Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 180 - 195 2019-12-27

Kur’an’da Örnek Genç Modeli
Sample Young Model in The Qur'an

Cahit KARAALP [1]


Gençlik, insan hayatının en önemli, en görkemli ve en verimli zamanıdır. Gençlik sapmaların en yoğun olduğu, kaymaların en çok yaşandığı zaman dilimidir. Allah, gençliğe büyük önem vermiş ve Hz. Yusuf, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İsa gibi büyük Peygamberlere genç yaşta risalet görevi yüklemiştir.

Kur’an’da; Hz. Yusuf gençliğini Allah yolunda harcamış, genç yaşta takva libasını giymiş, iffetini korumuş örnek bir şahsiyet olarak; Hz. İbrahim genç yaşta şirk düzenine karşı çıkan, putları kıran inancı uğruna ateşe atılan biri olarak; Hz. İsmail Allah yolunda canından olmayı kabullenmiş bir kişilik olarak; Hz. Musa Firavuna başkaldıran, terki diyar eden, zülmü kabullenmeyen bir genç olarak aktarılmaktadır. Kur’an’da Allah’a kurban sunan Habil, zalim yönetimden kaçıp mağaraya sığınan Ashab-ı Kehf de anlatılmaktadır. Kur’an’da sadece iyi genç örnekler değil kötü genç örnekler de anlatılmaktadır.

Makalemiz ile Kur’an’ın gençlere verdiği değeri ortaya koymayı ve gençlerin yetişmesinde Kur’an’ın yol göstericiliğini konu etmeyi hedeflemekteyiz. Çalışmamızda Kur’an’da “genç” anlamına gelen kelimeleri, bu kelimelerin sözlük anlamlarını, gençliğin nasıl işlendiğini, zikredilen genç örnekleri, genç örneklerin zikredildiği kıssalardan ne gibi mesajların çıkarılması gerektiğini belirlemeye ve gençliğin anlam arayışına Kur’an’ın nasıl yön verdiğini, modern dönem gençlerinin nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini ele almaya çalışacağız. Ayrıca kıssalarda anlatılan genç profiller üzerinden olması gereken modern genç profilini ortaya koymaya çalışacağız. 

Youth is the most important, the most magnificent and the most productive time of human life. Youth are the most intense when the deviations are most frequent. Allah, gave great importance to youth and Hz. Yusuf, Hz. Abraham, Hz. Ismail, Hz. Jesus, like the great prophets at the young age, has imposed a duty.

In the Qur'an; Hz. Yusuf as an exemplary figure who spent his youth in the way of Allah, dressed in a petticoat at his young age and kept his chastity; Hz. Ibrahim is a young man who opposes to the ranks of a young age, breaking the idols for the sake of being thrown into the fire; Hz. Ismail as a person who accepted to be killed in the way of Allah; Hz. Moses is referred to as a young man who rebelled against Pharaoh, and who rejected it. Abel offering the sacrifice to Allah in the Qur'an, Ashab-ı Kahf, who escaped from the cruel administration and took refuge in the cave is also described. In the Qur'an, not only good young examples but also bad young examples are described.

With this article, we aim to reveal the value of Qur'an given to young people and to be the subject of Qur'an's guidance in the education of young people. In our study, the words and dictionary meanings of ına young yön in the Qur'an, how the youth were handled in the Qur'an, the young examples mentioned, the examples of how the young examples should be taken from the stories of the young examples, We will try to present the profile of the modern youth, which should address the needs of the young people of the modern age and should be based on the young profiles described in the short stories.

 • Akpolat, Sabri, Peygamberimiz ve Gençlik, Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi, I. Kutlu Doğum Sempozyumu, 21-22 Nisan 2007 Şanlıurfa
 • Ay, Mehmet Emin, Kur’an’da Gençler ve Gençlik Değerleri, Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II, Tartışmalı İlmi Toplantı, 18-20 Nisan 2003, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2003
 • Aydın, Mustafa, Gençliğin Dini ve Ahlaki Değerleri, Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II, Tartışmalı İlmi Toplantı, 18-20 Nisan 2003, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2003
 • Babacan, Mehmet Emin, Sosyal Medya ve Gençlik, 1. Bsk., Açılımkitap Yay., İstanbul, 2015
 • Bayyiğit, Mehmet, Gençliğin Dini İnanç, İbadet ve Problemlerine Boylamsal Bir Bakış, Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II, Tartışmalı İlmi Toplantı, 18-20 Nisan 2003, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2003
 • Bolay, Süleyman Hayri, Eğitimden Doğan Gençlik Problemleri, Gençliğin Ruhi ve Manevi Problemleri, Tartışmalı İlmi Toplantı, 07 Aralık 1985, 2. Bsk., Ensar Yay., İstanbul, 2017
 • Buhari, Ebû Abdullâh Muhammed bin İsmâîl el-Cu’fî(ö. 256/870), Sahîhu’l-Buhârî, thk. Muhammed Nizâr Temîm-Heysem Nizâr Temîm, Dâru’l-Erkâm, Beyrut, trs.Cevherî, İsmâîl bin Hammâd (ö. 400/1009), Mu’cem es- Sıhâh, thk. Halîl me’mun şeyhâ, 3. Bsk., Dâru’l- Ma’rife, Beyrût, 2008
 • Doğan, Mehmet, Gençlik ve İletişim Araçları, Gençlik Dönemi ve Eğitimi -Tartışmalı İlmi Toplantı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2000
 • Ebu Davud, Süleymân bin el-Eş’as el-Ezdî es-Sicistânî(ö. 275/888), Sünenü Ebî Davûd, 1. Bsk., Dâru’l-Erkâm, Beyrut, 1999
 • Ferâhîdî, Ebû Abdurrahmân Halîl b. Ahmed (ö. 175/791), Kitâbu’l-Ayn, 1. Bsk., Mektebetü Lübnân thk. Dr. Davud Sellum vd. Beyrut, 2004
 • Firuzâbâdî, Mecdüddîn Muhammed bin Ya’kub(ö. 817/1415), el-Kâmusu’l- Muhît, thk. Halil Me’mun Şeyhâ, 5. Bsk. Dâru’l- Ma’rife, Beyrut, 2011
 • Güç, Ahmet, Gençlik ve Satanizm, Gençlik Dönemi ve Eğitimi-II, Tartışmalı İlmi Toplantı, 18-20 Nisan 2003, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2003
 • İbn Mace, Ebû Abdullâh Muhammed bin Yezîd el-Kazvînî(ö. 275/888), Sünenü İbn Mâce, I-II, thk. Halîl Me’mûn Şihâ, 1. Bsk., Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1998
 • İnce, Abdullah, Gençlik Döneminde Din, Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri, 7. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu Bildirileri - Sakarya 2016, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2016
 • Kara, Seyfullah, Modern Din Hizmetlerinde İhmal Edilmemesi Gereken Kitle: Gençlik, I. Din Hizmetleri Sempozyumu, 3-4 Kasım 2007, Ankara, 2008
 • Karacelil, İsa, Ashab-ı Kehf Kıssası Bağlamında Gençlik ve Değerler, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı:21 İstanbul, 2011
 • Karagöz, İsmail, Aile ve Gençlik, TDV, Ankara, 2006, s. 111, 115; Köylü, Mustafa, Gençlik ve Barış Eğitimi İslami Bir Yaklaşım, Gençlik Dönemi ve Eğitimi -Tartışmalı İlmi Toplantı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2000
 • Kıroğlu, Hasan Salim, Şiddet Sarmalında Gençlik, Sinop Üniversitesi Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, 6-7-8 Ekim 2016, 1. Bsk., Sinop, 2016
 • Mâturîdî, Ebû Mansûr Muhammed bin Muhammed bin Mahmûd (ö. 333/944), Tevilâtü Ehli’s-Sünne/Te’vilâtu’l-Kur’ân, I-X, thk. Dr. Mecdi Basillum, 1. Bsk., Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2005
 • Maverdî, Ebû’l- Hasen Alî bin Muhammed (ö. 450/1058), en-Nuket ve’l-Ûyûn/Tefsîru’l-Maverdî, I-VI, thk. Seyyid Abdulmaksud bin Abdurrahîm, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, trs., Muhammed İkbal, Müslüman Gençlik, Çev. Osman Koca, Beyan Yay., İstanbul, 2016
 • Müslim, bin Haccâc, Ebû Huseyn el-Kuşeyrî(ö. 261/875) Sahîhu Müslim, thk. Ahmed Zehve- Ahmed İnaye, 1. Bsk., Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 2004
 • Perşembe, Erkan, Genç-Aile İlişkilerinde Uyumun Sağlanmasında Dinin Fonksiyonel Rolü Üzerine, Gençlik Dönemi ve Eğitimi -Tartışmalı İlmi Toplantı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2000
 • Rağıb el-İsfehânî Ebu’l-Kâsım Huseyn bin Muhammed (ö. 502/1108), el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Halil Ayteni, 3. Bsk., Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 2001
 • Süleymanova, Naile, Ashabı Kehf Olayı Üzerine Gençlik ve Ahlak, Sinop Üniversitesi Gençlik ve Ahlak Sempozyumu, 6-7-8 Ekim 2016, 1. Bsk., Sinop, 2016
 • Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed bin Cerîr (ö. 310/923), Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, I-XV, Dâru İbn Hazm, Beyrut, 2013
 • Tavukçuğlu, Mustafa, Avrupa’lı Türk Gençlerinin Kültürel Kimlik Problemleri, Gençlik Dönemi ve Eğitimi -Tartışmalı İlmi Toplantı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2000
 • Tekin, Mustafa, Özgürlük ve Dindarlık İkileminde Gençlik ve Güncel Sorunlar, Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri, 7. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu Bildirileri - Sakarya 2016, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2016
 • Tirmizi, Ebû İsâ Muhammed bin İsâ bin Sevre(ö. 297/909), Sünenü’t-Tirmîzî, 1. Bsk., Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 2002
 • Özdemir, Şuayip; Kavak, Fatime, Kur’an ve Hadislerde Gençlik Dönemi ve Özellikleri, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter, Ankara, 2014
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5898-6819
Yazar: Cahit KARAALP
Kurum: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 14 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uicd490202, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {180 - 195}, doi = {10.35235/uicd.490202}, title = {Kur’an’da Örnek Genç Modeli}, key = {cite}, author = {Karaalp, Cahit} }
APA Karaalp, C . (2019). Kur’an’da Örnek Genç Modeli . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 2 (4) , 180-195 . DOI: 10.35235/uicd.490202
MLA Karaalp, C . "Kur’an’da Örnek Genç Modeli" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 180-195 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/50625/490202>
Chicago Karaalp, C . "Kur’an’da Örnek Genç Modeli". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 180-195
RIS TY - JOUR T1 - Kur’an’da Örnek Genç Modeli AU - Cahit Karaalp Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35235/uicd.490202 DO - 10.35235/uicd.490202 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 180 EP - 195 VL - 2 IS - 4 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.490202 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.490202 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Kur’an’da Örnek Genç Modeli %A Cahit Karaalp %T Kur’an’da Örnek Genç Modeli %D 2019 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 2 %N 4 %R doi: 10.35235/uicd.490202 %U 10.35235/uicd.490202
ISNAD Karaalp, Cahit . "Kur’an’da Örnek Genç Modeli". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 / 4 (Aralık 2019): 180-195 . https://doi.org/10.35235/uicd.490202
AMA Karaalp C . Kur’an’da Örnek Genç Modeli. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(4): 180-195.
Vancouver Karaalp C . Kur’an’da Örnek Genç Modeli. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(4): 180-195.
IEEE C. Karaalp , "Kur’an’da Örnek Genç Modeli", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 2, sayı. 4, ss. 180-195, Ara. 2019, doi:10.35235/uicd.490202