Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 80 - 90 2019-12-31

ALBERT CAMUS’NUN ABSÜRD KAVRAMI IŞIĞINDA İNSANIN YAŞAM VE ÖLÜMDE ANLAM ARAYIŞI
ALBERT CAMUS’ IN THE CONTEXT OF ABSURD CONCEPT HUMAN SEARCHING OF MEANING IN LIFE AND DEATH

Özgün Zülal Şimşek [1]


Niçin var olduğumuzun ya da ne için hayatta bulunduğumuzun mutlak bilgisine sahip değiliz. Dolayısıyla her insanın, yaşamının en az bir anında hayatın anlamını, yaşamı ya da ölümü sorgulamış olması muhtemeldir. İnsan niçin yaşar? Ya da insan niçin intihar eder? Hayatın aniden sona ereceğini düşündüğümüz için mi hayatımızda bir anlam arıyoruz? Bu ve benzeri sorular 20. yüzyılın öne çıkan isimlerinden biri olan Albert Camus’nun de aklından geçmiş olacak ki intihar kavramına dikkat çekmiştir. Hayatın anlamını ve yaşanmaya değer olup olmadığı hakkında bir yargıya varmayı esas ve öncelikli felsefi problem olarak görmüştür. Camus insanın, yaşadığı dünyaya ve kendine yabancılaşmasıyla ortaya çıkan absürd durumu incelemiş ve buna tanrısal bir varlığa bağlanmayan bir tavırla yaklaşmıştır. Bu çalışmanın amacı Albert Camus felsefesi ışığında yaşama dair bir anlam arayışı, ölüm, intihar ve absürd kavramlarına odaklanmak olacaktır. Onun felsefi çatısı altında hayatın yaşanmaya değer bir olgu olup olmadığı, karamsarlığın, zorluğun, umutsuzluğun hatta acının hüküm sürdüğü bu dünyada yaşamın mutlak bir değer taşıyıp taşımadığı hususuna değinilmeye çalışılacaktır. 

We do not have an absolute knowledge of why are we exist or what are we living for. Therefore, it is possible that every human being has queryed the meaning of life, living or death at least one time on his life. Why do people live? Or why do people commit suicide? Are we looking for meaning in our lives because we think life will end suddenly? These questions and similars must have come into the mind of one of the prominent names of the 20th century, Albert Camus. Because he draws attention to the concept of suicide as the only and priority problem of philosophy. He considered to make a judgment as to whether life is worth living and the meaning of live as a fundamental and philosophical problem. Camus researched the absurd state that occurs when man is alienated from the world he lives in with Incompatible and he approached it in an attitude which is independent from divine being. The purpose of this study is to focus to death suicide, quest about meaning of life and absurd concepts in the light of Albert Camus’ philosophy. It will be tried to point out whether life is an event that is worth living, whether the life has an absolute value in this world where pessimism, difficulty, despair and even pain prevail with his philosphy.

 • Akış, Yasemin (2007). Albert Camus Ve Jean Paul Sartre’da ‘Saçma’nın Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Muğla: Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akbulut, Burcu (2014). Etik Bağlamda Albert Camus’nün Başkaldırı Felsefesi. Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Camus, Albert (1995). Başkaldıran İnsan. İstanbul: Can Yayınları.
 • Camus, Albert (1995). Başkaldıran İnsan. İstanbul: Can Yayınları.
 • Camus, Albert (1997). Düşüş. İstanbul: Can Yayınları.
 • Camus, Albert (2007). Yabancı. İstanbul: Can Yayınları.
 • Camus, Albert (2013). Veba. İstanbul: Can Yayınları.
 • Camus, Albert (2016). Sisifos Söyleni. İstanbul: Can Yayınları.
 • Frankl, Victor Emil (2017). İnsanın Anlam Arayışı. İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • Özdemir, Öznur (2012). Albert Camus’nün Başkaldırı Felsefesinde Yabancılaşma Sorunu. Yüksek Lisans Tezi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Polat, Ezgi-Aşkın, Zehragül (2017). “Ölüm Kavramının Heidegger Ve Sartre Felsefesindeki Yeri”. Kilikya Felsefe Dergisi (1): 44-52.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0753-780X
Yazar: Özgün Zülal Şimşek (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 10 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA Şimşek, Ö . (2019). ALBERT CAMUS’NUN ABSÜRD KAVRAMI IŞIĞINDA İNSANIN YAŞAM VE ÖLÜMDE ANLAM ARAYIŞI. Uluslararası Dil Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 80-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/udekad/issue/51294/632219