PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularında Hazırladıkları Projelerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi: Bursa İli Örneği

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 615 - 641, 01.08.2010

Öz

Kaynakça

 • Anagün, Ş. S. ve Yaşar, Ş. 2009. İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi. Elementary Education Online , 8 (3), 843-865.
 • Baki, A. ve Bütüner, S. Ö. 2009. Kırsal Kesimdeki Bir İlköğretim Okulunda Proje Yürütme Sürecinden Yansımalar. İlköğretim Online , 8 (1), s. 146-158.
 • Baş, T. 2008. Anket (5 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bentley, D. ve Watts, M. 1997. Learning and Teaching In School Science (5 b.). Buckingham: Open University Press.
 • Bilgin, N. 2006. Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi . Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Coşkun, M. 2004. Coğrafya öğretiminde proje yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 5 (2), 99-107.
 • Çepni, S. 2005. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (3 b.). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Debski, R. ve Gruba, P. 1999. A Qualitative Survey of Tertiary Instructor Attitudes towards Project-Based CALL. Computer Assisted Language Learning , 12 (3), 219-239.
 • Demirhan, C. ve Demirel, Ö. 2003. Program geliştirmede proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (5), s. 48-61.
 • Demirsoy, A. 2002. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı Soruları ve Çözümleri (1 b.). Ankara: Meteksan.
 • Erdem, M. 2002. Proje Tabanlı Öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (22), 172-179.
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. 2002. İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim-Online , 1 (1), s. 2- 11.
 • Ersoy, A. 2006. İlköğretim beşinci sınıfta teknoloji destekli proje tabanlı öğrenme uygulamaları. Ankara: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Foyn, B. ve Maus, E. 2002. Designing Tools and Contets For Project Based Learning With Net Based Curriculum. 14th ED-MEDIA 2002 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, (s. 24-29). Denver, Colorado.
 • İçelli, O., Polat, R. ve Sülün, A. 2007. Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamalarında Yaratıcı Proje Desenleri ((1.Baskı). b.). Ankara: Maya Akademi.
 • İslamoğlu, A. H. 2009. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Kalaycı, N. 2008. Yükseköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bir Uygulama. Eğitim ve Bilim , 33 (147), 85-105.
 • Kalaycı, Ş. 2006. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. 2008. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Katz, L. ve Chard, S. 1989. Engaging children’s minds: the project approach, ,. Norwood: NJ: Ablex.
 • Kayış, A. 2006. Güvenilirlik Analizi. Ş. Kalaycı içinde, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (s. 403-426). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. 2001. Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis , 20, 193- 200.
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M. ve Gürdal, A. 2010. Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenme İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeteneklerine Etkisi: Öpyep Örneği. Ahi Evra Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (1), 137-158.
 • Selco, J. I., Roberts, J. L. ve Wacks, D. B. 2003. The Analysis of Seawater: A Laboratory-Centered Learning Project in General Chemistry. Journal of Chemical Education , 76 (12), 54-57.
 • Yavuz, S. 2006. Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Kimya Eğitimi Öğrencilerinin Çevre Bilgisi İle Çevreye Karşı Tutumlarına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK, Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. 1997a. Fizik Öğretimi. Ankara.
 • YÖK, Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. 1997b. İlköğretim Fen Öğretimi. Ankara.
 • Yurtluk, M. 2005. Proje Tabanlı Öğrenme. Ö. Demirel içinde, Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularında Hazırladıkları Projelerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi: Bursa İli Örneği

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 615 - 641, 01.08.2010

Öz

Bu çalışmada, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğretmen adaylarının Biyoloji Laboratuvarı kapsamında seçtikleri biyoloji konularını, proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla öğrenmelerinin akademik başarılarına etkisi belirlenmiştir. Ayrıca adayların proje oluşturma süreci, proje ürünleri ve bilimsel süreç becerileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada tarama ve deneme öncesi modeli birlikte kullanılmış ve öğretmen Adayı Kişisel Bilgi Formu, Biyoloji Başarı Testi, Proje Önerisi Değerlendirme Anketi ile Proje Sunumu Gözlem Çizelgesi olmak üzere dört farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, kolmogorov-smirnov testi, bağımlı gruplarda t-testi, tek yönlü anova testi ve tukey testi kullanılmış ve aritmetik ortalama ( ), standart sapma (s.s), frekans (f), yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının, biyoloji konularını proje tabanlı öğrenme yöntemi ile öğrenmelerinin akademik başarılarına etkisi olduğu; ancak yüksek düzeyde biyoloji bilgisine sahip grupların proje tabanlı öğrenme yaklaşımını yeterince benimsemediği, orta düzeyde biyoloji bilgisine sahip grupların bu yaklaşımı daha çok benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır

Kaynakça

 • Anagün, Ş. S. ve Yaşar, Ş. 2009. İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi. Elementary Education Online , 8 (3), 843-865.
 • Baki, A. ve Bütüner, S. Ö. 2009. Kırsal Kesimdeki Bir İlköğretim Okulunda Proje Yürütme Sürecinden Yansımalar. İlköğretim Online , 8 (1), s. 146-158.
 • Baş, T. 2008. Anket (5 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bentley, D. ve Watts, M. 1997. Learning and Teaching In School Science (5 b.). Buckingham: Open University Press.
 • Bilgin, N. 2006. Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi . Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Coşkun, M. 2004. Coğrafya öğretiminde proje yaklaşımı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 5 (2), 99-107.
 • Çepni, S. 2005. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (3 b.). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Debski, R. ve Gruba, P. 1999. A Qualitative Survey of Tertiary Instructor Attitudes towards Project-Based CALL. Computer Assisted Language Learning , 12 (3), 219-239.
 • Demirhan, C. ve Demirel, Ö. 2003. Program geliştirmede proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (5), s. 48-61.
 • Demirsoy, A. 2002. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı Soruları ve Çözümleri (1 b.). Ankara: Meteksan.
 • Erdem, M. 2002. Proje Tabanlı Öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (22), 172-179.
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. 2002. İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim-Online , 1 (1), s. 2- 11.
 • Ersoy, A. 2006. İlköğretim beşinci sınıfta teknoloji destekli proje tabanlı öğrenme uygulamaları. Ankara: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Foyn, B. ve Maus, E. 2002. Designing Tools and Contets For Project Based Learning With Net Based Curriculum. 14th ED-MEDIA 2002 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, (s. 24-29). Denver, Colorado.
 • İçelli, O., Polat, R. ve Sülün, A. 2007. Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamalarında Yaratıcı Proje Desenleri ((1.Baskı). b.). Ankara: Maya Akademi.
 • İslamoğlu, A. H. 2009. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Kalaycı, N. 2008. Yükseköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmeye İlişkin Bir Uygulama. Eğitim ve Bilim , 33 (147), 85-105.
 • Kalaycı, Ş. 2006. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. 2008. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Katz, L. ve Chard, S. 1989. Engaging children’s minds: the project approach, ,. Norwood: NJ: Ablex.
 • Kayış, A. 2006. Güvenilirlik Analizi. Ş. Kalaycı içinde, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (s. 403-426). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. 2001. Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergis , 20, 193- 200.
 • Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M. ve Gürdal, A. 2010. Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Proje ve Proje Tabanlı Öğrenme İlişkin Bilgilerine ve Proje Yapma Yeteneklerine Etkisi: Öpyep Örneği. Ahi Evra Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (1), 137-158.
 • Selco, J. I., Roberts, J. L. ve Wacks, D. B. 2003. The Analysis of Seawater: A Laboratory-Centered Learning Project in General Chemistry. Journal of Chemical Education , 76 (12), 54-57.
 • Yavuz, S. 2006. Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Kimya Eğitimi Öğrencilerinin Çevre Bilgisi İle Çevreye Karşı Tutumlarına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK, Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. 1997a. Fizik Öğretimi. Ankara.
 • YÖK, Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. 1997b. İlköğretim Fen Öğretimi. Ankara.
 • Yurtluk, M. 2005. Proje Tabanlı Öğrenme. Ö. Demirel içinde, Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek Zeren Özer Bu kişi benim


Muhlis Özkan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2010
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özer, D. Z. & Özkan, M. (2010). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularında Hazırladıkları Projelerin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi: Bursa İli Örneği . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 615-641 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173501