Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

New Reflection of Slow Movement in Urban Scale: Cittaslow

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 4, 203 - 210, 02.09.2018

ÖzThe impact of globalization has emerged in all areas of life. There
are also negative features of Globalization. New urban approaches to
globalization have emerged as the problems of irregular use of natural
resources, water and air pollution in urban life are increasing. The Slow City
approach is also the approach to the negativities of globalization. This study
examines the Slow Movement, which has emerged in recent years as the result of
globalization, and the Cittaslow Project, which is a reflection of
slow-movement in urban life.Kaynakça

 • [1] Özmen Şule Yüksel, vd., (2016). “ ‘Yavaş Hareketi’: Çevreden Kültüre Hayatın Her Alanında Küreselleşmeye Başkaldırı”, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İnif E-Dergi), Cilt: 1, Sayı: 2, s.39
 • [2] Ritzer George, (2011). Küresel Dünya, Çev: Melih Pakdemir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s.20
 • [3] Modelski George, (2014). “Küreselleşme”, Çeviren: Mehmet Celil Çelebi, David Held, Anthony Mcgrew(Ed), Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması, Ankara: Phoneix Yayınevi, 2.Baskı, S.75
 • [4] Ünal Murat, Zavalsız Y.Sinan, (2016). “Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi”, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı: 4, s.894
 • [5] https://surdurulebilirfikirler.wordpress.com/2012/05/14/yavas-hareketi-slow-movement/ (Erişim Tarihi:07.10.2018)
 • [6] Sezgin Mete, ÜNÜVAR Şafak, (2011), Yavaş Şehir: Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde, Konya: Çizgi Kitabevi, s.11
 • [7] Slow Food Hareketi Tarihçesi, https://www.slowfood.com/about-us/our-history/ (Erişim Tarihi: 04.10.2018)
 • [8] Çakıcı A. Celil, vd., (2014). “Yavaş Şehir Hareketi: Seferihisar Halkının Tutum ve Algıları İle Yaşam Doyumları”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11 (3), s.27
 • [9] https://slowfoodgenclik.wordpress.com/slow-food/ (Erişim Tarihi: 04.10.2018)
 • [10] Good, Clean and Fair: the Slow Food Manifesto for Quality, https:// www.slowfood.com/wp-content/uploads/2015/07/Manifesto_Quality_ENG.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2018)
 • [11] Keskin Enes Bakkal, (2012). “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış: Yavaş Şehirler (Cittaslow)”, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji Ve Politika Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, s.85
 • [12] “World Urbanization Prospects The 2018 Revision”, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey,https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Methodology.pdf, , https:// population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf (Erişim Tarihi: 03.12.2018)
 • [13] Çınar Tayfun, “Bahçekent Modelinin Düşünsel Kökenleri ve Kent Bilimine Katkıları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 55, Sayı:1, s.28, http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/55/1/tayfuncinar.pdf (Erişim Tarihi: 06.10.2018)
 • [14] Honore Carl, (2008). Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi Yavaş, Çev: Esen Gür, İstanbul:Alfa Yayınları, s.48-49
 • [15] Association, http://www.cittaslow.org/node/246 (Erişim Tarihi: 06.10.2018)
 • [16] http://www.cittaslow.org/ (Erişim Tarihi: 02.10.2018)
 • [17] Cittaslow Felsefesi, http://cittaslowturkiye.org/#cittaslow (Erişim Tarihi: 10.10.2018)
 • [18]Cittaslow Uluslararası Tüzüğü (Ana metin), http://www.cittaslow.it/sites/default/files/ content/page/files/257/charter_2014.pdf?_ga=2.100412889.656560088.1496524311-180261216.1496524311 (Erişim Tarihi: 09.10.2018)
 • [19] Cittaslow Organization, http://www.cittaslow.org/content/organization (Erişim Tarihi: 09.10.2017)
 • [20]Cittaslow Hareketi Prensipleri, http://www.cittaslow.org/content/our-principles http://www.cittaslow.org/sites/default/files/content/page/files/246/cittaslow_list_may_2017.pdf
 • [21] Cittaslow Türkiye, Üyelik Süreci ve Kriterler, https://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler/ (Erişim Tarihi:10.10.2018 )
 • [22] How to Become, http://www.cittaslow.org/content/how-become (Erişim Tarihi: 08.10.2018)
 • [23] http://www.cittaslow.org/sites/default/files/content/page/files/245/cittaslow_list_march_2016.pdf (Erişim Tarihi: 12.10.2018) [24] Özgenç Özden, (2012). “İdeal Toplum Düzeni Arayışında Kurgulanan Kentsel Planlamalar, Ütopyalar Ve Yavaş Şehir Akımı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, s.123
 • [25] Ekincek Sema, (2014). “Sakin Şehir (Cittaslow) Yöneticilerinin Sakin Şehir Hareketine Ve Sürdürülebilirliğe Yönelik Değerlendirmeleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, s.36
 • [26] http://thrakis.org/ (Erişim Tarihi: 05.10.2018)
 • [27] Sırım Veli, (2012). “Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak ‘Sakin Şehir’ Hareketi Ve Türkiye’nin Potansiyeli”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı:4, ss. 119-131, s.126
 • [28] Cittaslow Seferihisar, https://cittaslowturkiye.org/cittaslow-seferihisar/ (Erişim Tarihi: 13.10.2018)
 • [29] Karaahmet Aysun, (2013). “Yavaş Şehir Hareketinin Kent İmajına Katkısı: Ordu Perşembe Örneğinin Yerel Basın Üzerinden Analizi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, (Online), Ss. 11-20, S.19
 • [30] Çoban Ömer, Harman Serhat, (2016). “Yavaş Şehir (Cittaslow) Türkiye Ağı’na Üye Olan Şehirlerin İnternet Sitelerinde Yavaş Şehir Temasının Görünürlüğü Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Sayı: 2, 235-253, s.238

Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 4, 203 - 210, 02.09.2018

ÖzKüreselleşmenin etkisi hayatın tüm alanlarında kendini göstermeye
başlamıştır. Bu etkinin olumsuz özellikleri de mevcuttur. Kentsel yaşamda doğal
kaynakların düzensiz kullanımı, su ve hava kirliliği gibi problemler giderek
arttığı için küreselleşmeye karşı yeni kent yaklaşımları ortaya çıkmıştır.
Yavaş Şehir yaklaşımı da küreselleşmenin olumsuzluklarına karşı gelen
yaklaşımlardandır. Bu çalışma,  son
yıllarda küreselleşmenin hızı sonucunda ortaya çıkan Yavaş Hareketi ve yavaş
hareketin kentsel yaşamdaki yansıması olan Cittaslow Projesi'ni ele almaktadır.Kaynakça

 • [1] Özmen Şule Yüksel, vd., (2016). “ ‘Yavaş Hareketi’: Çevreden Kültüre Hayatın Her Alanında Küreselleşmeye Başkaldırı”, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İnif E-Dergi), Cilt: 1, Sayı: 2, s.39
 • [2] Ritzer George, (2011). Küresel Dünya, Çev: Melih Pakdemir, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s.20
 • [3] Modelski George, (2014). “Küreselleşme”, Çeviren: Mehmet Celil Çelebi, David Held, Anthony Mcgrew(Ed), Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması, Ankara: Phoneix Yayınevi, 2.Baskı, S.75
 • [4] Ünal Murat, Zavalsız Y.Sinan, (2016). “Küreselleşme Karşıtı Bir Hareket: Yavaş Hareketi”, İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı: 4, s.894
 • [5] https://surdurulebilirfikirler.wordpress.com/2012/05/14/yavas-hareketi-slow-movement/ (Erişim Tarihi:07.10.2018)
 • [6] Sezgin Mete, ÜNÜVAR Şafak, (2011), Yavaş Şehir: Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde, Konya: Çizgi Kitabevi, s.11
 • [7] Slow Food Hareketi Tarihçesi, https://www.slowfood.com/about-us/our-history/ (Erişim Tarihi: 04.10.2018)
 • [8] Çakıcı A. Celil, vd., (2014). “Yavaş Şehir Hareketi: Seferihisar Halkının Tutum ve Algıları İle Yaşam Doyumları”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11 (3), s.27
 • [9] https://slowfoodgenclik.wordpress.com/slow-food/ (Erişim Tarihi: 04.10.2018)
 • [10] Good, Clean and Fair: the Slow Food Manifesto for Quality, https:// www.slowfood.com/wp-content/uploads/2015/07/Manifesto_Quality_ENG.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2018)
 • [11] Keskin Enes Bakkal, (2012). “Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış: Yavaş Şehirler (Cittaslow)”, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji Ve Politika Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, s.85
 • [12] “World Urbanization Prospects The 2018 Revision”, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey,https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Methodology.pdf, , https:// population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf (Erişim Tarihi: 03.12.2018)
 • [13] Çınar Tayfun, “Bahçekent Modelinin Düşünsel Kökenleri ve Kent Bilimine Katkıları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 55, Sayı:1, s.28, http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/55/1/tayfuncinar.pdf (Erişim Tarihi: 06.10.2018)
 • [14] Honore Carl, (2008). Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi Yavaş, Çev: Esen Gür, İstanbul:Alfa Yayınları, s.48-49
 • [15] Association, http://www.cittaslow.org/node/246 (Erişim Tarihi: 06.10.2018)
 • [16] http://www.cittaslow.org/ (Erişim Tarihi: 02.10.2018)
 • [17] Cittaslow Felsefesi, http://cittaslowturkiye.org/#cittaslow (Erişim Tarihi: 10.10.2018)
 • [18]Cittaslow Uluslararası Tüzüğü (Ana metin), http://www.cittaslow.it/sites/default/files/ content/page/files/257/charter_2014.pdf?_ga=2.100412889.656560088.1496524311-180261216.1496524311 (Erişim Tarihi: 09.10.2018)
 • [19] Cittaslow Organization, http://www.cittaslow.org/content/organization (Erişim Tarihi: 09.10.2017)
 • [20]Cittaslow Hareketi Prensipleri, http://www.cittaslow.org/content/our-principles http://www.cittaslow.org/sites/default/files/content/page/files/246/cittaslow_list_may_2017.pdf
 • [21] Cittaslow Türkiye, Üyelik Süreci ve Kriterler, https://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler/ (Erişim Tarihi:10.10.2018 )
 • [22] How to Become, http://www.cittaslow.org/content/how-become (Erişim Tarihi: 08.10.2018)
 • [23] http://www.cittaslow.org/sites/default/files/content/page/files/245/cittaslow_list_march_2016.pdf (Erişim Tarihi: 12.10.2018) [24] Özgenç Özden, (2012). “İdeal Toplum Düzeni Arayışında Kurgulanan Kentsel Planlamalar, Ütopyalar Ve Yavaş Şehir Akımı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, s.123
 • [25] Ekincek Sema, (2014). “Sakin Şehir (Cittaslow) Yöneticilerinin Sakin Şehir Hareketine Ve Sürdürülebilirliğe Yönelik Değerlendirmeleri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, s.36
 • [26] http://thrakis.org/ (Erişim Tarihi: 05.10.2018)
 • [27] Sırım Veli, (2012). “Çevreyle Bütünleşmiş Bir Yerel Yönetim Örneği Olarak ‘Sakin Şehir’ Hareketi Ve Türkiye’nin Potansiyeli”, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı:4, ss. 119-131, s.126
 • [28] Cittaslow Seferihisar, https://cittaslowturkiye.org/cittaslow-seferihisar/ (Erişim Tarihi: 13.10.2018)
 • [29] Karaahmet Aysun, (2013). “Yavaş Şehir Hareketinin Kent İmajına Katkısı: Ordu Perşembe Örneğinin Yerel Basın Üzerinden Analizi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, (Online), Ss. 11-20, S.19
 • [30] Çoban Ömer, Harman Serhat, (2016). “Yavaş Şehir (Cittaslow) Türkiye Ağı’na Üye Olan Şehirlerin İnternet Sitelerinde Yavaş Şehir Temasının Görünürlüğü Üzerine Bir Araştırma”, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Sayı: 2, 235-253, s.238

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Münire Gül DEMİR

0000-0003-1758-6020
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Eylül 2018
Gönderilme Tarihi 30 Ekim 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
DEMİR, M. G. (2018). Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(4), 203-210.
MLA
DEMİR, Münire Gül. “Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, c. 1, sy. 4, 2018, ss. 203-10.
Chicago
DEMİR, Münire Gül. “Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1, sy. 4 (Eylül 2018): 203-10.
EndNote
DEMİR MG (01 Eylül 2018) Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 4 203–210.
ISNAD
DEMİR, Münire Gül. “Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow”. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1/4 (Eylül 2018), 203-210.
AMA
DEMİR MG. Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow. UCBAD. Eylül 2018;1(4):203-210.
Vancouver
DEMİR MG. Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow. UCBAD. 2018;1(4):203-10.
IEEE
M. G. DEMİR, “Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow”, UCBAD, c. 1, sy. 4, ss. 203–210, 2018.
JAMA
DEMİR MG. Yavaş Hareketin Kentsel Ölçekteki Yeni Yansıması: Cittaslow. UCBAD. 2018;1:203–210.
 ❤ UCBAD