Amaç ve Kapsam

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz 1986 yılından itibaren yayınlanan Türkiye'nin köklü eğitim dergilerinden biridir. 1986-1998 aralığında kağıt baskı, 1999 yılından itibaren kağıt baskı ve elektronik formda yayınlanmaktadır. 2004 yılına kadar yılda bir sayı, 2014-2019 aralığında yılda iki sayı şeklinde yayınlanmıştır. 2020 yılı itibariyle yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, ve Aralık) olarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergimiz 2019 yılı itibariyle yalnızca elektronik ortamda 2667-6788 e-ISSN numarasıyla hizmet vermektedir.
Dergimizde aday makaleler editör ön kontrolünden sonra alanında uzman iki hakeme gönderilir ve iki-dört ay gibi bir sürede makale ile ilgili ilk karar yazarlar ile paylaşılması hedeflenir.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinin vizyonunu temsil eden üç amacı vardır:
1. Sağlam teorik temellere dayalı ve uygun yöntemlerle üretilmiş bilgi üretmek
2. Öncelikle ülkemizin sonrasında ise dünyanın önemli eğitim sorunlarına eğilmek
3. Ulusal ve uluslararası eğitim politikalarını etkilemek

Çalışmaların kapsamı, aşağıdaki noktalara dikkat ederek belirlenmelidir;
 1. Eğitim, öğrenme, öğretme, okul, öğrenci ve öğretmen temaları ile ilgili bütün alanlardaki makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.
 2. Araştırma makalelerine öncelik verilmektedir.
 3.  İleri düzey istatistiksel analizler içeren çalışmalara öncelik verilmektedir.
 4. Nitel araştırma desenlerinde tasarlanan çalışmalarda veri analizini detaylı raporlayan çalışmalara öncelik verilmektedir.
 5. Karma desende tasarlanan araştırmaların, desene uygunluğu teorik yapıya uygun bir şekilde ayrıntılı açıklanmalıdır.
 6. Doktora ve Yüksek Lisans tezlerinin ana hipotezlerini içeren temel bulguların çalışmada sunulmuş olması gerekmektedir.
 7. Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında yapı geçerliğinin yanı sıra ölçüt geçerliği, yakınsak ve ıraksak geçerlik, ölçme değişmezliği gibi detaylı incelemelerde bulunulmasına dikkat edilmelidir.
 8. Ayrıca aşağıdaki çalışmalar dergimizin yayın kapsamına girmemektedir:
  o  Sadece öğretmen adaylarının/öğretmenlerin görüşlerini inceleyen çalışmalar,
  o Verilerin demografik veya kategorik (sınıf düzeyi, okul türü, bölüm, cinsiyet vb. gibi bir ölçme aracı ya da veri toplama yöntemi kullanılarak bilgi formundan elde edilen kategorilerle) yapılan çalışmalar,
  o Ders kitaplarını analizi eden ve inceleyen çalışmalar,
  o Alanyazın (literatür) derlemeleri (Uluslararası alanyazında genel kabul gören şablonlara uygun hazırlananlar hariç).


https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/22178

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık