PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına Göre Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 317 - 334, 01.08.2011

Öz

Kaynakça

 • Addison, R. and Brundrett, M. 2008. Motivation and demotivation of teachers in primary schools: the challengeof change. Education, 36, 79-94.
 • Alderman, M.K. 1985. Achievement motivation and the perservice teacher. (Eds.), M. Kay Alderman ve Marahgaret W. Cohen, motivation theory and practice for preservice teachers. Washington: Clearing House on teacher Education.
 • Anderson, M.B. G. and Iwanicki, E.F. 1984. Teacher motivation and its relationship to burnout. Educational Administration Quarterly, 20, 109-32.
 • Atkinson, E.S. 2000. An Investigation into the relationship between teacher motivation and pupil motivation. Educational Psychology, 20, 45- 57.
 • Belcher, G. and N. Macari 1999. Enhancing Student Motivation as Evidenced by Improved Academic Growth and Increased Work Completion. Master's Action Research Project, Saint Xavier University and IRI/Skylight. (ERIC Document Reproduction Service No. ED439782).
 • Brophy, J. 1983. Classroom organization and management. Elementary School Journal. 83, 265-285.
 • Büyüköztürk, Ş. 2005 Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Crone, I. and MacKay, K. 2007. Motivating today’s college students. Peer Review, 18-22.
 • Dereshiwsky, M. and Packard, R.D. 1990. Teacher motivation tied to factors within the organizational readiness assessment model. Elements of motivation/demotivation related to conditions within school. Flagstaff, AZ: Center for Excellence in Education.
 • Erdoğan, İ. 2009. Eğitime Dair: Yazılar, Konuşmalar ve Söyleşiler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Everard, K.B. ve Morris, G. 1996. Effective School Management. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Fox, W.M. 1986. Teacher motivation. Paper Presented at the Annual onference of the National Council of States on Inservice Education, Nashville, TN.
 • Güven. C. 2007. Öğretmenlerin Ekonomik, Akademik ve Sosyal Sorunları, Türkiye Özel Okullar Birliği Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • Hargreaves, A. 1997. Rethinking educational change. In M. Fullan (Ed). The Challenge of School Change,
 • (pp. 3-32). Arlington Heights, Illinois: SkyLight Professional Development.
 • Herbig, P. and Genestre, A. 1997. International motivational differences. Management Decision, 35, 562-567.
 • Hootstein, E. 1994). Motivating students to learn. Clearing House, 67, 213- 216
 • Islam, R. and Ismail, A. Z. H. 2008. Employee motivation: a malaysian perspective. International Journal of Commerce and Management 18, 344-362.
 • Karaköse, T. 2005. Öğretmen gereksinimleri ve motivasyon. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 69, 31-34.
 • Karip. E. 2007. İlköğretimde Kalite: Avrupa birliği kalite göstergeleri çerçevesinde kalitenin değerlendirilmesi. E. Karip. (Ed), İlköğretimde Kalite: Türkiyede Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi,Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri içinde (211-307). Ankara: TED Yayınları.
 • Köse, Ö. 2007. Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarının sorunları. Eğitim ve Denetim. 16, 43-47.
 • Lohman, M. C. 2000. Envirolmental Inhibitors to informal learning in thew work place. A keys study of public school teachers. Adult Education Quarterly. 50, 83.
 • Mani, B.G. 2002. Performance appraisal systems, productivity, and motivation: a case study, Public Personnel Management. 31, 141- 59.
 • Martinez-Pons, M. 1990. Test of a three-factor model of teacher commitment. Paper Presented at the Annual Conference of the New England Educational Research Organization, Maine.
 • Marx, R.WW. and Winne, P.H. 1983. Knowledge and skills teachers need to influence students’ cognitive learning. Paper presentaion at annual meeting of the American Educational ResearchAssociation, Monreal, Quebec.
 • Maslow, A. 1943. A theory of human motivation. Psychology Review, 50.
 • MEB. 2010. MEB 2010 Bütçe Raporu, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • MEB. 2009a. MEB 2009 Bütçe Raporu. Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • MEB. 2009b. Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2008/2009. Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • OECD. 2007. Education at a Glance 2007 OECD Indıcators. Paris: OECD publications.
 • OECD. 2009. Education at a Glance 2009 OECD Indıcators. Paris: OECD publications.
 • Peterson, M.F. and Quintanilla, S.A.R. 2003. Cultural socialization as a source of intrinsic work motivation, Group and Organizational Management. 28, 185 -216.
 • Rinne, C.H. 1998. Motivating Students is a percentage game. Phi Delta Kapan. 78, 620-628.
 • Rowley, J. 1996. Motivation and academic staff in higher education, Quality Assurance in Higher Education. 4, 11-16.
 • Shoura, M. and Singh, A. 1998. Motıvatıon parameters for engıneerıng managers usıng maslow’s theory. Journal of Management in Engineering. 15, 44-55.
 • Stoll, L. and Fink, D. 1999. Changing Our Schools: Linking School Effectiveness and School Improvement. Buckingham-Philadelphia: Open University Press
 • Tabachnick, B.G. and Fidel, L. S. 2001. Using Multivariate Statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Taş, M. 2004. Eğitimde toplam kalite yönetimi anlayışına göre hizmet içi eğitime katılan öğretmen ve yöneticilerin iş motivasyonuna ilişkin durum ve görüşlerin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • Tekışık, 2009. Milli eğitim bakanı sayın nimet çubukçuya açık mektup. Çağdaş Eğitim, 366, 1-24.
 • Tunçkaşık, H. 2007. Türkiye’de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi
 • Wlodkowski, R.J. and Jaynes, J.H. 1990. Eager to Learn. San Francisco: Jossey-Bass

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına Göre Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 317 - 334, 01.08.2011

Öz

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin motivasyon düzeylerini ortaya koyarak etkili bir eğitim sistemine ulaşılmasına katkıda bulunmaktır. Araştırmada 453’ü resmi ilköğretim okullarında, 245’i özel ilköğretim okullarında ve 395’i de dershanelerde çalışan toplam 1093 öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmada Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi esasına dayanan ve 58 sorudan oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları “İhtiyaç Karşılanma İndeksi” ve “İhtiyaç Önem İndeksi” ve “Motivasyon Gereksinim İndeksleri”ne dayalı olarak yorumlanmıştır. Öğretmenler, ihtiyaçlarını üst düzeyde önemsedikleri halde, ihtiyaçlarının orta düzeyde karşılandığını belirtmişlerdir. İhtiyaçların karşılanma düzeyi ile ihtiyaçlara verilen önem arasında negatif yönde güçlü bir ilişki hesaplanmıştır. Bulgular motivasyon açısından değerlendirildiğinde, öğretmenlerin motivasyon alanın kurumlara göre farklılık gösterdiği görülmüştür

Kaynakça

 • Addison, R. and Brundrett, M. 2008. Motivation and demotivation of teachers in primary schools: the challengeof change. Education, 36, 79-94.
 • Alderman, M.K. 1985. Achievement motivation and the perservice teacher. (Eds.), M. Kay Alderman ve Marahgaret W. Cohen, motivation theory and practice for preservice teachers. Washington: Clearing House on teacher Education.
 • Anderson, M.B. G. and Iwanicki, E.F. 1984. Teacher motivation and its relationship to burnout. Educational Administration Quarterly, 20, 109-32.
 • Atkinson, E.S. 2000. An Investigation into the relationship between teacher motivation and pupil motivation. Educational Psychology, 20, 45- 57.
 • Belcher, G. and N. Macari 1999. Enhancing Student Motivation as Evidenced by Improved Academic Growth and Increased Work Completion. Master's Action Research Project, Saint Xavier University and IRI/Skylight. (ERIC Document Reproduction Service No. ED439782).
 • Brophy, J. 1983. Classroom organization and management. Elementary School Journal. 83, 265-285.
 • Büyüköztürk, Ş. 2005 Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Crone, I. and MacKay, K. 2007. Motivating today’s college students. Peer Review, 18-22.
 • Dereshiwsky, M. and Packard, R.D. 1990. Teacher motivation tied to factors within the organizational readiness assessment model. Elements of motivation/demotivation related to conditions within school. Flagstaff, AZ: Center for Excellence in Education.
 • Erdoğan, İ. 2009. Eğitime Dair: Yazılar, Konuşmalar ve Söyleşiler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Everard, K.B. ve Morris, G. 1996. Effective School Management. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Fox, W.M. 1986. Teacher motivation. Paper Presented at the Annual onference of the National Council of States on Inservice Education, Nashville, TN.
 • Güven. C. 2007. Öğretmenlerin Ekonomik, Akademik ve Sosyal Sorunları, Türkiye Özel Okullar Birliği Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya.
 • Hargreaves, A. 1997. Rethinking educational change. In M. Fullan (Ed). The Challenge of School Change,
 • (pp. 3-32). Arlington Heights, Illinois: SkyLight Professional Development.
 • Herbig, P. and Genestre, A. 1997. International motivational differences. Management Decision, 35, 562-567.
 • Hootstein, E. 1994). Motivating students to learn. Clearing House, 67, 213- 216
 • Islam, R. and Ismail, A. Z. H. 2008. Employee motivation: a malaysian perspective. International Journal of Commerce and Management 18, 344-362.
 • Karaköse, T. 2005. Öğretmen gereksinimleri ve motivasyon. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 69, 31-34.
 • Karip. E. 2007. İlköğretimde Kalite: Avrupa birliği kalite göstergeleri çerçevesinde kalitenin değerlendirilmesi. E. Karip. (Ed), İlköğretimde Kalite: Türkiyede Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi,Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri içinde (211-307). Ankara: TED Yayınları.
 • Köse, Ö. 2007. Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarının sorunları. Eğitim ve Denetim. 16, 43-47.
 • Lohman, M. C. 2000. Envirolmental Inhibitors to informal learning in thew work place. A keys study of public school teachers. Adult Education Quarterly. 50, 83.
 • Mani, B.G. 2002. Performance appraisal systems, productivity, and motivation: a case study, Public Personnel Management. 31, 141- 59.
 • Martinez-Pons, M. 1990. Test of a three-factor model of teacher commitment. Paper Presented at the Annual Conference of the New England Educational Research Organization, Maine.
 • Marx, R.WW. and Winne, P.H. 1983. Knowledge and skills teachers need to influence students’ cognitive learning. Paper presentaion at annual meeting of the American Educational ResearchAssociation, Monreal, Quebec.
 • Maslow, A. 1943. A theory of human motivation. Psychology Review, 50.
 • MEB. 2010. MEB 2010 Bütçe Raporu, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • MEB. 2009a. MEB 2009 Bütçe Raporu. Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • MEB. 2009b. Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2008/2009. Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • OECD. 2007. Education at a Glance 2007 OECD Indıcators. Paris: OECD publications.
 • OECD. 2009. Education at a Glance 2009 OECD Indıcators. Paris: OECD publications.
 • Peterson, M.F. and Quintanilla, S.A.R. 2003. Cultural socialization as a source of intrinsic work motivation, Group and Organizational Management. 28, 185 -216.
 • Rinne, C.H. 1998. Motivating Students is a percentage game. Phi Delta Kapan. 78, 620-628.
 • Rowley, J. 1996. Motivation and academic staff in higher education, Quality Assurance in Higher Education. 4, 11-16.
 • Shoura, M. and Singh, A. 1998. Motıvatıon parameters for engıneerıng managers usıng maslow’s theory. Journal of Management in Engineering. 15, 44-55.
 • Stoll, L. and Fink, D. 1999. Changing Our Schools: Linking School Effectiveness and School Improvement. Buckingham-Philadelphia: Open University Press
 • Tabachnick, B.G. and Fidel, L. S. 2001. Using Multivariate Statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Taş, M. 2004. Eğitimde toplam kalite yönetimi anlayışına göre hizmet içi eğitime katılan öğretmen ve yöneticilerin iş motivasyonuna ilişkin durum ve görüşlerin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • Tekışık, 2009. Milli eğitim bakanı sayın nimet çubukçuya açık mektup. Çağdaş Eğitim, 366, 1-24.
 • Tunçkaşık, H. 2007. Türkiye’de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi
 • Wlodkowski, R.J. and Jaynes, J.H. 1990. Eager to Learn. San Francisco: Jossey-Bass

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Feyyat GÖKÇE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gökçe, F. (2011). İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına Göre Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyleri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 317-334 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16694/173520