Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İKLİM ADALETİ BAĞLAMINDA SINIRLAR VE İKLİM GÖÇÜ

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 118 - 132, 20.06.2022

Öz

Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu çevresel afetler ülkeleri ya da ülkelerin belli bölgelerini yaşanmaz hale getireceğinden, bununla mücadele edilememesiya da mücadele edilmesi mümkün olmayacakdüzeyde gerçekleşen afetler nedeniyleküresel bir göç yaşanması beklenmektedir. Hâlihazırda iklim değişikliği kaynaklı afetler, tarımın verimsizleşmesi, kuraklık vb. nedenlerle göç edenlerin mevcut olması ile birlikte önümüzdeki on yıllarda bu göçmenlerin tüm dünya için bir insani kriz yaratacağı tahmin edilmektedir.
İklim değişikliğinden en az sorumlu olanların, iklim değişikliğinin neden olacağı felaketlerden en çok etkilenecek olanlar olması durumunun ortaya çıkardığı adaletsizliği dile getirmek için iklim adaleti kavramı kullanılmaktadır. İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonundan en çok sorumlu ülkelerin aynı zamanda iklim göçüne karşı sınır duvarlarını en çok güçlendiren ülkeler olmaları durumu iklim adaleti açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur.

Kaynakça

 • Bamber, J.L.,Oppenheimer, M., Kopp, R.E., Aspinall, W.P., Cooke, R.M. (2019). IceSheetContributionsToFutureSea-Level Rise FromStructuredExpertJudgment. Proceedings of theNational Academy of Sciences, 116(23): 11195-11200.
 • Bilben, M. (2019). Dünyadan Örnekler Işığında İklim Değişikliği Kaynaklı Göçleri Anlamak. MediterraneanJournal of Humanities, 9(2): 335-355.
 • Crossett, K.,Ache, B., Pacheco, P. & Haber, K. (2013). Nationalcoastalpopulationreport, populationtrendsfrom 1970 to 2020. NOAA.
 • Çınar, R.,Çapcıoğlu, İ. (2021). Türkiye-Suriye Sınır Hattının Oluşum Süreci ve Sınır Güvenliği Politikalarının Göç Yönetimine Etkisi. Türkiye’nin Komşu Ülkelerle Göç ve Sınır Politikaları 147-174. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Dedeoğlu, M. (2017). İklim Değişikliğinin Göç Hareketleri Üzerine Etkileri. Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Sosyo-Ekonomik Etkileri. 220-231. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Desmet, K. (2018).Evaluatingtheeconomiccost of coastalflooding. NberWorkingPaper Series. https://doi.org/10.3386/w24918
 • Ekşi, N. (2016). İklim Mültecileri. Göç Araştırmaları Dergisi, 2(2), 10-58. Erişim adresi: https://www.goc.gov.tr/avrupa-birliginde-gecici-koruma Erişim Tarihi 22.11.2021.
 • Gökpınar, F. (2020). 21. Yüzyılda Yeni Bir Güvenlik Sorunu: İklim Mültecileri. (Yüksek Lisans Tezi).
 • Guterres, A. (2009). Climatechange, naturaldisastersandhumandisplacement: a UNHCR perspective. Geneva: UN. Erişim adresi: http://www.unhcr.org/4901e81a4.pdf Hauer,M. E., FussellE., Mueller, V., Burkett, M., Call, M., Abel, Kali., McLeman, R. Wrathall, D.,(2020).Sea-levelriseandhumanmigration.Nature Reviews Earth & Environment, 1(1): 28–39.
 • Iavarone, A. H.,Kaya, İ. (2021). Deniz Seviyesinde Yükselme Riskleri Odağında Kentlerin İklim Eylem Planı Söylemlerinin İncelenmesi. Resilience, 5 (1) , 51-66.
 • IDMC. (2017). Africa Report on InternalDisplacement. InternalDisplacementMonitoringCentre,Switzerland.
 • IDMC. (2021). Ülke İçinde Yerinden Edilme Endeksi 2021 Raporu. Erişim adresi: https://www.internaldisplacement.org/sites/default/files/publications/documents/grid2021_idmc.pdf
 • IPCC (2021) ‘Climatechange, widespread, rapid, andintensifying’. https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/
 • IPCC. (2019). Climatechangeandland: An IPCCspecialreport on climatechange, desertification, landdegradation, sustainablelandmanagement, foodsecurity, andgreenhousegasfluxes in terres-trialecosystems.Erişim adresi: https://www.ipcc.ch/2019/ İklim ve Enerji.Erişim adresi: https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/iklim_ve_enerji/).
 • Kälin, W.Schrepfer, N. (2012). Protecting People CrossingBorders in theContext of ClimateChange - NormativeGapsandPossibleApproaches. Erişim adresi: https://www.unhcr.org/4f33f1729.pdf
 • Kopp, R. E., (2014).Probabilistic 21st And 22nd Century Sea-Level Projections At A Global Network Of Tide-GaugeSites. EarthsFuture, 2:383–406.
 • Kovancı, E.,Karakoç, D. (2019). Bir Güvenlik Tehdidi Olarak İklim Değişikliği. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, Assam Uluslararası Hakemli Dergi 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildirileri Özel Sayısı, 344-357.
 • Kurnaz, L. (2019). Son Buzul Erimeden İklim Değişikliği Hakkında Öğrenmek İstediğiniz Her Şey. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Kurnaz, L. (2021). IPCC 6. Değerlendirme Raporu. Erişim adresi: http://sonbuzulerimeden.blogspot.com/2021/08/ipcc-6-degerlendirme-raporu.html
 • Kurnaz, L. (2021). Su Altından Kıymetlidir. Erişim adresi: https://sonbuzulerimeden.blogspot.com/2019/12/
 • Miller, T.,Buxton, N., Mark, A. (2021). Global Climate Wall “How TheWorld’sWealthiest Nations PrioritiseBordersOverClimate Action. Erişim adresi: https://www.tni.org/files/publication-downloads/global-climate-wall-report-tni-web-resolution.pdf
 • Sağsen, İ. (2020). Bir Uluslararası Güvenlik Meselesi Olarak İklim Temelli Göç. Güncel Uluslararası Güvenlik Sorunları 289-310. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Stabinsky D.,Hoffmaister J. P. (2012).LossandDamage: DefiningSlowOnsetEvents. BriefingPaperThird World Network.
 • Toprak, Z. ve Sancakdar, O. (2019). Afetler ve Güvenlik Yönetimi. Ankara: Palme Yayınevi.
 • UNHCR. (2009). Observations on Greece as a Country of Asylum. Available.Erişim adresi: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4b3fc82.html
 • Vidas, D.,Freestone, D., McAdam, J. (2015).International LawAndSea Level Rise: The New ILA Committee.," ILSA Journal of International &ComparativeLaw: 2(21): 397–408.
 • Yılmaz, F. (2016). Bütünleşik Sınır Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yücel, G. (2020). İklim Mültecilerinin Türkiye’deki Hukuki Statüsü. Middle East Journal of RefugeeStudies, 5 (2): 43-62.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayşe Nur BALCILAR
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5667-5187
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Balcılar, A. N. (2022). İKLİM ADALETİ BAĞLAMINDA SINIRLAR VE İKLİM GÖÇÜ . Uluslararası Eşitlik Politikası Dergisi , 2 (1) , 118-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uepd/issue/70405/1133399