PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanmalarının Akademik Başarıya Etkileri

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 173 - 187, 01.04.2007

Öz

Kaynakça

 • AÇIKGÖZ ÜN, K. Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Tanyılmaz Matbaası, 1996.
 • ARSEVEN, A.D. Alan Araştırma Yöntemi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası, 1993.
 • BAYKENT, D. Fen Bilimleri Eğitiminde Öğrenci Motivasyonu Arttırma Yoluyla Karakter Eğitimine Geçiş Süreçleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mar- mara Üniversitesi. 2002.
 • ÇİFTÇİ, Ö. Lise 1.Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Mate- matik Dersindeki Başarıları Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. 1998.
 • DOĞAN, B. Strateji Öğretiminin İşbirlikli Ve Geleneksel Sınıflarda Okuduğunu Anlama Becerileri, Güdü Ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri. Yayım- lanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. 2002.
 • ERDEN, M. ve M. DEMİREL. İlkokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Etkililiği, İzmir 1.Eğitim Kongresi Bildirileri. 254-261, İzmir: Buca Eğitim Fakültesi Yay. 1993.
 • ERDEN, M. ve Y. AKMAN. Eğitim Psikolojisi “Gelişim-Öğrenme-Öğretme”. Ankara: Arkadaş Yayınları, 1998.
 • GAGNE, R.M. Essentials of Learning for Instructions. New Jersey: 2nd Ed., Prentice Hall, Inc., 1988.
 • GÖRGEN, İ. Özetleme Ve Bilgi Haritası Oluşturma Öğretiminin Bilgilendirici Bir Metni Öğrenme Ve Hatırlama Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. 1997.
 • HWANG, S.H. ve K. VRONGISTIONS. Elemantary In-Sevice Teachers’ Self- Regulated Learning Strategies Related to Their Academic Achievements. Journal of Instructional Psychology. 29(2). 2002: p147.
 • KARAKOÇ, Ş. ve N. ŞİMŞEK. Öğrenme Stratejilerinin Öğrenme Stratejileri Kulla- nımına Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 4(1). 2004: 99- 121.
 • KARASAR, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları, 2003.
 • KÖYMEN Ü. S. Geleneksel Yüksek Öğretim Sistemi Öğrencileri İle Açıköğretim Sistemi Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Açısından Karşılaştırılması, V. Ulusal Psikolji Kongresi: Psikoloji-Seminer Özel Sayısı (8), 785-799, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. 1990.
 • MAYER, R.E. Educational Psychology: A Cognitive Approach. U.S.A: Little, Brown and Company Limited, 1987.
 • OLÇUM, Y. İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Bellek Destekleyicilerinin Erişi ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üni- versitesi. 2000.
 • PEREZ, J.C.N. at al. Learning Strategies, Self-Concept And Academic Achievement, Pricothema, 10 (1).1998: 97-109.
 • SENEMOĞLU, N. Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Spot Matbaası, 1997.
 • SÜNBÜL, A.M. Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Erişisi ve Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. 1998.
 • TAY, B. İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Ortamında Kullandıkları Öğrenme Stratejileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. 2002.
 • WEİNSREİN, C.E. ve R.E.MAYER. The Teaching of Learning Strategies: Handbook of Research on Teaching. Edited By M.C. Wittrock. New York: Mac Milan Company, 3rd. Edition, , 135-327, 1986.
 • YILDIZ DUBAN, N. İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilere Kazan- dırılan Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerin- deki Etkisi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, sayı 22, 2005.
 • YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi, Öğretmen Eğitimi Dizisi. İlköğretim Fen Öğretimi. Ankara: YÖK, 1997.
 • The Effects of Using Learning Strategies on Academic Achievement of
 • Students in Science Teaching

Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanmalarının Akademik Başarıya Etkileri

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1, 173 - 187, 01.04.2007

Öz

Öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanmalarının başarılarına olan etkisinin incelendiği bu araştırma için, Sınıf Öğretmenliği 3.sınıfta okuyan 300 öğrenciden 1 deney 1 kontrol grubu oluşturulmuştur. Öğretim etkinliklerinin gerçekleştirileceği ders olarak, Fen Bilgisi Öğretimi I Dersi seçilmiş ve uygulama üç hafta boyunca yapılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla, 25 çoktan seçmeli sorudan oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için, Cronbach Alpha güvenirlik analizi yapılmış, analiz sonucunda testin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.71 olarak bulunmuştur. Deney ve Kontrol gruplarının öğrenme stratejilerini kullanmalarının, başarıları ve cinsiyetle bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek için yüzde (%), frekans (f), bağımlı ve bağımsız t-Testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, her iki grup öğrencilerinin başarı ön test – son test puanları arasında anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Deney ve kontrol grubu başarı son test puanları arasındaki ilişki incelenmiş, deney grubundaki öğrencilerin son test puanlarının kontrol gurubundaki öğrencilerin son test puanlarından yüksek olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • AÇIKGÖZ ÜN, K. Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Tanyılmaz Matbaası, 1996.
 • ARSEVEN, A.D. Alan Araştırma Yöntemi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası, 1993.
 • BAYKENT, D. Fen Bilimleri Eğitiminde Öğrenci Motivasyonu Arttırma Yoluyla Karakter Eğitimine Geçiş Süreçleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mar- mara Üniversitesi. 2002.
 • ÇİFTÇİ, Ö. Lise 1.Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Mate- matik Dersindeki Başarıları Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. 1998.
 • DOĞAN, B. Strateji Öğretiminin İşbirlikli Ve Geleneksel Sınıflarda Okuduğunu Anlama Becerileri, Güdü Ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkileri. Yayım- lanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi. 2002.
 • ERDEN, M. ve M. DEMİREL. İlkokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Etkililiği, İzmir 1.Eğitim Kongresi Bildirileri. 254-261, İzmir: Buca Eğitim Fakültesi Yay. 1993.
 • ERDEN, M. ve Y. AKMAN. Eğitim Psikolojisi “Gelişim-Öğrenme-Öğretme”. Ankara: Arkadaş Yayınları, 1998.
 • GAGNE, R.M. Essentials of Learning for Instructions. New Jersey: 2nd Ed., Prentice Hall, Inc., 1988.
 • GÖRGEN, İ. Özetleme Ve Bilgi Haritası Oluşturma Öğretiminin Bilgilendirici Bir Metni Öğrenme Ve Hatırlama Düzeyine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. 1997.
 • HWANG, S.H. ve K. VRONGISTIONS. Elemantary In-Sevice Teachers’ Self- Regulated Learning Strategies Related to Their Academic Achievements. Journal of Instructional Psychology. 29(2). 2002: p147.
 • KARAKOÇ, Ş. ve N. ŞİMŞEK. Öğrenme Stratejilerinin Öğrenme Stratejileri Kulla- nımına Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 4(1). 2004: 99- 121.
 • KARASAR, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları, 2003.
 • KÖYMEN Ü. S. Geleneksel Yüksek Öğretim Sistemi Öğrencileri İle Açıköğretim Sistemi Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Açısından Karşılaştırılması, V. Ulusal Psikolji Kongresi: Psikoloji-Seminer Özel Sayısı (8), 785-799, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. 1990.
 • MAYER, R.E. Educational Psychology: A Cognitive Approach. U.S.A: Little, Brown and Company Limited, 1987.
 • OLÇUM, Y. İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Bellek Destekleyicilerinin Erişi ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üni- versitesi. 2000.
 • PEREZ, J.C.N. at al. Learning Strategies, Self-Concept And Academic Achievement, Pricothema, 10 (1).1998: 97-109.
 • SENEMOĞLU, N. Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Spot Matbaası, 1997.
 • SÜNBÜL, A.M. Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Erişisi ve Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. 1998.
 • TAY, B. İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Ortamında Kullandıkları Öğrenme Stratejileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. 2002.
 • WEİNSREİN, C.E. ve R.E.MAYER. The Teaching of Learning Strategies: Handbook of Research on Teaching. Edited By M.C. Wittrock. New York: Mac Milan Company, 3rd. Edition, , 135-327, 1986.
 • YILDIZ DUBAN, N. İlköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilere Kazan- dırılan Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerin- deki Etkisi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, sayı 22, 2005.
 • YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi, Öğretmen Eğitimi Dizisi. İlköğretim Fen Öğretimi. Ankara: YÖK, 1997.
 • The Effects of Using Learning Strategies on Academic Achievement of
 • Students in Science Teaching

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adem TAŞDEMİR Bu kişi benim


Bayram TAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2007
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Taşdemir, A. & Tay, B. (2007). Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanmalarının Akademik Başarıya Etkileri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 173-187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16685/173389