PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Akademik Mezuniyet Ortalama Puanı ile KPSS Başarı Puanı Arasındaki İlişki

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 451 - 470, 01.08.2010

Öz

Kaynakça

 • Abdulrazzaq, Y. M., Qayed, K. I., 1993. Could Final Year School Grades Suffice as a Predictor for Future Performance? Medical Teacher, 15, 243–252.
 • Andrews, J., Blackmon, C., Mackey, J., 1980. Preservice Performance and the National Teacher Examinations. Phi Delta Kappan, 61(5), 358- 359.
 • Ayers, J. B., 1988. Another look at the Concurrent and Predictive Validity of the National Teacher Examinations. Journal of Educational Research, 81(3), 133-137.
 • Ayers, J. B., Quallas, G. S., 1979. Concurrent and Predictive Validity of the National Teacher Examinations. Journal of Educational Research, 73(2), 87-91.
 • Baştürk, R., 2007a. Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.
 • Baştürk, R., 2007b. Türkiye’deki Kamu Eğitim Kurumlarında Çalışacak Öğretmenlerin Atanmalarına İlişkin Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 33-40.
 • Baştürk, R., 2008. Fen ve Teknoloji Alanı Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı Başarılarının Yordanması. İlköğretim Online, 7(2), 323-332.
 • Blackman, I., Hall, M., Darmawan, I. G. N., 2007. Undergraduate Nurse Variables That Predict Academic Achievement and Clinical Competence in Nursing. International Education Journal, 8(2), 222- 236.
 • Browne, B. A., Rankın, R., 1986. Predicting Employment in Education: The Relative Efficiency of National Teacher Examinations Scores and Student Teacher Ratings. Educational and Psychological Measurement, 46, 191-197.
 • Eraslan, L., 2004. Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Yönteminin Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1, 1. http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/view/167/16 7 adresinden 12 Ocak 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Ergün, M., 2005. İlköğretim Okulları Öğretmen Adaylarının KPSS’deki Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 311-326.
 • Evans, P., Goodson, L. B., Schoffman, S. I., 2003. Relationship Between Academic Achievement and Student Performance on the Comprehensive Osteopathic Medical Licensing Examination–USA level 2. Medical Education JAOA, 103 (7), 331–336.
 • Häkkinen I., 2004. Do University Entrance Exams Predict Academic Achievement? Communications of Department of Economics Working Paper Uppsala University. www.nek.uu.se/Pdf/wp2004_16.pdf adresinden 12 Ocak 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Hansen, W. L., 1971. Prediction of Graduate Performance in Economics. Journal of Economic Education, 3, 49-53.
 • Hoschl, C., Kozeny, J., 1997. Predicting Academic Performance of Medical Students: The First Three Years. American Journal of Psychiatry, 154, 87–92.
 • House, J. D., 1994. Gender Differences in Prediction of Grade Performance From Graduate Record Examination Scores. The Journal of Psychology, 128, 695-697.
 • Green, A., Peters, T., Webster, D., 1993. Preclinical Progress in Relation to Personality and Academic Profiles. Medical Education, 27, 137-142.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N., Turan, S., 2008. Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.
 • Kaczmarek, M., Franco, J. N., 1986. Sex Differences in Prediction of Academic Performance by the Graduate Record Examination. Psychological Reports, 59, 1197-1198.
 • Karakus, M., 2004. Lisansüstü Eğitim İçin Başvuran Öğrencilerin Üniversitedeki Akademik Başarıları ile LES Puanları Arasındaki İlişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. 6-9 Temmuz http://www.pegema.net/dosya/dokuman/137.pdf adresinden 20 Aralık 2009 tarihinde edinilmiştir.
 • Karasar, N., 2005. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kilmen, S., 2007. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavının ve Lisans Diploma Notunun Yüksek Lisans Başarısını Yordama Gücü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2),176-189.
 • Kuncel, N. R., Hezlett, S. A., Ones, D. S., 2001. A Comprehensive Meta- Analysis of the Predictive Validity of the Graduate Record Examinations: Implications for Graduate Student Selection and Performance. Psychological Bulletin, 127, 162–181.
 • Lin, S.J., Fung, B.K.P., Hsiao, J.K., Lo, H.F., 2003. Relationship Between Academic Scores and Performance on National Qualified Examination for Registered Professional Nurses (NQEX-RPN). Nurse Education Today, 23(7), 492-497.
 • Marsh, H., 1992. The Content Specificity of Relations Between Academic Self-Concept and Achievement: An Extension of the Marsh/Shavelson Model. ERIC NO: ED349315.
 • McGinnis, M., 1984. Admission Predictors for Pre-Physical Therapy Majors. Physical Therapy, 64(1), 55-58.
 • McKee, A. J., Mallory, S. L., Campbell, J., 2001. The Graduate Record Examination and Undergraduate Grade Point Average: Predicting Graduate Grade Point Averages in a Criminal Justice Graduate Program. Journal of Criminal Justice Education, , 12 (2), 311-318.
 • Nartgün, S., 2008. Aday Öğretmenlerin Gözüyle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama Esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 47-58.
 • Newton, S. E., Smith, L. H., Moore, G., Magnan, M., 2007. Predicting Early Academic Achievement in a Baccalaureate Nursing Program. Journal of Professional Nursing, 23(30), 144-149.
 • Nilsson, J. E., 1995. The ORE and the GMAT: A Comparison of Their Correlations to GGPA. Educational and Psychological Measurement, 55, 637-640.
 • ÖSYM, 2009. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzu. www.osym.gov.tr/Genel/dg.ashx?DIL=1...33354...KPSS_2009...pdf adresinden 14.10.2009 tarihinde elde edilmiştir.
 • Paolillo, J. G. P., 1982. The Predictive Validity of Selected Admission Variables Relative to Grade Point Average Earned in a Master of Business Administration Program. Educational and Psychological Measurement, 42, 1163–1167.
 • Rheault W., Shafermich-Coulson E., 1988. Relationship Between Academic Achievement and Clinical Performance in a Physical Therapy Education Program. Physical Therapy, 68, 378–380.
 • Roehrig, S. M., 1988. Prediction of Licensing Examination Scores in Physical Therapy Graduates. Physical Therapy, 68, 694-698.
 • Ronai, A. K., Golmon, M. E., Shanks, C. A., Schafer, M. F., Brunner, E. A., 1984. Relationship Between Past Academic Performance and Results of Specialty in Training Examinations. Journal of Medical Education, 59, 341–344.
 • Shen, H., Comrey, A. L., 1997. Predicting Medical Students’ Academic Performances by their Cognitive Abilities and Personality Characteristics. Academic Medicine, 72, 781–786.
 • Stemberg, R. J., Williams, W. M., 1997. Does the Graduate Record Examination Predict Meaningful Success in the Graduate Training of Psychologists? A Case Study. American Psychologist, 52, 630- 641.
 • Stricker, G., Huber, J. T., 1967. The Graduate Record Examination and Undergraduate Grades as Predictors of Success in Graduate School. Journal of Educational Research, 60, 466-468.
 • Tang, C., Lee, R., 1989. The Use of the Admission Requirements in Predicting the Academic Performance of the Physiotherapy Students at the Hong Kong Polytechnic. The Journal of The Hong Kong Physiotherapy Association, 11, 8-13.
 • Yüksel, S., 2004. Öğretmen Atamalarında Merkezi Sınav Uygulamasının (KPSS) Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya www.pegema.net/dosya/dokuman/118.pdf adresinden 14.10.2009 tarihinde elde edilmiştir.
 • Wilkinson, D., Zhang, J., Byrne, G.J., Ve ark., 2008. Medical school selection criteria and the prediction of academic performance: Evidence leading to change in policy and practice at the university of queensland. Medical Journal of Australia, 188, 349-354.
 • Woods, S., Wolke, D., 2004. Direct and Relational Bullying among Primary School Children and Academic Achievement. Journal of School Psychology, 42,135–155.

Akademik Mezuniyet Ortalama Puanı ile KPSS Başarı Puanı Arasındaki İlişki

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 451 - 470, 01.08.2010

Öz

Bu KPSS puanı arasındaki ilişki derecesi araştırılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeline dayalı olarak yürütülmüş ve araştırmada 2008-2009 akademik yılında Kocaeli Üniversitesinden mezun olan 330 öğretmen adayının akademik ortalama ve KPSS puanları kullanılmıştır. Akademik ortalama ile KPSS başarısı arasında yapılan değişik analizler sonucunda hem zayıf ve hem de güçlü ilişkiler belirlenmiştir. Genel anlamda üniversite mezuniyet ortalamaları ile Eğitim Bilimleri başarısı arasında ilişkinin yüksek, diğer taraftan Genel Yetenek ve Genel Kültür başarısı arasında ilişkinin zayıf olduğu söylenebilir. Ayrıca araştırmada akademik ortalamanın, KPSS puanına ilişkin toplam varyansın %10’unu açıklarken, ilgili analizler her bir bölüm için ayrı ayrı yapıldığında değerlerin %21 ile %12 arasında değiştiği belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçların, Eğitim Fakültesinde okutulan öğretim programlarına ve KPSS’in iyileştirilmesini amaç edinen çalışmalara katkı sağlaması umut edilmektedir

Kaynakça

 • Abdulrazzaq, Y. M., Qayed, K. I., 1993. Could Final Year School Grades Suffice as a Predictor for Future Performance? Medical Teacher, 15, 243–252.
 • Andrews, J., Blackmon, C., Mackey, J., 1980. Preservice Performance and the National Teacher Examinations. Phi Delta Kappan, 61(5), 358- 359.
 • Ayers, J. B., 1988. Another look at the Concurrent and Predictive Validity of the National Teacher Examinations. Journal of Educational Research, 81(3), 133-137.
 • Ayers, J. B., Quallas, G. S., 1979. Concurrent and Predictive Validity of the National Teacher Examinations. Journal of Educational Research, 73(2), 87-91.
 • Baştürk, R., 2007a. Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Öğretmen Adaylarının Sınav Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.
 • Baştürk, R., 2007b. Türkiye’deki Kamu Eğitim Kurumlarında Çalışacak Öğretmenlerin Atanmalarına İlişkin Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 33-40.
 • Baştürk, R., 2008. Fen ve Teknoloji Alanı Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı Başarılarının Yordanması. İlköğretim Online, 7(2), 323-332.
 • Blackman, I., Hall, M., Darmawan, I. G. N., 2007. Undergraduate Nurse Variables That Predict Academic Achievement and Clinical Competence in Nursing. International Education Journal, 8(2), 222- 236.
 • Browne, B. A., Rankın, R., 1986. Predicting Employment in Education: The Relative Efficiency of National Teacher Examinations Scores and Student Teacher Ratings. Educational and Psychological Measurement, 46, 191-197.
 • Eraslan, L., 2004. Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Yönteminin Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1, 1. http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/view/167/16 7 adresinden 12 Ocak 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Ergün, M., 2005. İlköğretim Okulları Öğretmen Adaylarının KPSS’deki Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 311-326.
 • Evans, P., Goodson, L. B., Schoffman, S. I., 2003. Relationship Between Academic Achievement and Student Performance on the Comprehensive Osteopathic Medical Licensing Examination–USA level 2. Medical Education JAOA, 103 (7), 331–336.
 • Häkkinen I., 2004. Do University Entrance Exams Predict Academic Achievement? Communications of Department of Economics Working Paper Uppsala University. www.nek.uu.se/Pdf/wp2004_16.pdf adresinden 12 Ocak 2010 tarihinde edinilmiştir.
 • Hansen, W. L., 1971. Prediction of Graduate Performance in Economics. Journal of Economic Education, 3, 49-53.
 • Hoschl, C., Kozeny, J., 1997. Predicting Academic Performance of Medical Students: The First Three Years. American Journal of Psychiatry, 154, 87–92.
 • House, J. D., 1994. Gender Differences in Prediction of Grade Performance From Graduate Record Examination Scores. The Journal of Psychology, 128, 695-697.
 • Green, A., Peters, T., Webster, D., 1993. Preclinical Progress in Relation to Personality and Academic Profiles. Medical Education, 27, 137-142.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N., Turan, S., 2008. Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.
 • Kaczmarek, M., Franco, J. N., 1986. Sex Differences in Prediction of Academic Performance by the Graduate Record Examination. Psychological Reports, 59, 1197-1198.
 • Karakus, M., 2004. Lisansüstü Eğitim İçin Başvuran Öğrencilerin Üniversitedeki Akademik Başarıları ile LES Puanları Arasındaki İlişki. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. 6-9 Temmuz http://www.pegema.net/dosya/dokuman/137.pdf adresinden 20 Aralık 2009 tarihinde edinilmiştir.
 • Karasar, N., 2005. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kilmen, S., 2007. Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavının ve Lisans Diploma Notunun Yüksek Lisans Başarısını Yordama Gücü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2),176-189.
 • Kuncel, N. R., Hezlett, S. A., Ones, D. S., 2001. A Comprehensive Meta- Analysis of the Predictive Validity of the Graduate Record Examinations: Implications for Graduate Student Selection and Performance. Psychological Bulletin, 127, 162–181.
 • Lin, S.J., Fung, B.K.P., Hsiao, J.K., Lo, H.F., 2003. Relationship Between Academic Scores and Performance on National Qualified Examination for Registered Professional Nurses (NQEX-RPN). Nurse Education Today, 23(7), 492-497.
 • Marsh, H., 1992. The Content Specificity of Relations Between Academic Self-Concept and Achievement: An Extension of the Marsh/Shavelson Model. ERIC NO: ED349315.
 • McGinnis, M., 1984. Admission Predictors for Pre-Physical Therapy Majors. Physical Therapy, 64(1), 55-58.
 • McKee, A. J., Mallory, S. L., Campbell, J., 2001. The Graduate Record Examination and Undergraduate Grade Point Average: Predicting Graduate Grade Point Averages in a Criminal Justice Graduate Program. Journal of Criminal Justice Education, , 12 (2), 311-318.
 • Nartgün, S., 2008. Aday Öğretmenlerin Gözüyle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama Esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 47-58.
 • Newton, S. E., Smith, L. H., Moore, G., Magnan, M., 2007. Predicting Early Academic Achievement in a Baccalaureate Nursing Program. Journal of Professional Nursing, 23(30), 144-149.
 • Nilsson, J. E., 1995. The ORE and the GMAT: A Comparison of Their Correlations to GGPA. Educational and Psychological Measurement, 55, 637-640.
 • ÖSYM, 2009. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Kılavuzu. www.osym.gov.tr/Genel/dg.ashx?DIL=1...33354...KPSS_2009...pdf adresinden 14.10.2009 tarihinde elde edilmiştir.
 • Paolillo, J. G. P., 1982. The Predictive Validity of Selected Admission Variables Relative to Grade Point Average Earned in a Master of Business Administration Program. Educational and Psychological Measurement, 42, 1163–1167.
 • Rheault W., Shafermich-Coulson E., 1988. Relationship Between Academic Achievement and Clinical Performance in a Physical Therapy Education Program. Physical Therapy, 68, 378–380.
 • Roehrig, S. M., 1988. Prediction of Licensing Examination Scores in Physical Therapy Graduates. Physical Therapy, 68, 694-698.
 • Ronai, A. K., Golmon, M. E., Shanks, C. A., Schafer, M. F., Brunner, E. A., 1984. Relationship Between Past Academic Performance and Results of Specialty in Training Examinations. Journal of Medical Education, 59, 341–344.
 • Shen, H., Comrey, A. L., 1997. Predicting Medical Students’ Academic Performances by their Cognitive Abilities and Personality Characteristics. Academic Medicine, 72, 781–786.
 • Stemberg, R. J., Williams, W. M., 1997. Does the Graduate Record Examination Predict Meaningful Success in the Graduate Training of Psychologists? A Case Study. American Psychologist, 52, 630- 641.
 • Stricker, G., Huber, J. T., 1967. The Graduate Record Examination and Undergraduate Grades as Predictors of Success in Graduate School. Journal of Educational Research, 60, 466-468.
 • Tang, C., Lee, R., 1989. The Use of the Admission Requirements in Predicting the Academic Performance of the Physiotherapy Students at the Hong Kong Polytechnic. The Journal of The Hong Kong Physiotherapy Association, 11, 8-13.
 • Yüksel, S., 2004. Öğretmen Atamalarında Merkezi Sınav Uygulamasının (KPSS) Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya www.pegema.net/dosya/dokuman/118.pdf adresinden 14.10.2009 tarihinde elde edilmiştir.
 • Wilkinson, D., Zhang, J., Byrne, G.J., Ve ark., 2008. Medical school selection criteria and the prediction of academic performance: Evidence leading to change in policy and practice at the university of queensland. Medical Journal of Australia, 188, 349-354.
 • Woods, S., Wolke, D., 2004. Direct and Relational Bullying among Primary School Children and Academic Achievement. Journal of School Psychology, 42,135–155.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynel KABLAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2010
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kablan, Z. (2010). Akademik Mezuniyet Ortalama Puanı ile KPSS Başarı Puanı Arasındaki İlişki . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 451-470 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173493