PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Suzuki Yetenek Eğitimi Ve Bartok Mikrokosmos Yöntemleriyle Özengen Piyano Eğitiminde Yoğunlaşma Becerisi

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 643 - 661, 01.08.2010

Öz

Kaynakça

 • Akın, Ö. 2007. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Keman Dersinde‘Anlamlandırma Stratejisinin Kullanımı ve Etkililik Düzeyi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.2.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği’nce Tanımlanan Dikkat Eksikliği Ölçütleri Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği Retrieved from http://www.hiperaktivite.org.tr/dehbtanim.html
 • Balcı, A. 2006. Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bartok, Bela. 1987. Mikrokosmos 153 Progressive Pieces. London-New York-Berlin, Sidney: Boosey and Hawkes.
 • Campbell Leroy B.2008. “Form Brain to Fingers”. Music of Yesterday. Retrieved from http://www.musicofyesterday.com/history/1911/ March/From-Brain-To-Fingers.php
 • Demirova, G. 2008. Piyano Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Dikkat Toplam Yetisine Etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim dalı. Ankara.16. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/4879.pdf
 • Ercan, N. 2008. Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler. Ankara.
 • Ercan E.S. 2008. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. İstanbul: Mega Basım. 99- 100.
 • Güneş, E. 2004. Dikkat Mekanizmaları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 57(2)81- 88. Retrieved from http://www.medicine.ankara.edu.tr/fakulte/files/20042_5
 • Hadju, A.2008. A Galaxy Called ‘Mikrokosmos’-A Composer’s View. Cambridge University Pres.62. 16-35. 10.1017/S0040298208000028
 • Harre M. 2008. “Practicing, Part 2 Getting the Mind Settled and Mildfulness and Awareness”, Musical Fossils. Retreived from http://www.musicalfossils.com/prac2.html
 • Haug S. 1998. Allocation Policy.University of Carolina School of Music, Piano Pedagogy Forum1(2) Retreived from http://www.music.sc.edu/ea/Keyboard/PPF/1.2/1.2.PPFpp.AP.html
 • Hamel, B.2008. Brief History of These Principles of Piano Technique. Some Methafors and Examples. Retrieved from http://graham.main.nc.us/~bhammel/MUSIC/pnometh.html
 • Haris G. ve Haris K. 2003. Konsantrasyon. Alfa Yayınları.7.
 • Karasar N. 1998. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.102.
 • Maclin, K. M., Maclin, O. H. and Solso, R.L. 2007. Bilişsel Psikoloji. Çalış Ofset Kitabevi. Psikoloji Dizisi. 2,5,7,97, 98.
 • Özçelik, Ö.A. 2001. Suzuki Yönteminin Temel Piyano Eğitimine Uyarlanması. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı. Bolu.
 • Plessis Susan du, Strydom J. 2007. “The Attention and Concentration: The difference between Attention and Concentration, Audiblox: A Multi Sensory Learning Programme.Retrieved from http://www.audiblox2000.com/attention-concentration.htm
 • Suzuki, S. 1995. Suzuki Piano School Volume 1. Florida: Warner Bros. 6- 16.
 • Selçuk, Z. 1996. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayıncılık.130.
 • Sinclair Kevin, “Is Your Child Ready for Piano Lessons”. Retrieved from 1- Musician Home.com. http://ezinearticles.com/?Is-Your-Child- Ready-For-Piano Lessons?&id=849546
 • Tecimer Kasap, B. 2005. Suzuki Okulu Metodu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (9), 115-128. Retrieved from http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/arsiv/Kasap.doc
 • Uçan, A. 2005. Müzik Eğitimi. Ankara. Evrensel Müzikevi. 30-34,23,13-14. “What is Cognitive Development Level” Retrieved from http://www.preschoolpianokids.com/index.php?option=com_content &view=article&id=70&I temid=59 http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/4879.pdf

Suzuki Yetenek Eğitimi Ve Bartok Mikrokosmos Yöntemleriyle Özengen Piyano Eğitiminde Yoğunlaşma Becerisi

Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2, 643 - 661, 01.08.2010

Öz

Müzik eğitiminde çalgı eğitimi genel mesleki ve özengen (amatör) amaçlara yönelik düzenlenmektedir. Araştırmada özengen öğrencilerle yoğunlaşma (konsantrasyon) becerisi, Suzuki “Yetenek Eğitimi” ve Bartok “Mikrokosmos” piyano eğitimi yöntemleriyle çalışılmıştır. Böylece yoğunlaşma becerisinin geliştirilmesinde bu yöntemlerin kullanılması bakımından, piyano eğitimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Çalışma yarı deneysel, eşitlenmemiş kontrol gruplu desendir. Yoğunlaşma hedefleri, bu iki piyano eğitimi yöntemi ile ilköğretim 4. sınıf özengen öğrencilerinden oluşturulan iki çalışma grubuna uygulanmıştır. Araştırmanın aşamaları ön test, eğitim, son test ve değerlendirmedir. Ön testler ile son testlerin video kayıtları, farklı kıdemlerde üç uzman gözlemci tarafından değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, güvenirlik katsayısı, eşleştirilmiş ve bağımsız gruplar t testleri, non parametrik ki kare, Wilcoxon ve Mann Whitney U istatistiklerinden yararlanılmıştır. Bulgular Suzuki ve Mikrokosmos yöntemleriyle eğitim alan öğrencilerin ve gruplara ayırmadan tüm öğrencilerin ön-son testlerinde anlamlı bir fark olduğu yönündedir. Sonuçlar, Suzuki ve Mikrokosmos yöntemleriyle piyano eğitimi alan çalışma grubunun yoğunlaşma becerilerinin geliştiğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Akın, Ö. 2007. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Keman Dersinde‘Anlamlandırma Stratejisinin Kullanımı ve Etkililik Düzeyi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.2.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği’nce Tanımlanan Dikkat Eksikliği Ölçütleri Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği Retrieved from http://www.hiperaktivite.org.tr/dehbtanim.html
 • Balcı, A. 2006. Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bartok, Bela. 1987. Mikrokosmos 153 Progressive Pieces. London-New York-Berlin, Sidney: Boosey and Hawkes.
 • Campbell Leroy B.2008. “Form Brain to Fingers”. Music of Yesterday. Retrieved from http://www.musicofyesterday.com/history/1911/ March/From-Brain-To-Fingers.php
 • Demirova, G. 2008. Piyano Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Dikkat Toplam Yetisine Etkisi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim dalı. Ankara.16. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/4879.pdf
 • Ercan, N. 2008. Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler. Ankara.
 • Ercan E.S. 2008. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. İstanbul: Mega Basım. 99- 100.
 • Güneş, E. 2004. Dikkat Mekanizmaları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 57(2)81- 88. Retrieved from http://www.medicine.ankara.edu.tr/fakulte/files/20042_5
 • Hadju, A.2008. A Galaxy Called ‘Mikrokosmos’-A Composer’s View. Cambridge University Pres.62. 16-35. 10.1017/S0040298208000028
 • Harre M. 2008. “Practicing, Part 2 Getting the Mind Settled and Mildfulness and Awareness”, Musical Fossils. Retreived from http://www.musicalfossils.com/prac2.html
 • Haug S. 1998. Allocation Policy.University of Carolina School of Music, Piano Pedagogy Forum1(2) Retreived from http://www.music.sc.edu/ea/Keyboard/PPF/1.2/1.2.PPFpp.AP.html
 • Hamel, B.2008. Brief History of These Principles of Piano Technique. Some Methafors and Examples. Retrieved from http://graham.main.nc.us/~bhammel/MUSIC/pnometh.html
 • Haris G. ve Haris K. 2003. Konsantrasyon. Alfa Yayınları.7.
 • Karasar N. 1998. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.102.
 • Maclin, K. M., Maclin, O. H. and Solso, R.L. 2007. Bilişsel Psikoloji. Çalış Ofset Kitabevi. Psikoloji Dizisi. 2,5,7,97, 98.
 • Özçelik, Ö.A. 2001. Suzuki Yönteminin Temel Piyano Eğitimine Uyarlanması. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı. Bolu.
 • Plessis Susan du, Strydom J. 2007. “The Attention and Concentration: The difference between Attention and Concentration, Audiblox: A Multi Sensory Learning Programme.Retrieved from http://www.audiblox2000.com/attention-concentration.htm
 • Suzuki, S. 1995. Suzuki Piano School Volume 1. Florida: Warner Bros. 6- 16.
 • Selçuk, Z. 1996. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayıncılık.130.
 • Sinclair Kevin, “Is Your Child Ready for Piano Lessons”. Retrieved from 1- Musician Home.com. http://ezinearticles.com/?Is-Your-Child- Ready-For-Piano Lessons?&id=849546
 • Tecimer Kasap, B. 2005. Suzuki Okulu Metodu. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (9), 115-128. Retrieved from http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/arsiv/Kasap.doc
 • Uçan, A. 2005. Müzik Eğitimi. Ankara. Evrensel Müzikevi. 30-34,23,13-14. “What is Cognitive Development Level” Retrieved from http://www.preschoolpianokids.com/index.php?option=com_content &view=article&id=70&I temid=59 http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/4879.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömür Arda Özçelik Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2010
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 23, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özçelik, Ö. A. (2010). Suzuki Yetenek Eğitimi Ve Bartok Mikrokosmos Yöntemleriyle Özengen Piyano Eğitiminde Yoğunlaşma Becerisi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 643-661 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16692/173502