e-ISSN: 2667-6788
Başlangıç: 1986
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Yazarlarımız,

Dergimiz yeniden yapılanma kapsamında makale kabulünde değişikliğe gitmiştir.

1. İngilizce tam metin ile yapılan başvurulara yayımlanma önceliği tanınacaktır.

2. Ağustos- 2021 sayımızdan itibaren yapılan başvurular, kabul edildiği takdirde en erken Nisan-2022 sayımızda yayımlanabilecektir.

3. Ağustos- 2021 sayımızdan itibaren yapılan başvurular için yeni şablon incelenmelidir.

4. Ağustos- 2021 sayımızdan itibaren yapılan başvurularda, Türkçe metinleri için 1,500-2,000 kelimeden oluşan İngilizce, İngilizce metinleri için ise Türkçe yapılandırılmış geniş özet bulunmalıdır.

5. Sisteme yüklenen makalelerde yazar tarafından benzerlik raporu (intihal raporu) yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik oranı %20'den fazla olan makaleler işleme alınmayacak olup editör tarafından yazara iade edilecektir.

6.  TRDizin 2020 kriterlerine göre tüm alanlarda yapılan çalışmalar için etik kurul izni bulunmalıdır. Ayrıca alınan etik kurul iznine ilişkin bilgiler (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası), çalışmanın "Yöntem" başlığında ve başlık sayfasında yer almalıdır. Tüm başvurularda etik kurul izni bilgilerinin yazarlar tarafından eksiksiz şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

7. Makale başvurusu yapılmadan önce "Yazım Kuralları" ve "Başvuru Şartları" sayfaları incelenmelidir.

2021 - Cilt: 34 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

ÖĞRETMENLERİN ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİNE GEÇİŞ

Konferans Bildirisi

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN YAŞAM KALİTESİ ALGILARINA İLİŞKİN ARAŞTIRMALARIN SİSTEMATİK DERLEME İLE İNCELENMESİ

Konferans Bildirisi

COVID-19 SÜRECİNDE ÖZEL EĞİTİMDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI

Konferans Bildirisi

EBEVEYNLİĞİ GÜÇLENDİRMEDE TRİPLE P-OLUMLU ANNEBABALIK PROGRAMI

Derleme

ASPERGER SENDROMLU ve YÜKSEK İŞLEVLİ OTİZMLİ BİREYLERDE ROMANTİK İLİŞKİLER ÜZERİNE SİSTEMATİK BİR DERLEME

Konferans Bildirisi

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Covid-19 Nedeniyle Ara Verilen Eğitime Yeniden Başlanması Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

ÖZEL EĞİTİMDE YARATICI DRAMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Üstün Zekalıların Kişilik Özellikleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi (1957-2020)

Araştırma Makalesi

CORRELATION BETWEEN SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND THEIR INFORMATION LITERACY LEVELS

Araştırma Makalesi

YARATICI DRAMA YÖNTEMİ İLE HAZIRLANAN ÖĞRETİM PROGRAMININ HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Araştırma Makalesi

OYUN TEMELLİ SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMININ SOSYAL BECERİ VE DUYGU DÜZENLEME DÜZEYİNE ETKİSİ

Araştırma Makalesi

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA VE MESLEKİ MOTİVASYONLARI İLE OKURYAZARLIK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

İlkokul Fen Bilimleri Derslerinde Sınıf Öğretmenlerinin Söylemlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

ETKİNLİK TASARIM PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE İLKOKUL FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI VE STRATEJİLERİ DİKKATE ALINARAK HAZIRLANAN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMININ GEOMETRİK DÜŞÜNME ALIŞKANLIKLARINA VE GEOMETRİ BAŞARISINA ETKİSİ

Araştırma Makalesi

PROZODİK OKUMA BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RUBRİK KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Araştırma Makalesi

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMSAL DUYARLILIK VE SOSYAL ADALET DÜZEYLERİ İLE YENİ MEDYA OKURYAZARLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ