Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, 97 - 110, 30.09.2018

Öz

Kaynakça

 • Atakan, H. (2010). Okul Öncesi Eğitiminde Aile Katılımı Çalışmalarının Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale
 • Aydoğan,Y. Okul Öncesi Eğitim Programlarında Aile Katılımı, (Güler,T. ) Anne-Baba Eğitimi,Ankara,2010
 • Çağdaş,A. ve Seçer, Z. Anne-Baba Eğitimi, Kök Yayıncılık, Ankara , 2007
 • Çalışkan,N. ve Ayık,A. (2015). Okul Aile Birliği ve Velilerle İletişim, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2ss:69-82.
 • Çayak,S. ve Ergi , D. (2015). Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama ,11 (2015), ss:59-77
 • Çınkır, Ş. ve Nayır, F. (2017). Okul Aile İşbirliği Standartlarına İlişkin Veli Görüşlerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss:32 Çelenk,S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim-Online 2 (2) ss: 28-34.
 • Danaoğlu, G. (2009). Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin İlköğretim 5. Sınıflarda Karşılaştıkları İstenmeyen Davranışlar Ve Bu Davranışlarla Baş Etme Stratejileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erdoğan,Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,:3(2010), ss: 399-431.
 • Gay, L.R., Airasian, P. & Mills, G.E. (2006). Educational research. Competencies for analysis and applicayions. Merril Prentice Hall, Ohio, Seventy edition.
 • Gazezoğlu, Ö. (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş Çocuklarına Özbakım Becerilerinin Kazandırılmasında Oyun Yoluyla Öğretimin Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir
 • Genç, S.Z., (2005). İlköğretim 1. Kademedeki Okul-Aile İşbirliği İle İlgili Öğretmen ve Veli Görüşleri. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), ss:227-243
 • Gökçe, E. (2000). İlköğretimde Okul Aile İş birliğinin Geliştirilmesi, IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 15-16 Ekim 1998, Pamukkale Üniversitesi Denizli, PAÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı.
 • Gökyer, N. (2017). Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, ss. 334-348
 • Güleş, F. ve Erişen, Y. (2013). Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevre Standartlarını Belirleme: Paydaş Görüşlerine Dayalı Bir Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı, 30, ss:129-130.
 • Harrison, S. (2003). Mutlu Çocuk. (Çeviren, Murat Sağlam). İstanbul: Dharma Yayınları.
 • Kol, S. (2015). Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Yönelik Algılarının Belirlenmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 18, ss:316-317.
 • Oktay, A. (2004). Yaşamın Sihirli Yılları. İstanbul: Epsilon.
 • Özgan, H. ve Aydın, Z. (2010). Okul-Aile İşbirliğine İlişkin Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, ss:31169-1189
 • Parlayıcı, H.(2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Anne-Baba Eğitimine İlişkin Veli, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Reynolds, .J., (1992). Mediated effects of preschool intervention. Early Education and Development 3 2, pp. 142.
 • Sevinç, M. (2006). Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Annelerinin Okuldan Beklentileri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2006).
 • Sünbül, A.M ve Yavuz, M. (2004). İlköğretim Okulu Öğretmen ve Velilerinin Veli Toplantıları Hakkındaki Görüş Ve Beklentilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Şimşek, N. (2008). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğrenci Velilerini Okula Çekme Başarısı Hakkında İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin ve Öğrenci Velilerinin Görüşleri(Denizli İli Örneği), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli
 • Temiz, G. ve Girgin Büyükbayraktar, Ç. (2014). The Relationship between the Self-Care Skills of Children Attending Preschool and Perfectionisms of Their Mothers. Middle Eastern ve African Journal of Educational Research, Issue 11 Year 2014, 4-25.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

ÖĞRETMENLERİN VE VELİLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ VELİ TOPLANTILARINA İLİŞKİN ALGILARI

Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, 97 - 110, 30.09.2018

Öz

Bu çalışmanın temel amacı öğretmenlerin ve velilerin okul öncesi eğitim kurumlarındaki veli toplantılarına ilişkin allarını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Bitlis iline bağlı Tatvan ilçesi, Siirt ve Van ili merkez ilçelerine bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören çocukların velileri ve bu okullarda çalışan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen uzman görüşüne başvurulan ve bu görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapılan 26 maddelik “Veli Toplantısına İlişkin Veli Görüş Anketi” ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel ve nitel araştırma desenlerinin birlikte ele alındığı karma yöntem kullanılmıştır. Normal dağılımın görüldüğü maddelerde, nicel verileri analiz etmek için frekans, %, cinsiyet için t-testi,  öğrenim durumu içinde ANOVA testi;  nitel verilerin analizi içinde betimsel ve  içerik analizi yöntemi uygulanmıştır.  Araştırma sonucunda,  velilerin , öğretmenin veli toplantılarını belli bir plan ve aşamaya göre gerçekleştirdiği, yapılan bütün  veli toplantılarına katılımın sağladığı ve veli toplantısında öğretmene çocuğun sınıf-içi arkadaş ilişkileri ile ilgili soru sorulduğu görüşüne daha fazla katılım gösterdikleri görülmüştür. Ayrıca, kadın velilerin yapılan bütün toplantılara katılım gösterdikleri ve veli toplantılarını çocuklarının gelişimi hakkında birer ipucu olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır

Kaynakça

 • Atakan, H. (2010). Okul Öncesi Eğitiminde Aile Katılımı Çalışmalarının Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale
 • Aydoğan,Y. Okul Öncesi Eğitim Programlarında Aile Katılımı, (Güler,T. ) Anne-Baba Eğitimi,Ankara,2010
 • Çağdaş,A. ve Seçer, Z. Anne-Baba Eğitimi, Kök Yayıncılık, Ankara , 2007
 • Çalışkan,N. ve Ayık,A. (2015). Okul Aile Birliği ve Velilerle İletişim, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2ss:69-82.
 • Çayak,S. ve Ergi , D. (2015). Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama ,11 (2015), ss:59-77
 • Çınkır, Ş. ve Nayır, F. (2017). Okul Aile İşbirliği Standartlarına İlişkin Veli Görüşlerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss:32 Çelenk,S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim-Online 2 (2) ss: 28-34.
 • Danaoğlu, G. (2009). Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin İlköğretim 5. Sınıflarda Karşılaştıkları İstenmeyen Davranışlar Ve Bu Davranışlarla Baş Etme Stratejileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Erdoğan,Ç. ve Demirkasımoğlu, N. (2010). Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,:3(2010), ss: 399-431.
 • Gay, L.R., Airasian, P. & Mills, G.E. (2006). Educational research. Competencies for analysis and applicayions. Merril Prentice Hall, Ohio, Seventy edition.
 • Gazezoğlu, Ö. (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş Çocuklarına Özbakım Becerilerinin Kazandırılmasında Oyun Yoluyla Öğretimin Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir
 • Genç, S.Z., (2005). İlköğretim 1. Kademedeki Okul-Aile İşbirliği İle İlgili Öğretmen ve Veli Görüşleri. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), ss:227-243
 • Gökçe, E. (2000). İlköğretimde Okul Aile İş birliğinin Geliştirilmesi, IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 15-16 Ekim 1998, Pamukkale Üniversitesi Denizli, PAÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı.
 • Gökyer, N. (2017). Okulöncesi Öğretmenlerinin Uyguladıkları Aile Katılım Stratejileri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, ss. 334-348
 • Güleş, F. ve Erişen, Y. (2013). Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevre Standartlarını Belirleme: Paydaş Görüşlerine Dayalı Bir Analiz, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı, 30, ss:129-130.
 • Harrison, S. (2003). Mutlu Çocuk. (Çeviren, Murat Sağlam). İstanbul: Dharma Yayınları.
 • Kol, S. (2015). Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Yönelik Algılarının Belirlenmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 18, ss:316-317.
 • Oktay, A. (2004). Yaşamın Sihirli Yılları. İstanbul: Epsilon.
 • Özgan, H. ve Aydın, Z. (2010). Okul-Aile İşbirliğine İlişkin Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, ss:31169-1189
 • Parlayıcı, H.(2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Anne-Baba Eğitimine İlişkin Veli, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Reynolds, .J., (1992). Mediated effects of preschool intervention. Early Education and Development 3 2, pp. 142.
 • Sevinç, M. (2006). Okul Öncesi Eğitimi Alan Çocukların Annelerinin Okuldan Beklentileri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2006).
 • Sünbül, A.M ve Yavuz, M. (2004). İlköğretim Okulu Öğretmen ve Velilerinin Veli Toplantıları Hakkındaki Görüş Ve Beklentilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya
 • Şimşek, N. (2008). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğrenci Velilerini Okula Çekme Başarısı Hakkında İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin ve Öğrenci Velilerinin Görüşleri(Denizli İli Örneği), Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli
 • Temiz, G. ve Girgin Büyükbayraktar, Ç. (2014). The Relationship between the Self-Care Skills of Children Attending Preschool and Perfectionisms of Their Mothers. Middle Eastern ve African Journal of Educational Research, Issue 11 Year 2014, 4-25.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Sevda KOÇ AKRAN> (Sorumlu Yazar)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4205-0148
Türkiye


İnci KOCAMAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Koç Akran, S. & Kocaman, İ. (2018). ÖĞRETMENLERİN VE VELİLERİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ VELİ TOPLANTILARINA İLİŞKİN ALGILARI . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi , 4 (2) , 97-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uebt/issue/39057/436192
e-ISSN: 2458-8628