PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Dilsel Seviyeleri ve Almancaya İlişkin Tutumları

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 503 - 525, 01.08.2011

Öz

Kaynakça

 • Bağçeci, B. 2004. Ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci tutumları (Gaziantep ili örneği). XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004.
 • Bartram, B. 2006. Attitudes to language learning: A comparative study of peer group influences. Language Learning Journal, 33, ss: 47-52.
 • Berns, M., Matsuda P. K. 2006. Applied Linguistics In. M. Berns (Ed.), Concise Encyclopedia of Applied Linguistics (ss: 3-13). Oxford: Elsevier.
 • Buschenhofen, P. 1998. English language attitudes of final-year high school and first-year university students in Papua New Guinea, Asian Journal of English Language Teaching, Vol.8, ss. 93-116.
 • Crystal, D. 2010. Cambridge Encyclopedia of Language, 3rd Ed. Cambridge: CUP.
 • Dilitemizoğlu, N. 2003. An evaluation of young learners’ attitudes towards learning (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bursa: Uludağ Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. comparison of teaching methods.
 • Ergün M. 1995. Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları. Ankara: Ocak.
 • Gardner, R. C. 1968. Attitudes and motivation: Their role in second language acquisition. TESOL Quarterly, 2, 141-150.
 • Gardner, R. C. 2006. Motivation and Attitudes in Second Language Learning In. M. Berns (Ed.), Concise Encyclopedia of Applied Linguistics. (ss: 164-171). Oxford: Elsevier.
 • Gardner, R. C., Lambert, W. E. 1972. Attitudes and motivation in second- language learning. Rowley, MA: Newbury House.
 • Gökçe, S. 2008. Attitudes and motivational intensity of foreign language learners at vocational high schools: A comparative study. (Yayınlanmamaış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Orta doğu Teknik Üniversitesi.Çevrimiçi: http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12609935/index.pdf. 2010.
 • Gökdemir, C. V. 2005. Üniversitelerimizde Verilen Yabancı Dil Öğretimindeki Başarı Durumumuz, A.Ü. SBED, Cilt 6, Sayı 2, 251- 264. article/viewArticle/230. 2010.
 • http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/
 • İnal, S., Evin, İ. ve Saracaloğlu, A. S. 2005. The relation between students’ attitudes toward foreign language achievement. TÖMER Dil Dergisi, 130,3852.Çevrimiçi:http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/754/961 8.pdf. 2010.
 • Karahan, F. 2007. Language attitudes of Turkish students towards the English language and its use in Turkish context. Journal of Arts and Sciences, http://jas.cankaya.edu.tr/gecmisYayinlar/yayinlar/jas7/07 fırdevskarahan.pdf. 2009.
 • University7,73-87.Çevrimiçi:
 • Kırmızı, B. 2009. Etkili Bir Almanca Öğretimi İçin Öğretmen Beklentileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 22, Aralık 2009, 268-280.
 • Kızıltepe, Z. 2000. Attitudes and motivation of Turkish EFL students towards second language Learning. I.T.L. Review of Applied Linguistics, 141-161.
 • Köydemir F. 1994. Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ile Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğrencilerinin Kendi Anabilim Dallarına ve Almancaya Yönelik Tutumları Konusunda Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Littlewood, W. 2001. Students’ attitudes to classroom English learning: A cross-cultural study. Language Teaching Research, 5, 3-28.
 • Savignon, S. J. 2006. Communicative Language Teaching In. M. Berns (Ed.). Concise Encyclopedia of Applied Linguistics. (ss: 254-259). Oxford: Elsevier.
 • Slowik, B. Z. 2004. Motivation und Einstellung gegenüber Deutsch als Zweitsprache, Grin: Norderstedt. Çevrimiçi: Google Books. 2010.
 • Starks, D. and Paltridge, B. 1996. ‘A note on using sociolinguistic methods to study non-native attitudes towards English’, World Englishes, 15 (2), 217-224.
 • Wright, M. 1999. Influences on learner attitudes towards foreign language and culture. Educational Research, 41, 197-208.

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Dilsel Seviyeleri ve Almancaya İlişkin Tutumları

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 503 - 525, 01.08.2011

Öz

Bu çalışmada U. Ü. Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin profilleri belirlenerek dilsel yetilerde zorlanma durumları ve Almancaya ilişkin tutumları ele alınmıştır. Başarılı dil öğrenmede ders materyali, yöntem, ortam vb. çeşitli unsurların yanı sıra öğrencilerin öğrendikleri dile karşı tutumlarının da belirleyici olduğu düşünülerek öğrencilerin dilsel yetilerde zorlanma durumları ile Alman diline ve Almancanın Türkiye’de kullanımına ilişkin tutumları incelenmiştir. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan 1., 2., 3. ve 4. sınıflardan 160 öğrenciye uygulanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde öğrencilerin yaşı, sınıfı, cinsiyeti, Almancayı öğrenmeye başlama yaşı, Almanca öğrendikleri ülke/ortam/kurum, bildikleri diğer diller ve dil seviyeleri gibi kişisel bilgiler yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde öğrencilerin Almancada zorlandıkları yetilerin belirlenmesine yönelik 15 soruya yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise öğrencilerin Almancanın Türkiye’de kullanımı ve Almancaya ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik 25 ifade yer almaktadır. Öğrencilerin görüşlerine dayanan verilerden elde edilen sonuçlar çoklu karşılaştırma ve t testi gibi istatisitiksel yöntemlerle incelenmiştir. Çalışmada öğrencilerin hangi dilsel yetilerde ne oranda zorlandıkları ve Almancaya ilişkin tutumları çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, öğrencilerin günlük dil yetilerinden en çok konuşma, sözcük dağarcığı ve izleme-anlama yetilerinde, mesleki dil yetilerinde ise konuşma (monolog ve diyalog) ve sözcük dağarcığı yetilerinde daha çok zorlandıkları ve yetilerde zorlanma oranlarının ilerleyen yıllarla birlikte artma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin Almancaya ilişkin olumlu tutumlarının birinci sınıftan dördüncü sınıfa doğru kısmen azalma eğilimi gösterdiği belirlenmiştir

Kaynakça

 • Bağçeci, B. 2004. Ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci tutumları (Gaziantep ili örneği). XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004.
 • Bartram, B. 2006. Attitudes to language learning: A comparative study of peer group influences. Language Learning Journal, 33, ss: 47-52.
 • Berns, M., Matsuda P. K. 2006. Applied Linguistics In. M. Berns (Ed.), Concise Encyclopedia of Applied Linguistics (ss: 3-13). Oxford: Elsevier.
 • Buschenhofen, P. 1998. English language attitudes of final-year high school and first-year university students in Papua New Guinea, Asian Journal of English Language Teaching, Vol.8, ss. 93-116.
 • Crystal, D. 2010. Cambridge Encyclopedia of Language, 3rd Ed. Cambridge: CUP.
 • Dilitemizoğlu, N. 2003. An evaluation of young learners’ attitudes towards learning (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bursa: Uludağ Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. comparison of teaching methods.
 • Ergün M. 1995. Bilimsel Araştırmalarda Bilgisayarla İstatistik Uygulamaları. Ankara: Ocak.
 • Gardner, R. C. 1968. Attitudes and motivation: Their role in second language acquisition. TESOL Quarterly, 2, 141-150.
 • Gardner, R. C. 2006. Motivation and Attitudes in Second Language Learning In. M. Berns (Ed.), Concise Encyclopedia of Applied Linguistics. (ss: 164-171). Oxford: Elsevier.
 • Gardner, R. C., Lambert, W. E. 1972. Attitudes and motivation in second- language learning. Rowley, MA: Newbury House.
 • Gökçe, S. 2008. Attitudes and motivational intensity of foreign language learners at vocational high schools: A comparative study. (Yayınlanmamaış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Orta doğu Teknik Üniversitesi.Çevrimiçi: http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12609935/index.pdf. 2010.
 • Gökdemir, C. V. 2005. Üniversitelerimizde Verilen Yabancı Dil Öğretimindeki Başarı Durumumuz, A.Ü. SBED, Cilt 6, Sayı 2, 251- 264. article/viewArticle/230. 2010.
 • http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/
 • İnal, S., Evin, İ. ve Saracaloğlu, A. S. 2005. The relation between students’ attitudes toward foreign language achievement. TÖMER Dil Dergisi, 130,3852.Çevrimiçi:http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/754/961 8.pdf. 2010.
 • Karahan, F. 2007. Language attitudes of Turkish students towards the English language and its use in Turkish context. Journal of Arts and Sciences, http://jas.cankaya.edu.tr/gecmisYayinlar/yayinlar/jas7/07 fırdevskarahan.pdf. 2009.
 • University7,73-87.Çevrimiçi:
 • Kırmızı, B. 2009. Etkili Bir Almanca Öğretimi İçin Öğretmen Beklentileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 22, Aralık 2009, 268-280.
 • Kızıltepe, Z. 2000. Attitudes and motivation of Turkish EFL students towards second language Learning. I.T.L. Review of Applied Linguistics, 141-161.
 • Köydemir F. 1994. Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ile Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğrencilerinin Kendi Anabilim Dallarına ve Almancaya Yönelik Tutumları Konusunda Karşılaştırmalı Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Littlewood, W. 2001. Students’ attitudes to classroom English learning: A cross-cultural study. Language Teaching Research, 5, 3-28.
 • Savignon, S. J. 2006. Communicative Language Teaching In. M. Berns (Ed.). Concise Encyclopedia of Applied Linguistics. (ss: 254-259). Oxford: Elsevier.
 • Slowik, B. Z. 2004. Motivation und Einstellung gegenüber Deutsch als Zweitsprache, Grin: Norderstedt. Çevrimiçi: Google Books. 2010.
 • Starks, D. and Paltridge, B. 1996. ‘A note on using sociolinguistic methods to study non-native attitudes towards English’, World Englishes, 15 (2), 217-224.
 • Wright, M. 1999. Influences on learner attitudes towards foreign language and culture. Educational Research, 41, 197-208.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus ALYAZ>

0000-0002-9121-042X

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Alyaz, Y. (2011). Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Dilsel Seviyeleri ve Almancaya İlişkin Tutumları . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 503-525 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16694/173530