PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Deneylerini Uygulayabilme ve Bilimsel Süreç Becerilerini Analiz Edebilme Yeterlilikleri Ajda ŞENOL / Erol DEMİRBATIR Flütün Tarihsel Gelişimi ve Romantik Dönem Özelliklerinin Flüt Eserlerine Yansıması

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 563 - 580, 01.08.2011

Öz

Kaynakça

 • Anagün, S. Ş. ve Yaşar, Ş. 2009. İlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersinde bilimsel Online, 8(3), 843-865.
 • süreç becerilerinin geliştirilmesi, İlköğretim
 • Ango, M. L. 2002. Mastery of science process skills and their effective use in the teaching of science: An educology of science education in the nigerian context. International Journal of Educology , 16 (1), 11-30.
 • Arthur, C. 1993. Teaching science through discovery. Toronto: Macmillan Publishing Company.
 • Atıcı, T. ve Bora, N. 2004. Orta Öğretim Kurumlarında Biyoloji Eğitiminde Kullanılan Öğretim Metotlarının Ders Öğretmenleri Açısından Değerlendirilmesi ve Öneriler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 51-64.
 • Ateş, S. 2005. Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve kontrol etme yeteneklerinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21–39.
 • Atıcı, T. ve Bora, N. 2004. Orta Öğretim Kurumlarında Biyoloji Eğitiminde Kullanılan Öğretim Metotlarının Ders Öğretmenleri Açısından Değerlendirilmesi ve Öneriler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 51-64.
 • Böyük, U., Demir, S. and Erol, M. 2010. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Yeterlik Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Tübav Bilim Dergisi , 3 (4), 342-349.
 • Driver, R., Guesnes, E. and Tiberghien, A. 1985. Some features of Children's Ideas and their Implications for Teaching. Open University Press, Milton Keynes.
 • Erkuş, A. 2005. Bilimsel Araştırma Sarmalı. Ankara: Seçkin.
 • Ewers, T. G. 2001. Teacher-directed versus learning cycles methods: Effects on science process skills mastery and teacher efficacy among elementary education students. Ph.D. dissertation, University of Idaho, United States.
 • Foulds, W. and Rowe, J. 1996. The enhancement of science process skills in primary teacher education students. Australian Journal of Teacher Education , 16-23.
 • Garnett, P. J. and Garnett, P. J. 1995. Refocussing the chemistry lab: A case for laboratory-based investigations. Australian Science Teachers Journal, 41(2), 26-32.
 • Güneş, M. H. and Çelikler, D. 2010. The Investigation of Effects of Modelling and Computer Assisted Instruction on Academic Achievement. Researchers, 2 (3), 22-28. The International Journal of Educational
 • Kaya, H. ve Böyük, U. 2011. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Yeterlikleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(1), 126-134.
 • Orbay M., Özdoğan T., Öner F., Kara M., Gümüş S. 2003. Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları I-LT Dersinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 157 (kış).
 • Özmen, H. ve Ayas, A. 2001. Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Laboratuvar Uygulamalarında Karşılaştıkları Güçlüklerin Tespiti. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2), 1-7.
 • Şencan, H. 2005. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şimşek, C. L. 2010. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Deneyleri Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Analiz Edebilme Yeterlilikleri. İlköğretim Online , 9 (2), 433-445.
 • Tatar, N. 2006. İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yeşilyurt, S. 2006. Biyoloji Eğitimi Öğrencilerinin Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. ÇukurovaÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, 2 (32), 88-96.
 • Yeşilyurt, S. 2006. Öğretmen Adayları ve Öğretim Elemanları Gözüyle Genel Biyoloji Lâboratuar Kastamonu Eğitim Dergisi , 14 (2), 481-496.
 • Uygulamalarının Değerlendirilmesi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK, Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. 1997. Biyoloji Öğretimi. Ankara.

Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Deneylerini Uygulayabilme ve Bilimsel Süreç Becerilerini Analiz Edebilme Yeterlilikleri

Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2, 563 - 580, 01.08.2011

Öz

Bu çalışmanın amacı, Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II dersi kapsamında yapılan biyoloji deneylerini uygulayabilme ve bu deneylerdeki bilimsel süreç becerilerini analiz edebilme yeterliliklerini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde 2. Sınıf Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II dersini alan toplam 45 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, Laboratuvar Yeterlilikleri Gözlem Çizelgeleri ve Bilimsel Süreç Becerileri Analiz Raporları yardımıyla toplanmıştır. Çalışma, betimsel nitelikte olup veri toplama yöntemi olarak nitel araştırmalardan yarı yapılandırılmış gözlemlerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının, biyoloji ile ilgili deneyleri yaparken motor becerilerinin kullanıldığı deneyleri kolaylıkla yerine getirdikleri, mikroskop kullanımı gerektiren deneylerde sorun yaşadıkları, deney sonrası ekipmanları yerlerine temiz ve düzenli koymadıkları, güvenlik önlemlerini yeterince yerine getirmedikleri, mitoz ve mayoz gibi ön bilgilerinin yetersiz oldukları konularda model oluşturma deneylerini yapamadıkları gözlenmiştir. Ayrıca, öğretmen adayları deneylerin içerdiği sınıflama, sonuç çıkarma, deney yapma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme süreç becerilerini belirleyemedikleri tespit edilmiştir

Kaynakça

 • Anagün, S. Ş. ve Yaşar, Ş. 2009. İlköğretim beşinci sınıf Fen ve Teknoloji dersinde bilimsel Online, 8(3), 843-865.
 • süreç becerilerinin geliştirilmesi, İlköğretim
 • Ango, M. L. 2002. Mastery of science process skills and their effective use in the teaching of science: An educology of science education in the nigerian context. International Journal of Educology , 16 (1), 11-30.
 • Arthur, C. 1993. Teaching science through discovery. Toronto: Macmillan Publishing Company.
 • Atıcı, T. ve Bora, N. 2004. Orta Öğretim Kurumlarında Biyoloji Eğitiminde Kullanılan Öğretim Metotlarının Ders Öğretmenleri Açısından Değerlendirilmesi ve Öneriler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 51-64.
 • Ateş, S. 2005. Öğretmen adaylarının değişkenleri belirleme ve kontrol etme yeteneklerinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21–39.
 • Atıcı, T. ve Bora, N. 2004. Orta Öğretim Kurumlarında Biyoloji Eğitiminde Kullanılan Öğretim Metotlarının Ders Öğretmenleri Açısından Değerlendirilmesi ve Öneriler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 51-64.
 • Böyük, U., Demir, S. and Erol, M. 2010. Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Yeterlik Görüşlerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Tübav Bilim Dergisi , 3 (4), 342-349.
 • Driver, R., Guesnes, E. and Tiberghien, A. 1985. Some features of Children's Ideas and their Implications for Teaching. Open University Press, Milton Keynes.
 • Erkuş, A. 2005. Bilimsel Araştırma Sarmalı. Ankara: Seçkin.
 • Ewers, T. G. 2001. Teacher-directed versus learning cycles methods: Effects on science process skills mastery and teacher efficacy among elementary education students. Ph.D. dissertation, University of Idaho, United States.
 • Foulds, W. and Rowe, J. 1996. The enhancement of science process skills in primary teacher education students. Australian Journal of Teacher Education , 16-23.
 • Garnett, P. J. and Garnett, P. J. 1995. Refocussing the chemistry lab: A case for laboratory-based investigations. Australian Science Teachers Journal, 41(2), 26-32.
 • Güneş, M. H. and Çelikler, D. 2010. The Investigation of Effects of Modelling and Computer Assisted Instruction on Academic Achievement. Researchers, 2 (3), 22-28. The International Journal of Educational
 • Kaya, H. ve Böyük, U. 2011. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Laboratuvar Çalışmalarına Yönelik Yeterlikleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(1), 126-134.
 • Orbay M., Özdoğan T., Öner F., Kara M., Gümüş S. 2003. Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları I-LT Dersinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 157 (kış).
 • Özmen, H. ve Ayas, A. 2001. Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Laboratuvar Uygulamalarında Karşılaştıkları Güçlüklerin Tespiti. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (2), 1-7.
 • Şencan, H. 2005. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şimşek, C. L. 2010. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Deneyleri Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Analiz Edebilme Yeterlilikleri. İlköğretim Online , 9 (2), 433-445.
 • Tatar, N. 2006. İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yeşilyurt, S. 2006. Biyoloji Eğitimi Öğrencilerinin Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. ÇukurovaÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, 2 (32), 88-96.
 • Yeşilyurt, S. 2006. Öğretmen Adayları ve Öğretim Elemanları Gözüyle Genel Biyoloji Lâboratuar Kastamonu Eğitim Dergisi , 14 (2), 481-496.
 • Uygulamalarının Değerlendirilmesi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK, Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. 1997. Biyoloji Öğretimi. Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek ZEREN ÖZER Bu kişi benim


Sema Nur GÜNGÖR Bu kişi benim


Yeter ŞİMŞEKLİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2011
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Özer, D. Z. , Güngör, S. N. & Şimşekli, Y. (2011). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Deneylerini Uygulayabilme ve Bilimsel Süreç Becerilerini Analiz Edebilme Yeterlilikleri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 563-580 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16694/173533