Yazım Kuralları

Yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanmakta olan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisine daha önce yayımlanmamış, özgün araştırma çalışmaları elektronik ortamda kabul edilmektedir. Çalışmaların Türkçe ve İngilizce dillerinde olması uygundur. Yayın dili Türkçe ise İngilizce kısa ve geniş özetin eklenmesi zorunludur. Yayın dili İngilizce ise Türkçe kısa ve geniş özetin eklenmesi zorunludur. 

Çalışma metinleri, MS Word kullanılarak yazılmalıdır. Çalışma metni ve yazar bilgisi şablonlardan yararlanılarak yazım kurallarına uygun hazırlanmalıdır. Şablona göre düzenlenmemiş yazılar, editör incelemesinden önce reddedilebilir.

Makale yazım kurallarını buradan indirebilirsiniz.
Yazar bilgileri sayfasının (başlık sayfası) şablonunu buradan indirebilirsiniz.
Çalışma metnine ait şablonu buradan indirebilirsiniz. 


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
MAKALE YAZIM KURALLARI

1. Genel Kurallar
• Yazarlar metinleri aşağıdaki uyarıları dikkate alarak (burada bulunmayan durumlarda APA Style, 7th Edition ilkelerini göz önünde bulundurarak) hazırlamalıdırlar.
• Metinler Türkçe ve İngilizce yazılabilir. Yazım kurallarına göre hazırlanmamış makaleler değerlendirilmeye alınmaz. Editörler ve hakemler, gönderilen yazılarda uygun görecekleri değişiklik ve düzeltmeleri yapabilirler.
• Türkçe yazılmış metinlerde İngilizce, İngilizce yazılmış metinlerde Türkçe geniş özet bulunmalıdır. Bu bölüm “introduction”, “method”, “results”, “conclusion, suggestion and recommendations” gibi başlıklardan oluşmalıdır. Makalenin giriş, teorik çerçeve, amaç/araştırma soruları, genel bulgular, tartışma/sonuç ve öneriler/uygulamalar gibi bölümleri özetlenmelidir. Bu bölüm 1500 ve 2000 arasında kelimeden oluşmalıdır. 
• İngilizce çeviriler uzman kişilere yaptırılmalı, paket programlara veya online sözlük gibi adreslere başvurulmamalıdır. Ayrıca Türkçe’ye uygunluk açısından makale, Word yazım denetiminden geçirilmelidir (Yazım ve Dilbilgisi).
• Çalışma metni dosyasının kelime sınırı 10.000'dir (kısa özetler, ana metin ve kaynakça dahildir).
2. Sayfa Düzeni
• Sayfanın kenar boşlukları 2,5 cm olarak ayarlanmalı ve iki yana yaslı olarak konumlandırılmalıdır.
• Metinler 1,15 kat aralıklı ve Calibri yazı karakterinde 11 punto olarak hazırlanmalıdır. Paragraf birinci satırları girintisi 1,25 cm olmalıdır.
• Sayıların ifade edilmesinde sıfır ve dokuz aralığında ise kelime ile; 10 ve üzerinde ise sayı kullanılmalıdır. Ancak bazı istisnai durumlarda 10’dan büyük olmasına rağmen 2 sayı yerine kelime kullanılmalıdır (sayıyla başlayan cümleler, bazı kesirler, evrensel olarak kabul edilen belirli ifadeler).Bazı istisna durumlarda 10’dan küçük olmasına rağmen sayılar rakamla yazılmalıdır (yüzdelik sayı, ondalık sayı, birim, puan vb). Örn. “Beş kitap”, “27 kalem”, “üçüncü, beşinci, 10. ve 12. sınıftaki öğrenciler”, “%50”, “0,5”, “2,4”, “5 cm”, “8 dk”, “2 yıl”, “sınıfın beşte biri”, “On birinci sınıf öğrencileri, 10. sınıfta kullandıkları ders kitabıyla ilgili düşüncelerini paylaştılar.”
• Ondalık sayıların yazımında Türkçe yazılmış metinlerde virgül (,), İngilizce yazılmış metinlerde nokta (.) işareti kullanılmalıdır.
3. Ana Başlık
• Araştırmanın başlığı, içeriğini açık bir şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır.
• Araştırmanın Türkçe ve İngilizce başlıkları, 15 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Calibri yazı tipinde 14 punto büyüklüğünde, kelimelerin ilk harfleri büyük harflerle, kalın ve ortalanmış biçimde ilk sayfada verilmelidir.
• Eğer araştırma ile ilgili olarak bir not verilmesi gerekiyorsa (proje yayını, lisansüstü tez yayını, bildiri olarak sunulmuş araştırma vb. gibi) dipnot yazılmalıdır. Bunun için araştırma başlığının sonuna dipnot işaretçisi eklenmelidir.
4. Özet ve Anahtar Kelimeler
• Özet; araştırmanın amacını, yöntemini, sonuçlarını ve özgün değerini açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Başlıktan sonra, en az 100 en fazla 250 kelime olacak şekilde araştırmanın Özet ve Abstract bölümleri, 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Özet metninin altına anahtar kelimeler ve keywords eklenmelidir. Anahtar kelimelerin sayısı 3 ile 8 arasında olmalıdır.
5. Başlık Düzeni
• Metinler “Giriş (Introduction), Yöntem (Method), Bulgular (Findings), Tartışma (Discussion), Sonuç (Conclusion), Öneriler (Recommendations), Kaynaklar (References), Geniş Özet (Extended Abstract), Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı (Authors' Contributio) ve “Çatışma Beyanı (Conflict of Interest)” alt başlıklarından oluşmalıdır. Gerekli görüldüğünde başlıklar birleştirilebilir veya “Ekler (Appendices), Teşekkür (Acknowledgements)” gibi yeni alt başlıklar eklenebilir. Bu başlıklar kalın, ortalanmış ve kelimelerin ilk harfleri büyük harflerle yazılmalıdır.
• Alt düzey başlıklar kapsamında “Araştırmanın Amacı”, “Araştırmanın Deseni”, “Evren ve Örneklem”, “Veri Analizi” gibi farklı alt başlıklar oluşturulabilir. Bu alt düzey başlıklar şablonda gösterileni formatta yazılmalıdır. Bu başlıkların yazarlara biçimsel olarak yol göstermesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla alt düzey başlıklar yazarların kendi belirledikleri ifadeleri içerebilir. Başlıklar APA 7 biçimlendirmesine göre yapılmalıdır.
• Başlıklara ilişkin aşağıdakilere dikkat edilmelidir:
o Giriş: Araştırmanın konusuyla ilgili alanyazındaki yaklaşım ve bulgular, problem durumu, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları hakkında bilgi verilmelidir. Araştırmanın amacı/problemi açıkça ifade edilmelidir.
o Yöntem: Araştırmanın deseni, evren-örneklemi veya araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerlik ve güvenirliği, veri toplama süreci ve veri analizi hakkında açıklama yapılmalıdır. Özellikle Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilerek detaylı açıklama yapılmalıdır. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Etik ile 4 ilgili açıklamaların, Yöntem bölümünde ve “Etik” alt başlığı altında detaylı ifade edilmesi gereklidir.
o Bulgular: Elde edilen bulgular; araştırma problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.
o Tartışma: Elde edilen bulgular alanyazın ve yazar yorumlarıyla tartışılmalıdır.
o Sonuç: Tartışma ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır.
o Öneriler: Alandaki uygulamalara ve gelecekte yapılabilecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmalıdır.
o Geniş Özet: Türkçe yazılmış metinlerde İngilizce, İngilizce yazılmış metinlerde Türkçe geniş özet bulunmalıdır. Bu bölüm “introduction”, “method”, “results”, “conclusion, suggestion and recommendations” gibi başlıklardan oluşmalıdır. Makalenin giriş, teorik çerçeve, amaç/araştırma soruları, genel bulgular, tartışma/sonuç ve öneriler/uygulamalar gibi bölümleri özetlenmelidir. Bu bölüm 1500 ve 2000 arasında kelimeden oluşmalıdır.
o Ekler(Gerekli ise): Araştırma metninde detaylı olarak ifade edilmesinin uygun olmayacağı materyaller eklenebilir (tablo, şekil, denklem, veri toplama araçları vd). o Teşekkür (Gerekli ise): Araştırmanın ortaya çıkarılması aşamasında katkı sağlamış kişi veya kurumlara teşekkür edilebilir.
o Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı: Araştırmacıların, ilgili araştırmaya katkı oranları belirtilmelidir.
o Çatışma Beyanı: Çatışma beyanı kapsamında bilgi verilmelidir. Bu kapsamda her bir yazar için raporlanan araştırmada, sonuçlarda, yansımalarda ya da belirtilen görüşlerde dolaylı/dolaysız herhangi mali çıkar; bağlantılar; ilgili 5 yazarlara, ilişkili bölümlere, ilişkili kuruluşlara, kişisel ilişkilere veya doğrudan akademik rekabete yönelik ilgili ticari kaynaklar ile diğer finansman kaynakları dâhil olmak üzere yanlılık sorusunu doğurabilecek durumlar açığa vurulmalıdır. Çatışma beyanı kapsamında ilgili araştırma yayınlandıktan sonra yazarların herhangi birinin utanmasına neden olacak, bildirilmeyen herhangi bir düzenlemenin olup olmadığı sorgulanabilir.
6. Tablo ve Şekiller
• Tablolar ve şekiller metin içine yerleştirilmelidir.
• Tablolar/Şekillere sıra numarası verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır. Tablo/Şekil numarası ve tablo/şekil başlığı, tablonun/şeklin üzerinde ifade edilmelidir. Tablo/Şekil numarası kalın yazılmalıdır. Başlıktaki her kelime büyük harfle başlamalı ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo/Şekil başlıkları kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Varsa tablo/şekle ait notlar sola dayalı yazılmalıdır. Tablo/Şekil içerisindeki kısaltmalar, yıldız işaretinin açıklamaları, telif bilgisi vb. durumlarda notlar kullanılabilir. Bu notlar yalnızca gerektiğinde eklenmelidir. Tablo ve şekil örnekleri makale şablonundan incelenebilir.
• Tablo ve şekil numaraları, başlıkları ve (varsa) notlar 1,15 kat satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Tablo ve şekil içerisinde de 1,15 kat satır aralığı kullanılabilir.
• Tablolardaki her sütuna başlık yazılmalıdır.
• Tablolarda dikey çizgiler olmamalı, sadece üç ana yatay çizgi kullanılmalıdır. Bununla birlikte karmaşık tablolarda üçten fazla yatay çizgi kullanılabilir.
• Sadece tablonun en üst satırındaki ifadeler italik yazılabilir. Tablo içerisinde ise herhangi bir farklılık olmamalıdır.
• Şekiller ise ortalanmış olmalıdır.
• Tablolarda sık kullanılan standart sapma, ortalama, p değeri, standartlaştırılmış ve standartlaştırılmış yol katsayıları gibi ifadeler örnekteki gibi olmalıdır. Şablonda tablo ve şekil örnekleri sunulmuştur.
7. Kaynaklar
• Metin içerisinde kullanılan bütün kaynaklar, “Kaynaklar” bölümünde gösterilmelidir. Kaynakların veriliş şekli, doğruluğu ve ulaşılabilirliğine özen gösterilmelidir.
• “Kaynaklar” bölümündeki eserler, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıraya dizilerek listelenmelidir. Kaynaklar yazılırken ilk satır normal satırbaşından, daha sonraki satırlar ise 1,25 cm içeriden başlamalıdır. Kaynakların yazımında aşağıdaki örnekler dikkate alınmalıdır. Eğer kaynağa ait DOI numarası varsa mutlaka eklenmelidir.
• Her kaynak öğesinden sonra (yazar, tarih, başlık ve kaynak) bir nokta olmalıdır. Başlık soru işaretiyle biterse, soru işareti noktanın yerini alır. Ancak, DOI veya URL'den sonra nokta koyulmamalıdır; çünkü bağlantı işlevsiz hale gelebilir. Aynı kaynak öğesinin parçaları arasında noktalama işaretleri (genellikle virgül veya parantez) kullanılmalıdır. Şablonda kaynak yazımı örnekleri sunulmuştur.
• Metin içerisinde başka eserlerden yapılan alıntılar birebir alıntı şeklinde olacak ise ve 40 kelimeden az ise tırnak içerisinde verilmeli ve sayfa numarası belirtilmelidir, farklı yazım formatı uygulanmasına gerek yoktur.
• Doğrudan alıntı 40 kelimeden fazla ise paragraf sol girintileri 1,25 cm içeriden, italik ve sayfa numarası belirtilerek yazılmalıdır, tırnak işareti kullanılmamalıdır.
• Dolaylı aktarımlarda sayfa numarasının belirtilmesine gerek yoktur. Yazarın soyadı ve yayın yılı verilmelidir. Eğer alıntı birden fazla eserden yapılmış ise alıntının sonunda parantez içerisinde alfabetik sıra takip edilmelidir.