PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türk Öğrencilerin PISA'da Karşılaştıkları Güçlüklerin Analizi

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 501 - 522, 01.08.2013

Öz

Based on success levels achieved in international examinations like PISA and TIMSS, it is seen that there are some problems about elementary school in Turkey. In this research, 6 mathematical literacy problems used in PISA were administered to 15-year-old 5 students, and their difficulty sources were determined by examining their answering process by descriptive analysis. At the end of the analyses, basic difficulty sources were determined as lack of self-confidence, not reading the problem thoroughly, incomprehension of what is read, and not paying attention. When these difficulties classified, communications skills came the first. Also, there were some difficulties based on student’s affective structures. Problem posing and solving was one of the difficulties. These difficulties can be overcome through precautions taken in education. It has been concluded that if qualified education environments are arranged, successful results can be reached

Kaynakça

 • Akbaba Altun, S. 2009. İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısızlıklarına İlişkin Veli, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 567-586.
 • Altun, M. 2012, Mayıs. Matematik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Artvin Özelinde Eğitimin Durumu. Artvin Odağında Eğitim Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunuldu. Artvin, Türkiye.
 • Aydın, A., Sarıer, Y. ve Uysal, Ş. 2012. Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Değişkenler Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim. 37(164), 20-30. Açısından PISA Matematik Sonuçlarının
 • Aydoğdu-İskenderoğlu, T. ve Baki, A., 2011. İlköğretim 8. sınıf matematik ders kitabındaki soruların PISA matematik yeterlilik düzeylerine göre sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 287-301.
 • Baki, A., 2006. Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Derya Kitabevi, 3. Baskı: Trabzon.
 • Çelen, F.K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S.S., 2011, Şubat. Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları. Akademik Bilişim toplantısında sözlü bildiri olarka sunuldu. Malatya, Turkey.
 • Dossey J., McCrone, S., Turner, R. and Lindquist, M., 2008. PISA 2003 Mathematical Literacy and Learning in the Americas. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education. 8(2). p.140-152.
 • Grek, S., 2009. Governing by Numbers: the PISA ‘Effect’ in Europe. Journal of Education Policy. 24(1), 23-37.
 • İş-Güzel, Ç., 2006. A Cross-Cultural Comparison of the Impact of Human and Physical Resource Allocations on Students’ Mathematical Literacy Skills in the Programme for International Student Assessment. Yayımlanmamış doktora tezi. ODTÜ, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , 2005. PISA 2003 projesi ulusal nihai rapor. http://earged.meb.gov.tr/pisa/index.html
 • Milli Eğitim Bakanlığı, MEB İnternetten 23.07.2013 tarihinde elde edilmiştir. http://egitek.meb.gov.tr/earged/arasayfa.php?g=83
 • OECD, 2003. The PISA 2003 assessment framework: mathematics, reading, science and problem solving knowledge and skills. Paris:OECD Publications.
 • OECD, 2009. PISA 2009 Assessment Framework: Key competencies in reading, mathematics and science. OECD Publications.
 • Okur, S., 2008. Students’ Strategies, Episodes and Metacognitions in the Context of PISA 2003 Mathematical Literacy Items. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. ODTÜ. Ankara.
 • Pala, N.M., 2008. PISA 2003 Sonuçlarına Göre Öğrenci ve Sınıf Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına ve Problem Çözmeye Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Rautalin, M. and Alasuutari, P., 2009. The Uses of National PISA Results by Finnish Officials in Central Government. Journal of Education Policy. 24(5), 539-556.
 • Saenz, C., 2009. The role of contextual, conceptual and procedural knowledge in activating mathematical competencies (PISA). Educational Studies in Mathematics. 71: 123-143.
 • Savran, N.Z., 2004. PISA projesinin Türk eğitim sistemi açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(4), 397-414.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Baskı. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Yıldırım, K., 2009. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2006 Yılı Verilerine Göre Türkiye’de Eğitimin Kalitesini Belirleyen Temel Faktörler. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, A., 2011. 2001-2011 yılları arasında gerçekleştirilen OKS ve SBS ile PISA uygulamasının karşılaştırılması. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. 134, 80-86. 1. SOYGUNLAR Bir televizyon sunucusu, bu grafiği gösterdi ve şöyle dedi:
 • “Bu grafik 1998 yılından 1999’a kadar
 • soygunların sayısında çok büyük bir
 • artış olduğunu göstermektedir.”.
 • Sunucunun grafikle ilgili sözlerinin,
 • kabul edilebilir bir yorum olduğunu düşünüyor
 • desteklemek için bir açıklama yapınız. Yanıtınızı 2. KALP ATIŞI
 • İnsanlar, sağlık nedenleriyle (örneğin spor yaparken), belirli bir kalp
 • atış sayısını geçmemek için yaptıkları işleri sınırlamalıdır. Kişinin tavsiye edilen en yüksek kalp atış hızı ve kişinin yaşı
 • arasındaki ilişki yıllarca aşağıdaki formül ile tanımlanmıştır: Tavsiye edilen en yüksek kalp atış hızı = 220 – yaş Son araştırmalar göstermiştir ki bu formülde küçük bir değişiklik yapılmalıdır. Yeni formül aşağıdaki gibidir: Tavsiye edilen en yüksek kalp atış hızı = 208 – (0,7 × yaş) 2.1) Bir gazete makalesinde şu ifade geçmektedir: “Eski formül
 • yerine yeni formülün kullanılmasıyla, gençlerde dakika başına tavsiye edilen
 • en yüksek kalp atışı küçük bir düşüş, yaşlılarda ise küçük bir artış
 • göstermektedir.“ Yeni formülün kullanılmasıyla tavsiye edilen en yüksek
 • kalp atış hızı hangi yaştan başlayarak artar? İşleminizi gösteriniz. 2.2) Tavsiye edilen en yüksek kalp atış hızı = 208 – (0,7 × yaş)
 • formülü fiziksel çalışmaların en verimli olduğu zamanı belirlemede de
 • kullanılmaktadır. Araştırmalar göstermiştir ki fiziksel çalışma, kalp atışı,
 • C. Gelecek 20 yıl içinde herhangi bir zamanda Anya kentinde deprem
 • olma olasılığı deprem olmama olasılığından daha yüksektir.
 • D. Ne olacağını söyleyemezsiniz, çünkü hiç kimse ne zaman deprem
 • olacağından emin olamaz.
 • TEST PUANLARI Aşağıdaki grafik, A Grubu ve B Grubu olarak adlandırılan iki
 • grubun bir fen bilimleri testinde aldıkları puanları göstermektedir. A Grubu
 • için ortalama 62,0 ve B Grubu için ortalama 64,5’tir. Puanları, 50 ya da daha
 • fazla olan öğrenciler, bu testten geçerler. Öğretmen, grafiğe bakarak bu testte B Grubunun A Grubundan daha başarılı olduğunu ileri sürmektedir. A Grubundaki öğrenciler, öğretmenleriyle aynı düşüncede değiller.
 • Onlar, B Grubundaki öğrencilerin, daha başarılı sayılmamaları gerektiği
 • konusunda öğretmenlerini ikna etmeye çalışıyorlar. Grafiği kullanarak A grubundaki öğrencilerin kullanabileceği
 • matematiksel bir gerekçe veriniz. 5. KITA ALANI Aşağıda Güney Kutbu’nda yer alan Antartika’nın haritasını görüyorsunuz. Güney Kutbu Mt Menzies ANTARTİKA Antartika’nın alanını harita ölçeği kullanarak tahmin edin. Ne yaptığınızı gösterin ve tahmininizi açıklayın (Size yardımcı
 • olacaksa, haritanın üzerinde çizim yapabilirsiniz) Başvuru: 13.08.2013
 • Yayına Kabul: 19.01.2014

Türk Öğrencilerin PISA'da Karşılaştıkları Güçlüklerin Analizi

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 501 - 522, 01.08.2013

Öz

PİSA ve TIMSS gibi sınavlarda üst üste elde edilen düşük başarı düzeyleri, ülkemiz ilköğretiminde, özellikle problem çözme alanında, bazı sorunların olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, PISA matematik uygulamalarında kullanılmış, değişik zorluk düzeylerindeki 5 soru, ilköğretimi yeni bitirmiş 6 öğrenciye yöneltilmiş ve onların cevaplama süreçleri betimsel analize tabi tutularak öğrencilerin PISA sorularını çözmede karşılaştıkları güçlük kaynakları belirlenmiştir. Çalışma sonunda başlıca güçlük kaynakları olarak; öğrencilerin kendilerine güvenmemeleri, bilgi eksikliklerinin olması, problemi tam okumamaları, okuduklarını anlayamamaları ve dikkatsiz davranmaları tespit edilmiştir. Bu güçlük kaynakları PISA tarafından tanımlanan özgün yeterliliklere göre sınıflandırıldığında öğrencilerin en çok iletişim ve muhakeme becerilerinde eksikliklerinin olduğu ve duyuşsal alanda zorlandıkları görülmüştür. Bunlar öğretimde alınabilecek tedbirlerle giderilebilecek türden olup, öğretimin niteliğinin artırılması halinde üstesinden gelinebileceği sonucuna varılmıştır

Kaynakça

 • Akbaba Altun, S. 2009. İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısızlıklarına İlişkin Veli, Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 567-586.
 • Altun, M. 2012, Mayıs. Matematik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Artvin Özelinde Eğitimin Durumu. Artvin Odağında Eğitim Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunuldu. Artvin, Türkiye.
 • Aydın, A., Sarıer, Y. ve Uysal, Ş. 2012. Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Değişkenler Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim. 37(164), 20-30. Açısından PISA Matematik Sonuçlarının
 • Aydoğdu-İskenderoğlu, T. ve Baki, A., 2011. İlköğretim 8. sınıf matematik ders kitabındaki soruların PISA matematik yeterlilik düzeylerine göre sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 287-301.
 • Baki, A., 2006. Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Derya Kitabevi, 3. Baskı: Trabzon.
 • Çelen, F.K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S.S., 2011, Şubat. Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları. Akademik Bilişim toplantısında sözlü bildiri olarka sunuldu. Malatya, Turkey.
 • Dossey J., McCrone, S., Turner, R. and Lindquist, M., 2008. PISA 2003 Mathematical Literacy and Learning in the Americas. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education. 8(2). p.140-152.
 • Grek, S., 2009. Governing by Numbers: the PISA ‘Effect’ in Europe. Journal of Education Policy. 24(1), 23-37.
 • İş-Güzel, Ç., 2006. A Cross-Cultural Comparison of the Impact of Human and Physical Resource Allocations on Students’ Mathematical Literacy Skills in the Programme for International Student Assessment. Yayımlanmamış doktora tezi. ODTÜ, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , 2005. PISA 2003 projesi ulusal nihai rapor. http://earged.meb.gov.tr/pisa/index.html
 • Milli Eğitim Bakanlığı, MEB İnternetten 23.07.2013 tarihinde elde edilmiştir. http://egitek.meb.gov.tr/earged/arasayfa.php?g=83
 • OECD, 2003. The PISA 2003 assessment framework: mathematics, reading, science and problem solving knowledge and skills. Paris:OECD Publications.
 • OECD, 2009. PISA 2009 Assessment Framework: Key competencies in reading, mathematics and science. OECD Publications.
 • Okur, S., 2008. Students’ Strategies, Episodes and Metacognitions in the Context of PISA 2003 Mathematical Literacy Items. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. ODTÜ. Ankara.
 • Pala, N.M., 2008. PISA 2003 Sonuçlarına Göre Öğrenci ve Sınıf Özelliklerinin Matematik Okuryazarlığına ve Problem Çözmeye Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Rautalin, M. and Alasuutari, P., 2009. The Uses of National PISA Results by Finnish Officials in Central Government. Journal of Education Policy. 24(5), 539-556.
 • Saenz, C., 2009. The role of contextual, conceptual and procedural knowledge in activating mathematical competencies (PISA). Educational Studies in Mathematics. 71: 123-143.
 • Savran, N.Z., 2004. PISA projesinin Türk eğitim sistemi açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(4), 397-414.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2008. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 6. Baskı. Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Yıldırım, K., 2009. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2006 Yılı Verilerine Göre Türkiye’de Eğitimin Kalitesini Belirleyen Temel Faktörler. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, A., 2011. 2001-2011 yılları arasında gerçekleştirilen OKS ve SBS ile PISA uygulamasının karşılaştırılması. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim. 134, 80-86. 1. SOYGUNLAR Bir televizyon sunucusu, bu grafiği gösterdi ve şöyle dedi:
 • “Bu grafik 1998 yılından 1999’a kadar
 • soygunların sayısında çok büyük bir
 • artış olduğunu göstermektedir.”.
 • Sunucunun grafikle ilgili sözlerinin,
 • kabul edilebilir bir yorum olduğunu düşünüyor
 • desteklemek için bir açıklama yapınız. Yanıtınızı 2. KALP ATIŞI
 • İnsanlar, sağlık nedenleriyle (örneğin spor yaparken), belirli bir kalp
 • atış sayısını geçmemek için yaptıkları işleri sınırlamalıdır. Kişinin tavsiye edilen en yüksek kalp atış hızı ve kişinin yaşı
 • arasındaki ilişki yıllarca aşağıdaki formül ile tanımlanmıştır: Tavsiye edilen en yüksek kalp atış hızı = 220 – yaş Son araştırmalar göstermiştir ki bu formülde küçük bir değişiklik yapılmalıdır. Yeni formül aşağıdaki gibidir: Tavsiye edilen en yüksek kalp atış hızı = 208 – (0,7 × yaş) 2.1) Bir gazete makalesinde şu ifade geçmektedir: “Eski formül
 • yerine yeni formülün kullanılmasıyla, gençlerde dakika başına tavsiye edilen
 • en yüksek kalp atışı küçük bir düşüş, yaşlılarda ise küçük bir artış
 • göstermektedir.“ Yeni formülün kullanılmasıyla tavsiye edilen en yüksek
 • kalp atış hızı hangi yaştan başlayarak artar? İşleminizi gösteriniz. 2.2) Tavsiye edilen en yüksek kalp atış hızı = 208 – (0,7 × yaş)
 • formülü fiziksel çalışmaların en verimli olduğu zamanı belirlemede de
 • kullanılmaktadır. Araştırmalar göstermiştir ki fiziksel çalışma, kalp atışı,
 • C. Gelecek 20 yıl içinde herhangi bir zamanda Anya kentinde deprem
 • olma olasılığı deprem olmama olasılığından daha yüksektir.
 • D. Ne olacağını söyleyemezsiniz, çünkü hiç kimse ne zaman deprem
 • olacağından emin olamaz.
 • TEST PUANLARI Aşağıdaki grafik, A Grubu ve B Grubu olarak adlandırılan iki
 • grubun bir fen bilimleri testinde aldıkları puanları göstermektedir. A Grubu
 • için ortalama 62,0 ve B Grubu için ortalama 64,5’tir. Puanları, 50 ya da daha
 • fazla olan öğrenciler, bu testten geçerler. Öğretmen, grafiğe bakarak bu testte B Grubunun A Grubundan daha başarılı olduğunu ileri sürmektedir. A Grubundaki öğrenciler, öğretmenleriyle aynı düşüncede değiller.
 • Onlar, B Grubundaki öğrencilerin, daha başarılı sayılmamaları gerektiği
 • konusunda öğretmenlerini ikna etmeye çalışıyorlar. Grafiği kullanarak A grubundaki öğrencilerin kullanabileceği
 • matematiksel bir gerekçe veriniz. 5. KITA ALANI Aşağıda Güney Kutbu’nda yer alan Antartika’nın haritasını görüyorsunuz. Güney Kutbu Mt Menzies ANTARTİKA Antartika’nın alanını harita ölçeği kullanarak tahmin edin. Ne yaptığınızı gösterin ve tahmininizi açıklayın (Size yardımcı
 • olacaksa, haritanın üzerinde çizim yapabilirsiniz) Başvuru: 13.08.2013
 • Yayına Kabul: 19.01.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice Kübra GÜLER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2013
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Güler, H. K. (2013). Türk Öğrencilerin PISA'da Karşılaştıkları Güçlüklerin Analizi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 501-522 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16698/173591