PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerine Öğrenci Seçme ve Sınav Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 2, 315 - 326, 01.08.2007

Öz

Kaynakça

 • AÇIKADA, Caner.,Türkiye’de Spor Bilimlerinin Gelişimi, 5.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri Özetleri, 5-7 Kasım 1998 - Ankara. sf:49.
 • MURATLI, S. “Türkiye’de Spor Öğretmenliği Ve Spor Öğretmeni Yetiştirme” II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 21-23 Aralık Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2001.
 • İLHAN, A. Çankaya C.Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri Öğrenci Seçme ve Sınav Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma. 3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğ- retmenliği Sempozyumu Kitabı. 23-24 Mayıs Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2003.
 • ÖZDEN, T. “Özel Yetenek Sınavını Kazanan Öğrencilerin Sınavlarda Aldıkları Puanların Mezun Oldukları Lise Alanlarına Göre Değerlendirilmesi” II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 21-23 Aralık Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2001.
 • YALÇINER, M. “A.Ü. Beden Eğt. ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Başarıları İle ÖSS ve Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Karşılaştırılması” II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 21-23 Aralık Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2001. ÇAMLIYER.
 • DEMİRHAN, Gıyasettin., Türkiye de Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve 1998 Yılında Uygulamaya Başlayan YÖK Programının İncelenmesi, Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu 1, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa – 1999, sf.14.
 • PEHLİVAN Zekai, Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştiren Çağdaş bir Programın genel Özellikleri, Uslusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Sempozyumu 1, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa – 1999, S.5.
 • TÜRK DİL KURURMU, TÜRKÇE SÖZLÜK 1 A-J, Türk Dil Kurumu Yayınları: 549, Türk Dil Kurumu Basımevi, Ankara-1998, S. 252, 294.
 • Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, Sayılarla Beden Terbiyesi ve Spor, Basın Ofset Matbaacılık, Ankara, 1988, sf. 14.
 • A Research on Student Selection and Exam Methods in The
 • Departments of Physical Education and Sports

Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerine Öğrenci Seçme ve Sınav Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 2, 315 - 326, 01.08.2007

Öz

Çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren bölümlerin yetenek sınavlarına giren öğrencilerin, sportif beceri düzeylerini ve bu sınavlarda uygulanan sınav yönteminin öğrenciler tarafından nasıl algılandığını belirleyerek, sınav sonucunda elde edebilecekleri başarıyı tahmin etme durumlarını saptamaktır. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada kullanılan anket soruları uzman görüşleri alınarak düzeltilmiş, güvenirlilik için bir grup öğrenciye ön uygulama yaptırılarak son şekli verilmiştir. Sınava başvuran adayların yaptıkları spor branşları, lisans düzeyleri ve yetenek sınavlarıyla ilgili düşünceleri alınmış, ayrıca sınav sonucunda elde edebilecekleri başarıyı tahmin etme durumları belirlenmiştir. Araştırmaya, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (UÜEFBESB) yetenek sınavlarına başvuran 28 bayan, 122 erkek olmak üzere toplam 150 öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler tablo ve grafiklerle açıklandıktan sonra sayısal ve yüzde oranlarıyla değerlendirilmiştir. Sınavda adayların alacağı puan ve girebilecekleri sıralama aralığını tahmin etme, cinsiyet açısından araştırılmış, istatistik değerlendirmede de İki Gözlü Ki-Kare Testi uygulanmıştır. Sınava baş vuran adayların % 58’inin lisanslı sporcu olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan adayların branşlara göre en çok lisanslı öğrenci oranı kızlarda % 39 ile voleybol, erkeklerde % 42 ile futbol branşı olduğu belirlenmiştir. Adaylar, % 85 ile sınav yöntemini uygun bulup, sınavda uygulanan yetenek testlerine olumlu yanıt vermişlerdir (kızlar % 60, erkekler % 80). Buna karşın adaylar yalnızca ÖSS sınav sonucuna bakılarak öğrenci alınması düşüncesine % 76 oranında karşı çıkmışlardır. Adaylara sınavda alabilecekleri puan aralığını ve sınavı kazanma aralığını tahmin etme soruları sorulmuş ve alınan sonuçlar bayan erkek açısından karşılaştırılmıştır. Her iki tahminde de aralarında istatistik anlamda fark olmadığı belirlenmiştir (P> 0,05).

Kaynakça

 • AÇIKADA, Caner.,Türkiye’de Spor Bilimlerinin Gelişimi, 5.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bildiri Özetleri, 5-7 Kasım 1998 - Ankara. sf:49.
 • MURATLI, S. “Türkiye’de Spor Öğretmenliği Ve Spor Öğretmeni Yetiştirme” II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 21-23 Aralık Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2001.
 • İLHAN, A. Çankaya C.Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri Öğrenci Seçme ve Sınav Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma. 3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğ- retmenliği Sempozyumu Kitabı. 23-24 Mayıs Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2003.
 • ÖZDEN, T. “Özel Yetenek Sınavını Kazanan Öğrencilerin Sınavlarda Aldıkları Puanların Mezun Oldukları Lise Alanlarına Göre Değerlendirilmesi” II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 21-23 Aralık Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2001.
 • YALÇINER, M. “A.Ü. Beden Eğt. ve Spor Yüksek Okulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Başarıları İle ÖSS ve Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Karşılaştırılması” II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı. 21-23 Aralık Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay. 2001. ÇAMLIYER.
 • DEMİRHAN, Gıyasettin., Türkiye de Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve 1998 Yılında Uygulamaya Başlayan YÖK Programının İncelenmesi, Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu 1, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa – 1999, sf.14.
 • PEHLİVAN Zekai, Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştiren Çağdaş bir Programın genel Özellikleri, Uslusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı Sempozyumu 1, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa – 1999, S.5.
 • TÜRK DİL KURURMU, TÜRKÇE SÖZLÜK 1 A-J, Türk Dil Kurumu Yayınları: 549, Türk Dil Kurumu Basımevi, Ankara-1998, S. 252, 294.
 • Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, Sayılarla Beden Terbiyesi ve Spor, Basın Ofset Matbaacılık, Ankara, 1988, sf. 14.
 • A Research on Student Selection and Exam Methods in The
 • Departments of Physical Education and Sports

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemali ÇANKAYA Bu kişi benim


Salih ERDEN Bu kişi benim


Atilla İLHAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2007
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 20, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çankaya, C. , Erden, S. & İlhan, A. (2007). Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerine Öğrenci Seçme ve Sınav Yöntemlerinin Değerlendirilmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 315-326 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16686/173395