PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrenme Ortamını Bozan Davranışlara Karşı Geliştirdikleri Davranış Stratejileri (Bursa İli Örneği)

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 67 - 87, 01.04.2007

Öz

Kaynakça

 • Akök,F., Askar, P., Sucuoğlu, B. Safe schools requirethe contributions of everybody: the Picture in Turkey. Threscholds in Education. 1995: 29-33.
 • Aksoy, N. İlköğretim Okullarında Öğrenci Disiplinine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Ankara İli Örneği). Yüksek Öğretim Kururmu.28. Haziran.2006. http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/tez_ozetleri/aksoy.html
 • Ataman, Sınıf İçinde Karşılaşılan Davranış Problemleri ve Bunlara Karşı Geliştirilen Önlemler.: Küçükahmet, L. (Editör). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşım- lar. Ankara: Nobel Yayınları.2000.
 • Atıcı, www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/tez_ozetleri/meral.htm 2001.
 • Aydın, Sınıf Yönetimi. Ankara. Anı Yayıncılık.1998.
 • Baloğlu, Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Baran Ofset. 2001.
 • Başar, Sınıf Yönetimi. Ankara: Pagem Yayıncılık-Dördüncü Baskı.
 • Brophy and Good. Teacher behavior and student achievement. In M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed.). New York: McMillan. 1986.
 • Brophy, J.E. Educating teachers abaut managing classrooms and students. Teaching and teacher Education. 4(1). 1988:1-18.
 • Büyükkaragöz-Çivi, Genel Öğretim Metodları. Ankara: Öz Eğitim Yayınları. 1996.
 • Curwin, R.L., Mendler,A.A.; Discipline with Dignity, E.Broyhers.Inc.(ED), USA: Association for Supervision and Curriculum Development. 998.
 • Çalık, Sınıf Yönetimi. (Editör: Leyla Küçükahmet). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2003.
 • Doyle Classroom management techniques. In Oliver.C.Moles, Ed. Student Discipline Strategies: Resarch and Practice. State University of New York Press. 1990.
 • Doyle, Classroom organisation and management. Handbook of Research on Teaching, New York. Ed. Merlin C. Wittrock, ThirdEdition, Macmillan Pub. 1986.
 • Erdoğan, Sınıf Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 2002.
 • Freiberg, Stein, Huang, Effects of classroom management intervention on student achievement in inner city elementary schools. Educational Research and Evaluation 1 (1), 1995.
 • Güleç, Alkış. Öğretmenlerin Sınıf Ortamında Kullandıkları Davranış Değiştirme Stratejileri. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 2, Bursa. Uludağ Üniversitesi Yayınları. 2004: 247.
 • Johnson, Oswald, Adey. Discipline in South Avustralian pimary schools. Educational Studies.1993: 19(3).
 • Sadık, İlköğretim I. Aşama Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Gözlemledikleri Problem Davranışlar. Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. Sayı:10. Adana. Çukurova Üniversitesi. 2002: 5.
 • Savran-Çakıroğlu, Differences Between Elementary and Secondary Preservice Science Teachers’ Perceived Efficacy Belies and their Classroom Mana- gement Beliefs The Turkish Online Journal of Educational Technology - Volume 2, Issue 4, Article 3. TOJET October 2003.
 • Senemoğlu, N. İngiltere’de İlköğretime Öğretmen yetiştirme ve Türkiye ile Karşı- laştırılması. Türkiye’de İlköğretim Sempozyumu Sayı: 8. Ankara: H. Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları. 1992:143-156.
 • Tertemiz, Sınıf Yönetimi ve Disiplin. Sınıf Yönetimi. Editör Leyla Küçükahmet. Ankara. Nobel Yayıncılık. 2001.
 • Tertemiz., N. “Sınf Yönetimi ve Disiplin”, Sınıf Yönetimi, Editör. Leyla Küçükah- met, Nobel Yayıncılık, Ankara, s.58.2001.
 • Türnüklü, http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/tez_ozetleri/aturnuklu.html
 • Türnüklü, Şahin, İlköğretim Okullarında Öğrenci Çatışmaları ve Öğretmenlerin Bu Çatışmalarla Başa Çıkma Stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitimi Yönetimi. 8,(30).2002.
 • Türnüklü, Şahin, Öztürk. İlköğretim Okullarında Öğrenci, Öğretmen, okul Yöneticisi ve Velilerin Çatışma Çözüm Stratejileri. Kuram ve Uygula- mada Eğitimi Yönetimi. Dergisi. 8, (32).2002.
 • Varış, Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı(4. Baskı), Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. 1988.
 • Wilks, Classroom Management in Primary Schools: A Review of the Literature. Behavior Change 13 (1). 1996.
 • Yavuzer,H. Çocuk Eğitimi El Kitabı , (9. Baskı). İstanbul Remzi Kitapevi. 1992.
 • Yiğit, Sınıfta Disiplin ve Öğrenci Davranışının Yönetimi.(Editörler: Şişman, Turan) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pagem A Yayıncılık. 2004.
 • Yörükoğlu,A.; Çocuk ve Ruh Sağlığı (21.Baskı), Ankara: Özgür Yayınları, 1997. No: 48.
 • Behavioral Strategies Developed By Physical Education Teachers
 • Against Behaviors Spoiling Learning Environment (Bursa Province Example)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrenme Ortamını Bozan Davranışlara Karşı Geliştirdikleri Davranış Stratejileri (Bursa İli Örneği)

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 67 - 87, 01.04.2007

Öz

Günümüzde, okullardaki öğretim uygulamalarında, öğrenme ortamını bozan öğrenci davranışlarının önemli bir problem olarak ortaya çıktığı ve öğretimi aksattığı yönündeki öğretmen görüşlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Araştırmada, eğitim uygulamalarında ya da okulun sportif aktivite alanlarında öğrencilerle sık sık iletişimde bulunan beden eğitimi öğretmenlerinin, öğrenme ortamını bozan davranışlarla ne sıklıkta karşılaştığı, öğrenme ortamını bozan davranışların nelerden kaynaklandığı konusundaki görüş- lerini ve düzeni bozan davranışlarla karşılaştıklarında hangi davranış yöntemini kullandıklarını öğrenerek, öğretmenlere bu konularda olumlu davranış önerileri sunma amaçlanmıştır. Bu amaçla Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 3 belediyede mevcut özel ve devlet okullarından rasgele örnekleme ile seçilen 171 beden eğitimi öğretmeni araştırmaya katıldı. Yapılan anket uygulaması verilerinin istatistiksel analizi SPSS 13.0 istatistik paket programında yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin öğretim ortamını bozan davranış- ları, izin istemeden konuşmak, ders akışını bozacak davranışlarda bulunmak ve aşırı ve rahatsız edici biçimde konuşmak şeklindedir. Bunların nedenlerini ise, aile içi problemler, televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarında sergilenen şiddet olaylarının etkisi, ailelerin çocukların eğitimine olan ilgisizliği olarak belirtmişlerdir. Beden eğitimi öğretmenlerimiz, öğrenme ortamını bozan davranışlarla karşılaştıklarında, samimi bir sınıf ortamı oluşturma, bu tür davranış gösterenleri olumlu davranış gösteren öğrenciler ile diyalog kurmasını sağlama, gözlerinin içine bakma şeklinde davranışlarla bu sorunu çözme yolunu benimsemektedirler. Beden eğitimi öğretmenlerinin öğrenme ortamını bozan davranışlara karşı kullandıkları temel yaklaşım, etkileşimci yöntem (2,43) olarak saptanmıştır.

Kaynakça

 • Akök,F., Askar, P., Sucuoğlu, B. Safe schools requirethe contributions of everybody: the Picture in Turkey. Threscholds in Education. 1995: 29-33.
 • Aksoy, N. İlköğretim Okullarında Öğrenci Disiplinine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Ankara İli Örneği). Yüksek Öğretim Kururmu.28. Haziran.2006. http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/tez_ozetleri/aksoy.html
 • Ataman, Sınıf İçinde Karşılaşılan Davranış Problemleri ve Bunlara Karşı Geliştirilen Önlemler.: Küçükahmet, L. (Editör). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşım- lar. Ankara: Nobel Yayınları.2000.
 • Atıcı, www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/tez_ozetleri/meral.htm 2001.
 • Aydın, Sınıf Yönetimi. Ankara. Anı Yayıncılık.1998.
 • Baloğlu, Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Baran Ofset. 2001.
 • Başar, Sınıf Yönetimi. Ankara: Pagem Yayıncılık-Dördüncü Baskı.
 • Brophy and Good. Teacher behavior and student achievement. In M.C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed.). New York: McMillan. 1986.
 • Brophy, J.E. Educating teachers abaut managing classrooms and students. Teaching and teacher Education. 4(1). 1988:1-18.
 • Büyükkaragöz-Çivi, Genel Öğretim Metodları. Ankara: Öz Eğitim Yayınları. 1996.
 • Curwin, R.L., Mendler,A.A.; Discipline with Dignity, E.Broyhers.Inc.(ED), USA: Association for Supervision and Curriculum Development. 998.
 • Çalık, Sınıf Yönetimi. (Editör: Leyla Küçükahmet). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2003.
 • Doyle Classroom management techniques. In Oliver.C.Moles, Ed. Student Discipline Strategies: Resarch and Practice. State University of New York Press. 1990.
 • Doyle, Classroom organisation and management. Handbook of Research on Teaching, New York. Ed. Merlin C. Wittrock, ThirdEdition, Macmillan Pub. 1986.
 • Erdoğan, Sınıf Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 2002.
 • Freiberg, Stein, Huang, Effects of classroom management intervention on student achievement in inner city elementary schools. Educational Research and Evaluation 1 (1), 1995.
 • Güleç, Alkış. Öğretmenlerin Sınıf Ortamında Kullandıkları Davranış Değiştirme Stratejileri. Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 2, Bursa. Uludağ Üniversitesi Yayınları. 2004: 247.
 • Johnson, Oswald, Adey. Discipline in South Avustralian pimary schools. Educational Studies.1993: 19(3).
 • Sadık, İlköğretim I. Aşama Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta Gözlemledikleri Problem Davranışlar. Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. Sayı:10. Adana. Çukurova Üniversitesi. 2002: 5.
 • Savran-Çakıroğlu, Differences Between Elementary and Secondary Preservice Science Teachers’ Perceived Efficacy Belies and their Classroom Mana- gement Beliefs The Turkish Online Journal of Educational Technology - Volume 2, Issue 4, Article 3. TOJET October 2003.
 • Senemoğlu, N. İngiltere’de İlköğretime Öğretmen yetiştirme ve Türkiye ile Karşı- laştırılması. Türkiye’de İlköğretim Sempozyumu Sayı: 8. Ankara: H. Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları. 1992:143-156.
 • Tertemiz, Sınıf Yönetimi ve Disiplin. Sınıf Yönetimi. Editör Leyla Küçükahmet. Ankara. Nobel Yayıncılık. 2001.
 • Tertemiz., N. “Sınf Yönetimi ve Disiplin”, Sınıf Yönetimi, Editör. Leyla Küçükah- met, Nobel Yayıncılık, Ankara, s.58.2001.
 • Türnüklü, http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/tez_ozetleri/aturnuklu.html
 • Türnüklü, Şahin, İlköğretim Okullarında Öğrenci Çatışmaları ve Öğretmenlerin Bu Çatışmalarla Başa Çıkma Stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitimi Yönetimi. 8,(30).2002.
 • Türnüklü, Şahin, Öztürk. İlköğretim Okullarında Öğrenci, Öğretmen, okul Yöneticisi ve Velilerin Çatışma Çözüm Stratejileri. Kuram ve Uygula- mada Eğitimi Yönetimi. Dergisi. 8, (32).2002.
 • Varış, Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı(4. Baskı), Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. 1988.
 • Wilks, Classroom Management in Primary Schools: A Review of the Literature. Behavior Change 13 (1). 1996.
 • Yavuzer,H. Çocuk Eğitimi El Kitabı , (9. Baskı). İstanbul Remzi Kitapevi. 1992.
 • Yiğit, Sınıfta Disiplin ve Öğrenci Davranışının Yönetimi.(Editörler: Şişman, Turan) Sınıf Yönetimi. Ankara: Pagem A Yayıncılık. 2004.
 • Yörükoğlu,A.; Çocuk ve Ruh Sağlığı (21.Baskı), Ankara: Özgür Yayınları, 1997. No: 48.
 • Behavioral Strategies Developed By Physical Education Teachers
 • Against Behaviors Spoiling Learning Environment (Bursa Province Example)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Faruk KORKMAZ Bu kişi benim


Nimet Haşıl KORKMAZ Bu kişi benim


Güven ÖZKAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2007
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Korkmaz, F. , Korkmaz, N. H. & Özkaya, G. (2007). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrenme Ortamını Bozan Davranışlara Karşı Geliştirdikleri Davranış Stratejileri (Bursa İli Örneği) . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 67-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16685/173384