Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

NİTEL ARAŞTIRMALARDA KODLAMA: “PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISI, ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGISI VE PROFESYONEL BÜROKRASİ ETKİSİ”NE YÖNELİK BİR ÖRNEK

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 131 - 147, 20.06.2019
https://doi.org/10.29131/uiibd.570598

Öz

Günümüzün karmaşık
problemlerine daha geçerli çıkarımlar sağlamaya çalışan nitel araştırmalar
incelendiğinde, birbirlerinden oldukça farklı analiz yöntem ve teknikleri ile
karşılaşılmaktadır. Bu araştırmada, araştırma değişkenlerinin kuramsal
altyapıdan hareket ile açık bir biçimde birbirleri ile bağlantısını kuran bir
içerik analizi yöntemi ve akabinde araştırma sorusuna cevap verebilecek veriler
sağlayacağı düşünülen yapılandırılmış bir mülakatın nasıl oluşturulabileceğine
yönelik bir yol haritası detaylandırılmıştır. Böylece nitel veri toplama ve
tümdengelimci bir yaklaşım ile araştırmacıların aynı sonuçlara ulaşabilecekleri
türden uygun kategori geliştirebilecekleri düşünülmektedir. Model önerisini
somutlaştırmak için bir araştırma sorusu ve örnek değişkenler üzerinden
araştırma ilerletilmiştir.
Bu yöntem vasıtasıyla kodlama konusunda Türkçe
alanyazındaki bir boşluğun daha doldurulmasına katkı sunulması hedeflenmiştir.
 

Kaynakça

 • Asunakutlu, T. 2001. Klasik ve Neo-klasik dönemde örgütsel güvenin karşılaştırılması üzerine bir deneme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5,1-17.
 • Atkinson, C. 2007. Trust and the psychological contract, Employee Relations, 29 (3): 227- 246.
 • Bagraim., J. F. ve Hime, P. 2007. The dimensionality of workplace interpersonal trust and its relationship to workplace affective commitment. Journal of Industrial Psychology, 3(3): 43-48.
 • Bartlett, K.R. 1999. The relationship between training and organizational commitment in the health care field. Doktora Tezi, Urbana, The University of Illinois.
 • Başar, H. 2000. Eğitim denetçisi (5. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Byrne, Z. S., ve Cropanzano, R. 2001. The history of organizational justice: The founder speak. In R. Cropanzano (Ed.), Justice in the workplace: From theory to practice.
 • Crant, J. M. 2000. Proactive behavior in organizations. Journal of Management, 26, 435– 462.
 • Creswell, J. W. 1994. Research Design. Qualitative and Quantitative Approaches. London: Sage.Çelik, M., ve Çıra, A. 2013. Örgütsel vatandaşlık davranışının iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde aşırı iş yükünün aracılık rolü. Ege Akademik Bakış, 13 (1): 11-20.
 • Çalışkan, A., Akkoç, İ., ve Turunç,Ö., (2011), Örgütsel Performansın Artırılmasında Motivasyonel Davranışların Rolü: Yenilikçilik Ve Girişimciliğin Aracılık Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3): 363-401.
 • Çalışkan, A. (2015). Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkisi: etik ikliminin aracılık rolü, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2),115-141.
 • Çalışkan, A. ve Akkoç, İ. (2012). Girişimci ve yenilikçi davranışın iş performansına etkisinde çevresel belirsizliğin rolü, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-29.
 • Daymon, C., ve Holloway, I. 2003. Qualitative research methods in public relations and marketing communications. London: Routledge.
 • Dey, I. 2003. Qualitative Data Analysis. A User-Friendly Guide for Social Scientists. London: Routledge.
 • Dutton, J. E., Dukerich, J. M., ve Harquail. C.V. 1994. Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly. 39 (2): 239-263.
 • Gioia, D.A., ve Thomas, J.B. 1996. “Identity, image and issue interpretation: Sense making during strategic change in academia, Administrative Science Quarterly, 40, 370-403.
 • Gouldner, A. W. 1957. Cosmopolitans and Locals: Toward an Analysis of latent social role. Administrative Science Quarterly, 2 (3): 281-306.
 • Hackman J. R., ve Oldham, G.R. 1976. Motivation through the design of Work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250-279.
 • Hall, C. S., ve Lindzey, G. 1985. Introduction to Theories of Personality. New York: John Wiley and Sons.
 • Hsieh, H. F., ve Shannon, S. E. 2005. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research. 15 (9): 1277-1288.
 • İbicioğlu, H. 2000. Örgütsel bağlılıkta paradigmatik uyumun yeri. D.E.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, 15 (1): 13-22.
 • Johnson, B., Buehring, A., Cassell, C., ve Symon, G. 2007. Defining qualitative management research: an empirical investigation. Qualitative research in organizations and management. An International Journal, 2 (1): 23-42.
 • Lawrence P.R., ve Lorsch J.W. 1967. Organization and Environment: Managing differentiation and integration. Harvard University Press: Boston, MA.
 • Lunenburg, F. C. 2012. Organizational structure Mintzberg’s framework. International Journal of Scholarly, Academic, Intellectual Diversity, 14(1): 1-8.
 • March, J.G., ve Simon., H.A. 1958. Organizations. New York: Wiley.
 • Marvasti, A.B. 2004. Qualitative research in sociology. London: Sage Publications.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods. London: Sage.
 • Organ, D.W. 1988. Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, Lexington Books, Lexington Mass. USA.
 • Özdemir, M. 2010. Nitel veri analizi. Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1): 323-343.
 • Rafaeli, A., ve Sutton, R. I. 1987. Expression of emotion as part of work role. Academy of Management Review, 12 (1): 23-37.
 • Roberts, P., ve Priest, H. 2006. Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.
 • Rousseau, D. M. 1990. New hire perception of their own and their employer’s obligations. A study of psychological contracts. Journal of Organizational Behavior, 11: 389- 400.
 • Schalk, R., ve Roe, R. 2007. Towards a dynamic model of psychological contract violation, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Shapiro, S. P. 1987. The social control of impersonal trust. American journal of Sociology, 93 (3): 623-658.
 • Sığrı, Ü. 2018. Nitel araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta.
 • Silverman, D. 2001. Interpreting qualitative data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. London: Sage.
 • Strauss, A., Corbin, J. 1990. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. New Delhi: Sage.
 • Tichy, N. M., ve Fombrun, C. 1979. Network Analysis in Organizational Settings. Social Science Research, 19, 113-131.
 • Twycross, A., ve Shields, L. 2005. Validity and reliability-what’s it all about? Part3 issues relating to qualitative studies. Paediatric Nursing, 17, 36.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. 2005. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, K. 2010. Rasing the quality in qualitative research. Elementary Education Online, 9 (1): 79-92.
 • Zucker, L. G. 1986. ‘Production of trust: Institutional sources of economic structure, 1840- 1920’. Research in Organizational Behavior, 8: 53-111.
 • Wade, C., ve Tavris, C. 1990. Psychology. (2nd Eds.). London: Harper and Row Publishing Com.

CODING IN QUALİTATİVE RESEARCH: AN EXAMPLE FOR “PERCEPTİON OF PSYCHOLOGİCAL CONTRACT, PERCEPTİON OF ORGANİZATİONAL TRUST AND THE EFFECT OF PROFESSİONAL BUREAUCRACY”

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 131 - 147, 20.06.2019
https://doi.org/10.29131/uiibd.570598

Öz

When the qualitative
researches that try to provide more valid implications for today's complex
problems are examined, different methods and techniques of analysis are
encountered. In this research, a method of content analysis which clearly links
the research variables with the theoretical infrastructure and how to construct
a structured interview which is thought to provide the data that can answer the
research question in detailed. Thus, with qualitative data collection and
deductive approach, it is thought that researchers can develop the appropriate
category in which they can reach the same results.
A research question and sample variables were employed to embody the
model proposal.
With this method, it is
aimed to contribute to the filling of a gap in the Turkish literature on
coding.

Kaynakça

 • Asunakutlu, T. 2001. Klasik ve Neo-klasik dönemde örgütsel güvenin karşılaştırılması üzerine bir deneme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5,1-17.
 • Atkinson, C. 2007. Trust and the psychological contract, Employee Relations, 29 (3): 227- 246.
 • Bagraim., J. F. ve Hime, P. 2007. The dimensionality of workplace interpersonal trust and its relationship to workplace affective commitment. Journal of Industrial Psychology, 3(3): 43-48.
 • Bartlett, K.R. 1999. The relationship between training and organizational commitment in the health care field. Doktora Tezi, Urbana, The University of Illinois.
 • Başar, H. 2000. Eğitim denetçisi (5. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Byrne, Z. S., ve Cropanzano, R. 2001. The history of organizational justice: The founder speak. In R. Cropanzano (Ed.), Justice in the workplace: From theory to practice.
 • Crant, J. M. 2000. Proactive behavior in organizations. Journal of Management, 26, 435– 462.
 • Creswell, J. W. 1994. Research Design. Qualitative and Quantitative Approaches. London: Sage.Çelik, M., ve Çıra, A. 2013. Örgütsel vatandaşlık davranışının iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinde aşırı iş yükünün aracılık rolü. Ege Akademik Bakış, 13 (1): 11-20.
 • Çalışkan, A., Akkoç, İ., ve Turunç,Ö., (2011), Örgütsel Performansın Artırılmasında Motivasyonel Davranışların Rolü: Yenilikçilik Ve Girişimciliğin Aracılık Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3): 363-401.
 • Çalışkan, A. (2015). Örgütsel adaletin örgütsel bağlılığa etkisi: etik ikliminin aracılık rolü, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2),115-141.
 • Çalışkan, A. ve Akkoç, İ. (2012). Girişimci ve yenilikçi davranışın iş performansına etkisinde çevresel belirsizliğin rolü, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-29.
 • Daymon, C., ve Holloway, I. 2003. Qualitative research methods in public relations and marketing communications. London: Routledge.
 • Dey, I. 2003. Qualitative Data Analysis. A User-Friendly Guide for Social Scientists. London: Routledge.
 • Dutton, J. E., Dukerich, J. M., ve Harquail. C.V. 1994. Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly. 39 (2): 239-263.
 • Gioia, D.A., ve Thomas, J.B. 1996. “Identity, image and issue interpretation: Sense making during strategic change in academia, Administrative Science Quarterly, 40, 370-403.
 • Gouldner, A. W. 1957. Cosmopolitans and Locals: Toward an Analysis of latent social role. Administrative Science Quarterly, 2 (3): 281-306.
 • Hackman J. R., ve Oldham, G.R. 1976. Motivation through the design of Work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250-279.
 • Hall, C. S., ve Lindzey, G. 1985. Introduction to Theories of Personality. New York: John Wiley and Sons.
 • Hsieh, H. F., ve Shannon, S. E. 2005. Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research. 15 (9): 1277-1288.
 • İbicioğlu, H. 2000. Örgütsel bağlılıkta paradigmatik uyumun yeri. D.E.Ü.İ.İ.B.F Dergisi, 15 (1): 13-22.
 • Johnson, B., Buehring, A., Cassell, C., ve Symon, G. 2007. Defining qualitative management research: an empirical investigation. Qualitative research in organizations and management. An International Journal, 2 (1): 23-42.
 • Lawrence P.R., ve Lorsch J.W. 1967. Organization and Environment: Managing differentiation and integration. Harvard University Press: Boston, MA.
 • Lunenburg, F. C. 2012. Organizational structure Mintzberg’s framework. International Journal of Scholarly, Academic, Intellectual Diversity, 14(1): 1-8.
 • March, J.G., ve Simon., H.A. 1958. Organizations. New York: Wiley.
 • Marvasti, A.B. 2004. Qualitative research in sociology. London: Sage Publications.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods. London: Sage.
 • Organ, D.W. 1988. Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome, Lexington Books, Lexington Mass. USA.
 • Özdemir, M. 2010. Nitel veri analizi. Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1): 323-343.
 • Rafaeli, A., ve Sutton, R. I. 1987. Expression of emotion as part of work role. Academy of Management Review, 12 (1): 23-37.
 • Roberts, P., ve Priest, H. 2006. Reliability and validity in research. Nursing Standard, 20, 41-45.
 • Rousseau, D. M. 1990. New hire perception of their own and their employer’s obligations. A study of psychological contracts. Journal of Organizational Behavior, 11: 389- 400.
 • Schalk, R., ve Roe, R. 2007. Towards a dynamic model of psychological contract violation, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Shapiro, S. P. 1987. The social control of impersonal trust. American journal of Sociology, 93 (3): 623-658.
 • Sığrı, Ü. 2018. Nitel araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta.
 • Silverman, D. 2001. Interpreting qualitative data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. London: Sage.
 • Strauss, A., Corbin, J. 1990. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. New Delhi: Sage.
 • Tichy, N. M., ve Fombrun, C. 1979. Network Analysis in Organizational Settings. Social Science Research, 19, 113-131.
 • Twycross, A., ve Shields, L. 2005. Validity and reliability-what’s it all about? Part3 issues relating to qualitative studies. Paediatric Nursing, 17, 36.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. 2005. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, K. 2010. Rasing the quality in qualitative research. Elementary Education Online, 9 (1): 79-92.
 • Zucker, L. G. 1986. ‘Production of trust: Institutional sources of economic structure, 1840- 1920’. Research in Organizational Behavior, 8: 53-111.
 • Wade, C., ve Tavris, C. 1990. Psychology. (2nd Eds.). London: Harper and Row Publishing Com.
Toplam 42 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yavuz Korkmazyürek 0000-0001-8329-4080

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 27 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 18 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Korkmazyürek, Y. (2019). NİTEL ARAŞTIRMALARDA KODLAMA: “PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISI, ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGISI VE PROFESYONEL BÜROKRASİ ETKİSİ”NE YÖNELİK BİR ÖRNEK. Uluslararası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 131-147. https://doi.org/10.29131/uiibd.570598

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE İLİŞKİN DERGİ POLİTİKAMIZ

Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; doküman, resim, anket vb. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin araştırma yapılmadan önce alınmış olması, bunların makale içeriğinde belirtilmesi ya da ek olarak sunulması gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön inceleme safhasında yazara iade edilir.  

Diğer yandan, Araştırma Makalelerinde verisi 2020 yılından önce toplanmış makaleler için ETİK KURUL İZNİ istenmemektedir. Ancak yine bu makalelerde de yöntem kısmında verilerin toplanma tarihlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

Hakem değerlendirmelerinde olan araştırmalara ilişkin ham verilerin hakemler tarafından talep edildiğinde sunulması şarttır. Verilerin makalenin yayımı sonrasında da gerektiğinde sağlanması zorunludur. 

MAKALE BENZERLİK RAPORU VE BENZERLİK ORANI HAKKINDA DERGİ POLİTİKAMIZ


Aday makaleler akademik intihal engelleme programından (Örneğin: Turnitin, Ithenticate, intihal.net vb.) alınmış orijinallik raporu ile birlikte gönderilmelidir. Bu oran %20'ye kadar kabul edilmektedir. %20'nin üzerinde benzerlik oranı olan çalışmalar ön kontrol aşamasında iade edilecektir.

ISSN: 2149 - 5823