PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Müzik Eğitimi Yeterlikleri Bağlamında Sınıf Öğretmeni “Sanat ve Estetik” Yeterliklerinin Öğretim Elemanlarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Yıl 2015, Cilt 28, Sayı 1, 53 - 73, 29.12.2015
https://doi.org/10.19171/uuefd.25893

Öz

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan sınıf öğretmeni özel alan yeterliklerinden “Sanat ve Estetik” yeterlik alanının müzik eğitimi yeterlikleri açısından değerlendirilmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında müzik eğitimi derslerini yürüten öğretim elemanları oluşturmaktadır. “Sanat ve Estetik” yeterlik alanına ait performans göstergelerinin, müzik eğitimi yeterlikleri açısından uygunluğu konusunda öğretim elemanlarının görüşleri alınmıştır. Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu dört yeterlik alanına ilişkin performans göstergelerinin, müzik eğitimi yeterlikleri açısından uygun olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Ancak uzun yıllar Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında çalışan öğretim elemanlarının daha eleştirel yaklaştıkları ve performans göstergelerinin müzik eğitimi yeterliklerini birebir karşılamadığı yönünde düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca performans göstergelerinin öğretmenin yeterliği, müzik ders saatleri ve okullardaki fiziki donanımla da doğrudan ilişkili olduğu yönünde birçok görüş belirtilmiştir. Araştırmada sınıf öğretmenleri için hazırlanan “Sanat ve Estetik” yeterlik alanının müziksel yeterlikleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi konusunda önerilere yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Altınkurt, L. (2005). Türkiye'de Sanat Eğitiminin Gelişimi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 125-136.
 • Brandstätter, U. (2004). Bildende Kunst und Musik im Dialog. Augsburg: Wissner Verlag.
 • Büyüöztürk, Ş., Akgün, E. K., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (12. b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demiral, H., Baydar, F., ve Gönen, İ. (2010). Sınıf Öğretmenliği ÖZel Alan Yeterlikleri Hakkında Öğretmen adaylarının Görüşleri. Elazığ: IX.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Fırat Üniversitesi, 20-22 Mayıs 2010.
 • Genç, S. Z. (2000). Bilgi Toplumunda Öğretmen Eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (23), 375.
 • Giallella, C. D. (2010). Children's Perception of and Feelings about Their Musical Performance. Dissertation, Arizona State University.
 • Goolsby, T. W. (1984). Music Education as Aesthetic Education: Concepts and Skills for Appreciation Music. Journal of Aesthetic Education, 18(4), 15- 33.
 • Göğüş, G. (2008). İlköğretim I. Kademe Müzik Eğitiminde Öğretmenin Etkinliği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXI(2), 369-382.
 • Gürşimşek, I., Bilen, S., Yıldız, V., Türnüklü, A. ve Aysan, F. (2004). Öğretmen Adaylarının Okulöncesi Sanat Etkinliklerine ve Kendi Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu Geleceğe Bakış (s. 39-59). Ankara: Morpa Kültür Yayınları.
 • Hacıömeroğlu, G., ve Şahin, Ç. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Öğretmenleri Hakkındaki Özel Alan Yeterlikleri Algısı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 473-486.
 • İlhan, A. Ç. (2003). Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programları ve Sanat Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2).
 • İlhan, A. Ç. (2005). Sınıf Öğretmeninin Sanat ve Estetik konusundaki Yeterlilikleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale.
 • Karaca, E. (2003). Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yeterliklerine İlişkin Algıları (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi (26. b.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Küçüköncü, Y. (2006). Türk Eğitim Sistemindeki Yeniden Yapılanma Sürecinde Müzik Öğretmeni Modelleri. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, (s. 19- 36). Denizli.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2002). Öğretmen Yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2008). Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Okvuran, A. (2003). Drama Öğretmeninin Yeterlilikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 81-87.
 • Plummeridge, C. (1999). Aesthetic education and the practice of music teaching. British Journal of Music Education, 16(02), 115-122.
 • Russel-Bowie, D. (2009). What me? Teach music to my primary class? Challenges to teaching music in primary schools in five countries. Music Education Research, 11(1), 23-36.
 • Russel-Bowie, D. (2010). Cross-national Comparisions of Background and Confidence in Visual Arts and Music Education of Pre-Service Primary Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 35(4), 65-78.
 • San, İ. (1982). Sanat Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15 (1), 215-226.
 • San, İ. (2004). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • San, İ. (2006). Eğitim-Öğretimde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi ve Estetik Süreç Olarak Yaratıcı Drama. (Ö. A. (Ed.) Yaratıcı Drama: Yazılar, 103-112, Ankara: Natürel Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2009). Öğretmen Yeterlilikleri: Modern Bir Söylem ve Retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82.
 • TED. (2009). Öğretmen Yeterlikleri Özet Raporu. Ankara: Adım Okan Matbaacılık.
 • Uçan, A. (2006). Müzik Öğretmenliği Yeterlikleri. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, (s. 68-91). Denizli.
 • Vries, P. d. (2011). The First Year of Teaching in Primary School: Where is the Place of Music? International Journal of Education & Arts, 12(2). İnternet Kaynakları
 • Ekiz, D. (2003). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Eğitimindeki Modeller Hakkında Web:http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/158/e kiz.htm adresinden 29.07.2012’de alınmıştır. Eğitim Dergisi(158).
 • MEB. (2006). Öğretim Programları. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı: http://www.meb.gov.tr/programlar.aspx adresinden 06.05.2012’de alınmıştır.
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2012. 06. 25). İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi ve Kurul Kararı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığ: http://ttkb.meb.gov.tr adresinden 07.11.2012’de alınmıştır.
 • Uçan, A., Yıldız, G. ve Bayraktar, E. (2001). İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 9: İlköğretimde Müzik Öğretimi. Ankara: M.E.B Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı: http://www.kartalram.gov.tr/SINIF_BRANS_OGRT/AKADEMIK_REHB ERLIK/Moduller/Modul9.pdf adresinden 29.07.2012’de alınmıştır.
 • YÖK. (2006). Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı. Ankara. Yükseköğretim Kurulu: http://www.yok.gov.tr adresinden 06.03.2012’de alınmıştır.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2010). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi. (2010).: http://tyyc.yok.gov.tr adresinden 09.14.2013’te alınmıştır. Başvuru: 26.11.2014
 • Yayına Kabul: 30.07.2015

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şehnaz Sungurtekin>

0000-0002-3581-2848


Şehnaz SUNGURTEKİN>

0000-0002-3581-2848


Ayşe Çakır İlhan Bu kişi benim


Ayşe ÇAKIR İLHAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2015
Başvuru Tarihi 29 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 28, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sungurtekin, Ş. , Sungurtekin, Ş. , Çakır İlhan, A. & Çakır İlhan, A. (2015). Müzik Eğitimi Yeterlikleri Bağlamında Sınıf Öğretmeni “Sanat ve Estetik” Yeterliklerinin Öğretim Elemanlarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi . Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 28 (1) , 53-73 . DOI: 10.19171/uuefd.25893