PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Balıkesir Üniversitesi Örneği)

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 455 - 472, 01.08.2013

Öz

The aim of this study is to examine the relationship between the success of the music teacher candidates in Musical Hearing Reading Writing courses and state of enrollment in the department (original/auxiliary), type of secondary education, and success of Individual Performance courses (Individual Musical Instruments, Piano, Individual Voice Training).The relational screening model was used in the research. The study group of the research was composed of 43 music teacher candidates who graduated from the Department of Music Education at the Department of Fine Arts Education in Necatibey Faculty of Education in Balıkesir University in 2011 and 2012. In view of research results, it was determined that there was not a significant relationship between the success levels of the music teacher candidates in Musical Hearing Reading Writing courses and type of secondary education and whereas there was a significant relationship between their success of individual performance courses and their state of enrollment in the department of music education with original/auxiliary listing

Kaynakça

 • Akgül Barış, D. ve Karkın, A. M. 2003, Ekim. EF GSEB MEABD.'de yer alan müzik teorisi ve işitme eğitimi dersindeki nota okuma becerisinin çalgı eğitimine yansımaları üzerine öğrenci görüşleri (A.İ.B.Ü. örneği).Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Albuz, A. 1996, Kasım. AGSL Müzik bölümlerinde uygulanan müziksel işitme-okuma dersinin önemi, içeriği ve sorunları. I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Bağcı, H. 2009. Eşlik desteğinin armoni ve solfej eğitimindeki başarı düzeyine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Baş, E. 2000. Gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi müzik eğitimi bölümü 1993/1994 girişli öğrencilerinin müziksel işitme, okuma ve yazma eğitimi ile piyano eğitimindeki başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Berki, T. ve Karakelle, S. 2009, Eylül. 2006–2007 akademik yılında uygulamaya konulan merkezi müzik öğretmenliği lisans programının incelenmesi.8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Ece, A. S. ve Bilgin, A. S. 2007. Mezun oldukları lise türlerine göre müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin başarı durumlarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 113- 130.
 • Ece, A. S. ve Kaplan, S. 2008. Müziksel algılama (işitme, okuma, yazma) ses ve çalgı yeteneği arasındaki ilişkilerin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 285-296.
 • Gençel Ataman, Ö. ve Okay, H. H. 2011, Nisan. 1997 ve 2006 müzik öğretmenliği lisans programlarının alan dersleri açısından karşılaştırılması. 3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Holloway, M. S. 2001. The use of colloborative action learning to increase music appreciation students’ listening skills.Unpublish doctoral dissertation, UtahUniversity, Utah.
 • İnan, E. 2010. Anadolu güzel sanatlar lisesi müzik öğrencilerinin müziksel işitme okuma yazma dersi ile ilgili tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karasar, N. 2005. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karkın, A. M. 2004, Nisan. Geçmişten günümüze, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda armoni ve işitme eğitimine yönelik programların incelenmesi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Karpinski, G. 2000. Aural skills acquisition: The development of listening, reading and performingskills in college-level musicians. New York: Oxford University Press.
 • Özçelik, S. 2003. Müzikal dikte ve solfej, Ankara: Başkent Matbaacılık.
 • Özgür, Ü. ve Salih, A. 2002. Müziksel işitme okuma. Ankara: Sözkesen matbaası.
 • Öztürk, B. 2011. Müziksel işitme-okuma ve yazma (MİOY) derslerinde makamsal uygulamalara ilişkin durum saptamasına yönelik öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Sağer, T., Gürpınar, E. ve Zahal, O. 2013. Müziksel işitme-okuma- yazma dersi ile diğer alan dersleri arasındaki ilişkilerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 8 (2), 305-314.
 • Sevgi, A. 1982. Müziksel-işitme-okuma-yazma eğitimi I.-II. yarıyıllarında kullanılan yöntem, kaynak, araç gereçler üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Öğretmen Yüksek Okulu Müzik Bölümü, Ankara.
 • Sezerel, T. 2006. Anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölümü öğrencilerinin “müziksel işitme okuma yazma” başarılarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Şengül, C. 2006. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda müzik teorisi ve işitme eğitimi dersinde kazanılan bilgi ve becerilerin öğretmenlik mesleğinde kullanılma düzeyleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tarman, S. 2006. Müzik eğitiminin temelleri. Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.
 • Tekin Gürgen, E. 2007. Orff-Schulwerk ve Kodaly yönteminin vokal doğaçlama, müziksel işitme ve şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Tufan, E. 2012. Birinci aşama müzik özel yetenek sınav sonuçlarının müziksel işitme okuma yazma dersi sonrasındaki durumu. e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (2), 214-225.
 • Tufan, E. Bulut, F. ve Kılıç, I. 2007. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumları kazanmış agsl mezunu öğrencilerin müzik kuramları bilgilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 215-225.
 • Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. 2009. Güzel sanatlar ve spor lisesi müziksel işitme, okuma ve yazma dersi öğretim programı (9, 10, 11 ve 12. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Uçan, A. 2005. Müzik eğitimi (temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Umuzdaş, M. S. ve Umuzdaş, S. 2012. Müzik öğretmenliği lisans öğrencilerinin alan derslerindeki akademik başarılarının ilişkisel incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 5 (7), 725-733.
 • Uyan, M. O. 2013. Müzik teorisi ve işitme eğitimi ile bireysel çalgı eğitimi başarıları arasındaki ilişkiler. Sanat Eğitimi Dergisi 1 (1), 53-68.
 • Yaşmut, B. 2013. Piyano eğitiminin müziksel işitme, okuma ve yazma davranışlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Yayla, F. 2006. Müziksel işitmenin temel prensipleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12, 28-38.
 • Yüksek Öğretim Kurulu. 2006. 2006 Müzik öğretmenliği lisans programı. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu. Başvuru: 30.05.2013
 • Yayına Kabul: 07.01.2014

Müzik Öğretmeni Adaylarının Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Balıkesir Üniversitesi Örneği)

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 455 - 472, 01.08.2013

Öz

Bu araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının Müziksel İşitme Okuma Yazma dersleri başarıları ile anabilim dalına yerleşme durumu (asıl/yedek), mezun olunan ortaöğretim türü ve bireysel performans dersleri (Bireysel Çalgı, Piyano, Bireysel Ses Eğitimi) arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 2011 ve 2012 yıllarında mezun olmuş 43 müzik öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının Müziksel İşitme Okuma Yazma dersleri başarıları ile mezun oldukları ortaöğretim türü arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, müzik eğitimi anabilim dalına asıl/yedek sıralama ile yerleşme durumları ve bireysel performans dersleri başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir

Kaynakça

 • Akgül Barış, D. ve Karkın, A. M. 2003, Ekim. EF GSEB MEABD.'de yer alan müzik teorisi ve işitme eğitimi dersindeki nota okuma becerisinin çalgı eğitimine yansımaları üzerine öğrenci görüşleri (A.İ.B.Ü. örneği).Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Albuz, A. 1996, Kasım. AGSL Müzik bölümlerinde uygulanan müziksel işitme-okuma dersinin önemi, içeriği ve sorunları. I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Bağcı, H. 2009. Eşlik desteğinin armoni ve solfej eğitimindeki başarı düzeyine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Baş, E. 2000. Gazi üniversitesi gazi eğitim fakültesi müzik eğitimi bölümü 1993/1994 girişli öğrencilerinin müziksel işitme, okuma ve yazma eğitimi ile piyano eğitimindeki başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Berki, T. ve Karakelle, S. 2009, Eylül. 2006–2007 akademik yılında uygulamaya konulan merkezi müzik öğretmenliği lisans programının incelenmesi.8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Ece, A. S. ve Bilgin, A. S. 2007. Mezun oldukları lise türlerine göre müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin başarı durumlarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 113- 130.
 • Ece, A. S. ve Kaplan, S. 2008. Müziksel algılama (işitme, okuma, yazma) ses ve çalgı yeteneği arasındaki ilişkilerin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (1), 285-296.
 • Gençel Ataman, Ö. ve Okay, H. H. 2011, Nisan. 1997 ve 2006 müzik öğretmenliği lisans programlarının alan dersleri açısından karşılaştırılması. 3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Holloway, M. S. 2001. The use of colloborative action learning to increase music appreciation students’ listening skills.Unpublish doctoral dissertation, UtahUniversity, Utah.
 • İnan, E. 2010. Anadolu güzel sanatlar lisesi müzik öğrencilerinin müziksel işitme okuma yazma dersi ile ilgili tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Karasar, N. 2005. Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karkın, A. M. 2004, Nisan. Geçmişten günümüze, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda armoni ve işitme eğitimine yönelik programların incelenmesi. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Karpinski, G. 2000. Aural skills acquisition: The development of listening, reading and performingskills in college-level musicians. New York: Oxford University Press.
 • Özçelik, S. 2003. Müzikal dikte ve solfej, Ankara: Başkent Matbaacılık.
 • Özgür, Ü. ve Salih, A. 2002. Müziksel işitme okuma. Ankara: Sözkesen matbaası.
 • Öztürk, B. 2011. Müziksel işitme-okuma ve yazma (MİOY) derslerinde makamsal uygulamalara ilişkin durum saptamasına yönelik öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Sağer, T., Gürpınar, E. ve Zahal, O. 2013. Müziksel işitme-okuma- yazma dersi ile diğer alan dersleri arasındaki ilişkilerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 8 (2), 305-314.
 • Sevgi, A. 1982. Müziksel-işitme-okuma-yazma eğitimi I.-II. yarıyıllarında kullanılan yöntem, kaynak, araç gereçler üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Öğretmen Yüksek Okulu Müzik Bölümü, Ankara.
 • Sezerel, T. 2006. Anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölümü öğrencilerinin “müziksel işitme okuma yazma” başarılarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Şengül, C. 2006. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda müzik teorisi ve işitme eğitimi dersinde kazanılan bilgi ve becerilerin öğretmenlik mesleğinde kullanılma düzeyleri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tarman, S. 2006. Müzik eğitiminin temelleri. Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.
 • Tekin Gürgen, E. 2007. Orff-Schulwerk ve Kodaly yönteminin vokal doğaçlama, müziksel işitme ve şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Tufan, E. 2012. Birinci aşama müzik özel yetenek sınav sonuçlarının müziksel işitme okuma yazma dersi sonrasındaki durumu. e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (2), 214-225.
 • Tufan, E. Bulut, F. ve Kılıç, I. 2007. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumları kazanmış agsl mezunu öğrencilerin müzik kuramları bilgilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 215-225.
 • Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. 2009. Güzel sanatlar ve spor lisesi müziksel işitme, okuma ve yazma dersi öğretim programı (9, 10, 11 ve 12. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Uçan, A. 2005. Müzik eğitimi (temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Umuzdaş, M. S. ve Umuzdaş, S. 2012. Müzik öğretmenliği lisans öğrencilerinin alan derslerindeki akademik başarılarının ilişkisel incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 5 (7), 725-733.
 • Uyan, M. O. 2013. Müzik teorisi ve işitme eğitimi ile bireysel çalgı eğitimi başarıları arasındaki ilişkiler. Sanat Eğitimi Dergisi 1 (1), 53-68.
 • Yaşmut, B. 2013. Piyano eğitiminin müziksel işitme, okuma ve yazma davranışlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Yayla, F. 2006. Müziksel işitmenin temel prensipleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12, 28-38.
 • Yüksek Öğretim Kurulu. 2006. 2006 Müzik öğretmenliği lisans programı. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu. Başvuru: 30.05.2013
 • Yayına Kabul: 07.01.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özge GENÇEL ATAMAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2013
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ataman, Ö. G. (2013). Müzik Öğretmeni Adaylarının Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Balıkesir Üniversitesi Örneği) . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 455-472 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16698/173589