Yıl 2020, Cilt , Sayı 27, Sayfalar 91 - 104 2020-04-08

SHOPPING ORIENTATION OF Y GENERATION
SHOPPING ORIENTATION OF Y GENERATION

Celile DÖLEKOĞLU [1] , Onur ÇELİK [2]


Y kuşağı günümüzde hayatın içerisinde; tüketim ve üretim sürecinde aktif olarak yer alan en büyük kitleyi oluşturmaktadır. Bu nedenle de hem uygulamacılar hem de bilim dünyasının dikkatini çekmektedir. Bu çalışma da Y kuşağının alışveriş yönelimini, herhangi bir sektör veya ürün grubuna odaklanmadan, ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca Y kuşağının alışveriş yönelimine etki eden faktörlerin kuşak içerisinde sosyo-demografik değişkenler açısından farklılıkları olup olmadığını da ortaya koyabilmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda Türkiye’nin Adana ilinde 300 kişiye ulaşılmıştır. Çalışmada tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra faktör analizi de gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonucu varyansın %72,96’sını açıklayan 6 faktör elde edilmiştir(Rekreasyonel Alışveriş Yapma Eğilimi, Karar Karmaşası, Marka Sadakati, Alışverişte Özgüven ve Fiyat Bilinci, Alışveriş Antipatisi ve Popüler Kültür). Çalışmanın sonuçlarına göre kadınlar erkeklere kıyasla popüler tüketim, rekreasyonel ve özgüvenli alışveriş eğiliminde olduğu görülmüştür. Gelir seviyesine göre marka sadakatinde ve popüler tüketimde farklılıklar elde edilmiştir. Eğitim düzeyi dikkate alındığında ise lisans ve üzeri eğitime sahip olan Y kuşağı tüketicileri rekreasyonel ve popüler kültür eğilimi çerçevesinde alışveriş yaptıkları görülmüştür


In life today, Y generation constitutes the largest population group which is actively involved in consumption and production process. Therefore, it draws the attention of both implementers and science world. This study was conducted in order to reveal shopping orientation of Y generation without focusing on any sector or product group. In addition, it was aimed to present if there are any differences of the factors affecting the shopping orientation of Y generation in terms of socio-demographic variables. In this context, 300 people were reached in Adana province of Turkey. In addition to descriptive statistics, factor analysis was also performed. As a result of the factor analysis, 6 factors explaining 72.96% of the variance were obtained (Recreational Shopping Tendency, Decision Complexity, Brand Loyalty, Self-Confidence in Shopping and Price Awareness, Shopping Antipathy and Popular Culture). According to the results of the study, it was seen that women have popular consumption, recreational and self-confident shopping tendency compared to men. According to income level, differences in brand loyalty and popular consumption were seen. When education level was taken into consideration, it is seen that Y generation consumers who got university and above education level are shopping within the framework of the recreational and popular culture trend.


 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165-182.
 • Akdemir, A., & Konakay, G. (2014). Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi Ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2).
 • Akten, M. (2016). Y Ve Z Kuşaklarının Turizm Algıları ve Konaklama İşletmelerinden Beklentileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
 • Altundağ N., (2012), “Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, S. 1, ss. 203-212
 • Alwin, D.F., (2002) “Generations X, Y And Z: Are They Changing America”, American Sociological Association, Contexts, 42(1), ss. 42-51.
 • Aydın, Gülşen, Çetin ve Başol, Oğuz, (2014). X ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme var mı? Electronic Journal of Vocational Colleges-December.1-15. Aydın, Kenan (2010), Perakede Yönetiminin Temelleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
 • Ayhün, S. E. (2013). Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar ve Örgütsel Yansımaları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-112.
 • Aziz, N. N. A., & Wahid, N. A. (2018). Factors Influencing Online Purchase İntention Among University Students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7), 702-717
 • Bakewell, C., & Mitchell, V-W. (2006). Male Versus Female Consumer Decision Making Styles. Journal of Business Research. 59 (12), 1297-1900. http://dx.doi:10.1016/ j.jbusres.2006.09.008
 • Bilgihan, A. (2016). Gen Y Customer Loyalty In Online Shopping: An integrated Model Of Trust, User Experience and Branding. Computers in Human Behavior, 61, 103-113.
 • Brosdahl, D. J. C., & Carpenter, J. M. (2011). Shopping Orientations of US Males: A Generational Cohort Comparison. Journal of Retailing and Consumer Services, 18 (6), 548-554. http://dx.doi:10.1016/j.jretconser.2011.07.005
 • Chuah, S. H. W., Marimuthu, M., Kandampully, J., & Bilgihan, A. (2017). What Drives Gen Y Loyalty? Understanding the Mediated Moderating Roles of Switching Costs and Alternative Attractiveness in The Value-Satisfaction-Loyalty Chain. journal of Retailing and Consumer Services, 36, 124-136.
 • Coşkun, Zeki (2004) “Oha Olan Y Kuşağı”, Radikal
 • Demirkaya, H., Akdemir, A., Karaman, E., & Atan, Ö. (2015). Kuşakların Yönetim Politikası Beklentilerinin Araştırılması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7/1 186-204
 • Dhanapal, S., Vashu. D., & Subramaniam, T. (2015). “Perceptions on the Challenges of Online Purchasing: a Study from “Baby Boomers”, Generation “X” and Generation “Y” Point of Views”. Contaduría y Administracion, 60(1), 107-132.
 • Dursun, M. T., ve Eriş, E. D. (2013) Konaklama İşletmelerinde Kuşaklar Bağlamında İşveren Marka Algısı İle Çalışma Yaşam Kalitesi İlişkisi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 8(1), 160-179
 • Duvendack, C. M. (2010). Correlation of Work-Life Balance Decisions of Different Generations of Physicians. (Unpublished PhD. Thesis). USA: Capella University.
 • Yaşa, E, & Bozyiğit, S. (2012). Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu Ve GSM Operatörleri Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot Bir Araştırma. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 29-46.
 • Ekşili, N., & Antalyalı, Ö. L. Türkiye’de Y Kuşağı Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Okul Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma. Humanities Sciences, 12(3), 90-111.
 • Fox, S., & Madden, M. (2006). Generations Online (Demographic Report). Pew Internet\& American Life Project.
 • Giancola, F. (2006). The Generation Gap: More Myth Than Reality?. Human Resource Planning, 29(4), 32-37.
 • Gürbüz, S. (2015). “Kuşak Farklılıkları: Mit mi, Gerçek mi?”. İş ve İnsan Dergisi, 2(1), 39-57.
 • Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1992). Multivariate Data Analysis Macmillan. New York, 47-82.
 • Howe, N., & Strauss, W. (1992). Generations: The history of America's future, 1584 to 2069. Harper Collins.
 • Iris Vilnai-Yavetz, Shaked Gilboa (2010) The Effect of Servicescape Cleanliness on Customer Reactions. Services Marketing Quarterly 31:2, 213-234.
 • Jang, Y. J., Kim, W. G., & Bonn, M. A. (2011). Generation Y Consumers’ Selection Attributes and Behavioral Intentions Concerning Green Restaurants. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 803-811.
 • Karabekir M., Nur M., Şencan M.,, Tozlu E,(2016), Y Kuşağının Girişimcilik Algısının Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma, International Journal Of Academic Values Studies, (4), 59-67.
 • Karahisar, T. (2013). Dijital Nesil, Dijital İletişim ve Dijitalleşen (!) Türkçe, AJIT‐e: Online Academic Journal of Information Technology, (4)12,
 • Kuyucu, M.(2014), Y Kuşağı ve Teknoloji: Y Kuşağının İletişim Teknolojilerini Kullanım Alışkanlıkları. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5(2), 845-872
 • Macky, K., Gardner, D. & Forsyth, S. (2008). Generational Differences At Work: Introduction and Overview, Journal of Managerial Psychology, 23(8), 857–861.Malhotra, N. K., & Birks, D. F. (2000). Marketing Research: An Applied Approach, Prentice Hall, European Edition, p.351; aktaran: Gecegz A.E 2010. Pazarlama Araştırmaları, Beta Basım A.Ş., p223
 • Martin, C.A., & Turley L.W. (2004). Malls and Consumption Motivation: An Exploratory Examination Of Older Generation Y Consumers. International Journal of Retail & Distribution Management, 32 (10), 464–75.
 • Mary Elizabeth Burke, “Generational Differences Report”, Society for Human Resource Management, 2005, pp. 1-29.
 • Muller, C. (2017). Perceptions of Alcohol-Consumption Motives Amongst Generation Y Students (Doctoral Dissertation, North-West University (South Africa), Vaal Triangle Campus).
 • Nakip, M. (2006). Pazarlama Araştırmaları, Teknikler ve (SPSS destekli) Uygulamalar. Seçkin Yayıncılık.
 • Parsa, H. G., & Cobanoglu, C. (2011). Building a model of commitment for Generation Y: An empirical study on e-travel retailers. Tourism Management, 32(4), 833-843.
 • Okan, E., & Yalman, N. (2013). Türkiye’de Tartışmalı Reklamlar: Kuşaklar Arası Karşılaştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(2), 135-152.
 • Onurlubaş, E., & Öztürk, D. (2018) Sosyal Medya Uygulamalarının Y Kuşağı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi: Instagram Örneği1. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16), 12-12.
 • Onurlubaş, Ö. Ü. E., & Öztürk, Ö. Ü. D. (2018). Y Kuşağındaki Kişilerin Marka Logo’larıyla İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi: Spor Ayakkabı Örneği, Kesit Akademi Dergisi, Yıl: 4, Sayı:17, Aralık 2018, s. 85-108.
 • Pekala, N. (2001). Conquering the generational divide. Journal of Property Management, 66(6), 30-37.
 • Reeves T.C., & Oh E., (2008). Generational differences, in handbook of research on educational communications and technology, p. 296, Third Edition Selected South African Students”, The Business Review Cambridge, 5, 314–318
 • Sekam., (2014). Türkiye Gençlik Raporu: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri. İstanbul.
 • Smola, K. W. & Sutton, C. D. (2002). Generational Differences: Revisiting Generational Work Values For The New Millennium, Journal of Organizational Behavior, 23, 363–382.
 • Suzanne M Crampton-John W Hodge, “Generations in the Workplace: Understanding Age Diversity”, The Business Review Cambridge, Vol: 9, Issue: 1, 2007, pp. 16-23.
 • Toruntay, H.(2011), Takım Rolleri Calısması: X ve Y Kusağı Uzerinde Karsılastırmalı Bir Arastırma İstanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu İsletme Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Yonetimi Bilim Dalı Yuksek Lisans Tezi
 • Tufur, M., (2011). Türkiye‟nin Y Kuşağı. İstanbul: Contento. http://www.conento.com.tr/uploads/Conentodan_Trkiyenin_Y_Kua_Aratrma_Raporu.pdf.
 • Unurlu, Ç. (2016). Alışveriş Yöneliminin Alışveriş Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2).
 • Washburn, E. T. R. (2000). The Five Generations. Physician Executive, 26(1), s.54.
 • Yelkıkalan, N., Altın E. (2010) Farklı kuşakların Yönetimi, Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), ss. 13-17.
 • Yüksekbilgili Z. (2015), Türkiye’de Y Kuşağının Yaş Aralığı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:14 Sayı:53 (259-267)
 • Yüksekbilgili, Z. (2013). “Türk Tipi Y Kuşağı”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 342-353.
 • Zemke, R., Raines C., Filipczak B., (2000) Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, Boomers, Xers, Nexters in Your Workplace, Publisher: AMACOM Books
 • http://www.atkearney.co.uk
 • http://www.generationy.com
 • https://www.endeksa.com/tr/analiz/adana/demografi#yas
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4421-2956
Yazar: Celile DÖLEKOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8552-1133
Yazar: Onur ÇELİK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Proje Numarası 17113009
Teşekkür Bu çalışma Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenmiştir.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince573709, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2020}, volume = {}, pages = {91 - 104}, doi = {10.18092/ulikidince.573709}, title = {SHOPPING ORIENTATION OF Y GENERATION}, key = {cite}, author = {DÖLEKOĞLU, Celile and ÇELİK, Onur} }
APA DÖLEKOĞLU, C , ÇELİK, O . (2020). SHOPPING ORIENTATION OF Y GENERATION. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (27) , 91-104 . DOI: 10.18092/ulikidince.573709
MLA DÖLEKOĞLU, C , ÇELİK, O . "SHOPPING ORIENTATION OF Y GENERATION". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 91-104 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/53643/573709>
Chicago DÖLEKOĞLU, C , ÇELİK, O . "SHOPPING ORIENTATION OF Y GENERATION". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 91-104
RIS TY - JOUR T1 - SHOPPING ORIENTATION OF Y GENERATION AU - Celile DÖLEKOĞLU , Onur ÇELİK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.573709 DO - 10.18092/ulikidince.573709 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 104 VL - IS - 27 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.573709 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.573709 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi SHOPPING ORIENTATION OF Y GENERATION %A Celile DÖLEKOĞLU , Onur ÇELİK %T SHOPPING ORIENTATION OF Y GENERATION %D 2020 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 27 %R doi: 10.18092/ulikidince.573709 %U 10.18092/ulikidince.573709
ISNAD DÖLEKOĞLU, Celile , ÇELİK, Onur . "SHOPPING ORIENTATION OF Y GENERATION". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 27 (Nisan 2020): 91-104 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.573709
AMA DÖLEKOĞLU C , ÇELİK O . SHOPPING ORIENTATION OF Y GENERATION. UİİİD. 2020; (27): 91-104.
Vancouver DÖLEKOĞLU C , ÇELİK O . SHOPPING ORIENTATION OF Y GENERATION. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2020; (27): 104-91.