PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Interdisciplinary Dialogue As a Path To Evolutionary Growth of The Pedagogical Knowledge

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 335 - 353, 01.08.2011

Öz

Kaynakça

 • Budanov, V. G. / В. Г. Буданов, Концепция естественно-научного образования подход//Высшее образование в России, 1994. - №4, с. 16-21 гуманитариев: эволюционно-синергетический
 • Kerimov, T. H. / Т. Х. Керимов, Современный философский словарь. www.2.usu.ru/philosophy/soc_phil/rus/texst/slovar
 • Maslow, E. / Е. Маслоу, Мотивация и личност. КИБЕА, С., 2001, с. 244
 • Morin, E. / Е.Морен, Мислещата глава. Преосмисляне на реформата. Реформиране на мисленето.изд.”Полис”, С., 2000, с.80-85.
 • New Dictionary of Philosophy / Новейший философский словарь. Издание третье, Минск, „Книжный дом”, 2003, с.1095.
 • Polatt, E. / Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Под ред. д-ра пед. наук проф. Е.С.Полат, М., АКАДЕМА, 2000.
 • Prigojin, I., I. Stenger / И.Пригожин, Стенжер, И. Новата връзка. Метаморфоза на науката, изд. “Наука и изкуство”, С., 1989.
 • Prigojin, I., I. Stengers / И.Пригожин, Стенгерс, И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. УРСС. М., 2003.
 • Snow, Ch. / Ч. П Сноу, Портреты и размишления. Изд.”Прогресс”, М., 1985.

Gelişimsel Büyümenin Pedogojik Bilgisine Bir Yol Olarak Disiplinlerarası İletişim

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 335 - 353, 01.08.2011

Öz

Benim araştırma çalışmalarım bilimsel yaklaşımın ilkokul sınıflarında okuyan öğrenciler üzerindeki pratiksel uygulama olanaklarını açıklamaya yöneliktir. Bu yöndeki ilgim iki önemli nedene dayanmaktadır. Birincisi, öğrenimde rasyonelreprodüktif yöntemi aşmak ve ilkokulda okuyan öğrencilerin kendilerini geliştirme, kanıtlama, kabul ettirme ve kişilik potansiyellerini göstermelerine olanak sağlama gereksinimi kendini hissettirmektedir. İkincisi, karmaşık ve açık dinamik sistemlere sinerjetik açıdan bakıldığında ilkokulda öğrenim gören öğrencilerin organize olmalarına yönelik süreçleri tetikleyecek koşullar da ortadadır. Çalışmanın temel amacı ilkokulda okuyan çocukların öğrenimine yönelik olarak bilimsel yaklaşıma dayalı bir öğretim tasarı model örneği oluşturarak, ilkokul öğretiminin niteliksel gelişimine katkıda bulunmaktır. Öne sürülen çalışma hipotezi ilkokul sınıflarındaki öğretimin niteliksel değişimini sağlama yönünde şu olanakları göz önünde bulundurmaktadır: 1. Pedagojik pratikler seyrinde, eğitim ve öğretimin tüm hiyerarşik süreçlerinde sinerjetik yaklaşıma dayalı öğretim tasarısını uygulamak: 2. Gerekli sinerjetik etkileşim koşulları sağlayarak, önemli kişisel sorunlarının çözümünde öğrencilerin öğrenme yeteneklerini aktif hale getirmek.

Kaynakça

 • Budanov, V. G. / В. Г. Буданов, Концепция естественно-научного образования подход//Высшее образование в России, 1994. - №4, с. 16-21 гуманитариев: эволюционно-синергетический
 • Kerimov, T. H. / Т. Х. Керимов, Современный философский словарь. www.2.usu.ru/philosophy/soc_phil/rus/texst/slovar
 • Maslow, E. / Е. Маслоу, Мотивация и личност. КИБЕА, С., 2001, с. 244
 • Morin, E. / Е.Морен, Мислещата глава. Преосмисляне на реформата. Реформиране на мисленето.изд.”Полис”, С., 2000, с.80-85.
 • New Dictionary of Philosophy / Новейший философский словарь. Издание третье, Минск, „Книжный дом”, 2003, с.1095.
 • Polatt, E. / Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Под ред. д-ра пед. наук проф. Е.С.Полат, М., АКАДЕМА, 2000.
 • Prigojin, I., I. Stenger / И.Пригожин, Стенжер, И. Новата връзка. Метаморфоза на науката, изд. “Наука и изкуство”, С., 1989.
 • Prigojin, I., I. Stengers / И.Пригожин, Стенгерс, И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. УРСС. М., 2003.
 • Snow, Ch. / Ч. П Сноу, Портреты и размишления. Изд.”Прогресс”, М., 1985.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Krassimira Teofilova MARULEVSKA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Marulevska, K. T. (2011). Gelişimsel Büyümenin Pedogojik Bilgisine Bir Yol Olarak Disiplinlerarası İletişim . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 335-353 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16694/173521