PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okullarda Başarı ve Başarısızlık Olgusu: Tipik Öğrenci Davranışları Yönüyle Bir Durum Araştırması

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 471 - 503, 01.08.2010

Öz

Kaynakça

 • Andrew, S. ve Vialle, W., 1998. Nursing Students’ Self-Efficacy, Self- Regulated Learning and Academic Performance in Science Teaching [Online forum comment]. Retrieved from http://www.aare.edu.au/98pap/and98319.htm.
 • Bayat, Ö. 2007. Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenenlerde Özerklik Algısı, Okuduğunu Anlama Başarısı ve Sınıf İçi Davranışlar Arasındaki İlişkiler (Yayımlanmamış Doktora Tezi). D.E.Ü., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bilgin, N., 2006. Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Bren, M. P., Mann, S J., 1997. Shooting Arrows at the Sun: Perspectives on a Pedagogy for Autonomy. In P. Benson, P. Voller (Eds.), Autonomy and İndependence in Language Learning. New York: Longman.
 • Brokaw, A.J., Merz, T. E., 2000. The Effects of Student Behavior and Preferred Learning Style on Performance. Journal of Business Education, 1, 44-53.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., 2008. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2.Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chandler, L. K., Dahlquist, C. M., 2002. Functional Assessment. Upper saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Charles, C. M., 1999. Building Classroom Discipline. New York: Addison Wesley Longman.
 • Cohen, L., Manion, L., Morrison, K., 2007. Research methods in education. New York: Routledge.
 • Çelik, V., 2002. Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Çilenti, K., 1985. Fen Eğitimi Teknolojisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Devadoss, S., Foltz, J., 1996. Evaluating Factors İnfluencing Student Class Attendance and Performance. American Journal of Agricultural Economics, 78, 499-507.
 • Eggen, P., Kauchak, D., 1999. Educational Psychology (Fourth Ed). New Jersey: Printice-Hall, Inc.
 • Ergül, H., 2006. Çevrimiçi Eğitimde Akademik Başarıyı Etkileyen Güdülenme Yapıları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(1), 124-128.
 • Erkan, S., 1991. Sınav Kaygısının Öğrenci Seçme Sınavı Başarısı İle İlişkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ertürk, S., 1975. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Fidan, N., 1996. Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Fishkin, A.S., Johnson, A.S., 1998. Who is Creative? Identifying Children’s Creative Abilities. Roeper Review, 21, 40-46.
 • Frankel, J. R., Wallen, N. E., 2000. Exploring Research (4th ed.). Prentice Hall.
 • Kalaycı, K., 2005. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi.
 • Karasar, N., 2007. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kelecioğlu, H., 1992. Güdülenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 175-181.
 • Kovach, J. C., 2000, October 28. Self-Regulatory Strategies in an Acoounting Principles Course: Effects on Student Achievement. Mid-Western Educational Research Association in Chicago, Illinois. Retrieved from http://www.cedu.niu.edu/~pierce/Self- regulatoryStrategies.htm
 • Külahoğlu, Ş.Ö., 1997. Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler. L. Küçükahmet (Ed.). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yay.
 • Lopez, D. F., 1998. Self-Regulation and School Performance: Is There Optimal Level of Action-Control. Journal of Experimental Child Psychology, 70, 54-74.
 • Meyers, S., 2003. Strategies to Prevent and Reduce Conflict in College Classrooms. College Teaching, 51(3), 94-98.
 • Morgan, P., Fuchs, D., Compton, D., Cordray, D. S., Fuchs, L. S., 2008. Does Early Reading Failure Decrease Children's Reading Motivation? Journal of Learning Disabilities, 41(5), 387-404.
 • Newman R.S., 1990. Children's Help-Seeking in the Classroom: The Role of Motivational Factors and Attitudes. Journal of Educational Psychology, 82(1), 71-80.
 • Oakland, T., Flakenberg, B.A., Oakland, C., 1996. Assessment of Leadership in Children, Youth, and Adults. Gifted Child Quarterly, 40, 138-146.
 • Önler, N., 1972. Kaygı ve Başarı. Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2, 151-163.
 • Özkal, N., Çetingöz, D., 2005. Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ve Başarı Güdüsü Arasındaki İlişkiler. Qafqaz Universitesi Dergisi,15.
 • Pajares, F., 1996. Self-Efficacy Beliefs in Academic Settings. Review of Educational Research, 66, 543-578.
 • Pang, J.S., 2009. Achievement Motivation in the Social Context: Implicit and Explicit Hope of Success and Fear of Failure Predict Memory for and Liking of Successful and Unsuccessful Peers. Journal of Research in Personality, 43(6), 1040-1052.
 • Pintrich, P. R., Smith, D.A.F., Garcia, T., McKeachie, W. J., 1993. Reliability and Predictive Validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 53(3), 801-814.
 • Pintrich, P.R., De Groot, E.V., 1990. Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
 • Ritchie, J., Lewis, J., 2003. Qualitative Research Practice. London: SAGE Publications.
 • Romer, D., 1993. Do Students Go To Class? Should They? Journal of Economic Perspectives, 7(3), 167-174.
 • Runzilli, J.S., Hartman, R.K., Callahan, C.M., 1971. Scale for Rating Behavioral Characteristics of Superior Students. Exceptional Children, 38, 243-248.
 • Santrock, J. W., 2004. Educational Psychology. New York: The McGraw- Hill Companies.
 • Schaefer, B.A., 2004. A Demographic Survey of Learning Behaviors Among American Students. School Psychology Review, 33(4), 481-488.
 • Schunk, D.H., 1991. Self-Efficacy and Academic Motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231.
 • Seidman, A., 2005. The Learning Killer: Disruptive Student Behavior in the Classroom. Reading Improvement, 42(1), 40.
 • Senemoğlu, N., 2007. Gelişim Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Stipek, D., 1998. Motivation to Learn, from Theory to Practice. Massachusetts: A Viacom Company.
 • Taşdemir, M., 2003. Eğitimde Planlama ve Değerlendirme (2.Baskı). Ankara: Ocak Yayınevi.
 • Wiersma, W., Jurs, S. G., 2005. Research Methods in Education (8th ed.). Pearson Education Inc.
 • Worrell, F.C., Schaefer, A.B., 2004. Reliability and Validity of Learning Behaviors Scale (LBS) Scores with Academic Academically Talented Students. The Gifted Child Quarterly, 48(4), 287.
 • Yapıcı, M., Yapıcı, Ş., 2003. İlköğretim Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar. Üniversite ve Toplum Dergisi, 3 (3). Retrived from http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=142
 • Yıldırım, A., Şimşek, H., 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Young, M.R., Klemz, R.B., Murphy, W.J., 2003. Enhancing Learning Outcomes: The Effects of İnstructional Technology, Learning Syles, İnstructional Methods, and Student Behavior. Journal of Marketing Education, 25(2), 130-142.
 • Yüksel, A., Mil, B., Bilim, Y., 2007. Nitel Araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zimmerman, B.J., Martinez-Pans, M., 1990. Student Differences in Self- Regulated Learning: Relating Grade, Sex and Giftedness to Self- Efficacy and Strategy-Use. Journal of Educational Psychology, 82(1) 51-59.

Okullarda Başarı ve Başarısızlık Olgusu: Tipik Öğrenci Davranışları Yönüyle Bir Durum Araştırması

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 471 - 503, 01.08.2010

Öz

Öğrenenin, öğrenme ortamında olumsuz davranışlarda bulunması hem kendisinin hem de başkalarının öğrenmesini olumsuz etkilemekte, öğrenme ortamında olumlu sosyal etkileşimi engellemektedir. Bu da istendik davranış oluşturma sürecinde öğretim sürecini etkileyen önemli dışsal değişkenlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda, öğrencilerin olumlu-olumsuz davranışları belirlenerek başarısızlık olgusunun tanımlanması ve bağlı olduğu kaynaklarının saptanması önemli yer tutmaktadır. Bu araştırmada bilişsel olarak başarı durumu en yüksek ve en düşük olarak tanımlanan öğrencilerin davranış türleri 9 boyutta saptanmaya çalışılmıştır. Bu anlamda çalışma, nitel bir durum saptaması olup olgubilim çalışmasıdır. Çalışma grubunun oluşturulmasında aykırı durum örneklemesi kullanılmış ve sınıflarda başarılı ve başarısız olarak nitelendirilen öğrenciler amaçsal olarak oluşturulmuştur. Verilerin elde edilmesinde yarı yapılandırılmış gözlem formu (YYGF) kullanılmış ve araştırmacılar sürece tam katılımcı olarak katılmışlardır. Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden kategorik analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, başarısız olarak nitelendirilen öğrencilerin birçok olumsuz davranışı, örtük ve açık olarak gruplandırılmıştır

Kaynakça

 • Andrew, S. ve Vialle, W., 1998. Nursing Students’ Self-Efficacy, Self- Regulated Learning and Academic Performance in Science Teaching [Online forum comment]. Retrieved from http://www.aare.edu.au/98pap/and98319.htm.
 • Bayat, Ö. 2007. Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenenlerde Özerklik Algısı, Okuduğunu Anlama Başarısı ve Sınıf İçi Davranışlar Arasındaki İlişkiler (Yayımlanmamış Doktora Tezi). D.E.Ü., Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bilgin, N., 2006. Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Bren, M. P., Mann, S J., 1997. Shooting Arrows at the Sun: Perspectives on a Pedagogy for Autonomy. In P. Benson, P. Voller (Eds.), Autonomy and İndependence in Language Learning. New York: Longman.
 • Brokaw, A.J., Merz, T. E., 2000. The Effects of Student Behavior and Preferred Learning Style on Performance. Journal of Business Education, 1, 44-53.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Ç. E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., 2008. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2.Basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chandler, L. K., Dahlquist, C. M., 2002. Functional Assessment. Upper saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Charles, C. M., 1999. Building Classroom Discipline. New York: Addison Wesley Longman.
 • Cohen, L., Manion, L., Morrison, K., 2007. Research methods in education. New York: Routledge.
 • Çelik, V., 2002. Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Çilenti, K., 1985. Fen Eğitimi Teknolojisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Devadoss, S., Foltz, J., 1996. Evaluating Factors İnfluencing Student Class Attendance and Performance. American Journal of Agricultural Economics, 78, 499-507.
 • Eggen, P., Kauchak, D., 1999. Educational Psychology (Fourth Ed). New Jersey: Printice-Hall, Inc.
 • Ergül, H., 2006. Çevrimiçi Eğitimde Akademik Başarıyı Etkileyen Güdülenme Yapıları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5(1), 124-128.
 • Erkan, S., 1991. Sınav Kaygısının Öğrenci Seçme Sınavı Başarısı İle İlişkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ertürk, S., 1975. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Fidan, N., 1996. Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Fishkin, A.S., Johnson, A.S., 1998. Who is Creative? Identifying Children’s Creative Abilities. Roeper Review, 21, 40-46.
 • Frankel, J. R., Wallen, N. E., 2000. Exploring Research (4th ed.). Prentice Hall.
 • Kalaycı, K., 2005. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi.
 • Karasar, N., 2007. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17.baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kelecioğlu, H., 1992. Güdülenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 175-181.
 • Kovach, J. C., 2000, October 28. Self-Regulatory Strategies in an Acoounting Principles Course: Effects on Student Achievement. Mid-Western Educational Research Association in Chicago, Illinois. Retrieved from http://www.cedu.niu.edu/~pierce/Self- regulatoryStrategies.htm
 • Külahoğlu, Ş.Ö., 1997. Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler. L. Küçükahmet (Ed.). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yay.
 • Lopez, D. F., 1998. Self-Regulation and School Performance: Is There Optimal Level of Action-Control. Journal of Experimental Child Psychology, 70, 54-74.
 • Meyers, S., 2003. Strategies to Prevent and Reduce Conflict in College Classrooms. College Teaching, 51(3), 94-98.
 • Morgan, P., Fuchs, D., Compton, D., Cordray, D. S., Fuchs, L. S., 2008. Does Early Reading Failure Decrease Children's Reading Motivation? Journal of Learning Disabilities, 41(5), 387-404.
 • Newman R.S., 1990. Children's Help-Seeking in the Classroom: The Role of Motivational Factors and Attitudes. Journal of Educational Psychology, 82(1), 71-80.
 • Oakland, T., Flakenberg, B.A., Oakland, C., 1996. Assessment of Leadership in Children, Youth, and Adults. Gifted Child Quarterly, 40, 138-146.
 • Önler, N., 1972. Kaygı ve Başarı. Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2, 151-163.
 • Özkal, N., Çetingöz, D., 2005. Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri ve Başarı Güdüsü Arasındaki İlişkiler. Qafqaz Universitesi Dergisi,15.
 • Pajares, F., 1996. Self-Efficacy Beliefs in Academic Settings. Review of Educational Research, 66, 543-578.
 • Pang, J.S., 2009. Achievement Motivation in the Social Context: Implicit and Explicit Hope of Success and Fear of Failure Predict Memory for and Liking of Successful and Unsuccessful Peers. Journal of Research in Personality, 43(6), 1040-1052.
 • Pintrich, P. R., Smith, D.A.F., Garcia, T., McKeachie, W. J., 1993. Reliability and Predictive Validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 53(3), 801-814.
 • Pintrich, P.R., De Groot, E.V., 1990. Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-40.
 • Ritchie, J., Lewis, J., 2003. Qualitative Research Practice. London: SAGE Publications.
 • Romer, D., 1993. Do Students Go To Class? Should They? Journal of Economic Perspectives, 7(3), 167-174.
 • Runzilli, J.S., Hartman, R.K., Callahan, C.M., 1971. Scale for Rating Behavioral Characteristics of Superior Students. Exceptional Children, 38, 243-248.
 • Santrock, J. W., 2004. Educational Psychology. New York: The McGraw- Hill Companies.
 • Schaefer, B.A., 2004. A Demographic Survey of Learning Behaviors Among American Students. School Psychology Review, 33(4), 481-488.
 • Schunk, D.H., 1991. Self-Efficacy and Academic Motivation. Educational Psychologist, 26, 207-231.
 • Seidman, A., 2005. The Learning Killer: Disruptive Student Behavior in the Classroom. Reading Improvement, 42(1), 40.
 • Senemoğlu, N., 2007. Gelişim Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Stipek, D., 1998. Motivation to Learn, from Theory to Practice. Massachusetts: A Viacom Company.
 • Taşdemir, M., 2003. Eğitimde Planlama ve Değerlendirme (2.Baskı). Ankara: Ocak Yayınevi.
 • Wiersma, W., Jurs, S. G., 2005. Research Methods in Education (8th ed.). Pearson Education Inc.
 • Worrell, F.C., Schaefer, A.B., 2004. Reliability and Validity of Learning Behaviors Scale (LBS) Scores with Academic Academically Talented Students. The Gifted Child Quarterly, 48(4), 287.
 • Yapıcı, M., Yapıcı, Ş., 2003. İlköğretim Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar. Üniversite ve Toplum Dergisi, 3 (3). Retrived from http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=142
 • Yıldırım, A., Şimşek, H., 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Young, M.R., Klemz, R.B., Murphy, W.J., 2003. Enhancing Learning Outcomes: The Effects of İnstructional Technology, Learning Syles, İnstructional Methods, and Student Behavior. Journal of Marketing Education, 25(2), 130-142.
 • Yüksel, A., Mil, B., Bilim, Y., 2007. Nitel Araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zimmerman, B.J., Martinez-Pans, M., 1990. Student Differences in Self- Regulated Learning: Relating Grade, Sex and Giftedness to Self- Efficacy and Strategy-Use. Journal of Educational Psychology, 82(1) 51-59.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet TAŞDEMİR Bu kişi benim


Adem TAŞDEMİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2010
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Taşdemir, M. & Taşdemir, A. (2010). Okullarda Başarı ve Başarısızlık Olgusu: Tipik Öğrenci Davranışları Yönüyle Bir Durum Araştırması . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 471-503 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173494