PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Bilgiler Dersinden Örnek Olay Yöntemi Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı Derse Karşı Tutum ve Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkileri

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 523 - 548, 01.08.2013

Öz

The aim of this study is to determine the effects of using case study technique at the primary school 6th grade social studies students’ critical thinking skills, course achievements, and attitudes towards the course. The study was designed pursuant to “pre-test post-test control group model”. In the study, Cornell critical thinking test, achievement test, and attitude scale were used as data gathering implements. The unit was taught on the experimental group with the activities based on the case study technique as well as on the control group with the traditional method. As a result of the study, it was indicated that the using of case study technique in primary Social Studies Course has an affirmative effect on the pupils’ critical thinking skills, the course achievements, and attitudes towards the course

Kaynakça

 • Ada, S., Baysal, N. ve Kadıoğlu, H. (2009). Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımı’nın Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine ilişkin Tutumlarına Ve Görsel Sunu Uygulamalarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (10-3), 89-96.
 • Adalı, B. (2005). “İlköğretim 5.sınıf Fen Bilgisi dersinde Virüsler- bakteriler-mantarlar ve protistler konularının öğreniminde örnek olay yöntemi kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Hatay.
 • Aik, K. and Edmonds, S. (1976). Critical thinking. London: Longman singapore publishers.
 • Akar, C. (2007). “İlköğretim öğrencilerinde eleştirel düşünme becerileri.” Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.
 • Akay, C. ve Yelken, T. (2008). İngilizce dersinde okuma-yazma becerilerinin kazandırılmasında oluşturmacılık temelli sosyal etkileşim modelinin etkililiği. Fırat üniversitesi soysal bilimler dergisi,(18-2),189-202.
 • Akgül, N. (2006). “Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde kullandıkları yöntemler ve karşılaşılan sorunlar (Niğde ili örneği).” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Niğde.
 • Akgül, N.İ. ve Sezer, A. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullandıkları Yöntemler ve Yöntem Seçiminde Karşılaşılan Sorunlar (Niğde İl Örneği), VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 27-28-29 Nisan, Eskişehir.
 • Aladağ, E. (2007). Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi. Türkiye sosyal araştırmalar dergisi,(2),43-63.
 • Arslan, C. (2001). “Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Konya.
 • Aykaç, N. (2007). Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif Öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Derse Karşı Tutumuna, Erişi Düzeyine ve Kalıcılığa Etkisi. On dokuz mayıs üniversitesi eğitim fakültesi dergisi,(23),24-37.
 • Baker, T. and Delmonico, J. (1999). Enhancing critical thinking in high school english and arts. Master projects. Saint Xavier University.
 • Bonk, C. (1988). The effects of convergent and divergent computer software on childrens critical and creative thinking. (ERİC:IR013398).
 • Büyüköztürk, Ş., Bökeoğlu, B. ve Köklü, N. (2009). Sosyal Bilimler için istatistik. Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler. Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Çetin, H. ( 2001). Devlet, ideoloji ve eğitim. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi (25-2) 201-211.
 • Denzin, N. and Lincoln, Y. (2005). The sage handbook of qualitative research. Third edition. London: Sage publications.
 • Dikbaş, Y.ve Hasırcı, Ö. (2008). Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,(9-2),69-76.
 • Durr, C. (1999). İmproving critical thinking skills in secondary math and social studies classes. Eric.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Frield, C. (2004). It’s in the genes: Exploring relationships between critical thinking and problem solving in undergraduate agriscience student’ solutions to problems in menellian genetics. Journal of Agricultural Education, (49-4), 25-37.
 • Şimşek, S. ve Yaşar, Ş. (2006). Örnek Olaya Dayalı Öğretimin İlköğretim Hayat Bilgisi Dersinde Akademik Başarıya ve Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 171-179.
 • Görer, H. (2008). “İlköğretim 6.sınıf sosyal bilgiler dersi ülkemizin kaynakları ünitesinde uygulanan çoklu zekâ kuramının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü.
 • Jick, T. (1979). Mixing qualitative and quantative methods: triangulation in action. Administrative science quarterly.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Kıroğlu, K. (2008). Yeni İlköğretim programları. Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Korkmaz, Ö. ve Yeşil, R. (2009). Öğretim kademelerine göre öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,(10-2),19-28.
 • Mathison, S. (1988). Why triangulate. Educational Researcher.
 • Kuş, E. (2009). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Özkan, M. ve Azar, A. (2005). Örnek olaya dayalı öğretim yönteminin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ders başarısı ve derse karşı tutumlarına olan etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 168.
 • Patton, M.(1990). Qualitative evaluation and research methods. London: Sage Publications.
 • Polat, F. (2006). “İlköğretim 7. Sınıf sosyal bilgiler öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları yöntemler ve karşılaştıkları sorunlar.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü.
 • Savich, C. (2008). Improving critical thinking skills in history. Oakland University
 • Şahin, T. (2004). Sosyal Bilgiler öğretiminde oluşturmacı yaklaşım sonucunda ortaya çıkan öğrenen çalışmalarının değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Şahin, T., Çakır, Ö.S., Şahin, B. (2000). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerine Karşı Tutumları, Akademik Benlik Kavramları ve Bilişsel Öğrenme Düzeyleri (MEB EARGED Projesi).
 • Taşkaya, S. ve Bal, T. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi.(27),173 -185.
 • Taşkaya, S. ve Muşta, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe öğretimine ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. (7-25) 240-251.
 • Uğur, A. (2007). “Oluşturmacı sosyal bilgiler öğretiminde örnek olay incelemesi tekniği kullanımının öğrencilerin empatik düşünme becerilerine etkisi: Bir eylem araştırması.” Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi
 • Yanpar, T. (2005). Sosyal Bilgiler dersinde oluşturmacı yaklaşımda öğrencilerin etkinlik dosyalarını yordayan değişkenler. Kastamonu Eğitim Dergisi. (13-2) .513-526
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayınları. Başvuru: 23.10.2013
 • Yayına Kabul: 09.01.2014

Sosyal Bilgiler Dersinden Örnek Olay Yöntemi Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı Derse Karşı Tutum ve Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkileri

Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2, 523 - 548, 01.08.2013

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, ilköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde örnek olay yöntemi kullanımının öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri, ders başarıları ve derse ilişkin tutumlarına ilişkin etkilerini belirlemektir. Çalışma, öntestson test kontrol gruplu desene göre dizayn edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Cornell eleştirel düşünme testi, başarı testi ve tutum ölçeği kullanılmıştır. Deney grubunda ünite, örnek olay yöntemine dayalı etkinliklerle; kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemleriyle işlenmiştir. Ünite sonunda veri toplama araçları tekrar uygulanmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde bağımsız iki örnek t testi ve bağımlı iki örnek t testleri kullanılmıştır. Çalışmada, ilköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde örnek olay yöntemi kullanımının öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri, ders başarıları ve derse yönelik tutumları üzerinde olumlu yönde etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Kaynakça

 • Ada, S., Baysal, N. ve Kadıoğlu, H. (2009). Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımı’nın Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine ilişkin Tutumlarına Ve Görsel Sunu Uygulamalarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (10-3), 89-96.
 • Adalı, B. (2005). “İlköğretim 5.sınıf Fen Bilgisi dersinde Virüsler- bakteriler-mantarlar ve protistler konularının öğreniminde örnek olay yöntemi kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Hatay.
 • Aik, K. and Edmonds, S. (1976). Critical thinking. London: Longman singapore publishers.
 • Akar, C. (2007). “İlköğretim öğrencilerinde eleştirel düşünme becerileri.” Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.
 • Akay, C. ve Yelken, T. (2008). İngilizce dersinde okuma-yazma becerilerinin kazandırılmasında oluşturmacılık temelli sosyal etkileşim modelinin etkililiği. Fırat üniversitesi soysal bilimler dergisi,(18-2),189-202.
 • Akgül, N. (2006). “Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde kullandıkları yöntemler ve karşılaşılan sorunlar (Niğde ili örneği).” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Niğde.
 • Akgül, N.İ. ve Sezer, A. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullandıkları Yöntemler ve Yöntem Seçiminde Karşılaşılan Sorunlar (Niğde İl Örneği), VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 27-28-29 Nisan, Eskişehir.
 • Aladağ, E. (2007). Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımının İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Tutumlarına Etkisi. Türkiye sosyal araştırmalar dergisi,(2),43-63.
 • Arslan, C. (2001). “Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Konya.
 • Aykaç, N. (2007). Sosyal Bilgiler Dersinde Aktif Öğretim Yöntemlerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Derse Karşı Tutumuna, Erişi Düzeyine ve Kalıcılığa Etkisi. On dokuz mayıs üniversitesi eğitim fakültesi dergisi,(23),24-37.
 • Baker, T. and Delmonico, J. (1999). Enhancing critical thinking in high school english and arts. Master projects. Saint Xavier University.
 • Bonk, C. (1988). The effects of convergent and divergent computer software on childrens critical and creative thinking. (ERİC:IR013398).
 • Büyüköztürk, Ş., Bökeoğlu, B. ve Köklü, N. (2009). Sosyal Bilimler için istatistik. Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler. Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Çetin, H. ( 2001). Devlet, ideoloji ve eğitim. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi (25-2) 201-211.
 • Denzin, N. and Lincoln, Y. (2005). The sage handbook of qualitative research. Third edition. London: Sage publications.
 • Dikbaş, Y.ve Hasırcı, Ö. (2008). Öğrenme Stratejileri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,(9-2),69-76.
 • Durr, C. (1999). İmproving critical thinking skills in secondary math and social studies classes. Eric.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Frield, C. (2004). It’s in the genes: Exploring relationships between critical thinking and problem solving in undergraduate agriscience student’ solutions to problems in menellian genetics. Journal of Agricultural Education, (49-4), 25-37.
 • Şimşek, S. ve Yaşar, Ş. (2006). Örnek Olaya Dayalı Öğretimin İlköğretim Hayat Bilgisi Dersinde Akademik Başarıya ve Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 171-179.
 • Görer, H. (2008). “İlköğretim 6.sınıf sosyal bilgiler dersi ülkemizin kaynakları ünitesinde uygulanan çoklu zekâ kuramının öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü.
 • Jick, T. (1979). Mixing qualitative and quantative methods: triangulation in action. Administrative science quarterly.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Kıroğlu, K. (2008). Yeni İlköğretim programları. Ankara: Pegema yayıncılık.
 • Korkmaz, Ö. ve Yeşil, R. (2009). Öğretim kademelerine göre öğrencilerin eleştirel düşünme becerileri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,(10-2),19-28.
 • Mathison, S. (1988). Why triangulate. Educational Researcher.
 • Kuş, E. (2009). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Özkan, M. ve Azar, A. (2005). Örnek olaya dayalı öğretim yönteminin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ders başarısı ve derse karşı tutumlarına olan etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 168.
 • Patton, M.(1990). Qualitative evaluation and research methods. London: Sage Publications.
 • Polat, F. (2006). “İlköğretim 7. Sınıf sosyal bilgiler öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları yöntemler ve karşılaştıkları sorunlar.” Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü.
 • Savich, C. (2008). Improving critical thinking skills in history. Oakland University
 • Şahin, T. (2004). Sosyal Bilgiler öğretiminde oluşturmacı yaklaşım sonucunda ortaya çıkan öğrenen çalışmalarının değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Şahin, T., Çakır, Ö.S., Şahin, B. (2000). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerine Karşı Tutumları, Akademik Benlik Kavramları ve Bilişsel Öğrenme Düzeyleri (MEB EARGED Projesi).
 • Taşkaya, S. ve Bal, T. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi.(27),173 -185.
 • Taşkaya, S. ve Muşta, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe öğretimine ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. (7-25) 240-251.
 • Uğur, A. (2007). “Oluşturmacı sosyal bilgiler öğretiminde örnek olay incelemesi tekniği kullanımının öğrencilerin empatik düşünme becerilerine etkisi: Bir eylem araştırması.” Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi
 • Yanpar, T. (2005). Sosyal Bilgiler dersinde oluşturmacı yaklaşımda öğrencilerin etkinlik dosyalarını yordayan değişkenler. Kastamonu Eğitim Dergisi. (13-2) .513-526
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayınları. Başvuru: 23.10.2013
 • Yayına Kabul: 09.01.2014

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zafer İBRAHİMOĞLU Bu kişi benim


Cemil ÖZTÜRK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2013
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 26, Sayı 2

Kaynak Göster

APA İbrahimoğlu, Z. & Öztürk, C. (2013). Sosyal Bilgiler Dersinden Örnek Olay Yöntemi Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı Derse Karşı Tutum ve Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkileri . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26 (2) , 523-548 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uefad/issue/16698/173592