Cilt: 7 Sayı: 1, 15.04.2023

Yıl: 2023

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi bilimsel çalışmaların yayımlayabileceği bir platform oluşturarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi ekonomi, işletme, bankacılık, finans, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler alanlarında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün ve bilimsel araştırmalar yayımlamaktadır.          

  ETİK KURULU İZNİ 01.01.2020

UEİP Dergisi 01.01.2020 tarihi itibarıyla yayımlanacak makaleler için Etik Kurulu İzni istemektedir. Yayımlanacak makalede etik kurulu izni alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmelidir. Eğer bu izin alınması gerekli ise iznin hangi kuruldan, hangi tarihte ve hangi karar/sayı numarası ile alındığı makalede açıkça sunulmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


          YAZIM KURALLARI

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika (UEİP) Dergisine yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin aşağıda belirtilen yazım kurallarına ve koşullarına uygun bir şekilde hazırlanarak dergi internet sayfasında yer alan "Makale Gönder" kısmından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yazım kurallarına göre hazırlanmayan makaleler editör tarafından reddedilecektir.

1. Makale Dili: Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde hazırlanmalıdır.

2. Makale Uzunluğu: Makaleler kaynakça, dipnot, şekil vb. kısımlar da dâhil olmak üzere toplam 25 sayfayı aşmamalıdır

3. Sayfa Düzeni:  Sayfa A4 kâğıdı boyutunda, sayfa kenarlarında üstten, alttan, soldan ve sağdan 3,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

4.  Program ve Font: Makaleler Microsoft Word programı ile tablolar ve grafikler ise Microsoft Excel programı ile hazırlanmalıdır. Makalelerin bütün kısımları “Bookman Old Style” yazı stili kullanılmalıdır.

5. Sayfa Numarası: Sayfa numaraları sağ alt köşede, altı çizili ve 10 punto olmalıdır.

6. Makale Başlığı: Makalenin ana başlığı makale içeriğini yansıtacak şekilde belirlenmeli ve çok uzun olmamalıdır. En fazla 2 satır olmalıdır. Ana başlık büyük harflerle, kalın (bold), italik, 12 punto, ortalanmış, paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk verilmiş olarak hazırlanmalıdır. Makalenin İngilizce başlığı da aynı özellikleri içermelidir.

7. Öz, Abstract, Anahtar Kelimeler ve Keywords: Makalelerin başında en fazla 150 kelimeden oluşan bir “Öz” yer almalıdır. Türkçe makalelerde Türkçe özün ardından “Anahtar Kelimeler” (3-5 adet) yer almalıdır. Sonrasında İngilizce başlık ve ardından İngilizce “Abstract” yer almalıdır. İlgili anahtar kelimeler “Keywords” olarak belirtilmelidir. “Öz”, “Abstract”, “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” kısımları italik ve 9 punto olmalıdır. Başlıklar italik, kalın (bold) ve soldan hizalı; metin ise iki yandan hizalı ve 1 satır aralığı şeklinde hazırlanmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk verilmelidir.

Bu kısımda çalışmanın amacı, kullanılan veri seti ve yöntem, elde edilen bulgular v.b. üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Genel bilgilerin verilmesinden kaçınılmalıdır.

TÜRKÇE ÖZ 150 KELİMEYİ , İNGİLİZCE ABSTRACT 250 KELİMEYİ (Türkçe bir metin İngilizce'de daha uzun bir metne dönüştüğü için) KESİNLİKLE GEÇMEMELİDİR...

Anadili Türkçe olmayan yazarların göndereceği makalelerde, Türkçe ÖZ isteğe bağlı olarak hazırlanabilir.

8. Yazar Bilgileri: İlk yükleme aşamasında makalede yazar bilgileri yer almamalıdır.

Makalelerde yazar bilgisi/leri makale başlığının altında “ortalanmış” olarak; yazarın/ların adı ve soyadı şeklinde eklenmelidir. Yazar/ların adı küçük harflerle, soyadı ise büyük harflerle, italik, kalın (bold) ve 11 punto olmalıdır.

Yazarın/ların unvan, kurum ve iletişim bilgileri (e-posta ve ORCID numarası) dipnot olarak eklenmelidir. İlgili dipnot italik ve 8 punto olmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk verilmelidir.

9. Extended Abstract : Türkçe olarak hazırlanmış makalelerde 750 kelimeden az olmamak şartıyla İngilizce olarak "Extended Abstract" kısmı hazırlanmalıdır. Tamamen İngilizce olarak hazırlanmış makalelerde bu kısım hazırlanmayacaktır. Metin 1 satır aralığı, 10 punto, iki yandan hizalı, ilk satır 1 cm boşluk, paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk şeklinde hazırlanmalıdır.

Bu bölüm aşağıdaki kısımlardan oluşmasına dikkat edilmelidir:

- Aim:

- Methods:

- Findings:

- Conclusion:

10. Makale Ana Metin: Ana metin (giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç), Kaynakça ve varsa ekler bölümlerini içermelidir. Giriş ve sonuç da dahil olmak üzere 1., 2., 3., numaraları ile, alt başlıklar 10 punto, kalın, kelimelerin baş harfleri büyük, soldan hizalı ve ilk satır 1 cm boşluk verilerek örnekte olduğu gibi sırayla numaralandırılmalıdır. Metin 1 satır aralığı, 10 punto, iki yandan hizalı, ilk satır 1 cm boşluk, paragraf öncesi ve sonrası 6 nk boşluk şeklinde hazırlanmalıdır.


1. Giriş

2. X İle Y Arasındaki İlişki

3. Ekonometrik Analiz

3.1. Veri Seti

3.2. Yöntem

3.2.1. Birim Kök Testi

3.2.2. Eşbütünleşme Testi

3.3. Bulgular

4.Sonuç


Destek ve Teşekkür Beyanı

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı

Çatışma Beyanı

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı

Etik Kurul İzni 


Kaynakça


11. Tablolar, Grafikler ve Şekiller: Makalelerde yer alan tablo, grafik ve şekiller bilgisayar ortamında (Microsoft Excel) çizilmelidir. Tablo, grafik ve şekillerin her birine ayrı ayrı sıra numarası verilmelidir. Tablo, grafik ve şekillerin başlıklarına ait sıra numaraları üst tarafta, ortada, her kelimenin ilk harfi büyük, kalın ve 8 punto olmalıdır. Başlıklar Tablo:1...; Grafik 1:…; Şekil 1:... şeklinde başlamalıdır. Varsa tablo, grafik ve şekillere ait kaynaklar sol alt tarafta 8 punto ile verilmelidir. Tablo, grafik ve şekil içlerindeki yazılarda 8 punto olmalıdır. Tablo, grafik ve şekillerde aşırıya kaçmamak üzere renklendirme yapılabilir.

12. Denklemler: Makalede yer alacak denklemler bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Denklemler sağ yana yaslı ve (1) şeklinde sıra numarası verilerek numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde denklemlere yapılacak atıflarda denklem numaraları dikkate alınmalıdır.

13. Ondalık Sayı Gösterimi: Makalenin tamamında ondalık sayılar NOKTA ( . ) ile yazılmalıdır. 

5.263 veya 0.153 (Doğru)

5,263 veya 0,153 (Yanlış).

Ayrıca sayıları biner biner bölmek istenildiğinde BOŞLUK kullanılmalıdır. Nokta (.) veya virgül (,) kullanılmamalıdır

15 263 987 000 TL (Doğru)    

15.263.987.000 TL (Yanlış)

15,263,987,000 TL (Yanlış)

         13. Yazar Beyanı:  Yazar/lar aşağıdaki beyanlarda bulunmalıdırlar.

Destek ve Teşekkür Beyanı (Zorunlu): Araştırmanın hazırlanmasına destek veren kurum ve/veya kişiler burada belirtilmeli; teşekkür edilmesi gereken kurum ve/veya kişilere teşekkür beyanında bulunulmalıdır.

Herhangi bir destek alınmamış ise " Bu araştırmanın hazırlanmasında herhangi bir dış destek alınmamıştır." beyanında bulunulmalıdır.

Yüksek lisans tezlerinden, doktora tezlerinden, projelerden veya bildirilerden türetilmiş çalışmaların bu durumu burada detaylı belirtilmelidir.

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı (Zorunlu): Araştırmanın hazırlanmasında her bir araştırmacının yaptığı katkı belirtilmelidir.

Çatışma Beyanı (Zorunlu): Araştırmanın yazarları arasında; araştırmaya destek veren kurumlar/kişiler arasında veya araştırmanın yazarları ile destek veren kurumlar/kişiler arasında oluşabilecek potansiyel çıkar çatışmalar (kişisel, ticari, politik, akademik veya finansal vb.) beyan edilmelidir. Herhangi bir çıkar çatışması durumu yoksa "Araştırmanın yazarları olarak herhangi bir çıkar çatışma beyanımız bulunmamaktadır." şeklinde beyanda bulunulmalıdır.

Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı (Zorunlu): Bu kısımda aşağıdaki paragraf kopyalanmalıdır.

Bu araştırmanın her aşamasında “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu çalışmanın yazım sürecinde etik kurallarına uygun alıntı yapılmış ve kaynakça oluşturulmuştur. Çalışma intihal denetimine tabi tutulmuştur.

Etik Kurul İzni (Varsa): Araştırmada etik kurul izni alınmış ise etik değerlendirmeyi yapan kurulun adı, değerlendirme tarihi, belge numarası vb. bilgiler burada belirtilmelidir. Ayrıntılı bilgi için bakınız.

14. Kaynak Gösterme:  Makaleler American Psychological AssociationAPA Publication Manual (APA) yazım sistemine uygun olarak hazırlanmalıdır. APA yazım stili hakkında detaylı bilgi için http://www.apastyle.org/manual/index.aspx internet adresi ziyaret edilebilir. Yani kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metnin içerisinde parantez içinde gösterilmelidir. Metin içi kaynak/atıf gösterimine ilişkin detaylı bilgi aşağıda tabloda sunulmaktadır.

Parantez içinde sırasıyla yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı, iki nokta üst üste (:) sayfa numarası yer almalıdır. Örneğin; (Sandalcılar, 2017: 97)

İki yazarlı kaynağa atıf yapılması halinde soyadları arasında “ve” kullanılmalıdır. Örneğin; (Sandalcılar ve Erdoğan, 2017:53)

Birden çok kaynağa atıf yapılması halinde farklı kaynaklar noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Örneğin; (Sandalcılar, 2017:53; Erdoğan, 2016:28)

İkiden daha çok yazarlı kaynaklarda ilk isimden sonra vd. kısaltması kullanılmalıdır. Örneğin (Sandalcılar vd., 2017:53)

Eğer, makale içinde yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ile farklılaştırılmalıdır. Örneğin: (Erdoğan, 2017a: 97), (Erdoğan, 2017b: 12).

15. Kaynakça: Kaynakça makalenin bittiği yerden başlamalıdır. Kaynaklar listesi iki yana yaslanmalı, 10 punto olarak,  1 satır aralığı ile 1 cm asılı girinti ve 6 nk sonra boşluk verilerek alfabetik sıraya göre sıralanmalıdır. Kaynakça hazırlanmasına ilişkin detaylı bilgi aşağıda tabloda sunulmaktadır.

16. Lisansüstü Tezler, Bilimsel Kongre/Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler: Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Lisansüstü tezlerden türetilen makaleler ile bilimsel kongre/sempozyumlarda sunulan ancak bildiri kitabında tam metin olarak yer almayan makaleler yayınlanmak üzere dergiye gönderilebilir. Ancak bu durum makale başlığına dipnot eklenerek belirtilmelidir. İlgili dipnot “Bookman Old Style” ve 8 punto olmalıdır.KAYNAK GÖSTERİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK TABLO

KİTAP

 

Metin İçi

Tek Yazarlı:                   (Dinler, 2017: 32)

İki Yazarlı:                     (Sandalcılar ve Erdoğan, 2017: 53)

İkiden Fazla Yazarlı:      (Çelik vd., 2016: 42)

 

 

 

Kaynakça

Tek Yazarlı:

Dinler, Z. (2017). İktisada Giriş. Bursa: Ekin Yayınevi.

İki Yazarlı:

Sandalcılar, A. ve Erdoğan, S. (2017). Ekonomik Entegrasyon Teorileri Avrupa Birliği ve Türkiye. Bursa: Ekin Yayınevi.

İkiden Fazla Yazarlı:

Çelik, K., Kalaycı, C. ve Sandalcılar, A. (2016). Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi (11. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

KİTAPTA BÖLÜM

Metin İçi

(Erdoğan, 2017: 190)

 

Kaynakça

Erdoğan, S. (2017). European Union’s Involvement to the Disputes between Turkey and Greece. M. Uydacı (Ed.), Turkish Studies from Different Perspectives (s.187-202) içinde. Atina: Atiner Publications.

ÇEVİRİ KİTAPLAR

Metin İçi

(Hale, 2003: 180)

Kaynakça

Hale, W. (2003). Türk Dış Politikası 1774-2000, (P. Demir, Çev). İstanbul: Mart Matbaası.

 

 

MAKALELER

Metin İçi

(Kalaycı, 2017: 138)

 


Kaynakça

Kalaycı, C. (2017). Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri: Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi Uygulaması. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 3 (2), 133-147.

BİLDİRİLER

 

Metin İçi

(Sandalcılar ve Palyoş, 2016:762)

(Erdoğan, 2016: 262)

 

 

 

Kaynakça

Basılmış Bildiri Kitabı:

Sandalcılar, A. ve Palyoş, E. (2016). Türk Dış Ticareti Üzerindeki Olumsuz Beklenti: Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı. 2. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret Ve Lojistik Kongresi, 757-772, Erzurum.

Internet Ortamında Yayınlanmış Bildiri:

Erdoğan, S. (2016).  Avrupa Parlamentosunun Avrupa Birliği Bütünleşmesi ve Genişlemesindeki Artan Rolü. I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 20-23 Ekim 2016, 757-772, Belgrad, Sırbistan. Erişim adresi: http://www.ismsymposium. org/source / ISMS%20BOOK.pdf

TEZLER

Metin İçi

(Erdoğan, 2015: 58)

 

Kaynakça

Erdoğan, S. (2015). Avrupa Birliği Genişlemesi ve Ulusüstü Avrupa Birliği Kurumları: Yeni Kurumsalcı Bir Değerlendirme. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İNTERNET KAYNAKLARI

Metin İçi

(TÜİK, 2017)

(Erdoğan, 2015: 16)

(İnternet Ortamında Yapılan, 2007)

 

 

Kaynakça

TÜİK. (2017). Dış Ticaret Endeksleri. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24839

Erdoğan, S. (2015), Black Sea Extroversion at European and International Level. Erişim adresi: http://icbss.org/index.php?pid=952

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun. (2007, 23 Mayıs). Resmi Gazete (Sayı: 26530). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm

 

NOT 1: Kaynak göstermede yukarıdaki açıklamaların yetersiz olduğu durumlarda veya daha detaylı bilgiye ulaşmada aşağıdaki kaynağa başvurabilirsiniz.

 

Şencan, İ. ve Doğan, G. (2017). Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları (2. Baskı). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları.  Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

 

NOT 2: Yayına kabul edilen makalelerde yazarların ORCID ID’lerinin eklemeleri zorunludur. ORCID ID, ücretsiz olarak hhttps://orcid.org/ adresinden alınabilmektedir.


MAKALE GÖNDERİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ø  Makale kesinlikler WORD dosyası formatında sisteme yüklenmelidir.

Ø  Gönderilen makale tezden veya bildiriden türetilmiş ise bu durum makalenin ilk sayfasında açıkça belirtilmelidir.

Ø  Makale dergiye gönderildikten sonra her türlü iletişim DergiPark üzerinden yapılmaktadır. 

 

 

 

 

ULUSLARARASI EKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ

ETİK İLKELERİ

Hakemli bir derginin en önemli fonksiyonu etkin işleyen bir makale yayınlama sürecinin bulunmasıdır. Bu süreç tüm yayıncılara, editörlere, hakemlere ve yazarlara birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Taraflar makale yayınlama sürecinde en yüksek mesleki etik ve standartlara uygun olarak davranmaları esastır.

UEİP Dergisi Araştırma Etiği Sorumluluklarını ve Yayın Etiği Sorumluluklarını yüksek standartlarda uygulamayı amaçlamaktadır.

UEİP Dergisi Yayıncılık Etiği Kurulu (COPE: Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan ve yayın etiğinin tüm yönleriyle ilgili tavsiyelerde bulunulan Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve Code of Conduct for Journal Publishers uygulama rehberlerini takip eder. UEİP Dergisi Yayıncılık Etiği Kurulu (COPE), Açık Erişim Dergiler Dizini (DOAJ), Açık Erişim Akademik Yayıncıları Derneği (OASPA) ve Dünya Tıp Editörleri Derneği (WAME) işbirliğinde hazırlanan Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık İlkeleri ve En İyi Uygulamalar’ında ve YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde yer alan ilkeleri kabul eder.


UEİP Dergisi aşağıda belirtilen araştırmalarda Etik Kurulu İzni istemektedir.

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar

• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması

• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar

• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar

• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar


UEİP Dergisi editörleri, hakemleri ve yazarlarının Araştırma Etiği Sorumlulukları ve Yayın Etiği Sorumlulukları aşağıda listelenmektedir. Ayrıntılı bilgi için ilgili dokümanlar incelenebilir.


EDİTÖRÜN SORUMLULUKLARI

• Editör, dergilerinde yayımlanan her şeyden sorumlu olmalıdırlar. Dolayısıyla editör; dergilerinin niteliğini yükseltmek için sürekli çaba göstermelidirler; ifade özgürlüğünü savunmalıdırlar; gereklilik halinde her zaman düzeltme, açıklama, tekzip yayımlamaya ve özür dilemeye hazır olmalıdırlar.

• Editör bir makaleyi yayıma kabul ya da reddederken, makalenin öneminin, özgünlüğünün ve açıklığının yanı sıra, çalışmanın geçerliliğini ve dergi kapsamına uygunluğunu da göz önünde bulundurarak nihai karar verme hakkına sahiptir.

• Editör, gönderilen makalelerin alındığını üç günü içinde teyit etmeli ve etkin, adil ve zamanında değerlendirme sürecini başlatmalıdır.

• Editör makale başvurusuyla ilgili ciddi bir sorun tespit edilmedikçe, makaleyle ilgili kabul kararını geri almamalıdırlar.

• Editörler hakemlik sürecinin nasıl işlediği dergide yayımlanmalı ve bu süreçte fark edilen her türlü sapmayı savunmaya hazır olmalıdırlar.

• Editörler, yazarların herhangi bir kişinin kendi çalışmalarını değerlendirmesini istemiyorlarsa ve bu talepleri için geçerli ve uygulanabilir bir gerekçeleri varsa, söz konusu talebe saygı duyulmalıdır.

• Editörler dergiye makale başvuru ve kabul tarihlerini yayımlanmalıdır; dergide belirtilmiş sürelere riayet edilmelidir.

• Editörler şikâyetlere anında yanıt vermelidir. Şikâyet sahibinin verilen yanıttan tatmin olmaması halinde takip edebileceği başka adımlar da olmalıdır.

• Editörler hakemlere kendilerinden ne beklendiği konusunda rehberlik etmelidir. Dergiye gönderilen makalenin hakemler tarafından gizliliğe zarar vermeyecek biçimde değerlendirilmesi de bu beklentiler arasındadır.

• Editör kararları kişinin milliyeti, etnik kökeni, dini inancı, politik görüşü, cinsiyeti ve ırkından dolayı etkilenmemelidir.

• Editörler hakemlerden bir çalışmayı değerlendirmeden önce, doğabilecek her türlü çıkar çatışmasına ilişkin kendilerini açıkça bilgilendirmelerini talep etmelidir.

• Editörler, makalelerde görülen etik sorunlar ile yayım suiistimali olasılıklarına dair görüş bildirmeleri konusunda hakemleri teşvik etmelidirler.

• Editörler, makalenin özgün olup olmadığına dair hakemlerden görüşlerini belirtmelerini ve intihale karşı tedbirli olmalarını istemelidir.

• Editörler saldırgan ve hakaret içeren görüşler içermedikleri sürece hakem görüşlerinin eksiksiz biçimde yazarlara iletilmesini sağlamalıdır.

• Editörler başarısız bir hakemlik sergileyen, değerlendirmelerinde sürekli geciken ya da nezaketten uzak bir dil kullanan hakemlere başvurmaktan vazgeçmelidir.

• Editörler, hakemlik sürecinin adil ve tarafsız olmasını, değerlendirmelerin vaktinde tamamlanmasını güvence altına alabilmek için çaba göstermelidir.

• Editörler yayın etiğine uymayan bir durumla karşılaştığında veya kendilerine bir suçlama ulaştığında gereğini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük geçmiş sayıları da kapsar.

• Editör hiçbir şekilde, yazarların dergiye yayınlanmak üzere gönderdiği makaleleri yayına kabul etmede, gizli veya açık bir şart ileri sürmemelidir.

• Editör, kendi araştırması için herhangi bir verinin veya gönderilen ve yayınlanmamış makalelerin raporlarının herhangi bir bölümünü kullanmamalıdır.

• Editör, burada belirtilmeyen her türlü yayın etiği kurallarına ve araştırma etiği kurallarına uymakla yükümlüdür.

• Yayın Kurulu, yukarıda sıralanan sorumlulukların editör tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi halinde ilgili editörün görevini sonlandırır.

HAKEMİN SORUMLULUKLARI

• Hakem makalenin bilimselliğinin arttırılması ve makalenin yayınlanması için görüşlerini bildirmek suretiyle editörlük sürecine katkıda bulunur. Bilimin gelişmesine katkı sağladığı bilinci içerisinde hakemlik görevini yapar.

• Dergide çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Bu kapsamda hakemler yazarların kimliklerini bilmemelidir; yazarların kimlikler araştırmamalıdır; yazarlarla doğrudan iletişime geçmemelidir.

• Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili makale için hakemlik yapıp yapamayacağını dair kararını en kısa sürede editöre bildirmelidir.

• Makalenin değerlendirilmesi için gerekli niteliklere sahip olmadığını; kararlaştırılan sürede görüşünü bildiremeyeceğini düşünen veya fark eden hakem derhal editörü bilgilendirmeli ve hakemlik sürecinden çekilmelidir.

• Hakem makaleyi gizli bir şekilde ele alıp, değerlendirmelidir. İzin verilenler dışında başkalarına makale ile ilgili açıklama yapılmamalı; konu tartışılmamalıdır.

• Hakem, değerlendirmek üzere kabul ettiği makalenin özgünlüğünü değerlendirmelidir. İntihal durumu tespit etmesi veya intihal olasılığının varlığını tespit etmesi halinde derhal editörü bilgilendirmelidir.

• Hakem, makale değerlendirmesini bilimsel kriterlere göre yapmalı; süreç içerisinde tarafsız ve tutarlı davranmalıdır. Kişisel eleştiri yapmamalı, nezaketten uzak bir dil kullanmamalıdır.

• Hakem, makale değerlendirme sırasında elde ettiği bilgiyi ve/veya fikri kendi çıkarları için kullanmamalıdır.

• Hakemler, yazarlara ve/veya makaleye yönelik tüm yorumları ve/veya soruları açık ve öz bir şekilde belirtmelidir.

• Hakemler, burada belirtilmeyen her türlü yayın etiği ve araştırma etiği kurallarına uymakla yükümlüdür.

• Editör, yukarıda sıralanan sorumlulukların hakem tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi halinde ilgili hakemin görevini sonlandırır; raporunu/raporlarını iptal eder.

YAZARIN SORUMLULUKLARI

• Yazarlar, dergiye gönderilen makalenin her şeyinden sorumlu olmalıdırlar.

• Yazarlar, araştırma verilerini dürüst, tarafsız ve bilimsel yöntemlerle toplamalı ve yorumlamalıdır. Bilimsel araştırmalarda gerçek ve tahrif edilmemiş veri kullanmalıdır.

• Araştırmanın ham verileri yazar tarafından saklanmalı; değerlendirme sürecinde ve sonrasında istenildiğinde kolaylıkla erişebilir olmalıdır.

• Yazar, eşzamanlı bir makalesini birden fazla dergiye göndermemelidir. Aynı şekilde, yazar daha önce yayınlanmış olan herhangi bir makaleyi, incelenmek üzere başka bir dergiye göndermemelidir.

• Yazar makalesini dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlamalı; istenilen şekilde dergiye yüklemeli ve inceleme sürecini yakından takip etmelidir.

• Yazar bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlamamalıdır.

• Araştırmaya katkıda bulunan herkes yazar listesinde yer almalıdır. Aktif katkısı olmayanlar ise yazar listesinde yer almamalıdır.

• Yazar makaleye ait hakem önerilerini azami dikkatle ele almalı ve istenilen düzeltmeleri yapmalıdır. Yazar nezaket sınırları içerisinde hakem önerilerini eleştirebilmelidir.

• Yazar, gönderdiği eserlerin orijinal olduğunu garanti etmelidir. Yazar araştırmasında başkalarının çalışmalarını kullandıysa bunları uygun bir alıntı yöntemi kullanarak araştırmasında açıkça göstermelidir. Yazar intihalin tüm biçiminden ve intihal olasılığından kaçınmalıdır.

• Yazar, burada belirtilmeyen her türlü yayın etiği kurallarına ve araştırma etiği kurallarına uymakla yükümlüdür.

• Editör, yukarıda sıralanan sorumlulukların yazar/yazarlar tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi halinde hangi aşamada olursa olsun makaleyi yayımlamaktan vazgeçer; makale yayımladıktan sonra tespit edilmesi halinde ise yayımlanacak ilk sayıda "Düzeltme Metni" yayımlar.

Kaynaklar
Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors
Code of Conduct for Journal Publishers
Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing
Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık İlkeleri ve En İyi Uygulamalar
YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Akademik Süreli Yayıncılık Kılavuzu


ULUSLARARASI EKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ

YAYIN POLİTİKASI


Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi (UEİP) uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Aşağıda sıralanan yayın ilkeleri doğrultusunda yayım yapar.

• UEİP Dergisi, bilimsel çalışmaların yayımlanabileceği bir platform oluşturarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilimin gelişimine katkı sağlamayı amaçlar.

• UEİP Dergisi ekonomi, işletme, bankacılık, finans, maliye, çalışma ekonomisi, ekonometri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler alanlarında hazırlanmış özgün bilimsel araştırmalar ile bu alanlarda yayımlanmış kitaplara ait kitap incelemelerini yayımlar.

• UEİP Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış bilimsel çalışmaları yayımlar.

• UEİP Dergisi, İlkbahar (Nisan ayı) ve Sonbahar (Ekim ayı) dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanır. Gerekli görüldüğü takdirde özel sayı da yayımlar.

• UEİP Dergisi herhangi bir sayı için makale kabul etmez. Dergiye her zaman makale gönderilebilir.

• UEİP Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemini kullanarak yayım yapar. Makale ile ilgili tüm işlemler DergiPark sistemi üzerinden yürütülür.

• UEİP Dergisi http://dergipark.org.tr/ueip adresinden yayım yapar.

• UEİP Dergisi’ne yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalenin daha önce yurtiçinde ve/veya yurtdışında, Türkçe veya başka bir dilde hiç bir yerde yayımlanmadığı, yayıma kabul edilmediği ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini yazar/yazarlar beyan ve taahhüt ederler.

• Yazar/yazarlar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını UEİP Dergisine verir.

• UEİP Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

• UEİP Dergisi yazılar için telif ücreti ödemez.

• UEİP Dergisi yazarlardan hiçbir ücret (başvuru ücreti, değerlendirme ücreti, yayın ücreti, masraf, vb.) veya başka bir menfaat talep etmez.

• UEİP Dergisinde yayımlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

• UEİP Dergisi, dergide yer alan yazıların okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve herhangi bir yasal amaçla kullanılmasına izin verir.

• UEİP Dergisi yayın ve araştırma etiğine aykırı yayın yapmamayı taahhüt etmekte ve dergiye sunulan makalelerin tamamı editör tarafınca intihal/benzerlik denetimine tabi tutar.

• UEİP Dergisine gönderilen makalenin dergi kapsamına girip girmediği; sisteme doğru/eksiksiz yüklenip yüklenmediği ve makale dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı editörce kontrol edilir.

• UEİP Dergisinde çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Makalenin yayına kabulü için en az iki hakemin “olumlu” görüşü aranır. Hakemlerden biri “olumlu”, diğeri ise “olumsuz” görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Editör iki “olumlu” hakem görüşünü Editörler Kurulu'na göndererek hakem değerlendirme sürecini tamamlar.

• İki “olumlu” hakem görüşüne sahip tüm makalelerin yayımlanabilmesi için nihai kararı Editörler Kurulu verir.

• Yayına kabul edilen makaleler için yazarın talep etmesi halinde editörce imzalanmış bir “Yayına Kabul Belgesi” gönderilir.

• Dergi internet sitesi üzerinden paylaşılan isim, unvan ve e-posta adresleri gibi bilgileri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanır; farklı herhangi bir amaç için kullanmaz veya diğer kişilerin kullanımına açılmaz.

• UEİP Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nde açıklanmış Açık Erişim İlklerini kabul eder. Dergi Budapeşte Açık Erişim Girişimi’ni imzalamıştır.

• UEİP Dergisi, yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve Yayıncılık Etiği Kurulu (COPE: Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan uygulama rehberini izlemeyi taahhüt eder.

• UEİP Dergisindeki eserler LOCKSS (Lots Of Copies Keep Stuff Safe) sistemi ile arşivlenir.

• UEİP Dergisi Creative Commons (CC) Atıf 4.0 Uluslararası Lisans ile lisanslanmıştır.

• UEİP Dergisinde yayımlanan her makaleye düzenli olarak ücretsiz DOI (Digital Object Identifier System) numarası verilir.

• Sorular, öneriler ve yorumlar için ueipdergisi@gmail.com e-posta adresi kullanılabilir.

UEİP Dergisine gönderilen makalelerin yayınlanması/değerlendirilmesi için yazarlardan hiçbir ücret (başvuru ücreti, değerlendirme ücreti, yayın ücreti, masraf, vb.) veya başka bir menfaat talep edilmemektedir.
UEİP Dergisi, dergide yayınlanan veya yayına kabul edilen makaleler için yazarlara herhangi bir telif ücreti ödememektedir.
UEİP Dergisinin her türlü gideri editörler kurulu tarafından karşılanmaktadır.

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
RİZE