Yıl 2019, Cilt , Sayı 24, Sayfalar 45 - 58 2019-07-24

THE EFFECT OF THE FINANCIAL STRUCTURE OF BANKS ON PROFITABILITY: AN ANALYSIS ON THE PRIVATELY-OWNED DEPOSIT BANKS
BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Meltem KILIÇ [1]


This paper analyzes the relation between financial structure and profitability of privately-owned banks that operate in the Banking Sector in Turkey. The relation between the financial structure and the profitability indicators that are obtained from the financial reports for the period of 2011-2017 of 8 privately-owned banks that are registered at The Banks Association of Turkey is tested by using panel data analysis. For the analysis, while return on assets and net interest margin are used as dependent variables, total credit ratio, capital ratio, size of deposits and size of banks are used as independent variables. The results that are found from the analysis are that total deposits/total assets and capital ratio have a positive effect on return on assets and net interest margin; that while total deposits/total assets ratio has no effect on return on assets, it has a negative effect on net interest margin; that while size of assets has a positive effect on return on assets, it has a negative effect on net interest margin.

Bu çalışmada, Türkiye’nin Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren özel sermayeli mevduat bankalarının karlılık ve finansal yapıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliğine kayıtlı 8 özel sermayeli mevduat bankasının 2011-2017 yılları arasındaki yıllık mali tablolarından elde edilen finansal yapı ve karlılık göstergeleri arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak aktif karlılık ve net faiz marjı kullanılırken, bağımsız değişken olarak toplam kredi, öz sermaye, mevduat ve banka büyüklüğü kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, toplam kredi/aktif toplam ile öz sermaye oranının aktif karlılık ve net faiz marjı üzerinde pozitif etkisinin olduğuna ulaşılmıştır. Toplam mevduat/aktif toplamı oranının aktif karlılık üzerinde etkisinin olmadığı, net faiz marjı üzerinde ise negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Aktif büyüklüğün ise aktif karlılık üzerinde pozitif, net faiz marjı üzerinde negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

Finansal yapı, finansal performans, panel veri analizi
 • Abugamca, G. (2018). Determinants of Banking Sector Profitability: Empirical Evidence From Palestine, Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 17p.
 • Alalaya, M. ve Al-Khattab, S. A. (2015). A Case Study in Business Market: Banks’Profitability: Evidence From Jordanian Commercial Banks (2002-2015). International Journal of Business Management and Economic Research, 6(4),204-2013.
 • Alper, D. ve Anbar, A. (2011). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence From Turkey. Business and Economics Research Journal, 2(2), 139-152.
 • Akbaş, H.E. (2012). Determinants of Bank Profitability: An Investigation on Turkish Banking Sector, Öneri, 10(37), 103-110.
 • Atasoy, H. (2007). Türk Bankacılık Sektöründe Gelir-Gider Analizi ve Karlılık Performansının Belirleyicileri. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Atukalp, M. E. (2018). Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının İncelenmesi: Türkiye Örneği. Global Journal of Economics and Business Studies, 7(14), 38-52.
 • Aydemir, R., Övünç, G. ve Koyuncu, A. Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Mevduat Oranı, Çekirdek Dışı Yükümlülükleri ve Karlılık: Dinamik Panel Modelinde Bulgular. Ege Akademik Bakış, 18(3), 495-506.
 • Aydın, Y. (2019). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 181-189.
 • Baltagi, B.H. (2014). Econometric Analysis of Panel Data, (5rd ed.) United Kingdom: John Wiley&Sons.
 • Berger, A. (1995). The Relationship Between Capital and Earnings in Banking. Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 432-456.
 • Breusch, T.S. ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications To Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Demirhan, D. (2010). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Yapıya İlişkin Kararlarının Karlılık Üzerine Etkileri. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 45, 157-168.
 • Dilmaç M., Dikmen A.T. ve Keleş, Ş. (2015). Bankaların Finansal Yapılarının Karlılıkları Üzerine Etkileri: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama (1998-2015). The International New Issues In Social Sciences (TINI-SOS), 1, 143-165.
 • Greene, W.H. (2003). Econometric Analysis, (5rd ed.). New York: Prentice-Hall International, Inc.
 • Gündoğdu, F. ve Aksu, H. (2011). Mevduat Bankacılığında Karlılık ve Makroekonomik Değişkenler İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 243-270.
 • Güngör, B. (2007). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yerel ve Yabancı Bankaların Karlılık Seviyelerini Etkileyen Faktörler. İşletme ve Finans Dergisi, 258(9), 41-61.
 • Hassan, M.K. and Bashir, A-H. M. (2003). Determinants of Islamic Banking Profitabilty. Paper Presented at the Economic Research Forum (ERF) 10th Annual Conference, Marrakesh, Morocco.
 • Hausman, J. (1978). Specification Test in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271.
 • Hester, D. D. ve Zoellner, J. F. (1966). The Relation Between Bank Portfolios and Earning: An Econometric Analysis. The Review of Economics and Statitstic, 48(8), 372-386.
 • Işık, Ö., Yalman, N. İ. ve Koşaroğlu, Ş. M. (2017). Türkiye’de Mevduat Bankalarının Karlılığını Etkileyen Faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi (İAD), 9(1), 362-380.
 • İskenderoğlu, Ö., Erdinç, K. ve Atioğlu, E. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 291-311.
 • Jeon, Y. and Miller, S.M. (2004). The Effect of the Asian Financial Crisis on the Performance of Korean Nationwide Banks. Applied Financial Economics, 14(5), 351-360.
 • Kahveci, E., Ekşi, İ.H. ve Kaya, Z. (2016). Türkiye’deki Mevduat Bankalarında Sermaye Yapısı-Karlılık İlişkisi: 2002-2014 Yılları Arası Panel Veri Uygulama. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, 446-461.
 • Kahveci, E. ve Sayılgan, G. (2006). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Sermaye Yapılarının Net Faiz Gelirleri Üzerindeki Etkisi (2002-2004 Panel Veri Analizi). 10. Ulusal Finans Sempozyumu, İzmir.
 • Karabulut, G. (2003). Bankacılık Sektöründe Sermaye Karlılık İlişkisi: Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 28, 169-177.
 • Karakuş, R. Zor, İ. ve Küçük Yılmaz, Ş. (2017). Ticari Bankalarda Karlılığın İçsel Belirleyicileri: Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankalarda Karşılaştırmalı Analizi. The Journal of Academic Social Science Studies, 62(1), 379-398.
 • Kaya, Y. T. (2002). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri: 1997-2000, BDDK MSPD Raporları, No: 2002-1.
 • Molyneux, P. and Thornton, J. (1992). Deterninants of European Bank Profitability. Journal of Banking and Finance, XVI, 1173-1178.
 • Naceur, B. S. (2003). Determinants of The Tunisian Banking Industry Profitability: Panel Evidence. Economic Research Forum (EFR) 10th Annual Conference, Marrakesh-Morocco.
 • Ngo, P.T.H. (2006). Endogenous Capital and Profitability in Banking. Working Paper No. 464. Australian National University.
 • Okuyan, H.A. ve Karataş, Y. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Karlılık Analizi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 17(3), 395-406.
 • Parks, R. (1967). Efficient Estimation of A System of Regression Equations When Diturbances Are Both Serially and Contemporaneously Correlated. Journal of The American Statistical Association, 62, 500-509.
 • Reis, G.Ş., Kılıç, Y. Ve Buğan, M.F. (2016). Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 72,21-36.
 • Saira, J., Anwar, J., Khalid, Z. and Abdul, G. (2011). Determinants of Bank Profitability in Pakistan: Internal Factor Analysis. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2(1),59-78.
 • Saldanlı, A. ve Aydın, M. (2016). Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi: Türkiye Örneği. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 24,1-9.
 • Taşkın, F. D. (2011). Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(2),289-298.
 • Tatoğlu, Y. F. (2012). Panel Veri Ekonometrisi. 1. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Wooldrıdge, J. M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. London, England; The MIT Press Cambridge.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8978-9076
Yazar: Meltem KILIÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince579950, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2019}, volume = {}, pages = {45 - 58}, doi = {10.18092/ulikidince.579950}, title = {BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {KILIÇ, Meltem} }
APA KILIÇ, M . (2019). BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (24) , 45-58 . DOI: 10.18092/ulikidince.579950
MLA KILIÇ, M . "BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 45-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/47284/579950>
Chicago KILIÇ, M . "BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2019 ): 45-58
RIS TY - JOUR T1 - BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Meltem KILIÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.579950 DO - 10.18092/ulikidince.579950 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 58 VL - IS - 24 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.579950 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.579950 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Meltem KILIÇ %T BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2019 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 24 %R doi: 10.18092/ulikidince.579950 %U 10.18092/ulikidince.579950
ISNAD KILIÇ, Meltem . "BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 24 (Temmuz 2019): 45-58 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.579950
AMA KILIÇ M . BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. UİİİD. 2019; (24): 45-58.
Vancouver KILIÇ M . BANKALARIN FİNANSAL YAPISININ KARLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2019; (24): 58-45.