PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Öğrenmeye Yönelik Algıları ile İlgili Nitel Bir Çalışma

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 321 - 342, 01.08.2013

Öz

The aim of the study is to determine perceptions of science and technology teachers towards learning and how learning occurs. In this qualitative study, data were collected trough semi-structured interviews from seven science and technology teachers. Obtained data were analyzed and interpreted by the help of content analyze technique. Research results show that teachers’ perception of learning is more or less close to the 2005 Science and Technology curriculum. Concerning how meaningful learning occurs teachers thought that teacher has to be in the center, while they thought students should be active during learning process. They have tried to explain the construction of knowledge as either student do activities by themselves, or students make knowledge meaningful in their minds. Teachers expressed opinions about student-centered learning is not clear. As a result, it is determined that teachers have perceptions that students should be active in learning process that meaningful learning and knowledge construction to be taking place through student-centered activities, however, they have difficulties in making students active

Kaynakça

 • Airasian, P.W. & Walsh, M.E. (1997). Constructivist cautions. Phi Delta Kapan, 6(78), 444-449.
 • Appleton, K. (1997). Analysis and description of students’ learning during science classes using a constructivist-based model. Journal of Research in Science Teaching, 34(3),303-318.
 • Arslan. M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61.
 • Bağcı-Kılıç, G. (2001). Oluşturmacı fen öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 7-22.
 • Bahar, M. & Karakırık, E. (2004). Radikal oluşturmacılığa eleştirel bir bakış. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(5), 62- 77.
 • Creswell, J.W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (7th edition). New Jersey: Pearson.
 • Cobb, P. (1994). Where is the mind? Constructivist and sociocultural perspectives on mathematical development. Educational Researcher, 23, 13–20.
 • Deryakulu, D. (2001). Yapıcı öğrenme, sınıfta demokrasi. Eğitim Sen Yayınları, 53-77. http://www.egitimsen.org.tr/ekler/fb2fea3d82c7f54f05c84029198d5 8a_ek.pdf adresinden 10.01.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., & Scott, P. (1994). Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational Researcher,23(7),5-12.
 • Gönen, S. & Andaç, K. (2009). Gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin basınç konusundaki erişilerine ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 28-40.
 • MEB, (2006). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Mcmillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: evidence- based inquiry. (7th edition). New York: Pearson Publishing.
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretme. (7. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özden, Y. & Şimşek, H. (1998). Davranışçılıktan oluşturmacılığa: Öğrenme paradigmasının değişimi ve Türk eğitimi. Bilgi ve toplum, 1, 71-82.
 • Prawat, R.S. & Floden, R.E. (1994). Philosophical perspectives on constructivist views of learning. Educational Psychology, 29(1), 37- 48.
 • Philips, D.C. & Soltis, J.F. (2005). Öğrenme: Perspektitifler. (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Rezaei, A. R. & Katz, L. (2002). Using computer assisted instruction to compare the inventive model and the radical constructivist approach to teaching physics. Journal of Science Education and Technology, 11(4), 367-380.
 • Selçuk, Z. (2001). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretme. (10. Basım). Ankara: Gazi Yayınevi.
 • Schunk, D.H. (2009). Eğitimsel bir bakışla öğrenme kuramları. (Çev. M. Şahin). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sutinen, A. (2008). Constructivism and education: Education as an interpretative transformational process. Studies in Philosophy and Education, 27, 1-14.
 • Şirin, A. (2008). Oluşturmacılığın kuramsal temelleri. Marmara Coğrafya Dergisi,17, 196-205.
 • Ün-Açıkgöz, K. (2003). Aktif öğrenme. (4. Basım). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Von Glasersfeld, E. (2001). Radical constructivism and teaching. Prospects, 31 (2), 161-173.
 • Yager, R. E. (1991). The constructivist learning model: Toward real reform in science education. Science Teacher, 58(6), 52–57.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Başvuru: 20.03.2013
 • Yayına Kabul: 07.01.2014

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Öğrenmeye Yönelik Algıları ile İlgili Nitel Bir Çalışma

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 321 - 342, 01.08.2013

Öz

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin, öğrenmeye ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiğine yönelik algılarını belirlemektir. Bu nitel çalışmada veriler farklı özelliklere sahip yedi fen ve teknoloji dersi öğretmeni ile derinlemesine yapılan yarıyapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları öğretmenlerin öğrenme ile ilgili 2005 Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının amaçladığı anlayışa yakın bir algıya sahip olduklarını göstermektedir. Öğretmenler anlamlı öğrenmede, daha çok öğretmenin merkezde olması, öğrencilerin ise öğrenme sürecinde etkin olmaları gerektiğine odaklanmışlardır. Bilginin yapılandırılmasını ya öğrencilerin etkinlikleri kendilerinin yapmaları ya da bilgiye zihinlerinde kendilerine göre anlam vermeleri şeklinde açıklamaya çalışmışlardır. Öğrenci merkezli öğrenme hakkında genel anlam ifade edecek görüşler belirtmişlerdir. Sonuç olarak, öğretmenlerin öğrenme, anlamlı öğrenme, bilgiyi yapılandırma ve öğrenci merkezli öğrenme ile ilgili, öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif olmaları gerektiğine yönelik algıları olduğu fakat öğrencileri aktif hale nasıl getirecekleri konusunda sorun yaşadıkları belirlenmiştir

Kaynakça

 • Airasian, P.W. & Walsh, M.E. (1997). Constructivist cautions. Phi Delta Kapan, 6(78), 444-449.
 • Appleton, K. (1997). Analysis and description of students’ learning during science classes using a constructivist-based model. Journal of Research in Science Teaching, 34(3),303-318.
 • Arslan. M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61.
 • Bağcı-Kılıç, G. (2001). Oluşturmacı fen öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1(1), 7-22.
 • Bahar, M. & Karakırık, E. (2004). Radikal oluşturmacılığa eleştirel bir bakış. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(5), 62- 77.
 • Creswell, J.W. (2005). Educational research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (7th edition). New Jersey: Pearson.
 • Cobb, P. (1994). Where is the mind? Constructivist and sociocultural perspectives on mathematical development. Educational Researcher, 23, 13–20.
 • Deryakulu, D. (2001). Yapıcı öğrenme, sınıfta demokrasi. Eğitim Sen Yayınları, 53-77. http://www.egitimsen.org.tr/ekler/fb2fea3d82c7f54f05c84029198d5 8a_ek.pdf adresinden 10.01.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Driver, R., Asoko, H., Leach, J., Mortimer, E., & Scott, P. (1994). Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational Researcher,23(7),5-12.
 • Gönen, S. & Andaç, K. (2009). Gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin basınç konusundaki erişilerine ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 28-40.
 • MEB, (2006). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Mcmillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: evidence- based inquiry. (7th edition). New York: Pearson Publishing.
 • Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretme. (7. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özden, Y. & Şimşek, H. (1998). Davranışçılıktan oluşturmacılığa: Öğrenme paradigmasının değişimi ve Türk eğitimi. Bilgi ve toplum, 1, 71-82.
 • Prawat, R.S. & Floden, R.E. (1994). Philosophical perspectives on constructivist views of learning. Educational Psychology, 29(1), 37- 48.
 • Philips, D.C. & Soltis, J.F. (2005). Öğrenme: Perspektitifler. (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Rezaei, A. R. & Katz, L. (2002). Using computer assisted instruction to compare the inventive model and the radical constructivist approach to teaching physics. Journal of Science Education and Technology, 11(4), 367-380.
 • Selçuk, Z. (2001). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretme. (10. Basım). Ankara: Gazi Yayınevi.
 • Schunk, D.H. (2009). Eğitimsel bir bakışla öğrenme kuramları. (Çev. M. Şahin). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sutinen, A. (2008). Constructivism and education: Education as an interpretative transformational process. Studies in Philosophy and Education, 27, 1-14.
 • Şirin, A. (2008). Oluşturmacılığın kuramsal temelleri. Marmara Coğrafya Dergisi,17, 196-205.
 • Ün-Açıkgöz, K. (2003). Aktif öğrenme. (4. Basım). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Von Glasersfeld, E. (2001). Radical constructivism and teaching. Prospects, 31 (2), 161-173.
 • Yager, R. E. (1991). The constructivist learning model: Toward real reform in science education. Science Teacher, 58(6), 52–57.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Başvuru: 20.03.2013
 • Yayına Kabul: 07.01.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

M. Ertaç ATİLA Bu kişi benim


Mustafa SÖZBİLİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2013
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Atila, M. E. & Sözbilir, M. (2013). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Öğrenmeye Yönelik Algıları ile İlgili Nitel Bir Çalışma . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 321-342 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16698/173582