PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yansıtıcı Düşünme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 475 - 493, 01.08.2012

Öz

Kaynakça

 • Anderson, J.C., and Gerbing, D.W., 1984. The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155−173.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E., 2010. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Baş, T., 2006. Anket. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., 2006. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Coombs, W., and Schroeder, H., 1988. An analysis of factor analytic data. Personality and Individual Differences, 9, 79-85.
 • Dewey, J., 1933. How we think: A restatement of reflective teaching to the educative process. Boston: Heath.
 • Dolapçıoğlu, S.D., 2007. Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Erden, M., 2000. Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Erginel, S.Ş., 2006. Developing reflective teachers: a study on perception and improvement of reflection ın pre-service teacher education. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
 • Erkuş, A., 2003. Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Field, A., 2005. Discovering statistics using SPSS. London: Sage
 • Gelter, H., 2003. Why is reflective thinking uncommon? Reflective Practice, 4 (3), 337-344.
 • Güney, K., 2008. Mikro-yansıtıcı öğretim yönteminin öğretmen adaylarının sunu performansı ve yansıtıcı düşünmesine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Hambleton, R.K., and Kanjee, A., 1993. Enhancing the validity of cross- cultural studies: Improvements in instrument translation methods. Annual Meetings of the American Educational Research Association Conference, Atlanta, Georgia.
 • Kehoe, J., 1995. Basic item analysis for multiple-choice tests. Practical Assessment, Research & Evaluation, 4(10).
 • Kember D., Jones A., Loke A., McKay J., Sinclair K., and Tse H., 1999. Determining the level of reflective thinking from students' written journals using a coding scheme based on the work of Mezirow. International Journal of Lifelong Education, 18, 18–30.
 • Kember, D., Leung, D., Jones, A., Loke, A. Y., McKAy, J. Sinclair, K., et al 2000. Development of a questionnaire to measure the level of reflective thinking. Assessment & Evaluation in Higher Education, 25, 380-395.
 • Kline, P., 1994. An easy guide to factor analysis. UK: Routledge
 • Kozan, S., 2007. Yansıtıcı düşünme becerisinin kaynak tarama ve rapor yazma derslerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Köksal, N. ve Demirel, Ö., 2008. Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına katkıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34, 189-203.
 • Lethbridge, K., Andrusyszyn M.-A., Iwasiw C., Laschinger H. K.S., and Fernando R., 2011. Assessing the psychometric properties of Kember and Leung’s Reflection Questionnaire Assessment & Evaluation in Higher Education, 1-23.
 • Lim, L.Y.L., 2011. A comparison of students’ reflective thinking across different years in a problem-based learning environment. Instructional Science, 39 (2), 171–188.
 • Oral, G., 2008. Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Orhan, Ö., 2007. İlköğretim vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinde eleştirel okuma tekniğinin kullanımının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Oruç, İ., 2000. Effects of reflective teacher training program on teachers’ perception of classroom environment and on their attitudes toward teaching profession. Unpublished master thesis., Middle East Technical University, Ankara.
 • Öner, N., 1987. Kültürlerarası ölçek uyarlamasında bir yöntembilim modeli. Psikoloji Dergisi, 6 (21), 80-83.
 • Özden, Y., 2003. Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Öztürk, S., 2003. Developing a reflective reading model. Unpublished master thesis. Unpublished master thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Phan, H.P., 2008. Predicting change in epistemological beliefs, reflective thinking, and learning styles: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 78, 75–93.
 • Savaşır, I., 1994. Ölçek uyarlamasındaki bazı sorunlar ve çözüm yolları. Türk Psikoloji Dergisi, 33 (9), 27-32.
 • Schön, D.A., 1987. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey Bass.
 • Semerci, Ç., 2007. Öğretmen ve öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme eğilimi (YANDE) ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 7 (3), 1351-1377.
 • Tabachnick, B.G., and Fidell, L.S., 2001. Using multivariate statistics (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Tan, Ş., 2010. Öğretimde ölçme ve değerlendirme: KPSS el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Tavşancıl, E., 2002. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Ünver, G., 2003. Yansıtıcı düşünme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Üstünoğlu, E., 2006. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede bilişsel soruların rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 331, 17-24.
 • Wimmer, R.D., and Dominick, J.R., 2003. Mass media research. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Yavuz, A., 2005. The challenge of implementing the reflective practice in a particular ELT Department: Perceptions of nine teacher educators. Europen Journal of Educational Research, 5 (18), 236-252. Yorulmaz, M., 2006.
 • İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf
 • öğretmenlerinin yansıtıcı düşünmeye ilişkin görüş ve
 • uygulamalarının değerlendirilmesi (Diyarbakır ili örneği).
 • Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Başvuru: 27.08.2012
 • Yayına Kabul: 14.11.2012

Yansıtıcı Düşünme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2, 475 - 493, 01.08.2012

Öz

Bu çalışmanın amacı, 2000 yılında Kember ve arkadaşları tarafından geliştirilen Yansıtıcı Düşünme Ölçeği (YDÖ)’nin Türkçe’ye uyarlamasını gerçekleştirmektir. Özgün dili İngilizce olan ölçek “alışkanlık”, “anlama”, “yansıtma” ve “eleştirel yansıtma” olmak üzere dört alt faktörden oluşmaktadır. Uyarlama sürecinde ölçeğin önce İngilizce’den Türkçe’ye, sonra Türkçe’den İngilizce’ye çevirisi dört dil uzmanı tarafından yapılmıştır. Uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda düzenlemeler yapılmış ve ölçek, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesine devam eden 242 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması için; normal dağılım analizleri, alt % 27 ve üst % 27’lik grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi ve açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca iç tutarlık katsayısı ve zaman bağlamındaki tutarlığını belirlemek için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, Türkçeye uyarlanan ölçeğin özgün ölçekteki gibi dört alt boyuttan oluştuğu ve her bir alt boyutun dört maddeden oluştuğu ortaya çıkmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda sınanan faktör yapısının mükemmel olmasa da iyi uyum gösterdiği doğrulanmıştır

Kaynakça

 • Anderson, J.C., and Gerbing, D.W., 1984. The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155−173.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E., 2010. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Baş, T., 2006. Anket. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., 2006. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Coombs, W., and Schroeder, H., 1988. An analysis of factor analytic data. Personality and Individual Differences, 9, 79-85.
 • Dewey, J., 1933. How we think: A restatement of reflective teaching to the educative process. Boston: Heath.
 • Dolapçıoğlu, S.D., 2007. Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Erden, M., 2000. Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Erginel, S.Ş., 2006. Developing reflective teachers: a study on perception and improvement of reflection ın pre-service teacher education. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara.
 • Erkuş, A., 2003. Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Field, A., 2005. Discovering statistics using SPSS. London: Sage
 • Gelter, H., 2003. Why is reflective thinking uncommon? Reflective Practice, 4 (3), 337-344.
 • Güney, K., 2008. Mikro-yansıtıcı öğretim yönteminin öğretmen adaylarının sunu performansı ve yansıtıcı düşünmesine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Hambleton, R.K., and Kanjee, A., 1993. Enhancing the validity of cross- cultural studies: Improvements in instrument translation methods. Annual Meetings of the American Educational Research Association Conference, Atlanta, Georgia.
 • Kehoe, J., 1995. Basic item analysis for multiple-choice tests. Practical Assessment, Research & Evaluation, 4(10).
 • Kember D., Jones A., Loke A., McKay J., Sinclair K., and Tse H., 1999. Determining the level of reflective thinking from students' written journals using a coding scheme based on the work of Mezirow. International Journal of Lifelong Education, 18, 18–30.
 • Kember, D., Leung, D., Jones, A., Loke, A. Y., McKAy, J. Sinclair, K., et al 2000. Development of a questionnaire to measure the level of reflective thinking. Assessment & Evaluation in Higher Education, 25, 380-395.
 • Kline, P., 1994. An easy guide to factor analysis. UK: Routledge
 • Kozan, S., 2007. Yansıtıcı düşünme becerisinin kaynak tarama ve rapor yazma derslerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Köksal, N. ve Demirel, Ö., 2008. Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına katkıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34, 189-203.
 • Lethbridge, K., Andrusyszyn M.-A., Iwasiw C., Laschinger H. K.S., and Fernando R., 2011. Assessing the psychometric properties of Kember and Leung’s Reflection Questionnaire Assessment & Evaluation in Higher Education, 1-23.
 • Lim, L.Y.L., 2011. A comparison of students’ reflective thinking across different years in a problem-based learning environment. Instructional Science, 39 (2), 171–188.
 • Oral, G., 2008. Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Orhan, Ö., 2007. İlköğretim vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinde eleştirel okuma tekniğinin kullanımının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Oruç, İ., 2000. Effects of reflective teacher training program on teachers’ perception of classroom environment and on their attitudes toward teaching profession. Unpublished master thesis., Middle East Technical University, Ankara.
 • Öner, N., 1987. Kültürlerarası ölçek uyarlamasında bir yöntembilim modeli. Psikoloji Dergisi, 6 (21), 80-83.
 • Özden, Y., 2003. Eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Öztürk, S., 2003. Developing a reflective reading model. Unpublished master thesis. Unpublished master thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Phan, H.P., 2008. Predicting change in epistemological beliefs, reflective thinking, and learning styles: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 78, 75–93.
 • Savaşır, I., 1994. Ölçek uyarlamasındaki bazı sorunlar ve çözüm yolları. Türk Psikoloji Dergisi, 33 (9), 27-32.
 • Schön, D.A., 1987. Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey Bass.
 • Semerci, Ç., 2007. Öğretmen ve öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme eğilimi (YANDE) ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 7 (3), 1351-1377.
 • Tabachnick, B.G., and Fidell, L.S., 2001. Using multivariate statistics (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Tan, Ş., 2010. Öğretimde ölçme ve değerlendirme: KPSS el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Tavşancıl, E., 2002. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Ünver, G., 2003. Yansıtıcı düşünme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Üstünoğlu, E., 2006. Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmede bilişsel soruların rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 331, 17-24.
 • Wimmer, R.D., and Dominick, J.R., 2003. Mass media research. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Yavuz, A., 2005. The challenge of implementing the reflective practice in a particular ELT Department: Perceptions of nine teacher educators. Europen Journal of Educational Research, 5 (18), 236-252. Yorulmaz, M., 2006.
 • İlköğretim kademesinde görev yapan sınıf
 • öğretmenlerinin yansıtıcı düşünmeye ilişkin görüş ve
 • uygulamalarının değerlendirilmesi (Diyarbakır ili örneği).
 • Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ. Başvuru: 27.08.2012
 • Yayına Kabul: 14.11.2012

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Harun ÇİĞDEM Bu kişi benim


Adile Aşkım KURT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2012
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 25, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çiğdem, H. & Kurt, A. A. (2012). Yansıtıcı Düşünme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 25 (2) , 475-493 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16696/173561