PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye'de Doğum Öncesi Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 45 - 70, 01.04.2006

Öz

Kaynakça

 • Araz, R. Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1995.
 • Beyazova, U. Çocuk Sağlığı ve Geleneksel Yaklaşımlar. Çocuk Kültürü, I. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri. 406-415. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1997.
 • “Fromm, Erich (1972). Hürriyetten Kaçış. (Çev. Ayda Yörükan). Ankara: Tur Yayınları”. Tezcan, M. Türklerle İlgili Stereotipler Kalıpyargılar ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1974.
 • Gıl’adı, A. “İslam Uygarlığında Bir Çocukluk Kavramı Var mı? ” III. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk (Changing Childhood in the World and in Turkey). 105-115. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 2001.
 • “Güvenç, Bozkurt (1970). Kültür Kuramında Bütüncülük Sorunu Üzerine Bir Deneme”. Akt. Tezcan, M. Türklerle İlgili Stereotipler Kalıpyargılar ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1974.
 • İlbars, Z. “Türk Toplumunda Çocuk Anlayışı ve Çocuğa Bakış”. Cumhuriyet ve Çocuk, Ulusal Çocuk Kültürü Bildirileri. 425-428. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 1999.
 • Kalafat, Y. Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri. Genişletilmiş Üçüncü Baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1999.
 • Nirun, N. ve Özönder, C. “Türk Sosyo-Kültür Yapısı İçinde Adetler, Örfler, Görenekler, Gelenekler“. Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1990.
 • “Ottoway, A. K. Ç. Toplumsal Kuvvetler, Kültürel Değişme ve Eğitim. Çev: Mahmut Tezcan. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1-4”. Tezcan, Mahmut (1974). Türklerle İlgili Stereotipler Kalıpyargılar ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1972.
 • Öztahtalı, İ. İ. “Atasözlerinin Halk Kültürü İçerisindeki Yeri ve Bir Durub-ı Emsaldeki Bursa Yöresinde Kullanılan Benzer Arapça Atasözleri”. Bursa Halk Kültürü, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (4-6 Nisan 2002) Bildiri Kitabı. Cilt: 2: 573-580. 2002.
 • Postman, N. Çocukluğun Yokoluşu. Çev: Kemal İnal. Ankara: İmge Kitabevi, 1995.
 • “Shahlar, S. Childhood in the Middle Ages. Londra and New York”. Gıl’adı Avner (2001). “İslam Uygarlığında Bir Çocukluk Kavramı Var mı?” III. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk (Changing Childhood in the World and in Turkey). 105-115. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları. 1990.
 • Taş, H. “Bursa İli ve Çevresinde Doğum ve Çocukla İlgili Gelenek-Görenek ve İnançlar”. Bursa Halk Kültürü, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (4-6 Nisan 2002) Bildiri Kitabı. Cilt: 2: 573-580. 2002.
 • Traditional Customs and Beliefs About Pre-Natal, Birth and Post- Natal Child Development and Education in Turkey

Türkiye'de Doğum Öncesi Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar

Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1, 45 - 70, 01.04.2006

Öz

En genel anlamıyla kültür, bir grubun ya da toplumun yaşam biçimidir. Her toplum, çocuğun yetiştirilmesi ve eğitimi konusunda fiziksel ve psikolojik yöntemler geliştirmiştir. Türkiye’nin tüm bölgelerinde kültürel kimliğin bir parçası olarak kabul edilen çocuk sahibi olma ve çocuk yetiştirme süreci çeşitli gelenek, görenek ve inançları da beraberinde taşımaktadır. Bu araştırma ile Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinden rastgele seçilmiş üçer ilinde; geçmişte uygulanmış ve bazılarının da halen uygulanmakta olduğu doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası çocuk yetiştirmeye ilişkin gelenek, görenek ve inançlar belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma bir alan araştırması olup betimsel bir çalışmadır

Kaynakça

 • Araz, R. Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1995.
 • Beyazova, U. Çocuk Sağlığı ve Geleneksel Yaklaşımlar. Çocuk Kültürü, I. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Bildirileri. 406-415. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1997.
 • “Fromm, Erich (1972). Hürriyetten Kaçış. (Çev. Ayda Yörükan). Ankara: Tur Yayınları”. Tezcan, M. Türklerle İlgili Stereotipler Kalıpyargılar ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1974.
 • Gıl’adı, A. “İslam Uygarlığında Bir Çocukluk Kavramı Var mı? ” III. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk (Changing Childhood in the World and in Turkey). 105-115. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 2001.
 • “Güvenç, Bozkurt (1970). Kültür Kuramında Bütüncülük Sorunu Üzerine Bir Deneme”. Akt. Tezcan, M. Türklerle İlgili Stereotipler Kalıpyargılar ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1974.
 • İlbars, Z. “Türk Toplumunda Çocuk Anlayışı ve Çocuğa Bakış”. Cumhuriyet ve Çocuk, Ulusal Çocuk Kültürü Bildirileri. 425-428. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, 1999.
 • Kalafat, Y. Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri. Genişletilmiş Üçüncü Baskı. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1999.
 • Nirun, N. ve Özönder, C. “Türk Sosyo-Kültür Yapısı İçinde Adetler, Örfler, Görenekler, Gelenekler“. Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1990.
 • “Ottoway, A. K. Ç. Toplumsal Kuvvetler, Kültürel Değişme ve Eğitim. Çev: Mahmut Tezcan. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1-4”. Tezcan, Mahmut (1974). Türklerle İlgili Stereotipler Kalıpyargılar ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 1972.
 • Öztahtalı, İ. İ. “Atasözlerinin Halk Kültürü İçerisindeki Yeri ve Bir Durub-ı Emsaldeki Bursa Yöresinde Kullanılan Benzer Arapça Atasözleri”. Bursa Halk Kültürü, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (4-6 Nisan 2002) Bildiri Kitabı. Cilt: 2: 573-580. 2002.
 • Postman, N. Çocukluğun Yokoluşu. Çev: Kemal İnal. Ankara: İmge Kitabevi, 1995.
 • “Shahlar, S. Childhood in the Middle Ages. Londra and New York”. Gıl’adı Avner (2001). “İslam Uygarlığında Bir Çocukluk Kavramı Var mı?” III. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Dünyada ve Türkiye’de Değişen Çocukluk (Changing Childhood in the World and in Turkey). 105-115. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları. 1990.
 • Taş, H. “Bursa İli ve Çevresinde Doğum ve Çocukla İlgili Gelenek-Görenek ve İnançlar”. Bursa Halk Kültürü, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (4-6 Nisan 2002) Bildiri Kitabı. Cilt: 2: 573-580. 2002.
 • Traditional Customs and Beliefs About Pre-Natal, Birth and Post- Natal Child Development and Education in Turkey

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Handan Asûde BAŞAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2006
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Başal, H. A. (2006). Türkiye'de Doğum Öncesi Doğum ve Doğum Sonrası Çocuk Gelişimi ve Eğitimine İlişkin Gelenek, Görenek ve İnançlar . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 45-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16683/173358