Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 172 - 195 2018-12-24

Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi
Development of the Knowledge Economy and the Effect on the World Economy

Hüseyin TEZER [1]


Bilgi ekonomisi iktisatta son zamanlarda önemi artan ve yeni yeni tartışılan kavramlar arasında yer almaktadır. Özellikle son zamanlarda yenilik (innovasyon) ekonomisi olarak da ifade edilen bilgi ekonomisine dayalı araştırmalar dünya ekonomisinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Geçtiğimiz yüzyılın ortalarına kadar dünya ekonomisine yön veren gelişmiş ülkeler bilgiye ve bilginin yarattığı teknolojiye hükmedebilmek için birbirleriyle yarış halindeydiler. Fakat önceki yüzyıllarda bilgiye ulaşmak, ona sahip olmak ve ulaşılabilen bilgiden yeni bilgiler üretmek oldukça zordu. Teknolojik imkansızlıklar, henüz iletişim ve ulaşım araçlarının yeterince gelişmemiş olması, bilgiye ulaşmak için, zaman, mekân ve maliyetlerin yüksek olduğu bir çalışma mecburiyeti gerektirmekteydi. Fakat 20. Yüzyılın ikinci yarısında başlayan teknolojideki hızlı gelişmeler, bilim dünyasını geliştirdi ve bilgiye ulaşımı kolay hale getirdi. Özellikle ulaşımdaki yenilikler, (hızlı ulaşım araçları) iletişimdeki gelişmeler (bilişim teknolojileri, internet vb.), küreselleşen dünyayı adeta küçülterek her türlü bilgiye ulaşımı kolay hale getirdi. Tüm bu gelişmelere rağmen, yani, bilgiye ve bilginin ürünü olan yeniliklere ulaşabilmek bu kadar kolay olmasına rağmen, neden hala dünyada bazı toplumlar refah ve medeniyet seviyesi bakımından üstünken, bazı toplumlarda ise hala geri kalmışlık, fakirlik devam etmektedir? Bu çalışma; bilgi ve bilginin gücünün toplumlar arasında nasıl farklılıklar yarattığı üzerinde bir araştırma olacaktır. Bu çalışma dünya ekonomilerinde bilgiye sahip olma, bilgiden yeni bilgiler üretebilme veya bilgiyi kullanabilme kabiliyeti değerlendirilerek dünya ekonomileri arasındaki farklılıklar değerlendirilecektir.   

The information economy is a new concept that has arisen from recent times in economics. Especially in recent years, research based on the information economy, which is also referred to as the innovation economy, has started to take an important place in the world economy. They have been competing to have the technology created by knowledge and knowledge to thrive and grow for the developed countries of the world until the end of the first half of the past century. But in the previous centuries it was not so easy to reach knowledge, to have it, and to produce new information from available knowledge. The technological impossibilities, yet the communication and transportation means have not been sufficiently developed, necessitated a work that requires high time, space and costs to access knowledge. But the rapid developments in technology, which began in the second half of the 20th century, have improved the science world and made information easier to access. Especially innovations in transportation, rapid transportation tools, communication developments (information technology, internet, etc.) have made it easier to access any kind of information by minimizing the globalizing world.  Despite all these developments, that is to say, the innovations of knowledge and knowledge are so easy to reach, why are still some societies in the world superior in terms of level of welfare and civilization, and still in some societies still backwardness and poverty? This work; there will be a research on how the power of information and knowledge creates differences between societies.

 • Akbulut, U. 2017;6 2017 – 2018 URAP Dünya Sıralaması Basın Bildirisi. http://tr.urapcenter.org/2017/2017_2018_URAP_DUNYA_SIRALAMASI_Basin_Bildirisi_3 EKIM_2017.pdf.
 • Al Farabi, (2017). İdeal Devlet, Çev. Ahmet Arslan, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ISBN 978-605-332-956-5.
 • Cicero, D. (2011). Yükümlülükler Üzerine. Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi. Çev. C. Cengiz Çevik. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ISBN 978-605-360-865-3.
 • Friedman, M. (2017). Kapitalizm ve Özgürlük, Eksi Kitaplar, ANKARA. ISBN:978-605-9305-08-2.
 • Freeman, C. & Soete L. (2003). Yenilik İktisadı, Çev. Ergun TÜRKCAN. TÜBİTAK Yayınları. ISBN 975-403-291-2.
 • Hacip, Y. H. (2015). Kutadgu Bilig. Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, Çev. Ayşegül Çakan. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Hobsbawn, E. J. (2008). Sanayi ve İmparatorluk. Çev. Abdullah ERSOY. Dost Kitabevi. Ankara. ISBN 975-7501-35-2.
 • İrmiş, A. (2006). “Bilginin Küreselleşmesi ve Fason Üretim”, Bilgi Ekonomisi, Editör; Nihal Kargı, Ekin Kitabevi, 2006. Bursa. ISBN 975-8768-81-6.
 • Kargı, N. (2006). “Bilgi Ekonomisi ve Finansmanı”, Bilgi Ekonomisi, Editör; Nihal Kargı, Ekin Kitabevi.
 • Özsağır, A. (2013). Bilgi Ekonomisi, Tanım – Uygulamalar – Örnekler, Seçkin Yayıncılık San ve Tic. A. Ş. Ankara. ISBN 978-975-02-3694-5.
 • Platon (2013). Devlet, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, Çev. M. Ali CİMCOZ. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ISBN 978-975-458-717-3. Sedlacek, T. (2012). İyi, Kötü Ekonomi- Gılgamış’tan Wall Street’e İktisadi Anlam Arayışı, Çev. Alpogan Sabri Erdoğan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul.
 • Seki, İ. (2013). Bilgi Ekonomisinde Yeni Yaklaşımlar, Bilgi Yönetişimi ve Üniversite Ekonomisi, Beta Basım A. Ş. 2013 İstanbul. ISBN 978-377-942-1.
 • Şenkal, A. (2015). Sosyal Boyutlarıyla Bilgi Ekonomisi ve Emek, Umuttepe Yayınları, ISBN 978-605-5100-44-5 Kocaeli.
 • Şit, M & Şit, A. (2016). Türkiye’de Bilgi Ekonomisi ve İstihdama Katkısı, https://www.researchgate.net/publication/305414384_TURKIYE%27DE_BILGI_EKONOMISI_VE_ISTIHDAMA_KATKISI?enrichId=rgreq-8d3a28283f73282c7333c0e1523c04e4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMwNTQxNDM4NDtBUzo0MTA4NzA5MTcxNTY4NjZAMTQ3NDk3MDY2ODgxNQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf.
 • Taşçı, K. (2007). Bilgi Ekonomisin Kuramsal Çerçevesi, XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı, 8-10 Kasım 2007. Ankara. http://inet-tr.org.tr/inetconf12/kitap/Bildiriler/65_40_inet07.pdf.
 • Uçkan, Ö. (2006). “Bilgi Politikası ve Bilgi Ekonomisi: Verimlilik, İstihdam, Büyüme ve Kalkınma”, Bilgi Dünyası. 2006. http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/291. Uludağ, S. (2013). Mukaddime 2. Cilt, İbn Haldun, Dergah Yayınları, ISBN 978-975-995-327-0.
 • Yavuz, R. A. (2017). Bilgi Ekonomisinde Kentlerin Yeri, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı. 19, pp: 265-282. http://ybd.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/bilgi-ekonomisinde-kentlerin-yeri-place-of-cities-in-the-information-econom.pdf.
 • Yıldırım, S. (2017). Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Ekonomisinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c7s12/makale/c7s12m6.pdf. Çalışmalarda faydalanılan kurumlar ve internet erişim adresleri. ULAKBİM, Dünya, Ülkeler ve Guruplar Bilimsel Yayın Sayısı (2010-2015) http://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/D%C3%BCnya-%C3%9Clkeler-ve-Gruplar-Bilimsel-Yay%C4%B1n-Say%C4%B1s%C4%B1-Temel-Bilimler-2016.pdf (Erişim Tarihi;28.12.2017).
 • World Economic Forum 2016-2017, The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World Tenth Edition. (World Economic Forum, Executive Opnion Surway, 2016-2017). https://www.globalinnovationindex.org/ (Erişim Tarihi;28.12.2017).
 • The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World Tenth Edition. (EU JRC Industrial R&D Investment Scoreboard 2016).
 • https://www.globalinnovationindex.org/ World Development Indicators Databese, World Bank, 15 December 2017. (Erişim Tarihi; 28-12. 2017).
 • Global R & D Companies, Avarage Expenditure The Countries GDP Rankings (2016) (Avarage expenditure of the top 3 global companies by R & D, mn $ USA-2016 http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. http://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/ (Erişim Tarihi; 28.12.2017).
 • World Development Indicators Databese, World Bank, 15 December 2017. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicatorshttp://data.worlbank.org/data-catalog/global-economic-prospects (Erişim Tarihi; 28.12.2017)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2376-5984
Yazar: Hüseyin TEZER (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 22 Ekim 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { uicd459304, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {172 - 195}, doi = {10.35235/uicd.459304}, title = {Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Tezer, Hüseyin} }
APA Tezer, H . (2018). Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 1 (2) , 172-195 . DOI: 10.35235/uicd.459304
MLA Tezer, H . "Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 172-195 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/41464/459304>
Chicago Tezer, H . "Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 172-195
RIS TY - JOUR T1 - Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi AU - Hüseyin Tezer Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35235/uicd.459304 DO - 10.35235/uicd.459304 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 172 EP - 195 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.459304 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.459304 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi %A Hüseyin Tezer %T Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi %D 2018 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 1 %N 2 %R doi: 10.35235/uicd.459304 %U 10.35235/uicd.459304
ISNAD Tezer, Hüseyin . "Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 / 2 (Aralık 2018): 172-195 . https://doi.org/10.35235/uicd.459304
AMA Tezer H . Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 172-195.
Vancouver Tezer H . Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 172-195.
IEEE H. Tezer , "Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 172-195, Ara. 2018, doi:10.35235/uicd.459304