S. (2012). Bilim ve sanat merkezlerinde sanat (Resim) alanında proje tabanlı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan görsel sanatlar eğitimi uygulamasının bir değerlendirmesi (Yasemin Karakaya Bilsem örneği) (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [167]
 • Zengin, F. K. ve Yucasu, Ş. (2017). Proje tabanlı öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik bilgi ve davranış üzerine etkisi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(28), 618-633. [168]

Proje Tabanlı Öğrenme İle Kazanılan 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 85 - 110, 30.08.2021
https://doi.org/10.47477/ubed.952556

Öz

Proje tabanlı öğrenme (PTÖ); problem çözmeye, eleştirel düşünmeye, işbirliğine, iletişime ve yenilik üretmeye oldukça uygun bir zemindir. Bu yönüyle PTÖ, 21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılması için kullanılabilecek bir yöntem olarak düşünülebilir. Araştırmanın amacı, araştırma sonuçları doğrultusunda PTÖ ile kazanılabilen 21. Yüzyıl becerilerini belirleyebilmektir. Araştırma nitel olarak desenlenmiş bir doküman incelemesidir. Verilerin analiz edilebilmesi için nitel betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada, bulgularında 21. Yüzyıl beceri kazanımına ilişkin sonuç üretmiş olan PTÖ araştırmaları değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma kapsamında toplam 168 akademik yayın üzerinde çalışılmıştır. Araştırma sonuçları göstermektedir ki 21 Yüzyıl becerileri kazanımına yönelik PTÖ araştırmalarında en çok akademik başarı, tutum geliştirme, motivasyon, kalıcılık, işbirliği, problem çözme, yenilik ve düşünme becerileri çalışılmıştır. Araştırma bulgularına toplu olarak bakıldığında PTÖ araştırmalarının en sık olarak iletişim, işbirliği, araştırma, akademik başarı, üretkenlik-verimlilik, yenilik-yaratıcılık, motivasyon, düşünme becerileri, sorumluluk, problem çözme ve tutum geliştirme becerileri kazandırdığı ifade edilebilir.

Kaynakça

 • Acar, E. N. (2011). Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine ve biyolojiye yönelik tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. [1]
 • Acaray, C. (2014). Fen ve teknoloji öğretiminde proje tabanlı öğrenme yönteminin çevre bilgisine ve enerji farkındalığına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. [2]
 • Ada, S., Baysal, Z. N. ve Kadıoğlu, H. (2009). Projeye dayalı öğrenme yaklaşımı’nın öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına ve görsel sunu uygulamalarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 89-96. [3]
 • Aldemir, S. B. (2013). Proje tabanlı öğrenme yönteminin biyoloji öğretmen adaylarının akademik başarısı ve eleştirel düşünme becerisi üzerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [4]
 • Alioğlu, E. (2014). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ortaokul 6.sınıf görsel sanatlar dersi ebru ünitesinin öğrenci başarısına, tutumuna ve kalıcılığa etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. [5]
 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z. ve Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması*. Pamukkale University Journal of Education, (40), 160-175.
 • Ananiadou, K. & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD education working papers, No. 41, OECD Publishing.
 • Arıbaş, S. ve Fırat, Ş. (2010). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik akademik başarıları üzerinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 186, 310-319. [6]
 • Asan, A. & Haliloğlu, Z. (2005). Implementing project based learning in computer classroom. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 4(3). [7]
 • Asilsoy, Ö. (2007). Ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi anabilim dalı biyoloji öğretmenleri için ptö yaklaşımı konulu bir hizmetiçi eğitim kurs programı geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [8]
 • Aslan, Ö. (2009). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik motivasyonlarına ve bilimin doğasını anlama düzeylerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [9]
 • Aslantaş, S. (2008). İlköğretim II. kademe proje tabanlı öğrenme yönteminin görsel sanatlar dersine katkısı (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [10]
 • Atar, İ. G. (2009). Meslek lisesinde proje tabanlı öğrenme (Salihli imkb anadolu teknik lise, teknik lise ve endüstri meslek lisesi örneği) (Basılmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [11]
 • Atıcı, B. ve Polat, H. (2010). Web tasarımı öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısı ve görüşlerine etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(2), 122-132. [12]
 • Atik, C. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi ) (Basılmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. [13]
 • Avcı, A. (2006). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi anabilim dalı elektronik eğitim seti tasarımında entegre programlama yazılımı ile desteklenen proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin elektronik devre tasarımı yapma ve geliştirme performanslarına ve kalıcılığa etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [14]
 • Avcı, E., Su Özenir, Ö. ve Yücel, E. (2016). Students' experiences during Tübitak secondary education students' research projects competition and ıts contribution to their university life*. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 1-21. [15]
 • Avşar, Ö. (2017). İngiliz dili eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin uygulanması üzerine bir araştırma (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi, Mersin. [16]
 • Ay, Ş. (2013). Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme ve geleneksel öğretime ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 53-67. [17]
 • Ayan, M. (2012). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersi akademik başarı düzeyine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 167-183. [18]
 • Ayas, C., Çeken, R., Eş, H. ve Taştan, B. (2013). “Bu benim eserim” fen bilimleri projelerinde vatandaşlık eğimi açısından sosyal sorumluluk ve vatandaşlık bilinci. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 1-19. [19]
 • Ayaz, M. F. (2014). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen derslerindeki akademik başarılarına ve fen derslerine yönelik tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması (Basılmamış doktora tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
 • Aydın, S. (2012). Proje tabanlı öğrenme ortamlarının biyoloji öğretmen adaylarının öz-düzenleme seviyeleri ve öz-yeterlik inançları üzerine etkisi (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [20]
 • Aydın, S., Demir Atalay, T. Ve Göksu, V. (2018). Project-based learning practices with secondary school students. International Online Journal of Educational Sciences, 10(3), 230-242. [21]
 • Aydınyer, Y. (2010). Proje tabanlı öğrenmenin farklı bilişsel stillere sahip 7. sınıf öğrencelerin geometri bilgi seviyesi, tutum ve aktif öğrenme stratejileri ve öğrenmenin değerine etkisi (Basılmamış doktora tezi). ODTÜ, Ankara. [22]
 • Bal, A. B. (2012). Öğretmen adaylarının matematik dersinde proje görevi hazırlama sürecine ilişkin görüşleri. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 21(2), 281-299. [23]
 • Baran, M. Ve Maskan, A. (2009). Proje tabanlı öğrenme modelinin fizik öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin elektrostatiğe yönelik tutumlarına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 41-52. [24]
 • Baş, G. (2011). Investigating the effects of project-based learning on students’ academic achievement and attitudes towards english lesson. TOJNED : The Online Journal Of New Horizons In Education , 1(4), 1-15. [25]
 • Başbay, A. (2006). Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenmenin sürece, öğrenen ve öğretmen görüşlerine etkisi (Basılmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [26]
 • Başer, D., Özden, M. Y. ve Karaarslan, H. (2017). Collaborative project-based learning: An integrative science and technological education project. Research in Science & Technological Education, 35(2), 131–148. [27]
 • Baysura, O.D., Altun, S. ve Yücel-Toy, B. (2015). Perceptions of teacher candidates regarding project-based learning. Eurasian Journal of Educational Research, 62, 15-36. [28]
 • Bell, S. (2010). Project based learning for the 21st century: Skills for the future. Clearing House, 83, 39-43.
 • Benzer, E. (2010). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan çevre eğitimi dersinin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığına etkisi (Basılmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [29]
 • Bilgü, H. (2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkilerine ilişkin bir araştırma (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. [30]
 • Binkley, M., Estad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., MillerRicci, M., & Rumble, M. (2012). Defining Twenty-First Century Skills. In P. Griffin, B. McGaw, & E. Care (Eds.), Assessment and Teaching of 21st Century Skills (pp. 17-66). Dordrecht: Springer.
 • Birinci, E. (2008). Materyal tasarımı ve geliştirilmesinde proje tabanlı öğrenmenin kullanılmasının öğretmen adaylarının eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. [31]
 • Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J. S., Guzdial M., Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning, Educational Psychologist, 26(3-4), 369-398.
 • Bozlar, B. (2017). Proje tabanlı öğrenmenin 5.sınıf fen bilimleri dersinde öğrencilerin akademik başarı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [32]
 • Börekci, C. (2018). Proje tabanlı öğrenme ile öğrenenlerin özdüzenleme ve üstbiliş becerilerinin desteklenmesi (Basılmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [33]
 • Bülbül, Y. (2017). Proje tabanlı öğrenme yönteminin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevresel vatandaşlık düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi üzerine bir karma desen araştırması (Basılmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [34]
 • Cam, Ç. (2013). Genel Kimya dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [35]
 • Canoğlu, M. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş grubu çocuklarda proje tabanlı öğrenmenin sezgisel matematik becerilerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. [36]
 • Cömert, G. G. (2014). Proje tabanlı öğrenmeye dayalı öğretim metodunun öğrencilerinin insan dolaşım sistemi kavramlarını anlamalarına ve biyoloji dersine karşı tutumlarına etkisi (Basılmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [37]
 • Çakallıoğlu, S. N. (2008). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı fen bilgisi öğretiminin akademik başarı ve tutuma etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çukurova üniversitesi, Adana. [38]
 • Çakan, S. (2005). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulandığı 6. sınıf matematik dersine ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (bir eylem araştırması) (Basılmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [39]
 • Çakıcı, Y. ve Türkmen Y. (2013). An investigation of the effect of project-based learning approach on children’s achievement and attitude in science. TOJSAT : The Online Journal of Science and Technology, 3(2), 9-17. [40]
 • Çelik, H. Ç., İlhan, A. ve Gündüz, S. (2016). The evaluation of theses prepared on project-based learning in turkey: a content analysis study. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(2), 61-74.
 • Çeliker, H. D. (2012). Fen ve teknoloji dersi "güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi" ünitesinde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrenci başarılarına, yaratıcı düşünmelerine, fen ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisi (Basılmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [41]
 • Çetin, O. ve Şengezer, B. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Proje Çalışmalarına İlişkin Görüşleri∗. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 24–49. [42]
 • Çevik, M. (2018). Proje tabanlı (pjt) fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (stem) eğitiminin, meslek lisesi öğrencilerinin akademik başarılarına ve mesleki ilgilerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 281-306. [43]
 • Çıbık, A. S., Aka, E. İ. Ve Kayacan, K. (2016). Genel fizik laboratuvarı-ıı dersinde kullanılan proje tabanlı öğretim yönteminin öz-yeterlik, tutum ve başarıya etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 511-534. [44]
 • Çıbık, A. S. (2011). Elektrik akımı konusunda yanlış kavramalar ve bunların giderilmesinde analojilerle desteklenmiş proje tabanlı öğrenme yönteminin etkisi (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [45]
 • Çıbık, A. S. (2006). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersinde öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerine ve tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [46]
 • Çiftçi, S. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine, erişilerine, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi (Basılmamış doktora tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [47]
 • Çiftçi, F. (2011). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ve uygulama örnekleri (Basılmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. [48]
 • Çil, A. (2005). Kimya eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin incelenmesi ve öneriler (Basılmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [49]
 • Çırak, D. (2006). Çocuklara İngilizce öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin faydaları (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [50]
 • Dağ, F. ve Durdu, L. (2012). Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecine yönelik görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(1), 200-212. [51]
 • Dağhan, G., Nuhoğlu Kibar, P., Menzi Çetin, N., Telli, E. ve Akkoyunlu, B. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bakış açısından 21. Yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 215-235.
 • Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. In J. Bellanca & R. Brandt (Eds.), 21st century skills: Rethinking how students learn (pp. 51-76). Bloomington, IN: Solution Tree Press.
 • Değirmenci, Ş. (2011). Fen ve teknoloji dersinde ‘Canlılar ve Enerji İlişkileri’ ünitesinin öğretilmesinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [52]
 • Demir, K. (2008). Bütünleştirilmiş öğretim programının işbirliğine dayalı ve proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla uygulanmasının etkililiği (Basılmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [53]
 • Demir, T. (2013) Türkçe öğretimi dersinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 53-76. [54]
 • Demiral, Ü. (2015). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. İçinde G. Ekici (Ed.) Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme-öğretme yaklaşımları-II (s. 459-500). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demirhan, E., Köklükaya, A. N. ve Laçin Şimşek, C. (2017). Projeye dayalı öğrenmenin faydaları: Proje günlükleri örneği, Anadolu Öğretmen Dergisi, 1(2), 1-20. [55]
 • Deveci, H. ve Eryılmaz, Ö. (2016). Öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk projesine katılımlarına ilişkin görüşleri: Let’s do it! Türkiye örneği, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7(25), 163-185. [56]
 • Dilli, R., Mamur, N., & Sarıbaş, S. (2017). Kentin bellek mekânlarından imgeye: Görsel sanatlar eğitiminde proje tabanlı bir öğrenme yaklaşımı. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 340-368. [57]
 • Dilşeker, Z. (2008). Fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yöntemi kullanımının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına, ders başarısına ve kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [58]
 • Doğan, K. (2008). Hücre konusundaki kavramların öğretilmesinde proje tabanlı öğrenmenin başarıya etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar. [59]
 • Doğay, G. (2010). Ekoloji ünitesinin öğrenilmesinde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi (İstanbul ili örneği) (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [60]
 • Duruhan, K. ve Şan, İ. (2013). Öğretmen adaylarının ÖTMG dersinde proje hazırlama sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies: JASSS, 6(7), 379-399. [61]
 • Ekici, G., Abide, Ö. F., Canbolat, Y. ve Öztürk, A. (2017). 21.Yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 6(1), 124-134.
 • Ekiz, S. O. (2008). Fen ve teknoloji laboratuvarının proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile desteklenerek öğretiminin öğrenci başarısına, hatırda tutma seviyesine ve duyuşsal özelliklerine etkisinin araştırılması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Muğla. [62]
 • Erdem, A. (2008). Proje tabanlı öğrenmenin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin bilgisayar dersi başarısına ve tutumuna etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [63]
 • Erdem, M ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim Online 1(1), 2-11. [64]
 • Erdemir, T. (2014). Uzaktan eğitimde bulut bilişim teknolojileri ile proje tabanlı öğrenme uygulaması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. [65]
 • Erdoğan, A. (2011). Sosyal bilgiler dersinde tarih konularının öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı (Basılmamış yüksek lisans tezi). Aksaray Üniversitesi, Aksaray. [66]
 • Erdoğan, G. (2007). Çevre eğitiminde küresel ısınmanın öğrenilmesinde proje tabanlı öğrenmenin etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. [67]
 • Erdoğan, N. F. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin ders başarısı ve sınıf atmosferine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [68]
 • Ersoy, A. (2007). İlköğretim beşinci sınıfta teknoloji destekli proje tabanlı öğrenme uygulamaları. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No.101. [69]
 • Ersoy, R. (2013). Biyoloji eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ortaöğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalıklarına ve eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [70]
 • Eşsizoğlu, G. (2013). Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin üstün zihin düzeyindeki öğrencilerin erişilerine, yaratıcı ve eleştirel düşünme düzeylerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. [71]
 • ETDME: Educational Technology Division Ministry of Education. (2006). Project-based learning handbook: Educating the millennial learner. Kuala Lumpur, Malaysia: Educational Technology Division Ministry of Education.
 • Fadel, C., Bialik, M., Trilling, B. (2015). Four-dimensional education: The competencies learners need to succeed. Boston (MA): Center for Curriculum Redesign.
 • Fatmawati, A. (2018). Students’ perception of 21st century skills development through the implementation of project-based learning. Pedagogy Journal of English Language Teaching, 6(1), 37-46.
 • Fırat, Ş. (2008). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik akademik başarıları üzerinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya. [72]
 • Girgin, D. (2009). Canlılar ve hayat ünitesinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [73]
 • Guo, S. ve Yang, Y. (2012). Project-based learning: an effective approach to link teacher professional development and students learning. Journal of Educational Technology Development and Exchange, 5(2), 41-56.
 • Gültekin, M. 2005. The effect of project based learning on learning outcomes in the 5th grade social studies course in primary education. Educational Sciences: Theory and Practice, 5(2), 548–56. [74]
 • Gültekin, M. (2014). Okulöncesi öğretmenliği programı öğrencilerinin proje tabanlı öğrenmeye ilişkin görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2). [75]
 • Gültekin, Z. (2009). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili görüşlerine, bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [76]
 • Gündüz, M. (2014). İlköğretim 3.sınıf hayat bilgisi dersinde "sorumluluk" değerinin proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile öğretiminin akademik başarı ve tutuma etkisi (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [77]
 • Günüç, S., Odabaşı, H.F. ve Kuzu, A. (2013). 21. Yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436- 455.
 • Güven, E. (2011). Çevre eğitiminde tahmin-gözlem-açıklama destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin farklı değişkenler üzerine etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [78]
 • Güven, İ. (2013). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının proje yönetimi deneyimlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı (1), 204-218. [79]
 • Hasni, A., Bousadra, F., Belletête, V., Benabdallah, A., Nicole, M. C. ve Dumais, N. (2016). Trends in research on project-based science and technology teaching and learning at K–12 levels: A systematic review. Studies in Science Education, 52(2), 199-231.
 • Işık, D. E. (2007). Hayat bilgisi öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin akademik başarı, yaratıcı düşünme, kalıcılık, hayat bilgisi dersine karşı tutum düzeylerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. [80]
 • İmer, N. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumuna etkisinin araştırılması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [81]
 • İncik, E. Y. (2017). İlkokul öğretmen ve öğrencilerinin proje tabanlı öğrenmeye ilişkin sorunlarını çözmede eylem araştırması: 4. sınıf Türkçe dersi kapsamında bir çalışma (Basılmamış doktora tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin. [82]
 • İşçioğlu, E. (2010). Çevrimiçi proje tabanlı öğrenme ortamının öğrenci algısına ve başarısına göre değerlendirilmesi: Bir durum çalışması (Basılmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [83]
 • Kalaycı, N. (2008). Yükseköğretimde proje tabanlı öğrenmeye ilişkin bir uygulama projeyi yöneten öğrenciler açısından analiz. Eğitim ve Bilim, 33(147), 85-105. [84]
 • Kalyoncu, R. (2009). İlköğretim 8. sınıf görsel sanatlar dersi kent projesi konusunda proje tabanlı öğrenmeye dayalı bir uygulama örneği (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [85]
 • Kara, S. (2017). İlköğretim 6. sınıf görsel sanatlar dersinde Türk damgaları konusu ile milli değerlerin kazandırılmasında proje tabanlı öğrenmenin etkisi (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [86]
 • Karaca, E. (2011). Pedagojik ajan destekli ortamda proje tabanlı öğrenme yaklaşımının insan ve bilgisayar etkileşimi dersi başarısına ve öğrenci tutumuna etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul. [87]
 • Karaçallı, S. (2011). İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. [88]
 • Karagül, S. (2017). Türkçe eğitiminde proje tabanlı öğrenme yöntemiyle desteklenen basamaklı öğretim programının öğrencilerin okuma ve yazma becerilerine etkisi (Basılmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [89]
 • Karakuş, M. (2017). Sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin sorun çözme becerilerine, tutumlarına, akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi*. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(4), 239-254. [90]
 • Karayol, S. A. and Akaygün, S. (2017). The effects of project based learning on environmental literacy, 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Dublin. [91]
 • Kaya, M. ve Oran, G. (2015). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ve Türkçe öğretimine yönelik bir uygulama. Turkophone, 2(1), 17-25. [92]
 • Kayıran, T. (2009). Çoklu zekâ kuramı destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin sosyal bilgiler dersinde akademik başarı, tutum ve kalıcılığa (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana. [93]
 • Kaymakcı, S. ve Öztürk, T. (2011). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Proje Çalışmalarıyla İlgili Görüşleri. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(3), 103-128. [94]
 • Keser, K. (2008). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi dersinde başarı, tutum ve kalıcı öğrenmeye etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. [95]
 • Keskin, E. (2011). Proje tabanlı öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin başarı ve fen motivasyonlarına etkisinin incelenmesi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. [96]
 • Kılıç, M. (2009). Proje tabanlı öğrenmede web tabanlı araç geliştirilmesi ve kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri (Basılmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [97]
 • Kimsesiz, F., Dolgunsöz, E. ve Konca, M. Y. (2017). The effect of project based learning in teaching efl vocabulary to young learners of english: The case of pre-school children. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(4), 426-439. [98]
 • Kızıltaş, N. T. (2017). Fen bilimleri dersi öğretiminde proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanmasına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri: Muş örneği (Basılmamış yüksek lisans tezi). Muş Alparslan Üniversitesi, Muş. [99]
 • Koç, İ. (2008). Çoklu zekâ kuramına dayalı olarak gerçekleştirilen proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin 7. sınıf sosyal bilgiler dersindeki tutum ve erişilerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [100]
 • Koçak, İ. (2008). Proje tabanlı öğrenme modelinin kimya eğitimi öğrencilerinin alkanlar konusunu anlamaları ile kimya ve çevreye karşı tutumlarına olan etkisinin değerlendirilmesi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [101]
 • Koçoğlu, Ç. ve Köymen, Ü. (2003). Öğrencilerin hiperortam tasarımcısı olarak katıldığı öğrenme çevresinin yaratıcı düşünmeye etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 2(3), 127-136. [102]
 • Koparan, T. ve Güven, B. (2015). Proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin merkezi eğilim ve yayılım ölçülerine yönelik istatistiksel okuryazarlık seviyelerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 773-796. [103]
 • Korkmaz, H. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi (Basılmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [104]
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 193-200.
 • Köroğlu, Ü. M. (2011). İngilizce öğretiminde proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirme uygulamalarının lise öğrencilerinin başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. [105]
 • Köse, M. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi `'kuvvet ve hareket'' ünitesinin öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [106]
 • Larmer, J., Mergendoller, J. R. ve Ross, D. (2015). Setting the standard for project based learning: A proven approach to rigorous classroomınstruction. Alexandria, VA, USA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Lin, C., Ma, J., Kuo, K.Y. and Chou, C.C. (2015). Examining the efficacy of project-based learning on cultivating the 21st century skills among high school students in a global context. i-manager’s Journal on School Educational Technology, 11(1), 1-9.
 • Memişoğlu, H. (2008). Sosyal bilgiler dersi öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [107]
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Ed.), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Meyer, K. and Wurdinger, S. (2016). Students’ perceptions of life skill development in project based learning schools. Journal of Educational Issues, 2(1), 91-114.
 • Moylan, W. A. (2008). Learning by project: Developing essential 21st century skills using student team projects. The International Journal of Learning, 15(9), 287-292.
 • Musa, F., Mufti, N., Latiff, R. A., Amin, M. M. (2011). Project-based learning (PjBL): inculcating soft skills in 21st century workplace. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 59(2012), 565-573.
 • Nacaroğlu, O. (2015). proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının fotosentez konusundaki akademik başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). İnönü üniversitesi, Malatya. [108]
 • Övez, M. G. (2007). Ortaöğretim 9. sınıf matematik öğretiminde proje tabanlı öğretimin öğrenci başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [109]
 • Özahioğlu, B. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenmenin bilimsel süreç becerilerine, başarı ve tutum üzerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale. [110]
 • Özarslan, M., Çetin, G:, Yıldırım, O. B., Salih, E. (2017). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenci ailelerinin bilsem biyoloji proje çalışmaları hakkındaki görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1411-1436. [111]
 • Özbayrak, Ö., Kılınç Alpat, S. ve Uyulgan, M. A. (2010). The investigation of the effect of project based learning on students’ attitudes towards environment and laboratory. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, Antalya, Turkey. [112]
 • Özcan, R. (2007). Alg biyoteknolojisinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı, tutum ve görüşlerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [113]
 • Özdemir, E. (2006). Proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin geometri başarılarına ve geometriye yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. [114]
 • Özden, M., Aydın, M., Erdem, A. ve Ekmekçi, S. (2009). Öğretmenlerin proje tabanlı fen öğretimi konusunda görüşlerinin değerlendirilmesi*. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 92-102. [115]
 • Özdener, N. ve Özçoban T. (2004), Bilgisayar eğitiminde çoklu zeka kuramına göre proje tabanlı öğrenme modelinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(1), 147-170. [116]
 • Özel, M. (2013). Proje tabanlı öğrenme yönteminin İlköğretim 2. kademe Fen ve Teknoloji derslerindeki uygulanmasının incelenmesi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne. [117]
 • Özensoy, A. U. (2017). Proje tabanlı öğrenme modelinin sosyal bilgiler dersinde başarıya etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 165-175. [118]
 • Özer, D. Z. (2011). Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki başarılarına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi (Basılmamış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. [119]
 • Özkarabacak, A. B. (2013). Aile katılımlı proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 60-72 aylık çocukların farklı kültürlere bakış açısına etkisinin incelenmesi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [120]
 • Özpınar, İ. ve Aydoğan Yenmez, A. (2017). Öğretmen adaylarının proje hazırlama süreçlerinin incelenmesi*. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish, 12(6),613-634. [121]
 • Öztürk, A. Ş. (2008). İllköğretim 7.sınıf öğrencilerine ‘maddenin iç yapısına yolculuk’ ünitesinin öğretiminde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin başarı düzeyine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [122]
 • P21. (2009). P21 Framework definitions. 12.05.2018 tarihinde aşağıdaki adresten alınmıştır: http://www.p21.org/storage/documents/P21_Framework_Definitions.pdf
 • Polat, H. (2011). Proje tabanlı öğrenmede yönetim ve izleme bilgi sistemlerinin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ. [123]
 • Ravitz, J., Hixson, N., English, M., & Mergendoller, J. (2012). Using project based learning to teach 21st century skills: Findings from a statewide initiative. Paper presented at the American Educational Research Association Conference, Vancouver, Canada.
 • Saracaloğlu, A. S. ve Çelik, B. (2018). Web tasarımı ve programlama dersi öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı kullanımının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 323-333. [124]
 • Savuran, D. (2007). İlköğretim yedinci sınıflarda proje tabanlı matematik öğreniminin matematik başarısına tutuma ve kalıcılığa etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. [125]
 • Serttürk, M. (2008). Fen öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen başarısı ve tutumuna etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya. [126]
 • Sezgin, F. (2008). Proje tabanlı öğrenme ve portfolyo değerlendirmenin öğrenci başarısına ve tutum düzeylerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. [127]
 • Sözer, Y. (2017). Investigation of the project development process of the pupils who attend to the Tubitak research project contest: an action research, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(2), 139-158. [128]
 • Sülün, Y., Ekiz, S. ve Sülün, A. (2012). Proje yarışmasının öğrencilerin fen ve teknoloji dersine olan tutumlarına etkisi ve öğretmen görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 75-94. [129]
 • Şahin, F., Güven, İ. ve Yurdatapan, M. (2013). Proje tabanlı eğitim uygulamalarının okul öncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 157-176. [130]
 • Şahin, H. (2015). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanabilirliğine yönelik öğretmen ve öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir. [131]
 • Şahin, M. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri (Basılmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. [132]
 • Şallı, D. (2011). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile 48-60 aylık çocuklara geri dönüşüm kavramının kazandırılması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [133]
 • Tabuk, M. (2009). Proje tabanlı öğrenmede çoklu zeka yaklaşımının matematik öğrenme başarısına etkisi (Basılmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [134]
 • Taflı, T. (2010). Lise 1. sınıf biyoloji dersinde uygulanan proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [135]
 • Talat, A. ve Chaudhry, H. F. (2014). The effect of pbl and 21st century skills on students’ creativity and competitiveness in private schools. The Lahore Journal of Business, 2(2), 89–114.
 • Taşkın, Y. (2018). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının yazma becerisine ve yazma kaygısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. [136]
 • Tat, M. M. (2016). Öğretim tasarımı dersinde proje tabanlı öğretimin bazı değişkenlere etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay. [137]
 • Tatlı, Z. (2016). Proje geliştirme sürecine dair öğretmen görüşleri *. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), 13(1), 631-656. [138]
 • Tekinarslan, E. (2004). Project-based distrubuted learning and adult learners. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 5(2), 74-80. [139]
 • Tonbuloğlu, B., Aslan, D., Altun, S. ve Aydın, H. (2013). Proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin bilişüstü becerileri ve öz-yeterlik algıları ile proje ürünleri üzerindeki etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 97-117. [140]
 • Toprak, E. (2007). Proje tabanlı öğrenme metodunun ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademik başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [141]
 • Tosun, N. (2016). Böte bölümü öğrencilerinin proje tabanlı topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 961-980. [142]
 • Trilling, B. and Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. Francisco: Jossey-Bass.
 • Tülüce, E. A. (2016). Proje tabanlı öğrenme yönteminin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının akademik başarı ve tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum. [143]
 • Türk, M. (2007). Proje tabanlı öğrenmenin yabancı dil kullanımında konuşma yeterliliğine etkisinin değerlendirilmesi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [144]
 • Uğraş, S,, Keskin, H., Sipahi, N. ve Dursun, H. (2017). İlköğretim öğrencilerinde proje tabanlı mikroskobik canlı bilincinin oluşturulması. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 175-188. [145]
 • Urhan, N. (2016). İşbirlikli proje tabanlı öğrenme sürecinde dijital belgesel üretiminin yansıtıcı düşünmeye katkısı (Basılmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [146]
 • Uysal, M.P. (2018). Yazılım mühendisliğinde deneysel bir çalışma: proje tabanlı ve proje destekli yöntemlerin ürün ve akademik başarıya etkileri. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilim Dergisi, 24(2), 226-237. [147]
 • Uzun, Ç. (2007). İlköğretim 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersi, "canlılar dünyasını gezelim tanıyalım" ünitesinde proje tabanlı öğrenmenin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar. [148]
 • Uzun, Y. (2007). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ve ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde kullanılması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [149]
 • Wurdinger, S. ve Qureshi, M. (2015). Enhancing college students’ life skills through project based learning. Innovative Higher Education, 40, 279-286.
 • Wurdinger, S. ve Rudolph, J. (2009). A different type of success: Teaching important life skills through project based learning. Improving Schools, 12(2), 115-129.
 • Yalçın, S. A., Turgut, Ü. ve Büyükkasap, E. (2009). Proje tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin elektrik konusu akademik başarılarına, fiziğe karşı tutumlarına ve bilimsel işlem becerilerine etkisinin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1(1), 81-105. [150]
 • Yalçınkaya, E. ve Karaca, A. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal projeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi. 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 11-13 Ekim, Kırşehir, Türkiye. [151]
 • Yaman, İ. (2014). EFL öğrencilerinin konuşma becerilerinin proje tabanlı öğrenme yoluyla geliştirilmesine yönelik tutumları: Sınırsız öğrenme perspektifi (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [152]
 • Yavuz, S. (2006). Proje tabanlı öğrenme modelinin kimya eğitimi öğrencilerinin çevre bilgisi ile çevreye karşı tutumlarına olan etkisinin değerlendirilmesi (Basılmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [153]
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, N. ve Kirman Bilgin, A. (2013). Fen ve teknoloji dersi proje çalışmalarının sınıflandırılması ve bilimsel süreç becerileri kazanımları açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(3), 137-158. [154]
 • Yıldırım, H. (2011). Probleme dayalı öğrenme ve proje tabanlı öğrenme yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin başarılarına ve tutumlarına (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [155]
 • Yıldırım, S. (2007). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme modelinin araştırma becerilerinin gerçekleşme düzeyine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [156]
 • Yıldız, F. (2008). "Oran, orantı ve yüzdeler" ünitesinin proje tabanlı öğrenme ile öğrenilmesinin matematik dersindeki başarıya ve tutuma etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [157]
 • Yıldız, Z. (2012). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında ortaöğretim öğrencilerinin yaratıcı düşünme problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [158]
 • Yılmaz, B. (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersinde uygulanan proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya. [159]
 • Yılmaz, F. N. (2015). Fen bilimleri öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 6. sınıf öğrenci başarısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli. [160]
 • Yılmaz, M. (2017). İlköğretim öğrencilerinin proje tabanlı öğrenme modeline dayalı güvenli internet kullanımı uygulamalarının değerlendirilmesi: Hollandalı öğrencilerle bir eylem araştırması (Basılmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. [161]
 • Yılmaz, O. (2006). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde "proje tabanlı öğrenme" nin öğrenenlerin akademik başarıları, yaratıcılıkları ve tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. [162]
 • Yılmaz, T. K. ve Çağıltay, K. (2016). Proje tabanlı çoklu ortam tasarımı sürecinde öğretim tasarımı becerilerinin gelişiminin araştırılması. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 6(2), 244-260. [163]
 • Yucaşu, Ş. (2015). Proje tabanlı öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ. [164]
 • Yurtluk, M. (2003). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının matematik dersi öğrenme süreci ve öğrenci tutumlarına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [165]
 • Yurttepe, S. (2007). İlköğretim fen bilgisi dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi (Basılmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. [166]
 • Yücel, H. S. (2012). Bilim ve sanat merkezlerinde sanat (Resim) alanında proje tabanlı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan görsel sanatlar eğitimi uygulamasının bir değerlendirmesi (Yasemin Karakaya Bilsem örneği) (Basılmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. [167]
 • Zengin, F. K. ve Yucasu, Ş. (2017). Proje tabanlı öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik bilgi ve davranış üzerine etkisi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8(28), 618-633. [168]

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer UYSAL (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-4351-1954
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ubed952556, journal = {Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-4122}, address = {}, publisher = {Gürbüz OCAK}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {85 - 110}, doi = {10.47477/ubed.952556}, title = {Proje Tabanlı Öğrenme İle Kazanılan 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma}, key = {cite}, author = {Uysal, Ömer} }
APA Uysal, Ö. (2021). Proje Tabanlı Öğrenme İle Kazanılan 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi , 4 (2) , 85-110 . DOI: 10.47477/ubed.952556
MLA Uysal, Ö. "Proje Tabanlı Öğrenme İle Kazanılan 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma" . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 4 (2021 ): 85-110 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ubed/issue/64687/952556>
Chicago Uysal, Ö. "Proje Tabanlı Öğrenme İle Kazanılan 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 4 (2021 ): 85-110
RIS TY - JOUR T1 - Proje Tabanlı Öğrenme İle Kazanılan 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma AU - Ömer Uysal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47477/ubed.952556 DO - 10.47477/ubed.952556 T2 - Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 110 VL - 4 IS - 2 SN - -2667-4122 M3 - doi: 10.47477/ubed.952556 UR - https://doi.org/10.47477/ubed.952556 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi Proje Tabanlı Öğrenme İle Kazanılan 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma %A Ömer Uysal %T Proje Tabanlı Öğrenme İle Kazanılan 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma %D 2021 %J Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi %P -2667-4122 %V 4 %N 2 %R doi: 10.47477/ubed.952556 %U 10.47477/ubed.952556
ISNAD Uysal, Ömer . "Proje Tabanlı Öğrenme İle Kazanılan 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 4 / 2 (Ağustos 2021): 85-110 . https://doi.org/10.47477/ubed.952556
AMA Uysal Ö. Proje Tabanlı Öğrenme İle Kazanılan 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi. 2021; 4(2): 85-110.
Vancouver Uysal Ö. Proje Tabanlı Öğrenme İle Kazanılan 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi. 2021; 4(2): 85-110.
IEEE Ö. Uysal , "Proje Tabanlı Öğrenme İle Kazanılan 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Bir Nitel Araştırma", Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 85-110, Ağu. 2021, doi:10.47477/ubed.952556