Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AR-GE ÇALIŞMALARININ OKULLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN ERASMUS+ PROJELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3, 183 - 200, 29.12.2021
https://doi.org/10.47714/uebt.978486

Öz

Erasmus+ değişim programları kültürel alışverişi ve kültürel hareketliliği sağlayan, birçok yönden katılımcılara yarar sağlayan projelerdendir. Araştırmada Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE birimleri tarafından yürütülen Erasmus+ projelerinin okullar üzerine etkisinin incelenip değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma Gaziantep ve Osmaniye illerinde farklı branşlarda görev yapan 12 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular yöneltilmiştir. Elde edilen cevaplara göre kod ve temalar çıkarılmıştır ve veri analizine gidilmiştir. Araştırmada verilerin analizi için betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Geçerlilik ve güvenirlilik noktasında nitel araştırmalardaki hususlara dikkat edilmiş ve Miles&Huberman güvenilirlik formülü kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre güvenirliğin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre Erasmus+ değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretmenlerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladığı, eğitim ortamında teknoloji kullanımını artırdığı ve tüm katılımcıların uygun koşullar olduğunda tekrar projelerde yer almak istediği görülmüştür.

Kaynakça

 • Avrupa Birliği Bakanlığı (2003). Türkiye ulusal programı: Eğitim, öğretim ve gençlik. Ankara: Ofset Yayıncılık.
 • Avrupa Komisyonu (2018). Ek II: Sonuçların yaygınlaştırılması ve kullanılması. Yararlanıcılara yönelik uygulama rehberi. 11 Ekim 2020 tarihinde http://www.ua.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Balcı, A. (2000). İki binli yıllarda Türk milli eğitim sisteminin örgütlenmesi ve yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(24), 495-508.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Genişletilmiş Dördüncü Baskı) Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Demir, A., & Demir, S. (2009). Erasmus programının kültürlerarası diyalog ve etkileşim açısından değerlendirilmesi (Öğretmen adaylarıyla nitel bir çalışma). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 95-105.
 • Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of qualitative research, USA-California: Sage.
 • Erkan, H. (2000). Bilgi uygarlığı için yeniden yapılanma, Ankara: İmge.
 • Ersoy, A., & Günel, E. (2011). Cross-cultural experiences through Erasmus: Pre-service teachers’ individual and professional development. Eurasian Journal of Educational Research, 42, 63- 78.
 • Fagerberg, J. (1997). Competitiveness, scale and R&D. In J. Fagerberg, L. Lundberg, P.
 • Hansson, & A. Melchior (Eds.), Technology and international trade. Cheltenham, UK and Lyme, US: Edward Elgar.
 • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği sürecinde Türk eğitim sistemi: sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80.
 • Gu, Q. (2009). Maturity and interculturality: Chinese students 'experiences in UK higher education. European Journal of Education, 44(1), 37–52.
 • Guo, Y., Arthur, N., & Lund, D. (2009). Intercultural inquiry with pre-service teachers. Intercultural Education, 20, 565-577.
 • Hasdemir, F. & Çalıkoğlu, M. R. (2011). Avrupa Birliği eğitim programları ve değişim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 66-68.
 • Hatısaru, V. (2017). Türkiye Erasmus+ programına katılımının değerlendirilmesi: Stratejik ortaklıklar ve bilgi ortaklıkları örneği. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 16(2), 65- 83.
 • Magos, K. (2007). The contribution of action-research to training teachers in intercultural education: A research in the field of Greek minority. Teaching &Teacher Education, 23, 1102–1112.
 • Malewski, E., & Phillion, J. (2009). International field experiences: The impact of class, gender and race on the perceptions and experiences of preservice teachers. Teaching & Teacher Education, 25, 52–60.
 • McKenzie, L. R., & Purdy, N. (2010). The impact of diversity visits for student teachers in Northern Ireland. Intercultural Education, 21, 415-427.
 • Miles, B. M. & Huberman A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. USA-California: Sage.
 • Oğuz, O., Oktay, A., & Ayhan, H. (2010). 21. Yüzyılda eğitim ve Türk eğitim sistemi (2. Baskı), Ankara:Pegem.
 • Önder-Kasapoğlu, R., & Balcı, A. (2010). Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği programının 2007 yılında programdan yararlanan Türk öğrenciler üzerindeki etkileri. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9(2), 93-116.
 • Özmete, E. (2008). Gençlere yönelik yaşam becerileri ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Milli Eğitim, 36(177), 253-269.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel Araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11.baskı). Ankara:Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Mehmet BAŞARAN> (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-1871-520X
Türkiye


Sinem KUMRU>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZİANTEP
0000-0002-1087-2641
Türkiye


Derya ACAR>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZİANTEP
0000-0003-0682-3895
Türkiye


Fatma KAYIKLIK>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZİANTEP
0000-0001-7591-8498
Türkiye


Ömer Faruk VURAL>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1520-3762
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Başaran, M. , Kumru, S. , Acar, D. , Kayıklık, F. & Vural, Ö. F. (2021). AR-GE ÇALIŞMALARININ OKULLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN ERASMUS+ PROJELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (3) , 183-200 . DOI: 10.47714/uebt.978486
e-ISSN: 2458-8628