PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 343 - 358, 01.08.2013

Öz

The present study aims to examine student teachers’ time management skills and test anxiety levels and also try to determine the difference(s) between mean scores of their time management skills and those of text anxiety according to their academic achievement levels. To achieve this aim, the scores that student teachers obtained from the time management questionnaire and test anxiety scale were calculated and the relationship between them was examined dealing with their sub-dimensions. The sample group of the study consisted of 78 female and 36 male student teachers studying at the Elementary Education Department, Education Faculty, Uludag University. In the end of the present study, significant differences were found between the student teachers’ time management skills and their subdimensions with respect to their academic achievement levels. Moreover, negative relationships were found between the student teachers’ total time management scores and their apprehension levels, which is one of the sub-dimensions of the test anxiety scale and between their time attitudes, which is one of the sub-dimensions of time management inventory, and the total test anxiety scores and their apprehension levels, which is one of the sub-dimensions of test anxiety

Kaynakça

 • Akgün, A., Gönen, S. & Aydın, M. (2007). İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e- sosder.com), 6 (20), 283-289.
 • Alisinanoğlu, F. & Ulutaş,İ. (2005). Çocuklarda Kaygı ve Bunu Etkileyen Etmenler. http:// yayim.meb. gov.tr/ yayimlar/ 145/alisinanoglu.htm
 • Alay, S. & Koçak, S.(2002). Validty and Reliability of Time Management Questionnaire. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.22 (9), ss. 9-13.
 • Başak, T., Uzun, Ş. & Arslan, F. (2008). Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5), 429-434.
 • Başarır, D.(1990) Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Durumluk Kaygı, Akademik Başarı ve Sınav Başarısı Arasındaki İlişkiler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara
 • Campbell, R.L. & Svenson, L.W. (1992). Perceived Level of Stress Among University Undergraduate Students in Edmonton, Canada. Perceptual and Motor Skills, 75, 552-554.
 • Çağlayan, V. & Göral, R. (2009). Zaman Yönetimi Becerileri: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme. KMU İİBF Dergisi, 17.
 • Çakmak, Ö. & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e-sosder.com), 4 (14), 115-127.
 • Demirtaş, H. & Özer, N. (2007). Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetim Becerileri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1).
 • Efil, İ. (2004). Zaman Yönetimi. Sınıf Yönetimi. (Ed. L. Küçükahmet). Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, ss.81-96
 • Eldeleklioğlu, J. (2008). Ergenlerin Zaman Yönetimi Becerilerinin Kaygı, Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 7(3), 656-663.
 • Erdem, R., Pirinçci, E. & Dikmetaş, E. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları ve Bu Davranışların Akademik Başarı İle İlişkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 167- 177.
 • Erdul, G. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa.
 • Geçtan, E. (2008) İnsan Olmak. Remzi Kitabevi. 12. basım, İstanbul
 • Kapıkıran, Ş. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısının Bazı Psikososyal Değişkenlerle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 34-43.
 • Karslı, M. D. (2006). Sınıfta Öğrenme Zamanının Yönetimi. Teori ve Uygulamada Sınıf Yönetimi. (Ed. M.Şişman ve S. Turan). Öğreti Pegem A Yayıncılık. Ankara, ss.101-115
 • Mc. Donald, A.S. (2001). The Prevalance and Effects of Test Anxiety in School Children. EDucational Psycoholgy, 21(1), 89-100.
 • Misra, R. & McKean, M. (2000). College Students’ Academic Stress and Its Relation to Their Anxiety, Time Management, and Leisure Satisfaction. American Journal of Health Studies, 16,41-45
 • Nelson, D.B., & Nelson, K. W. (2003). Emotional Intelligence Skills: Significant Factors In Freshmen Achivement and Retention. Paper Presented at the American Counselling Associaton Conference, ED 476 121
 • Nonis, S. A. & Hudson, G. I. (2006). Academic Performance of College Students: Influence of Time Spent Studying And Working, Journal of Education For Business, 151-158.
 • Öner, N.(1990) Sınav Kaygısı Envanteri El Kitabı. Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı. sy.1, İstanbul
 • Özkılıç, R. (2003). Sınıf İçinde Zaman Kullanımı. Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar .(Ed. L. Küçükahmet). Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, ss.91-106
 • Passig, D.(2002). The Melionation As A High Order Cognitive Skill Of Future Intelligence, In Hebrew. http://www.passig.com/pic/MelionationHeb.htm.
 • Roberts, S.M. (1997). Yaşamı Ertelemeyin. (Çev. L.Kartal). Mavi Yayıncılık, İstanbul.
 • Seginer, R.& Lilach, E.(2004). How Adolescents Construct Their Future: The Effect of Lineliness on FutureOrientation. Journal of Adolescence, 27 (6), ss.625-643.
 • Surtees, P.G., Wainwright, N. W. J. & Pharoah, P. D. P. (2002). Psychosocial Factors and Sex Differences in High Academic Attainment at Cambridge University
 • Totan, T. & Yavuz, Y. (2009). Westside Sınav Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (17), Haziran 2009. ss. 95– 109
 • Varol, Ş. (1990). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler”, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Yurdabakan, İ. (2005) Grup Rehberliği Programının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerine Etkisi. Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları (Ed. Erkan, S., Kaya, A.), PegemA Yayıncılık, Ankara, ss.227-236.
 • Zeidner, M. (2007). Test Anxiety in Educational Contexts: concepts, findings, and future directions. (Ed. Paul A. Schutz , Reinhard Pekrun ve Gary D. Phye). Emotion in Education, Burlington: Elseveir. Başvuru: 24.04.2013
 • Yayına Kabul: 25.12.2013

Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 343 - 358, 01.08.2013

Öz

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve öğretmen adaylarının akademik başarılarına göre zaman yönetim puan ortalamaları ve sınav kaygısı puan ortalamaları arasındaki farklılığı belirlemeye çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının zaman yönetimi ve sınav kaygısı ölçeğinden aldıkları puanlar hesaplanmış aralarındaki ilişki alt boyutları ele alınmış ve incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 78’i kız, 36’sı erkek toplam 114 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu çalışma sonunda, araştırma kapsamına alınan öğretmen adaylarının akademik başarıları ve zaman yönetim becerileri ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının toplam zaman yönetimi ile sınav kaygı ölçeği alt boyutu olan kuruntu arasında, zaman yönetimi envanterinin alt boyutlarından olan zaman tutumları ile toplam sınav kaygısı ve sınav kaygısı alt boyutundan olan kuruntu arasında ters yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur

Kaynakça

 • Akgün, A., Gönen, S. & Aydın, M. (2007). İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e- sosder.com), 6 (20), 283-289.
 • Alisinanoğlu, F. & Ulutaş,İ. (2005). Çocuklarda Kaygı ve Bunu Etkileyen Etmenler. http:// yayim.meb. gov.tr/ yayimlar/ 145/alisinanoglu.htm
 • Alay, S. & Koçak, S.(2002). Validty and Reliability of Time Management Questionnaire. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.22 (9), ss. 9-13.
 • Başak, T., Uzun, Ş. & Arslan, F. (2008). Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5), 429-434.
 • Başarır, D.(1990) Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Durumluk Kaygı, Akademik Başarı ve Sınav Başarısı Arasındaki İlişkiler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara
 • Campbell, R.L. & Svenson, L.W. (1992). Perceived Level of Stress Among University Undergraduate Students in Edmonton, Canada. Perceptual and Motor Skills, 75, 552-554.
 • Çağlayan, V. & Göral, R. (2009). Zaman Yönetimi Becerileri: Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme. KMU İİBF Dergisi, 17.
 • Çakmak, Ö. & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e-sosder.com), 4 (14), 115-127.
 • Demirtaş, H. & Özer, N. (2007). Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetim Becerileri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1).
 • Efil, İ. (2004). Zaman Yönetimi. Sınıf Yönetimi. (Ed. L. Küçükahmet). Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, ss.81-96
 • Eldeleklioğlu, J. (2008). Ergenlerin Zaman Yönetimi Becerilerinin Kaygı, Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 7(3), 656-663.
 • Erdem, R., Pirinçci, E. & Dikmetaş, E. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları ve Bu Davranışların Akademik Başarı İle İlişkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 167- 177.
 • Erdul, G. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa.
 • Geçtan, E. (2008) İnsan Olmak. Remzi Kitabevi. 12. basım, İstanbul
 • Kapıkıran, Ş. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısının Bazı Psikososyal Değişkenlerle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 34-43.
 • Karslı, M. D. (2006). Sınıfta Öğrenme Zamanının Yönetimi. Teori ve Uygulamada Sınıf Yönetimi. (Ed. M.Şişman ve S. Turan). Öğreti Pegem A Yayıncılık. Ankara, ss.101-115
 • Mc. Donald, A.S. (2001). The Prevalance and Effects of Test Anxiety in School Children. EDucational Psycoholgy, 21(1), 89-100.
 • Misra, R. & McKean, M. (2000). College Students’ Academic Stress and Its Relation to Their Anxiety, Time Management, and Leisure Satisfaction. American Journal of Health Studies, 16,41-45
 • Nelson, D.B., & Nelson, K. W. (2003). Emotional Intelligence Skills: Significant Factors In Freshmen Achivement and Retention. Paper Presented at the American Counselling Associaton Conference, ED 476 121
 • Nonis, S. A. & Hudson, G. I. (2006). Academic Performance of College Students: Influence of Time Spent Studying And Working, Journal of Education For Business, 151-158.
 • Öner, N.(1990) Sınav Kaygısı Envanteri El Kitabı. Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı. sy.1, İstanbul
 • Özkılıç, R. (2003). Sınıf İçinde Zaman Kullanımı. Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar .(Ed. L. Küçükahmet). Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, ss.91-106
 • Passig, D.(2002). The Melionation As A High Order Cognitive Skill Of Future Intelligence, In Hebrew. http://www.passig.com/pic/MelionationHeb.htm.
 • Roberts, S.M. (1997). Yaşamı Ertelemeyin. (Çev. L.Kartal). Mavi Yayıncılık, İstanbul.
 • Seginer, R.& Lilach, E.(2004). How Adolescents Construct Their Future: The Effect of Lineliness on FutureOrientation. Journal of Adolescence, 27 (6), ss.625-643.
 • Surtees, P.G., Wainwright, N. W. J. & Pharoah, P. D. P. (2002). Psychosocial Factors and Sex Differences in High Academic Attainment at Cambridge University
 • Totan, T. & Yavuz, Y. (2009). Westside Sınav Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (17), Haziran 2009. ss. 95– 109
 • Varol, Ş. (1990). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler”, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Yurdabakan, İ. (2005) Grup Rehberliği Programının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerine Etkisi. Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları (Ed. Erkan, S., Kaya, A.), PegemA Yayıncılık, Ankara, ss.227-236.
 • Zeidner, M. (2007). Test Anxiety in Educational Contexts: concepts, findings, and future directions. (Ed. Paul A. Schutz , Reinhard Pekrun ve Gary D. Phye). Emotion in Education, Burlington: Elseveir. Başvuru: 24.04.2013
 • Yayına Kabul: 25.12.2013

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selma GÜLEÇ Bu kişi benim


Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN Bu kişi benim


Gönül ONUR SEZER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2013
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Güleç, S. , Kahraman, P. B. & Sezer, G. O. (2013). Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 343-358 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16698/173583