Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE ROLE OF R&D AND INNOVATION IN THE CONTEXT OF NATIONAL RICH CREATION STRATEGIES: A MODEL EXPERIMENT WITH RIDGE REGRESSION ANALYSIS

Yıl 2017, Cilt , Sayı , 59 - 78, 25.12.2017
https://doi.org/10.18092/ulikidince.348778

Öz

With the effect of the globalization phenomenon, economies have a high-level interdependent structure. A country's national wealth is directly related to its competitive position in global markets. The riches of the nations depend on the innovation-oriented and innovation capabilities of their businesses. The development of a nation's innovation and R & D capacity, unilaterally simply it is not possible with the capability and capacity of enterprises. In this case, the management of the nation, the universities and the enterprises have to act together. In this study, in terms of creating national wealth, the importance of innovation and research and development capacity is examined with national innovativeness variables. In this context, a model experiment was carried out that revealed the relationship between Turkey's GNP and national innovation variables. Least squares and ridge regression analyzes were used to explain the relationship between variables.

Kaynakça

 • Ateş, S. (1998). “Yeni İçsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamiklerinin Ana-lizi”, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Ankara.
 • Akal, Z., (2003). Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Performans Kavramları ve Performans Yö-netimi, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara.
 • Akgemci, T. ve Güleş, H. K., (2009). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Gazi Kitapevi.
 • Andrew, J. P.,Manget, J., Michael, D.C., Taylor, A., Zablit, H., BCG, (2010), İnnovation: A Return to Prominence and The Emergence of a New World Order, http://www.bcg.com/documents/file42620.pdf
 • Davenport, T. H., Leibold, M. and Voelpel, S., (2008). Strategic Management in the Innovation Economy Strategy Approaches and Tools for Dynamic Innovation Capabilities, Published by Wiley,
 • Erkek, D., (2006) “Ar-ge, İnovasyon ve Türkiye, Neredeyiz? http://www.geka.org.tr/yukleme/dosya/16f80581dc639ad5f68c7f3b891eccd0.pdf
 • Drucker, P., F., (1993), Innovation and Entrepreneurship, Harper &Row, Publishers, Inc, Newyork
 • Drejer A., (2002) “Towards a Model for Contingency of Management of Technology” Technovation 22, pp. 363–370 Erdal, M. (2008). İşletme Yenilik Süreçlerinin Tarihsel Gelişimi ve Yaratıcı Örgüt Yapısı. http://www.tedarikzinciri.org/UserFiles/File/Teknoloji%20Yonetimi/YenilikYonetimi.doc
 • Güleş, H. K. ve Bülbül, H., (2004). Yenilikçilik: İşletmeler İçin Stratejik Rekabet Aracı, Nobel Yayınları, Ankara
 • Grossman, G. and Helpman E., (1991). Innovation and Growth in the Global Economy, Cambridge: MIT Press, Chapters 1-5.
 • Kılıç, E. C., (2011) “İnovasyon Ve Ulusal Kalkınma: AB Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme” Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • Kotler, Philip, (2010). A’dan Z’ye Pazarlama. Mediacat, 9. Baskı İstanbul
 • Martinich, L., (2004) “An İnnovation Framework: The Foundation for Two Complementary Appro-aches to Innovation Management” IEEE/UT Engineering Management Conference,
 • Müsiad Araştırma Raporları, (2012). Küresel Rekabet İçin Ar-ge ve İnovasyon Stratejik Dönüşüm Önerisi. Ankara
 • Nakip, M., (2006), Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Ya-yıncılık, 2.Basım, Ankara.
 • Çiftçi, N. ve Özer, M., (2008) “Ar-Ge Tabanlı İçsel Büyüme Modelleri ve Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:9, Sayı:16, ss. 219-241
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (2004). Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri Rehberi, Sayı 3,
 • Romer, P. M., (1990) “Endogenous Technological Change” The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems., pp.71-102.
 • Rothwell, R., (1994),"Towards the Fifth-generation Innovation Process", International Marketing Review, Vol. 11 Iss: 1 pp. 7 – 31 Trott, P. (2005). Innovation Management and New Product Development. Harlow: Pearson Edu-cation Limited.
 • Üçkardeşler, F., Efe, E., Narinç, D. ve Aksoy, T. (2012), Japon Bıldırcınlarında Yumurta Ak İndeksinin Ridge Regresyon Yöntemiyle Tahmin Edilmesi, Akademik Ziraat Dergisi 1(1): 11-20
 • Vergant, R., (2008) “Design, Meanings and Radical Innovation: A Meta-Model and a Research Agenda.” Forthcoming. Journal of Product Innovation Management, pp. 1-52
 • Zerenler, M., N. Türker ve E. Şahin, "Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilik İliş-kisi", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 653-667 (2007).
 • http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/921204ve5.pdf?expires=1358943225&id=id&accname=guest&checksum=5E5BEC960BF53FAFB69DB21CE1BE45B0
 • http://www.rekabet.gov.tr/word/tezleilalyil
 • http://www.musiad.org.tr/pdf/rapor.pdf
 • www.focusinnovaion.net/what.html
 • http://www.capital.com.tr/dunya-devi-pg-bg-ile-buyuyor-haberler/19978.aspx 10.01.2013
 • http://www.btso.org.tr/databank/publication/inovasyon.pdf
 • http://www.inovasyon.org/getfile.asp?file=MA.Yenilikcilik.BasariOrnekleri
 • http://www.guvencetin.com/inovasyon/index.html

ULUSAL ZENGİNLİK YARATMA STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA AR-GE VE İNOVASYONUN ROLÜ: RİDGE REGRESYON ANALİZİ İLE BİR MODEL DENEMESİ

Yıl 2017, Cilt , Sayı , 59 - 78, 25.12.2017
https://doi.org/10.18092/ulikidince.348778

Öz

Küreselleşme olgusunun etkisi ile yüksek düzeyli karşılıklı bağımlı bir yapıya bürünen ulusal ekonomilerde, bir ülkenin ulusal zenginliği küresel piyasalarda sahip olduğu rekabetçi pozisyonuyla doğrudan ilgilidir. Ulusların zenginlikleri, sahip oldukları işletmelerin rekabet odaklı yenilikçilik ve Ar-Ge yeteneklerine bağlıdır. Bir ulusun yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitelerini geliştirmeleri tek taraflı olarak sadece işletmelerin yetenek ve kapasiteleri ile mümkün olamamaktadır. Bu durumda ulusların yönetim, eğitim süreçleri, bilim merkezleri, üniversiteler ve işletmelerinin birlikte hareket etmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda 2002’den beri yayımlanan ulusal yenilikçilik verileri ile Türkiye’nin GSMH’sındaki değişimler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir model denemesi gerçekleştirilmiştir. GSMH oranlarındaki değişimin yenilikçilik değişkenleri ile açıklamak amacıyla EKK yöntemine dayalı regresyon modeli kurulmuştur. EKK regresyon modeli genel olarak anlamlı ve yüksek derecede ilişki katsayısına sahip olduğu tespit edilmiştir. İlgili testler ile çoklu bağlantı probleminin varlığı ortaya konulmuştur. Çoklu bağlantılı değişkenler ile yapılan EKK tahminleri yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. Bu problemi ortadan kaldırmak ve daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için Ridge Regresyon analiz yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntem ile yapılan analizler sonucunda EKK yönteminin aksine GSMH ile araştırmacı sayısı, özgün bilimsel yayın sayısı ve patent başvuru sayıları ile doğru yönlü ilişki tespit edilmiştir(EKK R2: 0,9696 ve Ridge R2:0,9609).

Kaynakça

 • Ateş, S. (1998). “Yeni İçsel Büyüme Teorileri ve Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamiklerinin Ana-lizi”, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Ankara.
 • Akal, Z., (2003). Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Performans Kavramları ve Performans Yö-netimi, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara.
 • Akgemci, T. ve Güleş, H. K., (2009). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Gazi Kitapevi.
 • Andrew, J. P.,Manget, J., Michael, D.C., Taylor, A., Zablit, H., BCG, (2010), İnnovation: A Return to Prominence and The Emergence of a New World Order, http://www.bcg.com/documents/file42620.pdf
 • Davenport, T. H., Leibold, M. and Voelpel, S., (2008). Strategic Management in the Innovation Economy Strategy Approaches and Tools for Dynamic Innovation Capabilities, Published by Wiley,
 • Erkek, D., (2006) “Ar-ge, İnovasyon ve Türkiye, Neredeyiz? http://www.geka.org.tr/yukleme/dosya/16f80581dc639ad5f68c7f3b891eccd0.pdf
 • Drucker, P., F., (1993), Innovation and Entrepreneurship, Harper &Row, Publishers, Inc, Newyork
 • Drejer A., (2002) “Towards a Model for Contingency of Management of Technology” Technovation 22, pp. 363–370 Erdal, M. (2008). İşletme Yenilik Süreçlerinin Tarihsel Gelişimi ve Yaratıcı Örgüt Yapısı. http://www.tedarikzinciri.org/UserFiles/File/Teknoloji%20Yonetimi/YenilikYonetimi.doc
 • Güleş, H. K. ve Bülbül, H., (2004). Yenilikçilik: İşletmeler İçin Stratejik Rekabet Aracı, Nobel Yayınları, Ankara
 • Grossman, G. and Helpman E., (1991). Innovation and Growth in the Global Economy, Cambridge: MIT Press, Chapters 1-5.
 • Kılıç, E. C., (2011) “İnovasyon Ve Ulusal Kalkınma: AB Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme” Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 • Kotler, Philip, (2010). A’dan Z’ye Pazarlama. Mediacat, 9. Baskı İstanbul
 • Martinich, L., (2004) “An İnnovation Framework: The Foundation for Two Complementary Appro-aches to Innovation Management” IEEE/UT Engineering Management Conference,
 • Müsiad Araştırma Raporları, (2012). Küresel Rekabet İçin Ar-ge ve İnovasyon Stratejik Dönüşüm Önerisi. Ankara
 • Nakip, M., (2006), Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, Seçkin Ya-yıncılık, 2.Basım, Ankara.
 • Çiftçi, N. ve Özer, M., (2008) “Ar-Ge Tabanlı İçsel Büyüme Modelleri ve Ar-Ge Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:9, Sayı:16, ss. 219-241
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (2004). Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri Rehberi, Sayı 3,
 • Romer, P. M., (1990) “Endogenous Technological Change” The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part 2: The Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems., pp.71-102.
 • Rothwell, R., (1994),"Towards the Fifth-generation Innovation Process", International Marketing Review, Vol. 11 Iss: 1 pp. 7 – 31 Trott, P. (2005). Innovation Management and New Product Development. Harlow: Pearson Edu-cation Limited.
 • Üçkardeşler, F., Efe, E., Narinç, D. ve Aksoy, T. (2012), Japon Bıldırcınlarında Yumurta Ak İndeksinin Ridge Regresyon Yöntemiyle Tahmin Edilmesi, Akademik Ziraat Dergisi 1(1): 11-20
 • Vergant, R., (2008) “Design, Meanings and Radical Innovation: A Meta-Model and a Research Agenda.” Forthcoming. Journal of Product Innovation Management, pp. 1-52
 • Zerenler, M., N. Türker ve E. Şahin, "Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilik İliş-kisi", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 653-667 (2007).
 • http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/921204ve5.pdf?expires=1358943225&id=id&accname=guest&checksum=5E5BEC960BF53FAFB69DB21CE1BE45B0
 • http://www.rekabet.gov.tr/word/tezleilalyil
 • http://www.musiad.org.tr/pdf/rapor.pdf
 • www.focusinnovaion.net/what.html
 • http://www.capital.com.tr/dunya-devi-pg-bg-ile-buyuyor-haberler/19978.aspx 10.01.2013
 • http://www.btso.org.tr/databank/publication/inovasyon.pdf
 • http://www.inovasyon.org/getfile.asp?file=MA.Yenilikcilik.BasariOrnekleri
 • http://www.guvencetin.com/inovasyon/index.html

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Kazım KARABOĞA
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Emine Nihan CİCİ KARABOĞA
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hasan Kürşat GÜLEŞ

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Karaboğa, K. , Cici Karaboğa, E. N. & Güleş, H. K. (2017). ULUSAL ZENGİNLİK YARATMA STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA AR-GE VE İNOVASYONUN ROLÜ: RİDGE REGRESYON ANALİZİ İLE BİR MODEL DENEMESİ . Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , 22. UPK Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU Özel Sayısı , 59-78 . DOI: 10.18092/ulikidince.348778


______________________________________________________

Adres: KTÜ-İİBF. Oda No:213    61080 TRABZON
e-mailuiiidergisi@gmail.com