Yıl 2019, Cilt , Sayı 24, Sayfalar 59 - 72 2019-07-24

THE EFFECT OF GENDER IN THE RELATIONSHIP OF CAREER DEVELOPMENT AND JOB SATISFACTION FOR FEMALE EMPLOYEES
THE EFFECT OF GENDER IN THE RELATIONSHIP OF CAREER DEVELOPMENT AND JOB SATISFACTION FOR FEMALE EMPLOYEES

Ergün KARA [1]


Despite the fact that males and females have the same working conditions in almost whole sectors in the World, it is seen that generally males work in especially administrative positions which have strategical importance. Similarly, it is seen that in health sector which is one of the most important sectors of working life in our country, females are employed less in administrative level. Therefore, with this study it was tried to determine whether gender has a mediating role in the relationship of career development and job satisfaction for females working in health sector or not. Population is composed of public and private hospitals in Osmaniye province, 200 employees working in these hospitals were determined as samples and said employees were exposed to questionnaires. In the study, correlation analysis was made in order to determine the effect of gender on career and regression analysis of structural equation modeling was made in order to test the mediating effect. According to the result of the research, it was found that there was a negative relationship between gender and career and a positive effect of gender in the relationship of career development and job satisfaction for females.

Female Employee, Career Development, HealthSector
 • Acuner, A. Ş. (2019). Kadın Çalışanların Kariyer Geliştirme Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (23):35-52, ISSN 1307-9832.
 • Agho, A., Mueller, C. ve Price, J. (1993). Determinants Of Employee Job Satisfaction: An Empirical Test Of A Causal Model. Human Relations, 46 (8), pp.1007-1027.
 • Akın, A., (2006). Toplumsal Cinsiyet, http://www.gencgazeteciler.org/tcinsiyet.asp(01.01.2019).
 • Anafarta, N., (2001). Orta Düzey Yöneticilerin Kariyer Planlamasına Bireysel Perspektif, Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2), ss.1-17.
 • Anafarta, N., Sarvan, F. ve Yapıcı, N. (2008). Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısı: Antalya İlinde Bir Araştırma, Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (15), ss.111-137.
 • Aytaç, S. (1999). Çalışma Yaşamında Kadın ve Kariyer, Türkiye’de Kadın İş gücü Seminerleri I-II, T_SK Yayınları, Bursa 28 Nisan 1999, s. 27.
 • Aytaç, S. (2001). Çift Kariyerli Esler ve Çalışma Yaşamındaki Yeri, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, s. 204.
 • Aytaç, S., (2005). Çalışma Yaşamında Kariyer, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Aytaç, S., Sevüktekin, M., Işığıçok Ö., Bayram N., Yıldız S., Eryiğit, K. Y., (2002). Çağdaş Sanayi Mer-kezlerinde Kadın İşgücünün Konumu: Bursa Örneği. TİSK, Yayın No: 219, s.27- 49.
 • Bacacı, V., D. (2001). Örgütsel Yasamda Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Yönetim ve Organizasyon, (Ed: Salih Güney) Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Barutçugil, İ., (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Blum, T. C., Fields, D. L. ve Goodman, J. S. (1994). Organization-leveldeterminants of women in ma-nagement. The Academy of Management Journal, 37(2), 241-268.
 • Charles, N. and Davies, CA. (2000). Cultural stereotypes and gendering of senior management, Theeditorial Board of the Sociological Review, 544- 67.
 • Ergeneli, A. ve Akçamete, C. (2004). Bankacılıkta Cam Tavan: Kadın ve Erkeklerin Kadın Çalışanlar ve Kadınların Üst Yönetime Yükseltilmelerine Yönelik Tutumları, H.Ü. İktisadi ve İdari Bi-limler Fakültesi Dergisi, 22(2), 2004, s. 87-88.
 • Ersarı, G. İşcan, Ö. F., ve Naktiyok, A., (2016). Kadın ve Erkek Bakış Açısıyla Kadın Çalışanların Kari-yer Engelleri ve Örgüt Kültürü İlişkisi: Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama, Iujeas, 1/ 1 35-48.
 • Gutek, B., Aaron, G., And Tsui, A., (1996). Reaction stop erceived sex discrimination, Human Rela-tions. Vol:49(6), 1996, s.791.
 • Gül, H., Yalçınoğlu, N., Atlı, Z. C. (2014). Türkiye’de Çalışma Yaşamında Kadının Konumu ve Sorunla-rı. TAF Preventive Medicine Bulletin, 13(2), 169–176.
 • İnandı, Y. ve Tunç, B. (2012). Kadın Öğretmenlerin Kariyer Engelleri ile İş Doyum Düzeyleri Arasın-daki İlişki, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, ss.203-222, Aralık.
 • Karaca, A. (2007). Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, işletme Ana Bilim Dalı, Konya.
 • Karaca, A. ve İraz, R. (2007). Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Konya.
 • Kılınç, N. Ş. ( 2015). Küresel Eğilimler Çerçevesinde Kadın İstihdamı, Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi Cilt: 4, Yıl: 4, Sayı: 9 121-135.
 • Korkmaz, A. ve Korkut, G. (2012). Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımının Belirleyicileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17/2, 41-65.
 • Locke, E. A. (1976). Thenature and causes of jobsatisfaction. In M.D. Dunnette (Ed), Handbook of industrial and organizational psycology (1297-1343). Chicago. RandMcNally.
 • Lockwood, N. (2004). TheGlassCeiling: Domestic and International Perspectives, HR Magazine, 2004, http://www.findarticles.com (23.01.2019).
 • Lu, H., A.E. Whilee ve K.L. Barriball (2005). JobSatisfactionAmongNurses: A LiteratureReview, In-ternational Journal of Nursing Studies, 42: 211-227.
 • Morrison, A. M. ve Von Glinov M.A., (1990). Women and Minorities in Management”, American Psyehologist, 45, 200-208.
 • Önder, N. (2013). Türkiye’de Kadın İşgücünün Görünümü, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 1 /1 , 35-61.
 • Özçelik, K, M. (2017). Çalışma Hayatında Kadının Yeri ve Kariyer Gelişim Engeller, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 52, Eylül 2017, s. 49-70.
 • Palaz, S. (2003). “Türkiye’de Cinsiyet Ayrımcılığı Analizinde Neoklasik Yaklaşıma Kurumcu Yaklaşım: Eşitliği Sağlayıcı Politika Önerileri”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(9): 87-109.
 • Sağlam, S., S. (2017). Kadın İstihdamı Raporu: Ulusal ve Uluslararası Sosyal Politikalar, Sosyal Politika ve Planlama 1-18.
 • Soysal, A. (2010). Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendir-me, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi , Cilt 65 , Sayı 1, ss. 83-114.
 • Şimşek. Ş, ve Öge, H. S., (2007). Stratejik ve Uluslararası Boyutları ile İnsan Kaynakları Yönetimi. Ga-zi Kitabevi, Ankara.
 • Tunçer, P. (2012). Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 203-233.
 • Tüz, M. (2003). Kariyer Planlamasında Yeni Yaklaşımlar, U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 4, 4 (1). Uygun, Z. ve Öğüt, A. (2011). Örgüt Kültürünün Kadın Çalışanların Kariyer Gelişimleri Üzerine Etkisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü, Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Vroom, V. H. (1964). Work and Motivation. New York: Wiley.
 • http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27699 (Erişim tarihi: 12.02.2019).
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7815-1111
Yazar: Ergün KARA (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Temmuz 2019

APA Kara, E . (2019). THE EFFECT OF GENDER IN THE RELATIONSHIP OF CAREER DEVELOPMENT AND JOB SATISFACTION FOR FEMALE EMPLOYEES . Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (24) , 59-72 . DOI: 10.18092/ulikidince.579568