Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Arap Dünyasında Yazılmış Çağdaş Hadis Şerh Çalışmalarına Bir Bakış (Sahîh-i Müslim Şerhleri el-Kevkebü’l-vehhâc ve Fethu’l-mün‘im Özelinde)

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 31 - 50, 20.09.2019

Öz

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de hadis kitapları şerh edilmektedir. Türkiye’de kaleme alınan şerhlerin yanı sıra Arap ve İslam dünyasında da yeni telif edilen hadis şerhleri bulunmaktadır. Ancak Türkçe yazılan şerhlerin aksine Arapça şerhler hakkında ülkemizde bir araştırma tespit edilememiştir. Bu çalışmada, her ikisi de Sahîh-i Müslim şerhi olan el-Kevkebü’l-vehhâc ve Fethu’l-mün‘im adlı eserler incelenerek Arap dünyasında kaleme alınan çağdaş şerhler hakkında bir izlenim elde edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu iki eser, muhtelif yönlerden, mukayeseli bir incelemeyle ele alınarak özellikleri ortaya konulmuştur. Bunun yanında, muasır birer şerh olarak eserlerin hadislerle modern problemler arasında ne ölçüde bağlantı kurdukları ve güncel meselelere ne kadar değindikleri de araştırılmıştır. Sonuç olarak el-Kevkebü’l-vehhâc’ın klasik şerhlerden pek bir farkı olmadığı, Fethu’l-mün’in ise iç dizayn, muhteva ve üslup bakımlarından klasik şerhlerden farklı olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Alûka el-Meclisü’l-‘ilmî. “Vedâ‘an Şeyha ulamâi’s-sünne Musa Şâhîn Lâşîn”. Erişim: 5 Temmuz 2019. https://majles.alukah.net/t26310/.
  • Hererî, Muhammed el-Emîn b. Abdullah el-Ürmî. el-Kevkebü’l-vehhâc ve’r-ravzu’l-behhâc fî şerhi Sahîhi Müslim b. el-Haccâc. Nşr. Hâşim Muhammed Ali Mehdî v.dğr. 1. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Minhâc - Dâru Tavkı’n-Necât, 2009.
  • Kuzât, Şeref Mahmut. “Cenine Ruh Ne Zaman Verilir”. Trc. Ekrem Keleş. Diyanet İlmi Dergi 38/2 (2002): 107-128.
  • Lâşin, Musa Şâhin. Fethu’l-mün‘im şerhu Sahîhi Müslim. 1. Baskı. Beyrut: Dâru’ş-Şurûk, 2002.
  • el-Mektebetü’ş-Şâmile. “Mûsâ Şâhîn Lâşîn”. Erişim: 8 Mayıs 2019. http://shamela.ws/index.php/author/2282.
  • Moore Keith L. - Persaud T.V.N. Klinik yönleriyle İnsan embriyolojisi. Trc. Mehmet Yıldırım v.dğr. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2002.
  • Mültekâ ehli’t-tefsîr. “el-Üstâz ed-Doktûr Musâ Şâhîn Lâşîn Fârisü’t-tefsîr ve’l-hadîs mine’l-mahbera ile’l-makbera”. Erişim: 1 Temmuz 2019, 8 Temmuz 2019. https://vb.tafsir.net/tafsir21119/#.XSugOugzbIV.
  • Tüfekçi, İbrahim. “İslam Hukukuna Göre Gebeliğin Sonlandırılması”. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 45 (Eylül 2013): 111-154.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mahmut YAZICI (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0003-0094-8224
Türkiye


Fatıma Zehra ÖĞÜTCÜ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-7128-9006
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Eylül 2019
Başvuru Tarihi 10 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 13 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Yazıcı, Mahmut , Öğütcü, Fatıma Zehra . "Arap Dünyasında Yazılmış Çağdaş Hadis Şerh Çalışmalarına Bir Bakış (Sahîh-i Müslim Şerhleri el-Kevkebü’l-vehhâc ve Fethu’l-mün‘im Özelinde)". Universal Journal of Theology 4 / 1 (Eylül 2019): 31-50 .