Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 449 - 465 2018-12-24

Nepotizim Algısı Üzerindeki Demografik Özelliklerin Rolü: Trabzon'da Konaklama İşletmelerinin Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon

Cengiz GAZELOĞLU [1] , Eren ERKILIÇ [2] , Engin AYTEKİN [3]


Abstract

Starting from the very early stages of recruitment, nepotism can be expressed as some employees’ being favored or having an unfair promotion at work regardless of their career, knowledge, skills, level of education, experience or other qualifications due to their relation with the management team. The perception of nepotism is one of the major problems encountered in both public and private businesses. In this context, the aim of this study is to find out whether the nepotism perceptions of the employees of the hospitality businesses differ according to some demographic characteristics. Within the scope of the research, survey technique was used to determine the nepotism perceptions of employees of hospitality businesses. Accordingly, the nepotism scale was implemented on the employees of hospitality businesses operating in Trabzon. In the analysis of the data, t-test and variance analyzes were used as well as descriptive statistics. SPSS software was used in the analysis of the data. It was determined that nepotism perceptions of the employees of the hotel businesses participated in the research are low. In addition to that, it was discovered that there is no difference between the demographic characteristics of employees and their nepotism perceptions. 


Abstract

Starting from the very early stages of recruitment, nepotism can be expressed as some employees’ being favored or having an unfair promotion at work regardless of their career, knowledge, skills, level of education, experience or other qualifications due to their relation with the management team. The perception of nepotism is one of the major problems encountered in both public and private businesses. In this context, the aim of this study is to find out whether the nepotism perceptions of the employees of the hospitality businesses differ according to some demographic characteristics. Within the scope of the research, survey technique was used to determine the nepotism perceptions of employees of hospitality businesses. Accordingly, the nepotism scale was implemented on the employees of hospitality businesses operating in Trabzon. In the analysis of the data, t-test and variance analyzes were used as well as descriptive statistics. SPSS software was used in the analysis of the data. It was determined that nepotism perceptions of the employees of the hotel businesses participated in the research are low. In addition to that, it was discovered that there is no difference between the demographic characteristics of employees and their nepotism perceptions.


 

  

 • Ağaoğlu, O. K. (1992). İşgücünü verimli kullanma tekniklerinin turizm sektörüne uygulanması, Verimlilik Dergisi, 1, 110-121.
 • Arslaner, E. Erol, G. and Boylu, Y. (2014). Konaklama işletmelerinde nepotizm ve örgütsel adalet algısı üzerine bir araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 62-77.
 • Asunakutlu, T. Avcı, U. (2010). Aile işletmelerinde nepotizm algısı ve iş tatmini ilişkisi üzerine bir araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 93-109.
 • Bellow, A., (2003). In Praise Of Nepotism, (08.09.18), https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2003/07/in-praise-of-nepotism/302753/
 • Bıerman, L. and Fisher, C. D. (1984). Antinepotism rules applied to spouses: business and legal viewpoints, Labor Law Journal, 634-642.
 • Büte, M. (2011). Nepotizmin iş stresi, iş tatmini, olumsuz söz söyleme ve işten ayrılma niyeti üzerine etkileri: aile işletmeleri üzerinde bir araştırma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1), 177-194.
 • Büte, M. and Tekarslan, E. (2010). Nepotizm ’in çalışanlar üzerine etkileri: aile işletmelerine yönelik bir saha araştırması , Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(6), 1-21.
 • Çalışal, S. (2015). Türk Siyasal Hayatı Demokrat Parti Dönemi Politik Patronaj İlişkileri, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Projesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Denizli.
 • Düz, S. (2012). Konaklama İşletmelerinde Nepotizm İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.
 • Erdem, B. Ceylan, U. And Saylan, U. (2013). Aile işletmelerinde nepotizm ve örgütsel bağlılık ilişkisi: kütahya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırma, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 171-197.
 • Ford, R. and Mclaughġn, F. (1985). Nepotism, Personnel Journal(pre-1986), September, 64, 57-61.
 • Hornby, A. S., (1985). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. England: Oxford University Press.
 • İyiişleroğlu, S.C., (2006). Aile şirketleri: adana ve çevresinde faaliyet gösteren aile şirketlerinde nepotizm uygulamasının tespitine yönelik bir araştırma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.
 • Jones, R. G., Stout, T., Harder, B., Levine, E., Levine, J., Sanchez, J. I. (2008). Personnel psychology and nepotism: should we support anti-nepotism policies. The Industrial- Organizational Psychologist, 45(3), 17-20.
 • Kaba, A. (2018). Bireylerin Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algılarının Bireysel Performanslarına Etkisi: Türkiye’de Özel Okul Zinciri Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul.
 • Karacaoğlu, K. and Yörük, D. (2012). Çalışanların nepotizm ve örgütsel adalet algılamaları: orta anadolu bölgesinde bir aile işletmesi uygulaması, “İş Güç” Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(3), 46-64.
 • Karakaş, M. and Çak, M. (2007). Yolsuzlukla mücadelede uluslararası kuruluşların rolü, Maliye Dergisi, 153, 74-101 .
 • Lakshminarasimhan, S., (2011). Nepotism: ıs ıt a boon or bane for the organization, (08.09.18), https://www.brighthub.com/office/human-resources/articles/119324.aspx
 • Linda, C.Wong and Brian Kleiner H. (1994). Nepotism, Work Study, 43 (5), pp 10-12.
 • Özdamar, K. (2001). Paket programlar ve istatistiksel veri analizi (Çok değişkenli analizler), Eskişehir: Kaan Yayınları.
 • Özler, H., Özler, D.E. and Gümüştekin, G.E. (2007). Aile işletmelerinde nepotizmin gelişim evreleri ve kurumsallaşma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 437.
 • Özsemerci, K.(2003). Türk kamu yönetiminde yolsuzluklar, nedenleri, zararları ve çözüm önerileri, sayıştay araştırma sayıştay araştırma dizisi, (10.10.2018), https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/yayinlar/TurkKamuYonetiminde_Yolsuzluklar.pdf
 • Özüren, Ü. (2017). Tekstil işletmelerinde nepotizm uygulamalarına bağlı olarak üretkenlik karşıtı davranışlar ve sonuçları, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Pelit, E., Baytok, A., Soybalı, H.H., Kılıç, İ. (2017). Nepotizm algısında demografik özelliklerin rolü: otel işletmeleri işgörenleri üzerinde bir araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2),45-63.
 • Sarıboğa, M. (2017). Nepotizmin Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumuna Etkisi ve Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Programı, İstanbul.
 • TDK (Türk Dil Kurumu), Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr, (06.09.18) http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b90fd25bb7c89.11324901.
 • Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018) http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/
 • Tunçbilek, M.M., and Akkuş, A. (2017). Nepotizm (akraba kayırmacılığı) ve iş tatmini arasındaki ilişki ve safranbolu konaklama işletmelerinde bir araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3, 169-197.
 • Turizm Bakanlığı (1989). Otelcilik ve Turizm Endüstrisinde İşgücü Araştırması, Ankara: Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve spss ile veri analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8222-3384
Yazar: Cengiz GAZELOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8222-3384
Yazar: Eren ERKILIÇ
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8222-3384
Yazar: Engin AYTEKİN
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 25 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { uicd472649, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {449 - 465}, doi = {10.35235/uicd.472649}, title = {The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon}, key = {cite}, author = {Gazeloğlu, Cengiz and Erkılıç, Eren and Aytekin, Engin} }
APA Gazeloğlu, C , Erkılıç, E , Aytekin, E . (2018). The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 1 (2) , 449-465 . DOI: 10.35235/uicd.472649
MLA Gazeloğlu, C , Erkılıç, E , Aytekin, E . "The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 449-465 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/41464/472649>
Chicago Gazeloğlu, C , Erkılıç, E , Aytekin, E . "The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 (2018 ): 449-465
RIS TY - JOUR T1 - The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon AU - Cengiz Gazeloğlu , Eren Erkılıç , Engin Aytekin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35235/uicd.472649 DO - 10.35235/uicd.472649 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 449 EP - 465 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.472649 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.472649 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon %A Cengiz Gazeloğlu , Eren Erkılıç , Engin Aytekin %T The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon %D 2018 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 1 %N 2 %R doi: 10.35235/uicd.472649 %U 10.35235/uicd.472649
ISNAD Gazeloğlu, Cengiz , Erkılıç, Eren , Aytekin, Engin . "The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 1 / 2 (Aralık 2018): 449-465 . https://doi.org/10.35235/uicd.472649
AMA Gazeloğlu C , Erkılıç E , Aytekin E . The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 449-465.
Vancouver Gazeloğlu C , Erkılıç E , Aytekin E . The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2018; 1(2): 449-465.
IEEE C. Gazeloğlu , E. Erkılıç ve E. Aytekin , "The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 449-465, Ara. 2018, doi:10.35235/uicd.472649