PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çalgı Öğretmenlerinin Çalgı Eğitimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması: Antalya İlinde Nitel Bir Çalışma

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 451 - 465, 01.08.2011

Öz

Kaynakça

 • Barry H. N. (2007). Motivating The Reluctant Student American Music Teacher Journal, 56:5, s:23-27.
 • Bilen, S. (1995). İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretimi ve Güdüsel Süreçler Üzerindeki Etkileri Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Küçükahmet, L. (2003).Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özmenteş, S. (2004). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Uçan, A. (1993). Müzik Eğitimi, Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Çalgı Öğretmenlerinin Çalgı Eğitimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması: Antalya İlinde Nitel Bir Çalışma

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 451 - 465, 01.08.2011

Öz

Bu araştırmanın amacı Antalya ilinde çeşitli çalgı branşlarında görev yapan çalgı öğretmenlerinin çalgı eğitiminin ders planlama, öğretim yöntemleri, öğrenci özellikleri ve ölçme-değerlendirme alanları ile ilgili görüşlerini belirlemek, çalgı eğitimcilerinin çalgı eğitimine olan yaklaşımlarındaki benzer ve farklı yönleri ortaya çıkarmaktır. Araştırmada 17 çalgı öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çalgı eğitimcileri ders planlamada öğrenci seviyesini dikkate aldıklarını belirtmişler, derslerini planlamanın yararlarını ise zamanı verimli kullanma ve hedeflere ulaşmada kolaylık sağlama olarak belirlemişlerdir. Çalgı eğitiminde kullandıkları öğretim yöntemlerini anlatım, örnekleme, uygulama, tümevarım ve tümdengelim olarak ifade etmişlerdir. Çalgı öğretmenleri çalgı eğitiminde ölçme ve değerlendirme konusunda ise öğrencinin dönem içindeki durumunu göz önünde bulundurduklarını ve öğrenci seviyesinin var olan müfredata uygunluğunu dikkate aldıklarını vurgulamışlardır

Kaynakça

 • Barry H. N. (2007). Motivating The Reluctant Student American Music Teacher Journal, 56:5, s:23-27.
 • Bilen, S. (1995). İşbirlikli Öğrenmenin Müzik Öğretimi ve Güdüsel Süreçler Üzerindeki Etkileri Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Küçükahmet, L. (2003).Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Özmenteş, S. (2004). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Çalgı Çalışma Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Uçan, A. (1993). Müzik Eğitimi, Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sabahat ÖZMENTEŞ Bu kişi benim


Gaye Selin TAŞKIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özmenteş, S. & Taşkın, G. S. (2011). Çalgı Öğretmenlerinin Çalgı Eğitimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması: Antalya İlinde Nitel Bir Çalışma . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 451-465 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16694/173527