Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe Etkinliklerinin Anasınıfına Devam Eden Çocukların Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 31 Sayı: 2, 709 - 730, 28.12.2018
https://doi.org/10.19171/uefad.505633

Öz

Bu araştırma, Türkçe etkinliklerinin anasınıfına devam eden çocukların gelişim alanlarına etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara il merkezinde bulunan, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilköğretim okullarının anasınıflarına devam eden ve normal gelişim gösteren 52 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada, “Kişisel Bilgi Formu” ve çocukların motor, alıcı ve ifade edici, akademik/bilişsel, sosyal/duygusal ve günlük yaşam becerilerini değerlendirmek için “Brigance Erken Gelişim Envanteri II” kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubundaki çocuklara ön testleri yapıldıktan sonra deney grubundaki çocuklara araştırmacılar tarafından hazırlanan “Türkçe Etkinlikleri” üç ay süre ile uygulanmıştır. Eğitim programının bitiminde son testler yapılmıştır. Son testin uygulanmasından bir ay sonra deney grubuna kalıcılık testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler, normal dağılım gösterdiği için “t testi” ve “Anova” ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda grup*ölçüm ortak etkisinin önemli olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Ahmetoğlu, E., 2009. Sosyal gelişim. Erken çocukluk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Albayrak, H., 2000. Okuma yazma eğilimine hazırlık çalışmaları. Selçuk Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı, Rehber Kitaplar Dizisi. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Altıparmak, K. ve Öziş, T., 2005. Matematiksel ispat ve matematiksel muhakemenin gelişimi üzerine bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 1(6), 25-37.
 • Anonim, 2013. Okul öncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara: Ya-Pa Yayınları.
 • Aral, N., 2000. Çocuk gelişiminde oyunun önemi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 2(3), 121-150.
 • Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Bütün Ayhan, A., Erdoğan, S. ve Yıldız Bıçakcı, M., 2008. Brigance erken gelişim envanteri II’nin altı yaş tük çocukları için uyarlama çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(353), 4-13.
 • Arı, M., 2003. Gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Arthur, L. M., 2001.High quality early literacy programs. (Educating Children, Research). Leonie Australian Journal of Early Childhood, 26 (2), 41-53.
 • Aslanargun, E. ve Tapan, F., 2010. Okul öncesi eğitim ve çocuklar üzerindeki etkileri. Düzce Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 32-45.
 • Ayvacı, H., 2010. Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerinin kullanma yeterliliklerini geliştirmeye yönelik bir pilot çalışma. NEF EFME Dergisi,4(2), 2-11.
 • Büyüköztürk, Ş., 2013. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İstatistik araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Pegem Yayıncılık, 201 s., Ankara.
 • Charles, C. M., 2000.Öğretmenler için Piaget ilkeleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çakmak, T. ve Yılmaz, B., 2009. Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığına hazırlık durumları üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu Örneği, Türk Kütüphaneciliği, 3(2), 489-509.
 • Çınar, E., 2004. Resimli kitaplarla yapılan destekleyici eğitimin zihinsel özürlü çocukların dil gelişimine etkisinin incelenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınları.
 • Çocuk, E., Yelken, T., Aslantürk, İ. ve Güçlü, M., 2013. Okul öncesi eğitim programı dil alanı ile ilgili etkinliklerin uygulanmasına ilişkin okul öncesi öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 305-320.
 • Erdemir, N., 2001. 12-30 Aylar arası Türk çocuklarının dil yapılarının anlamsal yönden incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Farrar, J.M. Friend, M. J and Farbes, N. J., 1993. Event knowledge and early language acquisition.J. Child Long. Cambridge University Press, 198 p. Boston.
 • Girgin, Ü., 2003. Okumaya hazırlık etkinlikleri. Çocukta dil ve kavram gelişimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Gönen, M., 2010. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için kitap seçimi. Okul öncesi eğitimcileri için el kitabı. İstanbul: YA-PA Yayınları.
 • Gönen, M., Ünüvar, P., Bıçakçı, M., Koçyiğit, S., Yazıcı, Z., Orçan, M., Aslan, D., Güven, G. ve Özyürek, A., 2010. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin dil etkinliklerini uygulama biçimlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(19), 23-40.
 • Green S.B, Salkind, N.J. and Akey, T.M. 2005. Using SPSS for windows: Analyzing and understand data. Printcie Hall Publishing, 188 p., New York.
 • Günindi, Y., 2011. Bağımsız anaokulları ve anasınıflarına devam eden çocukların sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(12), 133-144.
 • Johnston, R. P., 1977. Social class and grammatical development. A comparison of the speech of five years olds from middle and working class backgrounds. Language and Speech, 20(4); 317–324.
 • Katz, L. G., 1999. Another look at what young children should be learning. Child Development, 7, 18-27. Kierman, B. and Swisher, L., 1990. The ınitial learning of novel english words: two single-subject experiments with minority-language children. Journal Speech and Hearing Research, 33(4); 707-716.
 • Köksal Akyol, A. ve Ergişi, A., 2009. Okul öncesi dönemde Türkçe etkinlikleri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 104, 9-17.
 • Lehmann, E.L., 1998. Nonparametrics statistical methods based on ranks. Prentice Publishing, 325 p., New Jersey.
 • Lorch, E. P., Milich, R. and Sanchez, P. R., 1998. Story comprehension in children with Adhd. Clinical Child and Family Psycohology Review, 1(3), 163-178.
 • Lundberg, I. Frost, J. and Petersen, O. P. 1988. Effects of an extensiveprogram for stimulating phonolocigical awareness in preschool children.Reading Research Quanterly, 3, 263-284.
 • McCollum, J. A., 2000. Parent education: What we mean and what that means. Topics in Early Childhood Special Education, 19(3), 147-149.
 • Oktay, A., 2001. Okul öncesi eğitim ve temel ilkeleri: Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Orçun, M., 2008. Sosyal Gelişimi, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. Ankara: Maya Akademi Yayınları.
 • Sever, S., 2003. Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Stadler, M. A. and Ward, C. G., 2005. Supporting the narrative development of young children. Early Childhood Education Journal, 33(2), 73-80.
 • Şahin, M., 2009. Masalların çocuk gelişimine etkilerinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23(89), 208-219.
 • Şimşek-Bekir, H. ve Temel, F., 2004. Almanya’da okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5- 6 yaş grubu Türk çocuklarına uygulanan dil eğitim programının dil gelişim düzeyine etkisi.Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 14-27.
 • Taner, M. ve Başal, H., 2005. Farklı sosyoekonomik düzeylerde okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Eğitim Fakültesi Dergisi,2(18); 395-420.
 • Tüfekçioğlu, E., 2008. Okul öncesi 4-6 yaş çocuklarında algısal motor gelişim programlarının denge ve çabukluk üzerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,5(2), 2-11.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. 2013. Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Detay Yayıncılık, 180 s., Ankara.
 • Uyanık, G. ve Kandır, A., 2010. Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kurumsal Eğitimbilim, 3(23), 489-509.
 • Veziroğlu, M. ve Gönen, M., 2012. Resimli çocuk kitaplarının M.E.B. okul öncesi eğitim programındaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 226-238.
 • Wolfgang, H. C., Stannard, L. L. and Jones, I., 2003. Advanced constructional play with legos among preschoolers as a predictor of later school achievement in mathematics. Early ChildDevelopment and Care, 173(5), 467–475.
 • Yazıcı, Z., 2002. Dil merkezli okul öncesi eğitim programı. Erken Çocukluk Gelişimi Eğitimi Sempozyum Bildirileri. Ankara: Kök yayıncılık.
 • Yıldız Bıçakçı, M., 2009. Proje yaklaşımına dayalı eğitimin altı yaş çocuklarının gelişim alanlarına etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yurdadoğ, U.B., 1994. Çeşitli yaş gruplarında çocuk kitaplarının kağıt, hurufat, renk seçiminde dikkat edilecek hususlar. I. Çocuk Edebiyatı Sempozyumu. Ankara.
 • Zembat, R. ve Yurtsever, M., 2002. Beş-altı yaş çocuklarının kelime dağarcığı gelişimine ana dil eğitim programının etkisi. Erken Çocukluk Gelişimi Eğitimi Sempozyumu. Ankara.

Examination of the Effect of Turkish Activities on Development of Children Attending to Nursery Class

Yıl 2018, Cilt: 31 Sayı: 2, 709 - 730, 28.12.2018
https://doi.org/10.19171/uefad.505633

Öz

The aim of this study was to examine the effect of Turkish activities on development of children attending to nursery class. The study group was comprised of children, normal developmental course, attending to the nursery classes of official primary schools of Ankara Provincial National Education Directorate during 2013-2014 educational year. Total 52 children were involved in the study group. In research, the “General Information Form” and the “Brigance Early Childhood Developmental Inventory II” were used to assess the motor, receptive and expressive, academic/cognitive, social/emotional, and daily life skills of children. After the pre-tests of the children in the experimental and control groups, the "Turkish Activities" prepared by the researchers for the children in the experimental group were applied for three months. The final tests were done at the end of the training program. One month after the last test was applied, the retention test was applied to the test group. Due to the obtained results were showed normal distributions data were evaluated with “t-test” and “Anova”. As a result of research, ıt was seen that the collective effect of group*measurement was important in the result of the research.

Kaynakça

 • Ahmetoğlu, E., 2009. Sosyal gelişim. Erken çocukluk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Albayrak, H., 2000. Okuma yazma eğilimine hazırlık çalışmaları. Selçuk Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı, Rehber Kitaplar Dizisi. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Altıparmak, K. ve Öziş, T., 2005. Matematiksel ispat ve matematiksel muhakemenin gelişimi üzerine bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 1(6), 25-37.
 • Anonim, 2013. Okul öncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü. Ankara: Ya-Pa Yayınları.
 • Aral, N., 2000. Çocuk gelişiminde oyunun önemi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 2(3), 121-150.
 • Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal Akyol, A., Bütün Ayhan, A., Erdoğan, S. ve Yıldız Bıçakcı, M., 2008. Brigance erken gelişim envanteri II’nin altı yaş tük çocukları için uyarlama çalışması. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(353), 4-13.
 • Arı, M., 2003. Gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve kalitenin önemi. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Arthur, L. M., 2001.High quality early literacy programs. (Educating Children, Research). Leonie Australian Journal of Early Childhood, 26 (2), 41-53.
 • Aslanargun, E. ve Tapan, F., 2010. Okul öncesi eğitim ve çocuklar üzerindeki etkileri. Düzce Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5), 32-45.
 • Ayvacı, H., 2010. Okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreç becerilerinin kullanma yeterliliklerini geliştirmeye yönelik bir pilot çalışma. NEF EFME Dergisi,4(2), 2-11.
 • Büyüköztürk, Ş., 2013. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İstatistik araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Pegem Yayıncılık, 201 s., Ankara.
 • Charles, C. M., 2000.Öğretmenler için Piaget ilkeleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çakmak, T. ve Yılmaz, B., 2009. Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığına hazırlık durumları üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu Örneği, Türk Kütüphaneciliği, 3(2), 489-509.
 • Çınar, E., 2004. Resimli kitaplarla yapılan destekleyici eğitimin zihinsel özürlü çocukların dil gelişimine etkisinin incelenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınları.
 • Çocuk, E., Yelken, T., Aslantürk, İ. ve Güçlü, M., 2013. Okul öncesi eğitim programı dil alanı ile ilgili etkinliklerin uygulanmasına ilişkin okul öncesi öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 305-320.
 • Erdemir, N., 2001. 12-30 Aylar arası Türk çocuklarının dil yapılarının anlamsal yönden incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Farrar, J.M. Friend, M. J and Farbes, N. J., 1993. Event knowledge and early language acquisition.J. Child Long. Cambridge University Press, 198 p. Boston.
 • Girgin, Ü., 2003. Okumaya hazırlık etkinlikleri. Çocukta dil ve kavram gelişimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Gönen, M., 2010. Okul öncesi dönemdeki çocuklar için kitap seçimi. Okul öncesi eğitimcileri için el kitabı. İstanbul: YA-PA Yayınları.
 • Gönen, M., Ünüvar, P., Bıçakçı, M., Koçyiğit, S., Yazıcı, Z., Orçan, M., Aslan, D., Güven, G. ve Özyürek, A., 2010. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin dil etkinliklerini uygulama biçimlerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(19), 23-40.
 • Green S.B, Salkind, N.J. and Akey, T.M. 2005. Using SPSS for windows: Analyzing and understand data. Printcie Hall Publishing, 188 p., New York.
 • Günindi, Y., 2011. Bağımsız anaokulları ve anasınıflarına devam eden çocukların sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(12), 133-144.
 • Johnston, R. P., 1977. Social class and grammatical development. A comparison of the speech of five years olds from middle and working class backgrounds. Language and Speech, 20(4); 317–324.
 • Katz, L. G., 1999. Another look at what young children should be learning. Child Development, 7, 18-27. Kierman, B. and Swisher, L., 1990. The ınitial learning of novel english words: two single-subject experiments with minority-language children. Journal Speech and Hearing Research, 33(4); 707-716.
 • Köksal Akyol, A. ve Ergişi, A., 2009. Okul öncesi dönemde Türkçe etkinlikleri. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 104, 9-17.
 • Lehmann, E.L., 1998. Nonparametrics statistical methods based on ranks. Prentice Publishing, 325 p., New Jersey.
 • Lorch, E. P., Milich, R. and Sanchez, P. R., 1998. Story comprehension in children with Adhd. Clinical Child and Family Psycohology Review, 1(3), 163-178.
 • Lundberg, I. Frost, J. and Petersen, O. P. 1988. Effects of an extensiveprogram for stimulating phonolocigical awareness in preschool children.Reading Research Quanterly, 3, 263-284.
 • McCollum, J. A., 2000. Parent education: What we mean and what that means. Topics in Early Childhood Special Education, 19(3), 147-149.
 • Oktay, A., 2001. Okul öncesi eğitim ve temel ilkeleri: Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Orçun, M., 2008. Sosyal Gelişimi, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. Ankara: Maya Akademi Yayınları.
 • Sever, S., 2003. Çocuk ve Edebiyat. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Stadler, M. A. and Ward, C. G., 2005. Supporting the narrative development of young children. Early Childhood Education Journal, 33(2), 73-80.
 • Şahin, M., 2009. Masalların çocuk gelişimine etkilerinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23(89), 208-219.
 • Şimşek-Bekir, H. ve Temel, F., 2004. Almanya’da okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5- 6 yaş grubu Türk çocuklarına uygulanan dil eğitim programının dil gelişim düzeyine etkisi.Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 14-27.
 • Taner, M. ve Başal, H., 2005. Farklı sosyoekonomik düzeylerde okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dil gelişimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Eğitim Fakültesi Dergisi,2(18); 395-420.
 • Tüfekçioğlu, E., 2008. Okul öncesi 4-6 yaş çocuklarında algısal motor gelişim programlarının denge ve çabukluk üzerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,5(2), 2-11.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. 2013. Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Detay Yayıncılık, 180 s., Ankara.
 • Uyanık, G. ve Kandır, A., 2010. Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kurumsal Eğitimbilim, 3(23), 489-509.
 • Veziroğlu, M. ve Gönen, M., 2012. Resimli çocuk kitaplarının M.E.B. okul öncesi eğitim programındaki kazanımlara uygunluğunun incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(163), 226-238.
 • Wolfgang, H. C., Stannard, L. L. and Jones, I., 2003. Advanced constructional play with legos among preschoolers as a predictor of later school achievement in mathematics. Early ChildDevelopment and Care, 173(5), 467–475.
 • Yazıcı, Z., 2002. Dil merkezli okul öncesi eğitim programı. Erken Çocukluk Gelişimi Eğitimi Sempozyum Bildirileri. Ankara: Kök yayıncılık.
 • Yıldız Bıçakçı, M., 2009. Proje yaklaşımına dayalı eğitimin altı yaş çocuklarının gelişim alanlarına etkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yurdadoğ, U.B., 1994. Çeşitli yaş gruplarında çocuk kitaplarının kağıt, hurufat, renk seçiminde dikkat edilecek hususlar. I. Çocuk Edebiyatı Sempozyumu. Ankara.
 • Zembat, R. ve Yurtsever, M., 2002. Beş-altı yaş çocuklarının kelime dağarcığı gelişimine ana dil eğitim programının etkisi. Erken Çocukluk Gelişimi Eğitimi Sempozyumu. Ankara.
Toplam 45 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu Ergişi Birgül

Aysel Köksal Akyol

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2018
Gönderilme Tarihi 14 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 31 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Birgül, A. E., & Akyol, A. K. (2018). Türkçe Etkinliklerinin Anasınıfına Devam Eden Çocukların Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 709-730. https://doi.org/10.19171/uefad.505633