Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 3, 133 - 144, 02.07.2018

ÖzEnerji insanlık için günümüzün tartışılmaz en büyük ihtiyacıdır.
Günümüz enerji kaynaklarına ve tüketim hızlarına bakıldığında, insanlığın
çözümünü en çok arayacağı sorunun enerji kaynaklarının rezerv sıkıntısı olduğu
görülmektedir. Bu çalışmada mevcut enerji kaynaklarına ikame olacak ve gelecek
yıllarda enerji kaynakları içerisinde payının artacağı düşünülen yenilenebilir
enerji kaynakları incelenecek ve daha da özel bir ayrım yapılarak yenilenebilir
enerji kaynaklarından güneş enerjisinden elektrik üretimi üzerinde
durulacaktır. Bu bağlamda çalışmada 2018 yılı itibari ile Türkiye’de konutlarda
güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmenin maliyeti, verimliliği ve
rasyonel bir seçim olup olmadığı araştırılacaktır. Güneş enerjisi sisteminin
seçimi ve karşılaştırılmasında çok kriterli karar verme tekniklerinden TOPSIS
yöntemi kullanılarak en uygun güneş enerjisi sistem maliyeti çıkarılacak ve bu,
ortalama bir hane halkının elektrik tüketimi ve maliyeti ile karşılaştırılarak
analiz edilmeye çalışılacaktır.Kaynakça

 • [1] Yegm.gov.tr. ErişimTarihi: 01.06.2018.
 • [2] Çepik, B. (2015), Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Politikaları, Maltepe Üniversitesi SBE, İktisat ABD, Doktora Tezi, İstanbul.
 • [3] İlbaş, M. (2014), Enerji-Politik Dünya ve Türkiye, Berikan Yayınevi, Ankara.
 • [4] T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (2017), Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Sayı 15.
 • [5] Alptekin, Z. (2014), Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye; Enerji Sorunu Açısından Potansiyeller ve Olanaklar Üzerine Kısa Bir Analiz, Krefeld-Almanya.
 • [6] Önal, E. ve Albay, R.Z. (2010), Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Geleceği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl 9 Sayı: 18.
 • [7] Özcan, M. (2013), Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim Genişletme Planlamasında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkileri, Kocaeli Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Kocaeli.
 • [8] Enerji.gov.tr, Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • [9] Görgün, T. (2009,. Yenilenebilir Enerjiler ve Teknolojileri, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.
 • [10] Gunessistemleri.com, Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • [11] Enerjibes.com/gunes-enerjisinin-avantajlari-dezavantajlari-nelerdir, Erişim Tarihi: 04.06.2018.
 • [12] Dünya Enerji Konseyi ve Türk Milli Komitesi, (2009), Dünya’da ve Türkiye’de Güneş Enerjisi.
 • [13] Kılınç, F. C. (2015). Güneş Enerjisi Türkiye’deki Son Durumu Ve Üretim Teknolojileri. Mühendis ve Makine, Cilt 56, Sayı 671, s 28-40.
 • [14]Yalçın, L. (2010), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nin Güneş Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi ve Güneş Enerjisinden Yararlanabilme Olanakları, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • [15] Ömürbek, V. ve Kınay, B. (2013), Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Topsıs Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Y. 2013, C. 18, S. 3, s.343-363.
 • [16] Dumanoğlu, S. ve Ergül, N. (2010), İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 101-111.
 • [17] Muhlisozdemir.com/blog/topsis, Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • [18] Markovic, Z. (2005), Modıfıcatıon of Topsıs Method For Solvıng of Multıcrıterıa Tasks, Yugoslav Journal of Operations Research Volume 20, Number 1, 117-143.
 • [19] Ömürbek, N. ve Demirci, N. ve Akalın, P. (2013), Analitik Ağ Süreci ve Topsıs Yöntemleri İle Bilimdalı Seçimi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl 5 Sayı 9.
 • [20] Akyüz, Y. ve Bozdoğan, T. Ve Hantekin E. (2011), Topsıs Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi 3/1.
 • [21] Epdk.org.tr/ Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • [22] T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Sayı 15, Yıl 2017, s. 14-15. (İki Farklı Tablo birleştirilmiştir.)
 • [23] T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Sayı 15, Yıl 2017, s. 8.

The Analysis of Power Generation from Solar Energy in Houses by The TOPSIS Method in Turkey

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 3, 133 - 144, 02.07.2018

ÖzEnergy is the
unquestionable necessity of today for humanity. When we look at today's energy
sources and consumption rates, it seems that the problem that humanity is most
likely to search for is the reserves of energy resources. In this study,
renewable energy sources that substitute for available energy sources and which
is thought to increase its share in energy resources in the following years
will be examined and a more specific distinction will be made to focus on solar
power generation from renewable energy sources. In this context, the cost,
efficiency and being a rational choice or not of producing electricity from
solar energy in residences in Turkey by year 2018 will investigate. In the
selection and comparison of the solar energy system, most appropriate solar
energy system cost will be deducted using the TOPSIS method of the
multi-criteria decision-making techniques and it will be tried to be analysed
by comparing with the electricity consumption and cost of the average
household.Kaynakça

 • [1] Yegm.gov.tr. ErişimTarihi: 01.06.2018.
 • [2] Çepik, B. (2015), Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Politikaları, Maltepe Üniversitesi SBE, İktisat ABD, Doktora Tezi, İstanbul.
 • [3] İlbaş, M. (2014), Enerji-Politik Dünya ve Türkiye, Berikan Yayınevi, Ankara.
 • [4] T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (2017), Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Sayı 15.
 • [5] Alptekin, Z. (2014), Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye; Enerji Sorunu Açısından Potansiyeller ve Olanaklar Üzerine Kısa Bir Analiz, Krefeld-Almanya.
 • [6] Önal, E. ve Albay, R.Z. (2010), Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Geleceği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl 9 Sayı: 18.
 • [7] Özcan, M. (2013), Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim Genişletme Planlamasında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkileri, Kocaeli Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Kocaeli.
 • [8] Enerji.gov.tr, Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • [9] Görgün, T. (2009,. Yenilenebilir Enerjiler ve Teknolojileri, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi.
 • [10] Gunessistemleri.com, Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • [11] Enerjibes.com/gunes-enerjisinin-avantajlari-dezavantajlari-nelerdir, Erişim Tarihi: 04.06.2018.
 • [12] Dünya Enerji Konseyi ve Türk Milli Komitesi, (2009), Dünya’da ve Türkiye’de Güneş Enerjisi.
 • [13] Kılınç, F. C. (2015). Güneş Enerjisi Türkiye’deki Son Durumu Ve Üretim Teknolojileri. Mühendis ve Makine, Cilt 56, Sayı 671, s 28-40.
 • [14]Yalçın, L. (2010), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nin Güneş Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi ve Güneş Enerjisinden Yararlanabilme Olanakları, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • [15] Ömürbek, V. ve Kınay, B. (2013), Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Topsıs Yöntemiyle Finansal Performans Değerlendirmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Y. 2013, C. 18, S. 3, s.343-363.
 • [16] Dumanoğlu, S. ve Ergül, N. (2010), İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 101-111.
 • [17] Muhlisozdemir.com/blog/topsis, Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • [18] Markovic, Z. (2005), Modıfıcatıon of Topsıs Method For Solvıng of Multıcrıterıa Tasks, Yugoslav Journal of Operations Research Volume 20, Number 1, 117-143.
 • [19] Ömürbek, N. ve Demirci, N. ve Akalın, P. (2013), Analitik Ağ Süreci ve Topsıs Yöntemleri İle Bilimdalı Seçimi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Yıl 5 Sayı 9.
 • [20] Akyüz, Y. ve Bozdoğan, T. Ve Hantekin E. (2011), Topsıs Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi 3/1.
 • [21] Epdk.org.tr/ Erişim Tarihi: 13.04.2018.
 • [22] T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Sayı 15, Yıl 2017, s. 14-15. (İki Farklı Tablo birleştirilmiştir.)
 • [23] T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dünya ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Görünümü, Sayı 15, Yıl 2017, s. 8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Mühendisliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat GÜNGÜL
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hüseyin Naci BAYRAÇ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Mustafa GÜLLÜ

Yayımlanma Tarihi 2 Temmuz 2018
Gönderilme Tarihi 5 Eylül 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ucbad471421, journal = {Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi}, eissn = {2636-7483}, address = {ucbad@ucbad.com}, publisher = {Zeynep Cansu AYTURAN}, year = {2018}, volume = {1}, number = {3}, pages = {133 - 144}, title = {Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi}, key = {cite}, author = {Güngül, Murat and Bayraç, Hüseyin Naci and Güllü, Mustafa} }
APA Güngül, M. , Bayraç, H. N. & Güllü, M. (2018). Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi . Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi , 1 (3) , 133-144 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ucbad/issue/39777/471421
MLA Güngül, M. , Bayraç, H. N. , Güllü, M. "Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi" . Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2018 ): 133-144 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ucbad/issue/39777/471421>
Chicago Güngül, M. , Bayraç, H. N. , Güllü, M. "Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi". Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (2018 ): 133-144
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi AU - MuratGüngül, Hüseyin NaciBayraç, MustafaGüllü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 144 VL - 1 IS - 3 SN - -2636-7483 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi %A Murat Güngül , Hüseyin Naci Bayraç , Mustafa Güllü %T Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi %D 2018 %J Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi %P -2636-7483 %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD Güngül, Murat , Bayraç, Hüseyin Naci , Güllü, Mustafa . "Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi". Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 / 3 (Temmuz 2018): 133-144 .
AMA Güngül M. , Bayraç H. N. , Güllü M. Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi. UCBAD. 2018; 1(3): 133-144.
Vancouver Güngül M. , Bayraç H. N. , Güllü M. Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi. 2018; 1(3): 133-144.
IEEE M. Güngül , H. N. Bayraç ve M. Güllü , "Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi", Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 1, sayı. 3, ss. 133-144, Tem. 2018
 ❤ UCBAD