Yıl 2019, Cilt , Sayı 24, Sayfalar 17 - 28 2019-07-24

PERFORMANCE ANALYSIS OF AIRCRAFT LEASING COMPANIES: APPLICATION OF ENTROPI BASED TOPSIS
HAVA ARACI LEASİNG ŞİRKETLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ TEMELLİ TOPSİS UYGULAMASI

Kasım KİRACI [1] , Veysi ASKER [2]


The air transportation industry is one of the industries which the fixed asset ratio is quite high. In order to allocate less budget to this important cost item, airlines have recently developed new methods. One of the most commonly used methods by airlines is to rent aircraft instead of buying. This situation has caused aircraft leasing companies to become an important actor in the air transportation industry. Therefore, analyzing the current situation of aircraft leasing companies that have become increasingly important in the air transportation industry and analyzing their financial performance have gained importance. The aim of this study is to empirically examine the financial performance of aircraft leasing companies. For this purpose, 5 aircraft leasing companies which financial data can be accessed fully in the period of 2013-2017 were analyzed empirically. Entropy-based TOPSIS method was used as the method in the study. The findings of the study show that CAPITAL LEASE performed well in the 2013-2014 period, but the best performance aircraft leasing company between 2015-2017 was AIR LEASE.

Havayolu taşımacılığı sektörü, duran varlık oranının oldukça yüksek olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Havayolu şirketleri bu önemli maliyet kalemine daha az bütçe ayıormak amacıyla son dönemlerde yeri yön-temler geliştirmiştir. Havayolu şirketlerince en çok kullanılan yöntemlerden biri de havaaraçlarının satın alın-mak yerine kiralanmasıdır. Bu durum havaaracı leasing şirketlerinin, hava taşımacılığı sektöründe önemli bir aktör haline gelmesine neden olmuştur. Dolayısıyla hava taşımacılığı sektörünce giderek önemli hale gelen havaaracı leasing şirketlerinin mevcut durumunun irdelenmesi ve finansal performansının analiz edilmesi önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı havaaracı leasing şirketlerinin finansal performansının ampirik olarak incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2013-2017 döneminde finansal verilerine eksiksiz ulaşılabilen 5 hava-aracı leasing firması ampirik olarak analiz edilmiştir. Çalışmada yöntem olarak Entropi temelli TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, 2013-2014 döneminde CAPITAL LEASE firmasının iyi performans gösterdi-ğini ancak 2015-2017 yılları arasında en iyi performansa sahip havaaracı leasing firmasının AIR LEASE olduğunu ortaya koymaktadır.
 • Akbulut, R. ve Rençber, Ö. F. (2015). Bist’te İmalat Sektöründeki İşletmelerin Finansal Performans-ları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 117-136.
 • Akgün, M. ve Soy Temür, A. (2016). BIST Ulaştırma Endeksine Kayıtlı Şirketlerin Finansal Perfor-manslarının Topsıs Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, Icafr 16 Özel Sayısı, 173-186.
 • Akyüz, Y. ve Kaya, Z. (2013). Türkiye'de Hayat Dışı ve Hayat/Emeklilik Sigorta Sektörünün Finansal Performans Analiz Ve Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakül-tesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 356-371.
 • Akyüz, Y., Bozdoğan, T. ve Hantekin, E. (2011). Topsıs Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlen-dirilmesi Ve Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 73-92.
 • Aytekin, S. ve Sakarya, Ş. (2013). BIST'te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Topsıs Yöntemi İle Finansal Performanslarının Değerendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 30-47.
 • Demireli, E. (2010). Topsıs Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye'deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 101-112.
 • Dumanoğlu, S. (2010). İMKB'de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali Performansının Topsıs Yön-temi İle Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 323-340.
 • Ergül, N. (2014). BIST- Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi. Çankırı Karate-kin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 325-340.
 • Esmer, Y. ve Bağcı, H. (2016). Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17-30.
 • Gao, R., Nam, H. O., Ko, W. I. ve Jang, H. (2017). National Options For A Sustainable Nuclear Energy System: Mcdm Evaluation Using An Improved Integrated Weighting Approach. Ener-gies(10), 1-24.
 • Hwang, C. L. ve Yoon, K. (1981). Methods For Multiple Attribute Decision Making. In Multiple Attri-bute Decision Making. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
 • Kendirli, S. ve Kaya, A. (2016). BIST- Ulaştırma Endeksinde Yer Alan Firmaların Mali Performansla-rının Ölçülmesi Ve Topsıs Yönteminin Uygulanması. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 34-63.
 • Orçun, Ç. ve Eren, B. S. (2017). Topsıs Yöntemi İle Finansal Performans Değerlendirmesi: Xutek Üzerinde Bir Uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 139-154.
 • Ömürbek, V. ve Kınay, B. (2013). Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Topsıs Yöntemiyle Finansal Per-formans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 343-363.
 • Ömürbek, N. ve Balcı, H. (2017). Entropi Temelli Copras Yöntemi İle Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Tür-kiye’nin Havayolu Taşımacılığının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyo-ner Dergisi, 8 (18), 13-25.
 • Özçelik, H. ve Kandemir, B. (2015). BIST'te İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Topsıs Yöntemi İle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü Dergisi, 97-114.
 • Özdağoğlu, A. (2012). Üretim Yapan İşletmeler İçin Hidrolik Giyotin Alternatiflerinin Topsıs Yöntemi İle İncelenmesi. Ege Akademik Bakış, 12(4), 549-562.
 • Özen, E., Yeşildağ, E. ve Soba, M. (2015). Topsıs Performans Değerleme Ölçüsü Ve Finansal Oranlar İle Hisse Senedi Getiri İlişkisi. Journal Of Economics, Finance And Accounting, 482-500.
 • Rao, R. V. (2007). Decision Making İn The Manufacturing Environment: Using Graph Theory And Fuzzy Multiple Attribute Decision Making Methods. London: Springer.
 • Sakarya, Ş. ve Akkuş, H. T. (2015). Finansal Performansın Ölçülmesinde Geleneksel Oranlar İle Nakit Akım Oranlarının Karşılatırımalı Analizi: Bıst Çimento Şirketleri Üzerine Topsıs Yöntemi İle Bir Uygulama. Akü İibf Dergisi, 109-123.
 • Stamps, A. E. (2003). Advances İn Visual Diversity And Entropy. Environment And Planning B: Plan-ning And Design, 30(3), 449-463.
 • Şit, A., Ekşi, İ. H. ve Hacıevliyagil, N. (2017). BIST'te Metal Sanayi Endeksinde Faaliyet Gösteren İş-letmelerin Finansal Performans Ölçümü: 2011-2015 Dönemi. Süleyman Demirel Üniversi-tesi Vizyoner Dergisi, 83-91.
 • Topaloğlu, E. E. (2014). Finansal Krizlerin Bıst Metal Eşya, Makina Endeksinde Faaliyet Gösteren Firmaların Mali Performanslarına Etkisinin Topsıs Yöntemi İle Ölçülmesi. Yönetim ve Eko-nomi Araştırmaları Dergisi, 286-305.
 • Tunca, M., Ömürbek, N., Cömert, H. ve Aksoy, E . (2016). Opec Ülkelerinin Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Entropi Ve Maut İle Değerlendirilmesi. Süleyman De-mirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (14), 1-12.
 • Türkmen, S. Y. ve Çağıl, G. (2012). İMKB'ye Kote Bilişim Sekötörü Şirketlerinin Finansal Performans-larının Topsıs Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Maliye ve Finans Yazıları Dergisi, 59-78.
 • Uluyol, O. (2014). Süper Lig Futbol Külüplerinin Finansal Performans Analizi. Journal Of Yaşar Uni-versity, 5716-5731.
 • Uygurtürk, H. ve Korkmaz, T. (2012). Finansal Performansın Topsıs Çok Kriterli Karar Verme Yön-temi İle Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Os-mangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 95-115.
 • Yayar, R. ve Baykara, H. V. (2012). Topsıs Yöntemi İle Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama. Business and Economics Research Journal, 21-42.
 • Yeh, C. H. (2002). A Problem‐Based Selection Of Multi‐Attribute Decision‐Making Methods. Inter-national Transactions İn Operational Research, 9(2), 169-181.
 • Wang, T.C. ve Lee, H.D. (2009). Developing A Fuzzy Topsıs Approach Based On Subjective Weights And Objective Weights, Expert Systems With Applications, 36 (5), 8980–8985.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Kasım KİRACI

Yazar: Veysi ASKER
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Temmuz 2019

APA Ki̇racı, K , Asker, V . (2019). HAVA ARACI LEASİNG ŞİRKETLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ: ENTROPİ TEMELLİ TOPSİS UYGULAMASI . Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (24) , 17-28 . DOI: 10.18092/ulikidince.580420