BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye'nin Avrupa Birliği Eğitim Programlarına Katılım Süreci

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 151 - 172, 01.04.2008

Öz

Kaynakça

 • Ana Britannica. Ansiklopedi, Anı Yayıncılık, İstanbul, Cilt 3, 1986
 • Arat, T. ve S. Baykal. AB’yle İlişkiler;Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İstanbul, İletişim Yayınları, sf:326–65, 2001.
 • Aygül E. ve Güvemli B. AB-Türkiye ilişkisinde Gelinen Nokta: Müzakere Tarihinin Verilmesi ve Müzakere Konuları, 2004. <http: //www.bilgi.edu.tr>
 • Bardong O. Die Bildungspolitik in den Organen der Europaischen Gemeinschaft, Zielsetzung und Umsetsung, Schiechler & Bos, sf: 63-77, 1994.
 • Blitz B. K. From Monnet to Delors: Educational Co-operation in the European Union, Contemporary European History, 12, 2, Cambridge University
 • Brine, J. Educational and Vocational Policy and Construction of The European Union, International Studies in the Sociology of Education, 5, sf: 145– 163, 1995.
 • Brock, C. ve Tulasiewicz W. Education in a Single Europe, Routledge, London & NY, 2000.
 • Bozkurt, V. Avrupa Birliği ve Türkiye, Vipaş Yayınları., İstanbul, 2001.
 • Canbolat İ. Küreselleşen Dünya ve Türkiye, VİPAŞ Uludağ Üniversitesi. Güçlen- dirme Vakfı Yayınları, Bursa, 2002.
 • Commission of the European Communities. Green Paper on the European Dimension of Education, Luxemburg, 1993.
 • Commission of the European Communities. Statistics on The Implementation of The Second Phase of The Community Action Programme in The Field of Education ‘Socrates’, Brussels, 2004.
 • Council of The European Union and European Parliament, Decision No 819/95/EC, Official Journal of the European Communities, L87, 1995.
 • Council of The European Union and European Parliament, Decision No 253/2000/EC, Official Journal of the European Communities, L28, 2000.
 • Davies P. The Maastrich Treaty, European Journal of Education, Volume 38 Issue 1 Page 99, Mart, 2003.
 • Economou A. A Comparative Study of the European Dimension in Education in England, Scotland and Wales, in Implementing European Union Education an Training Policy, A Comparative Study of Issues in Four Member States, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2003.
 • Eralp, A. Soğuk Savaştan Günümüze Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, İstanbul, İmge Yayınları, 1997.
 • Ertl H., European Union and Education Policies: An Overview of Policies and Initiatives, in Implementing European Union Education and Training Policy: A Comparative Study of Issues in Four Member States, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2003.
 • European Commission, Guide to Programs: DG XII-Education, Training and Youth, 1997, European Commission, Socrates Guidelines for Applicants, June 2000.
 • Field, J. A National Strategy for Lifelong Learning, Department of Education, Newcastle University, Newcastle, 1997.
 • Field, J. European Dimensions;Education, Training and the European Union, JKP, London, 1998.
 • Fritsch, A. Europaische Bildungspolitik nach Maastricht, Sokrates und Leonardo Series: Europaische Hochschulschriften, Vol 353, Frankfurt, 1998.
 • Funell P. & Müller D., Vocational Education and the Challenge of Europe: New Developments in Vocational Education, Kogan Page, London 1991.
 • George S. ve Bache I. Politics in the EU, Oxford University Press, 2001.
 • Hale, W. Turkish Foreign Policy; 1774-2000, London: Frank Cass, 2000.
 • Hanlı H. EU-Turkish Relations: Insight Turkey V.1, January-March, s. 46, 1999.
 • Hoggart R.ve Johnson D. An Idea of Europe, Chatto and Windus, London, 1987.
 • Jones, R. The Politics and Economics of European Union, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2001.
 • Karluk, R. Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul, 1996.
 • Klauss, S. European Parliament in the EU External Relations: The Customs Union with Turkey, European Foreign Affairs Review , 5/2, sf: 215–37, 2000.
 • Kreher A. Forschungsforum seit zwanzig Jahren, Eumagazin, Vol. 10, 1996.
 • Laqueur, W. Europe Since Hitler, Penguin, Harmondsworth, 1972.
 • Lenaerts, K. Education in European Community Law After Maastricht, Common Market Law Review, Vol 31, 1994.
 • Leibfried, S. ve Pierson P. Social Policy, Wallace in Wallace, sf: 185-207, 1996.
 • Mikl J. The Education Council Report 2001—an Evaluation Based on the ATEE- RDC19 Scenarios, European Journal of Teacher Education, Vol. 26, No. 1, 2003.
 • Neave G. The EEC and Education, Trentham Books, Trentham 1984.
 • Neave, G. Policy and Response: Changing Perceptions and Priorities in the Vocational Training Policy of the EEC Commision, Vocationlizing Education, Oxford, 1988.
 • Mc. Mohan J. A. Education and Culture in European Community Law, European Community Law Series, Volume 8, Athlone Press London, 1995.
 • Minshull G. N. ve Dawson, M. J. Europe into the 21st Century, Holder & Stoughton, London, 1996.
 • Mutabakat Zaptı, Memorandum of Understanding Between The European Community and The Republic of Turkey on The Participation of The Republic of Turkey in The Community Programmes Leonardo Da Vinci II, Socrates II and Youth, Nisan, 2004.
 • Oder, B.E. Enhancing the Human Face of Constitutional Reality in Turkey Through Accession Partnership with the EU, in B. Duner (ed.), Turkey: The Road Ahead?, Stockholm: The Swedish Institute of International Affairs, 2002.
 • Özcan M. 1990 Sonrası Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri, Maliye Dergisi, 2004.
 • Pinder J., The European Union a Very Short Introduction, Oxford University
 • Resmi Gazete, 24799; Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 28 Haziran 2002.
 • Resmi Gazete, 25191; 540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6 Ağustos 2003.
 • Resolution of the Ministers of Education Meeting Within the Council, Official Journal of European Communities, C 98, 1974.
 • Resolution of the Ministers of Education Meeting Within the Council, Official Journal of European Communities, C 308, 1976.
 • Resolution of the Ministers of Education Meeting Within the Council, Official Journal of European Communities, C177, 1988.
 • Sellin B. Recent Developments in the Youth Policy Field on the European Field on the European Field: Contents and Objectives of the New Programmes, Circle for Youth Research Cooperation in Europe, 1995.
 • Sözen S. ve Shaw I. Turkey and the European Union: Modernizing a Traditional State. Social Policy and Administration, Vol 37,, sf:108 – 120, No: 2, April, 2003.
 • Teichler U., Maiworm F. ve Schotte-Kmoch M. Das Erasmus- Programm Ergebnisse der Begleitforschung, Bundesministerium für Bildung und Forschung, 1999.
 • Tekeli, İ ve S. İlkin. Avrupa Birliği ve Türkiye, Ümit Yayıncılık,3. Kitap, 2000.
 • Tuzcu G. Avrupa Birliğine Geçiş Sürecinde Türk Eğitiminin Planlanması, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 155-156, 2002.
 • Urwin, D. W. The Community of Europe: A History of European Integrations Since 1945, Longman, London, 1995.
 • Üstel, L. Öğretmenler İçin AB Kılavuzu, AB-Türkiye İşbirliği Derneği, 2005.
 • Young, J. W. Cold War Europe 1945 – 1991, Arnold, London, 1996.

Türkiye'nin Avrupa Birliği Eğitim Programlarına Katılım Süreci

Yıl 2008, Cilt: 21 Sayı: 1, 151 - 172, 01.04.2008

Öz

Bu çalışmada AB’nin kuruluş sürecinden başlanarak AB Eğitim politikalarının gelişim süreci ele alınmış ve Türkiye’nin AB eğitim program- larına katılım süreci anlatılmaya çalışılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla başlayan ve sürekli değişim gösteren AB-Türkiye Cumhuriyeti ilişkisi Türk eğitim sistemine etki eden yönleriyle ele alınmıştır. Bu bağlamda, Gümrük Birliği sonrası Türkiye’nin AB eğitim programlarına katılım süreci üzerinde durulmuştur. AB tarihi ve AB – Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri ve eğitim alanında yaşanan gelişmelerin geldiği nokta tarihsel akış göz önünde bulundurularak ortaya konmaya çalışılmıştır

Kaynakça

 • Ana Britannica. Ansiklopedi, Anı Yayıncılık, İstanbul, Cilt 3, 1986
 • Arat, T. ve S. Baykal. AB’yle İlişkiler;Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, İstanbul, İletişim Yayınları, sf:326–65, 2001.
 • Aygül E. ve Güvemli B. AB-Türkiye ilişkisinde Gelinen Nokta: Müzakere Tarihinin Verilmesi ve Müzakere Konuları, 2004. <http: //www.bilgi.edu.tr>
 • Bardong O. Die Bildungspolitik in den Organen der Europaischen Gemeinschaft, Zielsetzung und Umsetsung, Schiechler & Bos, sf: 63-77, 1994.
 • Blitz B. K. From Monnet to Delors: Educational Co-operation in the European Union, Contemporary European History, 12, 2, Cambridge University
 • Brine, J. Educational and Vocational Policy and Construction of The European Union, International Studies in the Sociology of Education, 5, sf: 145– 163, 1995.
 • Brock, C. ve Tulasiewicz W. Education in a Single Europe, Routledge, London & NY, 2000.
 • Bozkurt, V. Avrupa Birliği ve Türkiye, Vipaş Yayınları., İstanbul, 2001.
 • Canbolat İ. Küreselleşen Dünya ve Türkiye, VİPAŞ Uludağ Üniversitesi. Güçlen- dirme Vakfı Yayınları, Bursa, 2002.
 • Commission of the European Communities. Green Paper on the European Dimension of Education, Luxemburg, 1993.
 • Commission of the European Communities. Statistics on The Implementation of The Second Phase of The Community Action Programme in The Field of Education ‘Socrates’, Brussels, 2004.
 • Council of The European Union and European Parliament, Decision No 819/95/EC, Official Journal of the European Communities, L87, 1995.
 • Council of The European Union and European Parliament, Decision No 253/2000/EC, Official Journal of the European Communities, L28, 2000.
 • Davies P. The Maastrich Treaty, European Journal of Education, Volume 38 Issue 1 Page 99, Mart, 2003.
 • Economou A. A Comparative Study of the European Dimension in Education in England, Scotland and Wales, in Implementing European Union Education an Training Policy, A Comparative Study of Issues in Four Member States, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2003.
 • Eralp, A. Soğuk Savaştan Günümüze Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, İstanbul, İmge Yayınları, 1997.
 • Ertl H., European Union and Education Policies: An Overview of Policies and Initiatives, in Implementing European Union Education and Training Policy: A Comparative Study of Issues in Four Member States, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2003.
 • European Commission, Guide to Programs: DG XII-Education, Training and Youth, 1997, European Commission, Socrates Guidelines for Applicants, June 2000.
 • Field, J. A National Strategy for Lifelong Learning, Department of Education, Newcastle University, Newcastle, 1997.
 • Field, J. European Dimensions;Education, Training and the European Union, JKP, London, 1998.
 • Fritsch, A. Europaische Bildungspolitik nach Maastricht, Sokrates und Leonardo Series: Europaische Hochschulschriften, Vol 353, Frankfurt, 1998.
 • Funell P. & Müller D., Vocational Education and the Challenge of Europe: New Developments in Vocational Education, Kogan Page, London 1991.
 • George S. ve Bache I. Politics in the EU, Oxford University Press, 2001.
 • Hale, W. Turkish Foreign Policy; 1774-2000, London: Frank Cass, 2000.
 • Hanlı H. EU-Turkish Relations: Insight Turkey V.1, January-March, s. 46, 1999.
 • Hoggart R.ve Johnson D. An Idea of Europe, Chatto and Windus, London, 1987.
 • Jones, R. The Politics and Economics of European Union, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2001.
 • Karluk, R. Avrupa Birliği ve Türkiye, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul, 1996.
 • Klauss, S. European Parliament in the EU External Relations: The Customs Union with Turkey, European Foreign Affairs Review , 5/2, sf: 215–37, 2000.
 • Kreher A. Forschungsforum seit zwanzig Jahren, Eumagazin, Vol. 10, 1996.
 • Laqueur, W. Europe Since Hitler, Penguin, Harmondsworth, 1972.
 • Lenaerts, K. Education in European Community Law After Maastricht, Common Market Law Review, Vol 31, 1994.
 • Leibfried, S. ve Pierson P. Social Policy, Wallace in Wallace, sf: 185-207, 1996.
 • Mikl J. The Education Council Report 2001—an Evaluation Based on the ATEE- RDC19 Scenarios, European Journal of Teacher Education, Vol. 26, No. 1, 2003.
 • Neave G. The EEC and Education, Trentham Books, Trentham 1984.
 • Neave, G. Policy and Response: Changing Perceptions and Priorities in the Vocational Training Policy of the EEC Commision, Vocationlizing Education, Oxford, 1988.
 • Mc. Mohan J. A. Education and Culture in European Community Law, European Community Law Series, Volume 8, Athlone Press London, 1995.
 • Minshull G. N. ve Dawson, M. J. Europe into the 21st Century, Holder & Stoughton, London, 1996.
 • Mutabakat Zaptı, Memorandum of Understanding Between The European Community and The Republic of Turkey on The Participation of The Republic of Turkey in The Community Programmes Leonardo Da Vinci II, Socrates II and Youth, Nisan, 2004.
 • Oder, B.E. Enhancing the Human Face of Constitutional Reality in Turkey Through Accession Partnership with the EU, in B. Duner (ed.), Turkey: The Road Ahead?, Stockholm: The Swedish Institute of International Affairs, 2002.
 • Özcan M. 1990 Sonrası Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri, Maliye Dergisi, 2004.
 • Pinder J., The European Union a Very Short Introduction, Oxford University
 • Resmi Gazete, 24799; Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 28 Haziran 2002.
 • Resmi Gazete, 25191; 540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6 Ağustos 2003.
 • Resolution of the Ministers of Education Meeting Within the Council, Official Journal of European Communities, C 98, 1974.
 • Resolution of the Ministers of Education Meeting Within the Council, Official Journal of European Communities, C 308, 1976.
 • Resolution of the Ministers of Education Meeting Within the Council, Official Journal of European Communities, C177, 1988.
 • Sellin B. Recent Developments in the Youth Policy Field on the European Field on the European Field: Contents and Objectives of the New Programmes, Circle for Youth Research Cooperation in Europe, 1995.
 • Sözen S. ve Shaw I. Turkey and the European Union: Modernizing a Traditional State. Social Policy and Administration, Vol 37,, sf:108 – 120, No: 2, April, 2003.
 • Teichler U., Maiworm F. ve Schotte-Kmoch M. Das Erasmus- Programm Ergebnisse der Begleitforschung, Bundesministerium für Bildung und Forschung, 1999.
 • Tekeli, İ ve S. İlkin. Avrupa Birliği ve Türkiye, Ümit Yayıncılık,3. Kitap, 2000.
 • Tuzcu G. Avrupa Birliğine Geçiş Sürecinde Türk Eğitiminin Planlanması, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 155-156, 2002.
 • Urwin, D. W. The Community of Europe: A History of European Integrations Since 1945, Longman, London, 1995.
 • Üstel, L. Öğretmenler İçin AB Kılavuzu, AB-Türkiye İşbirliği Derneği, 2005.
 • Young, J. W. Cold War Europe 1945 – 1991, Arnold, London, 1996.
Toplam 55 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rüçhan Özkılıç Bu kişi benim

Ersin Haspolatlı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2008
Gönderilme Tarihi 14 Kasım 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Cilt: 21 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özkılıç, R., & Haspolatlı, E. (2008). Türkiye’nin Avrupa Birliği Eğitim Programlarına Katılım Süreci. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 151-172.