PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Yeterlik İnançları

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 539 - 555, 01.08.2010

Öz

Kaynakça

 • Akbaş, A. and Çelikkaleli, Ö., 2006. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98–110.
 • Ashton, P.T., 1985. Motivation and the Teacher's Sense of Efficacy. In C. Ames and R. Ames (Eds.), Research on Motivation in Education, Vol. 2 (pp. 141–171). Orlando, FL: Academic Press.
 • Bandura, A., 1986. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A., 1997. Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö. ve Demirel, F., 2004. Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 210–239.
 • Charalambos, C.Y., Philippou, G.N., and Kyriakides, L., 2008. Tracing the Development of Preservice Teachers’ Efficacy Belief in Teaching Mathematics During Fieldwork. Educational Studies in Mathematics, 67, 125–142.
 • Çakıroğlu, E., 2000. Preservice Elementary Teachers’ Sense of Efficacy in Reform Oriented Mathematics. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Indiana University.
 • Dede, Y., 2008. Matematik Öğretmenlerinin Öğretimlerine Yönelik Öz- Yeterlik İnançları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 741–757.
 • Dellinger, A. B., Bobbett, J. J., Olivier, D. F. and Ellet C. D., 2008. Measuring Teachers’ Self-Efficacy Beliefs: Development and Use of the TEBS-Self. Teaching and Teacher Education, 24(3), 751–766.
 • Enochs, L. G., and Riggs, I. M., 1990. Further Development of an Elementary Science Teaching Efficacy Belief İnstrument: A Preservice Elementary Scale. School Science and Mathematics, 90, 694–706.
 • Enochs, L., Smith, P. L. and Huinker, D., 2000. Establishing Factorial Validity of the Mathematics Teaching Efficacy Beliefs Instrument. School Science and Mathematics, 100(4), 194–202.
 • Erden, M., 2005. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Episol Yayınları.
 • Eroğlu, A., 2009. Faktör Analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (ss.321–331), Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Field, A., 2005. Discovering Statistics Using SPSS (2. baskı). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Gibson, S. and Dembo, M., 1984. Teacher Efficacy: A Construct Validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569–582.
 • Işıksal, M. and Çakıroğlu, E., 2006. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe ve Matematik Öğretimine Yönelik Yeterlik Algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 74–84.
 • Kan, A., 2009. Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (ss.397–456), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Phillippou, G. and Christos, C., 2003. A Study of the Mathematics Efficacy Beliefs of Primary Teaching Teachers. In G.C. Leder, Gilah, E. Pehkonen and G.Torner (Eds.), Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education? (pp.211–231), Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Riggs, I. M. and Enochs, L. G., 1990. Toward the Development of an Elementary Teacher’s Science Teaching Efficacy Belief Instrument. Science Education, 74, 625–637.
 • Smith, J.P., 1996. Efficacy and Teaching Mathematics by Telling: A Challenge for Reform. Journal for Research in Mathematics Education, 27(4), 387–402.
 • Sümer, N., 2000. Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49–74.
 • Swars, S.L., Daane, C.J. and Giesen, J., 2006. Mathematics Anxiety and Mathematics Teacher Efficacy: What is the Relationship in Elementary Preservice Teachers? School Science and Mathematics, 106(7), 306–315.
 • Tschannen-Moran, M. and Hoy, A. W., 2001. Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783– 805.
 • Yılmaz, V. and Çelik, E. H., 2009. Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I: Temel Kavramlar, Uygulamalar, Programlama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Yeterlik İnançları

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 539 - 555, 01.08.2010

Öz

Öğretmen yeterlik inancı, öğretmenlerin öğrenci performansını etkilemeye yönelik becerilerine ilişkin inançları olarak tanımlanmaktadır. Birçok araştırmacı öğretmen inancı ile alan bilgisinin öğretmen yetiştirmede önemli bir yer tutmasına rağmen öğretmen adayı yetiştirme üzerine odaklanan araştırmaların bu konuyu yeterince ele almadığını vurgulamaktadır (Enochs, Smith and Huinker, 2000). Bu sebeple, araştırmada Enochs ve ark. (2000) tarafından geliştirilen Matematik Öğretimi Yeterlik İnanç Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamak ve sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin yeterlik inançlarını belirlemek amaçlanmıştır. Ölçeğin uyarlanmış halinin 17 maddeden oluştuğu ve ölçeği oluşturan faktörlerin dağılımının özgün halinden farklı olduğu görülmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0,712 ve Pearson korelasyon katsayısı ise (r= 0,714 ve p=0,001) olarak belirlenmiştir. DFA ve AFA sonuçları ölçeğin geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. Adayların ölçeğe yönelik görüşlerinin cinsiyetlerine, öğrenim düzeyi ve başarı notuna göre farklılaşmadığı; ancak, ‘Etkili Öğretimde Öğretmenin Rolü’ faktörünün kız öğretmen adaylarının lehine farklılaştığı görülmektedir

Kaynakça

 • Akbaş, A. and Çelikkaleli, Ö., 2006. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Öğrenim Türü ve Üniversitelerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98–110.
 • Ashton, P.T., 1985. Motivation and the Teacher's Sense of Efficacy. In C. Ames and R. Ames (Eds.), Research on Motivation in Education, Vol. 2 (pp. 141–171). Orlando, FL: Academic Press.
 • Bandura, A., 1986. Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A., 1997. Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W.H. Freeman.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö. ve Demirel, F., 2004. Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 210–239.
 • Charalambos, C.Y., Philippou, G.N., and Kyriakides, L., 2008. Tracing the Development of Preservice Teachers’ Efficacy Belief in Teaching Mathematics During Fieldwork. Educational Studies in Mathematics, 67, 125–142.
 • Çakıroğlu, E., 2000. Preservice Elementary Teachers’ Sense of Efficacy in Reform Oriented Mathematics. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Indiana University.
 • Dede, Y., 2008. Matematik Öğretmenlerinin Öğretimlerine Yönelik Öz- Yeterlik İnançları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 741–757.
 • Dellinger, A. B., Bobbett, J. J., Olivier, D. F. and Ellet C. D., 2008. Measuring Teachers’ Self-Efficacy Beliefs: Development and Use of the TEBS-Self. Teaching and Teacher Education, 24(3), 751–766.
 • Enochs, L. G., and Riggs, I. M., 1990. Further Development of an Elementary Science Teaching Efficacy Belief İnstrument: A Preservice Elementary Scale. School Science and Mathematics, 90, 694–706.
 • Enochs, L., Smith, P. L. and Huinker, D., 2000. Establishing Factorial Validity of the Mathematics Teaching Efficacy Beliefs Instrument. School Science and Mathematics, 100(4), 194–202.
 • Erden, M., 2005. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Episol Yayınları.
 • Eroğlu, A., 2009. Faktör Analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (ss.321–331), Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Field, A., 2005. Discovering Statistics Using SPSS (2. baskı). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Gibson, S. and Dembo, M., 1984. Teacher Efficacy: A Construct Validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569–582.
 • Işıksal, M. and Çakıroğlu, E., 2006. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe ve Matematik Öğretimine Yönelik Yeterlik Algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 74–84.
 • Kan, A., 2009. Ölçme Sonuçları Üzerinde İstatistiksel İşlemler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (ss.397–456), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Phillippou, G. and Christos, C., 2003. A Study of the Mathematics Efficacy Beliefs of Primary Teaching Teachers. In G.C. Leder, Gilah, E. Pehkonen and G.Torner (Eds.), Beliefs: A Hidden Variable in Mathematics Education? (pp.211–231), Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Riggs, I. M. and Enochs, L. G., 1990. Toward the Development of an Elementary Teacher’s Science Teaching Efficacy Belief Instrument. Science Education, 74, 625–637.
 • Smith, J.P., 1996. Efficacy and Teaching Mathematics by Telling: A Challenge for Reform. Journal for Research in Mathematics Education, 27(4), 387–402.
 • Sümer, N., 2000. Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49–74.
 • Swars, S.L., Daane, C.J. and Giesen, J., 2006. Mathematics Anxiety and Mathematics Teacher Efficacy: What is the Relationship in Elementary Preservice Teachers? School Science and Mathematics, 106(7), 306–315.
 • Tschannen-Moran, M. and Hoy, A. W., 2001. Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783– 805.
 • Yılmaz, V. and Çelik, E. H., 2009. Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I: Temel Kavramlar, Uygulamalar, Programlama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Güney Hacıömeroğlu Bu kişi benim


Çiğdem Şahin-Taşkın Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2010
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Hacıömeroğlu, G. & Şahin-taşkın, Ç. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimi Yeterlik İnançları . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 539-555 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173497