Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 4, Sayfalar 162 - 179 2019-12-27

Gentrification from Country: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi
Taşrada Soylulaştırma: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi

Meltem YILMAZ BİLECEN [1]


The phenomenon of gentrification is a research subject which is frequently studied in urban and urban-related disciplines nowadays. In particular, it is discussed over post-industrialized cities and in a limited framework over large cities in Turkey. In this study, it was aimed to describe the way gentrification functions and its equivalent in daily life through the case of a village in Sivas province, which has not yet achieved metropolitan status and has not completed the steps of industrialization. İşhanı village of Sivas was selected as the study area of the research. In the study, the traces of gentrification were followed using the decimal coding of Yılmaz Bilecen (2019) and the quadruple cascading of Philip Clay (2008).

In İşhanı Village, the process of gentrification has started in the last few years with the construction of TOKİ (housing development administration) houses on the hillside which is the cropland of the village. The lands, which are no longer the cropland of İşhanı Village, have now turned into a neighborhood where "luxury houses" are located. While academicians who had the leading role in gentrification spread towards other sites in the neighborhood, different income groups began to live together in the same area and accelerated a cultural transformation. In the study, this transformation was discussed with its reflections on daily life.

In the study, villagers, neighborhood residents and neighborhood representatives were interviewed in addition to observations made by living in the neighborhood for the past ten years and face-to-face interviews performed, and the activity reports of Sivas Municipality and the wall writings in the neighborhood were examined. As a result of the study, it was observed that gentrification was realized rapidly in harmony with the gentrification model of Clay and included results compatible with the codes developed by Yılmaz Bilecen.

Soylulaştırma olgusu, günümüzde kent ve kentle ilgili disiplinler tarafından sıklıkla incelenen bir araştırma konusudur. Özellikle post-endüstriyelleşen kentler üzerinden tartışılan olgu Türkiye’de sınırlı bir çerçevede ve büyük kentler üzerinden incelenmektedir. Bu çalışmada ise henüz büyük şehir statüsü kazanamamış, sanayileşme basamaklarını tamamlayamamış, Sivas ili özelinde, bir köy örneğinden hareketle, soylulaştırmanın işleyiş biçimi ve gündelik hayattaki karşılığı betimlenmeye çalışılmaktadır. Çalışmanın inceleme alanı olarak Sivas İşhanı Köyü seçilirken sürecin açıklanması için Philip Clay’in (2008) dörtlü basamaklandırmasının yanı sıra, iletişim sürecinin çözümlenmesi için Yılmaz Bilecen’in (2019) onlu kodlamasından faydalanılmıştır.

İşhanı Köyü’nde soylulaştırma süreci, köyün ekenek alanı olan, tepe kısmında TOKİ’lerin yapılması ile son birkaç yıl içerisinde başlamaktadır. İşhanı Köyü’nün ekenek alanı olmaktan çıkan araziler günümüzde “lüks konutların” yer aldığı bir semte dönüşmüştür. Beyaz yakalı ve orta sınıfta yer alan kişilerin yaşamayı tercih ettiği mahallenin üst kısmı, ilk kez oturuma 2007 yılında yoksul aileler için yapılan TOKİ konutlarıyla birlikte açılmıştır. Soylulaştırmada öncü rolü üstlenen akademisyenler çevredeki diğer sitelere doğru yayılım gösterirken farklı gelir grupları aynı alan içerisinde birlikte yaşamaya başlamış ve akademisyenler kültürel dönüşümü hızlandırmıştır. Çalışmada bu dönüşüm gündelik hayata yansımaları ile birlikte tartışılmaktadır.

Çalışmada yöntem olarak son on yıldır mahallede yaşanarak gerçekleştirilen doğrudan gözlemin yanı sıra, yüz yüze gerçekleştirilen mülakatlarla; köylüler, mahallede yaşayanlar ve muhtarlarla görüşülmüş ek olarak Sivas Belediyesi’ne ait faaliyet raporları ve mahallede yer alan duvar yazıları incelenmiştir. Görüşmeler yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile gerçekleştirilirken diğer materyaller niteliksel metin analizinden hareketle incelenmiştir.

Çalışmanın sonucunda görülmüştür ki, hızla gerçekleştirilen soylulaştırma Clay’in soylulaştırma modeli uyumlu bir şekilde hareket edilmekte ve Yılmaz Bilecen’in geliştirdiği kodlarla uyumlu sonuçlar içermektedir. İşhan Köyü’nde soylulaştırma süreci, köyün ekenek alanı olan, tepe kısmında TOKİ’lerin yapılması ile son birkaç yıl içerisinde başlamaktadır. İşhan Köyü’nün ekenek alanı olmaktan çıkan araziler günümüzde “lüks konutların” yer aldığı bir semte dönüşmüştür. Beyaz yakalı ve orta sınıfta yer alan kişilerin yaşamayı tercih ettiği mahallenin üst kısmı, ilk kez oturuma 2007 yılında yoksul aileler için yapılan TOKİ konutlarıyla birlikte açılmıştır. İlk dönemlerinde alt yapı ve ulaşım sorunlarının yaşandığı mahalleye KARDEŞLER TOKİ ya da İŞHAN TOKİ olarak hitap edilmiş ve lokasyon konutlar üzerinden tanımlanmıştır. Siteye bir yıl sonra yeni blokların, çarşının eklenmesi ve ardından üniversiteye yakınlığından dolayı Akademisyenler Sitesi ve villalarının, bekarlar için sadece kiralama yoluyla ikamet edile bilinen stüdyo tipi dairelerin yapılması ve öğrenciler için yurt açılması gibi etmenlerle soylulaştırma süreci hızlanmıştır. Saçaklanarak yerleşim alanın altına ve üstüne doğru ilerleyen konut stoku TOKİ’leri çevreleyip, ekenek alanı tahrip ederken, mahallede konut fiyatları ve kiralar yükselmiş özellikle, on yılını dolduran kiracılar için süreç sorunları da beraberinde getirmiştir. Soylulaştırmada öncü rolü üstlenen akademisyenler çevredeki diğer sitelere doğru yayılım gösterirken farklı gelir grupları aynı alan içerisinde birlikte yaşamaya başlamış ve akademisyenler kültürel dönüşümü hızlandırmıştır. Çalışmada bu dönüşüm gündelik hayata yansımaları ile birlikte tartışılmaktadır.

Çalışmada yöntem olarak son on yıldır mahallede yaşanarak gerçekleştirilen doğrudan gözlemin yanı sıra, yüz yüze gerçekleştirilen mülakatlarla; köylüler, mahallede yaşayanlar ve muhtarlarla görüşülmüş ek olarak Sivas Belediyesi’ne ait faaliyet raporları ve mahallede yer alan duvar yazıları incelenmiştir. Görüşmeler yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile gerçekleştirilirken diğer materyaller niteliksel metin analizinden hareketle incelenmiştir.

Çalışmanın sonucunda görülmüştür ki, hızla gerçekleştirilen soylulaştırma Clay’in soylulaştırma modeli uyumlu bir şekilde hareket edilmekte ve Yılmaz Bilecen’in geliştirdiği kodlarla uyumlu sonuçlar içermektedir.

  • Alyakut, G. (2018), Kırsal Mimarlık Mirasının Korunmasında Turizmin Etkisi: Çanakkale - Adatepe Köyü, http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/handle/11352/2727#sthash.2FkJCOeg.dpbs, Erişim Tarihi: 13.04.2019Basaran, A., Sakarya, İ. (2012), Kırsal Soylulaştırma Ve Turizmin Kırsal Yerleşimlere Etkileri: Adatepe Ve Yeşilyurt Köyleri 1, https://www.researchgate.net/profile/Arzu_Basaran-U ysal/publication/304525172_KIRSAL_SOYLULASTIRMA_VE_TURIZMIN_KIRSAL_YERLESIMLERE_ETKILERI_ADATEPE_VE_YESILYURT_KOYLERI_1/links/57723cfb08ae0b3a3b7f0f40.pdf, Erişim Tarihi: 13.04.2019DeSena, J. (2009) Gentrification and Inequality in Brooklyn The New Kids on The Block. United Kingdom: Lexington BooksDwiparna C., Parthasarathy D. (2010), Rising Urban Aspirations in the Gentrified Textile Mill Areas of Mumbai: Urbanism Redefined in the Inner City Space, ttps://www.academia.edu/24652843/Rising_Urban_Aspirations_in_the_Gentrified_Textile_Mill_Areas_of_Mumbai_Urbanism_Redefined_in_the_Inner_City_Space Erişim tarihi: 12.02.2019Fujitsuka, Y. (1992), Burgeon of Gentrification in Nishijin, Kyoto, DOI: 10.4200/jjhg1948.44.495Glass, R. (2010) Aspects of Change.ed. B.-S. Japonica. içinde, Gentrification Debate. s. 19-27. London and New York: Routledge.İslam, T. (2009), Devlet Eksenli Soylulaşma Ve Yerel Halk: Neslişah Ve Hatice Sultan Mahalleleri (Sulukule) Örneği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.İslam, T. (2003), İstanbul'da soylulaştırma Galata örneği, (Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.Lees, L., Slater, T., Wyly, E. (2008) Gentrification. London and New York: RoutledgeMaurasse, J. D. (2006). Listening to Harlem, Gentrification, Community and Business. London and New York: Routledge.Smith, N. (1979) Toward a Theory of Gentrification A Back to The City Movement by Capital, not People. Journal of the American Planning Association, 4(45), s. 538-548. doi:10.1080/01944367908977002Tuncer,T., İslam, T. (2017), Yeni Bir Soylulaştırma Formu Olarak Öğrencileştirme (Studentification): Bosna-Hersek Mahallesi’nde (Konya) Değişen Mahalle İçi Dinamikler, https://www.journalagent.com/planlama/pdfs/PLAN-77698-RESEARCH_ARTICLE-TUNCER.pdfYılmaz Bilecen, M. (2019) Soylulaştırma Sürecinin İletişim Metinleri Üzerinden Analizi: 1980-2015 Dönemi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.Yenigül, S. B. (2016). Kırsal Soylulaştırma: Soylulaştırma Sürecinin Kırsaldaki Yansımaları. Mimarlık Dergisi: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=405&RecID=4025 adresinden alındZukin, S. (1982) Loft Living Culture and Capital Urban Change. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.Zukin, S. (2000) Naked City. United Kingdom: Blackwell Publishers.https://www.facebook.com/groups/745751752485101/, Erişim Tarihi: 15.03.2019http://sivas.bel.tr/Files/PDF/2007Faaliyet.pdf, Erişim Tarihi: 15.03.2019http://www.sivaspostasi.com.tr/haber/hic_bir_seyi_tek_basiniza-256.html, Erişim Tarihi: 15.03.2019
Birincil Dil tr
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3205-1027
Yazar: Meltem YILMAZ BİLECEN
Kurum: İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 9 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { uicd565740, journal = {Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8641}, address = {}, publisher = {Zeynel KARACAGİL}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {162 - 179}, doi = {10.35235/uicd.565740}, title = {Taşrada Soylulaştırma: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi}, key = {cite}, author = {Yılmaz Bilecen, Meltem} }
APA Yılmaz Bilecen, M . (2019). Taşrada Soylulaştırma: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 2 (4) , 162-179 . DOI: 10.35235/uicd.565740
MLA Yılmaz Bilecen, M . "Taşrada Soylulaştırma: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi" . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 162-179 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/uicd/issue/50625/565740>
Chicago Yılmaz Bilecen, M . "Taşrada Soylulaştırma: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 (2019 ): 162-179
RIS TY - JOUR T1 - Taşrada Soylulaştırma: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi AU - Meltem Yılmaz Bilecen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35235/uicd.565740 DO - 10.35235/uicd.565740 T2 - Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 179 VL - 2 IS - 4 SN - -2636-8641 M3 - doi: 10.35235/uicd.565740 UR - https://doi.org/10.35235/uicd.565740 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Taşrada Soylulaştırma: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi %A Meltem Yılmaz Bilecen %T Taşrada Soylulaştırma: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi %D 2019 %J Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi %P -2636-8641 %V 2 %N 4 %R doi: 10.35235/uicd.565740 %U 10.35235/uicd.565740
ISNAD Yılmaz Bilecen, Meltem . "Taşrada Soylulaştırma: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi". Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi 2 / 4 (Aralık 2019): 162-179 . https://doi.org/10.35235/uicd.565740
AMA Yılmaz Bilecen M . Taşrada Soylulaştırma: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(4): 162-179.
Vancouver Yılmaz Bilecen M . Taşrada Soylulaştırma: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi. 2019; 2(4): 162-179.
IEEE M. Yılmaz Bilecen , "Taşrada Soylulaştırma: Sivas İşhanı Köyü-Eğri Köprü Mahallesi", Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, c. 2, sayı. 4, ss. 162-179, Ara. 2019, doi:10.35235/uicd.565740