Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜKETİCİLERIN GELİŞİME AÇIKLIK KİŞİLİK ÖZELLİĞİ İLE ONLINE ALIŞVERIŞLERDEKİ KARAR VERME TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2020, Cilt , Sayı 26, 225 - 248, 13.01.2020
https://doi.org/10.18092/ulikidince.489300

Öz

Gün geçtikçe türlü online işlerle vakit geçiren bireylerin sayısı artmaktadır.Birçok ürün ve hizmete ilişkin internet üzerinden satın alım kararının verilmesi günümüzün önemli tüketim tarzları arasında yer almaktadır. Bundan dolayı, pazarlama biliminin  en önemli araştırma konuları arasında online tüketici davranışı da yer almıştır.Ancak online ortamın kendine has bazı özellikler taşıması, tüketicinin bu ortamda karar verme tarzına da yeni bakış açıları kazandırmıştır. Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin gelişime açıklık kişilik özelliği göz önünde bulundurarak, online alışveriş ortamında karar verme tarzları arasındaki ilişkiye yönelik uygulamalı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Kilis ilinde yaşayan 330 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuş olup veri toplama aracı olarak anketten faydalanılmıştır.Analiz kapsamında değişkenler arasında belirli kolerasyon ve regresyon analizleri yapılmış olup elde edilen sonuçlara göre tüketicilerin online karar verme tarzlarının her boyutunda gelişime açıklık ölçeğinin yeniliklere açıklık boyutuyla ilişki olduğu ve buradan yola çıkarak yeniliğe açık kişilerin online karar verme tarzları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. Bunun yanında kültürel gelişime açık tüketicilerin sadece web sitesi içeriği ve ara yüze duyarlılık boyutları ile  arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Bacaksız, P. (2017). Sosyal Medyada Tüketim Algısı Ve Kadın Tüketicilerde Satın Alma Davranışına Olan Etkisİ. Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi Ve Felsefe Dergisi, 5(1): 43-54.
 • Bayrakdaroğlu F., Taşçioğlu, M. ve Özkoç, H., (2017). Online Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28: 160-169.
 • Bayrakdaroğlu, F. Ve Çakır, H., (2016). Tüketicilerin Online Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15) :266-284.
 • Beder, N., (2015). Sosyo-Ekonomik Statünün Akademik Başarıya Etkisinde Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Akademik Öz-Yeterlilik Algı Düzeyinin Aracılık Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Bilgin, M., (2017). Ergenin Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Sosyal Yetkinlik, Bilişsel Hatalar Ve Anne Baba Beş Faktör Kişilik Özellikleri İlişkisi. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 16: 230-250.
 • Bitlisli, F., Dinç, M., Çetinceli, E. Ve Kaygisiz, Ü. (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ile Akademik Güdülenme İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2): 459-480
 • Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use And User Acceptance Of Information Technology. Mis Quarterly, 13(3): 319-340.
 • Develioğlu, K. Ve Tekin, Ö. (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Yabancılaşma Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2). 15-30.
 • Doğan, T., (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Öznel İyi Oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (1). 56-64.
 • Dursun, İ., Alniaçik, Ü. Ve Kabadayi, E. (2013). Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı Ve Boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 9(19), 294-304.
 • Girgin B., (2007). Beş Faktör Kişilik Modelinin İşyerinde Duygusal Tacize (Mobbing) Etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya
 • Göksal, M. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ksü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş
 • Gültaş, İ. Ve Tüzüner, L. (2017). Verimlilik Karşıtı İş Davranışlarının Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Bilişsel Yetenek İle İlişkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(1), 47-61.
 • Günüç, S. Ve Keskin, A. (2016). Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı: Belirtiler, Nedenler Ve Etkiler. Addicta: The Turkish Journal On Addictions, 3(3), 339-364.
 • İşler, D., Yarangümelioğlu, D. Ve Gümülü, E. (2014). Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 77-94.
 • Kadioğlu, C. Ve Şahin, A. (2017). Hamile Kadınların Sosyal Medya Kullanımı Ve Satın Alma Kararları Ile İlişkisi: Mersin’de Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(4), 981-991.
 • Kantarci, Ö., Özalp, M., Sezginsoy C., Özaşkinli O. Ve Cavlak, C. (2017). “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E- Ticaret”, Tüsiad
 • Kaşli, M. (2009). Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Kişilik Özellikleri, Lider-Üye Etkileşimi Ve Tükenmişlik İlişkisinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kavalcı, K., Ve Ünal, S. (2016). Y Ve Z Kuşaklarının Öğrenme Stilleri Ve Tüketici Karar Verme Tarzları Açısından Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 1033-1050
 • Keskin, S. Ve Baş, M. (2015). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 52-69.
 • Oktay H. (2007). İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyonu Ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Özhan, Ş. Ve Altuğ, N. (2015). Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Online Alışveriş Davranışları Üzerine Etkileri. Ege Akademik Bakış, 15(4), 481-493.
 • Padır, M. (2015). Ebeveyn İnternet Stili, Beş Faktör Kişilik Özelliği İle Sanal Zorba Ve Sanal Mağdur Olma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya
 • Reisoğlu, S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarını Yordamada Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Mizah Tarzları Ve Duygusal Zekanın Rolü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ktü Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Şimşek Ö. (2006). İnsan Dinamiği Kişilik Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 • Taylor, S. Ve Todd, P.A. (1995). Understanding Information Technology Usage: A Test Of Competing Models. Information Systems Research, 6(2), 144–176.
 • Tomrukcu, B. (2008). Beş Faktör Kişilik Özellkleri İle İş Değerleri Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Esogü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir
 • Turan, A. H. (2008). İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-Tam) Ile Bir Model Önerisi. Akademik Bilişim, 8.
 • Ulu, İ. (2007) . An Investigation Of Adaptive And Maldaptive Dimensions Of Perfectionism İn Relation To Adult Attachment And Big Five Personality Traits.(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Odtü Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.
 • Yüksekbilgili, Z. (2016). Tüketici Karar Verme Tarzlarinin Kuşaklara Göre Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1392-1402

Yıl 2020, Cilt , Sayı 26, 225 - 248, 13.01.2020
https://doi.org/10.18092/ulikidince.489300

Öz

Kaynakça

 • Bacaksız, P. (2017). Sosyal Medyada Tüketim Algısı Ve Kadın Tüketicilerde Satın Alma Davranışına Olan Etkisİ. Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi Ve Felsefe Dergisi, 5(1): 43-54.
 • Bayrakdaroğlu F., Taşçioğlu, M. ve Özkoç, H., (2017). Online Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28: 160-169.
 • Bayrakdaroğlu, F. Ve Çakır, H., (2016). Tüketicilerin Online Alışverişlerine İlişkin Karar Alma Tarzlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15) :266-284.
 • Beder, N., (2015). Sosyo-Ekonomik Statünün Akademik Başarıya Etkisinde Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Akademik Öz-Yeterlilik Algı Düzeyinin Aracılık Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Bilgin, M., (2017). Ergenin Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Sosyal Yetkinlik, Bilişsel Hatalar Ve Anne Baba Beş Faktör Kişilik Özellikleri İlişkisi. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 16: 230-250.
 • Bitlisli, F., Dinç, M., Çetinceli, E. Ve Kaygisiz, Ü. (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ile Akademik Güdülenme İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2): 459-480
 • Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use And User Acceptance Of Information Technology. Mis Quarterly, 13(3): 319-340.
 • Develioğlu, K. Ve Tekin, Ö. (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Yabancılaşma Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2). 15-30.
 • Doğan, T., (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Öznel İyi Oluş. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (1). 56-64.
 • Dursun, İ., Alniaçik, Ü. Ve Kabadayi, E. (2013). Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı Ve Boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 9(19), 294-304.
 • Girgin B., (2007). Beş Faktör Kişilik Modelinin İşyerinde Duygusal Tacize (Mobbing) Etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya
 • Göksal, M. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ksü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş
 • Gültaş, İ. Ve Tüzüner, L. (2017). Verimlilik Karşıtı İş Davranışlarının Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ve Bilişsel Yetenek İle İlişkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(1), 47-61.
 • Günüç, S. Ve Keskin, A. (2016). Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığı: Belirtiler, Nedenler Ve Etkiler. Addicta: The Turkish Journal On Addictions, 3(3), 339-364.
 • İşler, D., Yarangümelioğlu, D. Ve Gümülü, E. (2014). Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 77-94.
 • Kadioğlu, C. Ve Şahin, A. (2017). Hamile Kadınların Sosyal Medya Kullanımı Ve Satın Alma Kararları Ile İlişkisi: Mersin’de Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(4), 981-991.
 • Kantarci, Ö., Özalp, M., Sezginsoy C., Özaşkinli O. Ve Cavlak, C. (2017). “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E- Ticaret”, Tüsiad
 • Kaşli, M. (2009). Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Kişilik Özellikleri, Lider-Üye Etkileşimi Ve Tükenmişlik İlişkisinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kavalcı, K., Ve Ünal, S. (2016). Y Ve Z Kuşaklarının Öğrenme Stilleri Ve Tüketici Karar Verme Tarzları Açısından Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 1033-1050
 • Keskin, S. Ve Baş, M. (2015). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 52-69.
 • Oktay H. (2007). İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Motivasyonu Ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Özhan, Ş. Ve Altuğ, N. (2015). Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Online Alışveriş Davranışları Üzerine Etkileri. Ege Akademik Bakış, 15(4), 481-493.
 • Padır, M. (2015). Ebeveyn İnternet Stili, Beş Faktör Kişilik Özelliği İle Sanal Zorba Ve Sanal Mağdur Olma Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya
 • Reisoğlu, S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarını Yordamada Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Mizah Tarzları Ve Duygusal Zekanın Rolü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ktü Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Şimşek Ö. (2006). İnsan Dinamiği Kişilik Özelliklerinin İncelenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya
 • Taylor, S. Ve Todd, P.A. (1995). Understanding Information Technology Usage: A Test Of Competing Models. Information Systems Research, 6(2), 144–176.
 • Tomrukcu, B. (2008). Beş Faktör Kişilik Özellkleri İle İş Değerleri Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Esogü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir
 • Turan, A. H. (2008). İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-Tam) Ile Bir Model Önerisi. Akademik Bilişim, 8.
 • Ulu, İ. (2007) . An Investigation Of Adaptive And Maldaptive Dimensions Of Perfectionism İn Relation To Adult Attachment And Big Five Personality Traits.(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Odtü Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.
 • Yüksekbilgili, Z. (2016). Tüketici Karar Verme Tarzlarinin Kuşaklara Göre Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1392-1402

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Fatma gül Bilginer (Sorumlu Yazar)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2407-5598
Türkiye


Onur Fatih Saltan Bu kişi benim
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3691-9794

Yayımlanma Tarihi 13 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 26

Kaynak Göster

APA Bilginer, F. G. & Saltan, O. F. (2020). TÜKETİCİLERIN GELİŞİME AÇIKLIK KİŞİLİK ÖZELLİĞİ İLE ONLINE ALIŞVERIŞLERDEKİ KARAR VERME TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ . Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (26) , 225-248 . DOI: 10.18092/ulikidince.489300


______________________________________________________

Adres: KTÜ-İİBF. Oda No:213    61080 TRABZON
e-mailuiiidergisi@gmail.com