Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

IRAKLI YAZAR MAHMÛD AHMED ES-SEYYİD’İN BEDDÂY EL-FÂYİZ ADLI ÖYKÜSÜNÜN TAHLİLİ

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 199 - 213, 31.12.2020

Öz

Öz Irak’ta XX. yüzyılın ilk yıllarında birçok siyasî ve kültürel gelişmeye meydana gelmiştir. Bu gelişmeler neticesinde yenilikçi, reformist düşüncelere sahip aydın bir kuşak ortaya çıkmış ve Irak Edebiyatı, bu kuşağın kalemiyle 30’lu yıllarda modern tarzda başarılı öykülerine şahit olmuştur. Bu kuşak, yayınladığı öykü mecmualarında romantik konuların yanı sıra Irak toplumunun sorunlarını dile getirmeye başlamış ve Irak öyküsünü diğer Arap ülkelerinin öyküleriyle boy ölçüşecek seviyeye yükseltmiştir. Bu kuşağın öncü isimlerinden biri Mahmûd Ahmed es-Seyyid’tir. es-Seyyid, Irak’ta modern öykünün temellerini atan ve Iraklı yazarların bu türü benimsemesi için büyük çaba sarf eden öncü bir isimdir. O, ilk çalışmalarında içerik ve şekil açısından başarı elde edememiş olsa da modern Türk ve Rus edebiyatıyla tanıştıktan sonra sanatsal açıdan başarılı çalışmalar ortaya koymuştur. Beddây el-Fâyiz adlı kısa öykü de yazarın başarılı çalışmaları arasındadır. Realist bir bakış açısına sahip olan es-Seyyid, bu öyküde Irak kırsalını, orada yaşayan çiftçilerin yaşamını, kabile reisleri karşısında çektikleri zorlukları, intikam, diyet gibi kabile yaşantısında önem arz eden gelenekleri ve bu geleneklerin yaşamlarındaki belirleyici rolünü başarılı bir şekilde okura sunmuştur. Bundan dolayıdır ki bu öykü, 30’lu yıllarda Irak edebiyatında kırsal hayatı konu edinen nadir öyküler arasındadır.

Kaynakça

 • Ahmed, A. (2001a). Neş’etu’l-Kıssa ve Taṭavvuruhâ fî’l-Irak 1908-1939 (2. Bs.). Bağdat: Dâru’ş-Şu’ûni’s-Sakâfiyyet’l-ʿÂmme.
 • Ahmed, A. (2001b). el-Edebu’l-Kısasî fî’l-Irak Munzû’l-Harbi’l-Âlemiyyeti’s-Sâniyye İtticâhâtuhu’l-Fikriyye ve Kıyemuhu’l-Fenniyye. Şam: İttihâdu’l- Kutubi’l-Arab.
 • Battî, R. (1955). es-Sahâfe fî’l-Irak. Kahire: Dâru’l-Hannâ.
 • İdris, S. (1953a). el-Kıssatu’l-Irakiyyetu’l-Hadîse I, el-Adâb. Cilt: I, Sayı: 2, s. 22-25.
 • İdris, S. (1953b). el-Kıssatu’l-Irakiyyetu’l-Hadîse III, el-Adâb. Cilt: I, Sayı: 4, s. 34-38.
 • Saʿîd, C. (1954). Nazarât fî’t-Tayyârâti’l-Edebîyeti’l-Hadîse fî’l-‘Irâk. Kahire: Câmi‘etu’d-Duveli’l-‘Arabîyye-Ma‘hadu’l-Buhûs ve’d-Dirâsâti’l-‘Arabîye.
 • es-Seyyid, M. A. (1978). el-Aʿmâlu’l-Kâmile. (Haz: A. Cevâd et-Tâhir ve Abduâlih Ahmed). Irak: Menşûrât Vuzârati’s-Sakâfe ve’l-Funûn.
 • et-Tikrîtî, S. T. (1953). Vechetu’l-Edeb fî’l-Irâk, el-Adâb. Cilt: I, Sayı: V, s. 33-34.
 • Yazıcı, H. (1998). “Hikâye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 17: 479-485. Ankara: TDV Yayınları.

ON THE IRAQI STORYWRITER MAHMOUD AHMAD AL-SAYYID’S STORY BADDAY AL-FÂYİZ

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 199 - 213, 31.12.2020

Öz

Abstract Many political and cultural developments occurred in Iraq in the first years of the 20th century. As a result of these developments, a generation of intellectuals with innovative and reformist ideas emerged and Iraqi literature witnessed the successful stories in modern style in the thirties with the pen of this generation. This generation started to express the problems of Iraqi society as well as romantic themes in their story anthologies, and raised the Iraqi story to a level that rivaled the stories of other Arab countries. One of the leading names of this generation is Mahmoud Ahmad al-Sayyıd. al-Sayyıd is a pioneer who laid the foundations of the modern story in Iraq and made great efforts for Iraqi writers to adopt this genre. Although he didn’t succeed in terms of content and form in his early works, after meeting modern Turkish and Russian literature, he produced artistically successful works.The short story Badday al-Fâyiz is among the author's successful works. In this story, al-Sayyıd, who has a realist point of view, successfully presented the Iraqi countryside, the lives of the farmers living there, the difficulties they faced against the tribal chiefs, the traditions that are important in tribal life such as revenge and diyat and the decisive role of these traditions in their lives. This is why this story is among the rare stories in Iraqi literature in the thirties that dealt with rural life.

Kaynakça

 • Ahmed, A. (2001a). Neş’etu’l-Kıssa ve Taṭavvuruhâ fî’l-Irak 1908-1939 (2. Bs.). Bağdat: Dâru’ş-Şu’ûni’s-Sakâfiyyet’l-ʿÂmme.
 • Ahmed, A. (2001b). el-Edebu’l-Kısasî fî’l-Irak Munzû’l-Harbi’l-Âlemiyyeti’s-Sâniyye İtticâhâtuhu’l-Fikriyye ve Kıyemuhu’l-Fenniyye. Şam: İttihâdu’l- Kutubi’l-Arab.
 • Battî, R. (1955). es-Sahâfe fî’l-Irak. Kahire: Dâru’l-Hannâ.
 • İdris, S. (1953a). el-Kıssatu’l-Irakiyyetu’l-Hadîse I, el-Adâb. Cilt: I, Sayı: 2, s. 22-25.
 • İdris, S. (1953b). el-Kıssatu’l-Irakiyyetu’l-Hadîse III, el-Adâb. Cilt: I, Sayı: 4, s. 34-38.
 • Saʿîd, C. (1954). Nazarât fî’t-Tayyârâti’l-Edebîyeti’l-Hadîse fî’l-‘Irâk. Kahire: Câmi‘etu’d-Duveli’l-‘Arabîyye-Ma‘hadu’l-Buhûs ve’d-Dirâsâti’l-‘Arabîye.
 • es-Seyyid, M. A. (1978). el-Aʿmâlu’l-Kâmile. (Haz: A. Cevâd et-Tâhir ve Abduâlih Ahmed). Irak: Menşûrât Vuzârati’s-Sakâfe ve’l-Funûn.
 • et-Tikrîtî, S. T. (1953). Vechetu’l-Edeb fî’l-Irâk, el-Adâb. Cilt: I, Sayı: V, s. 33-34.
 • Yazıcı, H. (1998). “Hikâye”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 17: 479-485. Ankara: TDV Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebi Teori ve Eleştiri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fuat DAŞ> (Sorumlu Yazar)
Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
0000-0003-1088-2177
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 28 Ekim 2020
Kabul Tarihi 24 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Daş, F. (2020). IRAKLI YAZAR MAHMÛD AHMED ES-SEYYİD’İN BEDDÂY EL-FÂYİZ ADLI ÖYKÜSÜNÜN TAHLİLİ . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Filoloji ve Çeviribilim Dergisi , 2 (2) , 199-213 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ufced/issue/59184/817748

422x119

422x119

ResearchBib   google akademik ile ilgili görsel sonucu     logo1.jpg     Root Indexing     general impact factor ile ilgili görsel sonucu    idealonline ile ilgili görsel sonucu

220px-Akademia_sosyal_bilimler_indeksi_logosu.gif    DRJI_Logo.jpg    logo.jpg   logo.png      download


by-nc-nd.png?w=588

  Articles published in this journal are licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license. This journal does not charge APCs or submission charges.                                                                           Articles published in this journal are permanently free for everyone to read, download, copy, distribute, print, search and link to the full texts of these articles.