Yıl 2020, Cilt , Sayı 27, Sayfalar 223 - 238 2020-04-08

STRATEJİK İTTİFAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ

Yunus Emre TAŞGİT [1] , Tuğba ÇİÇEK [2]


Bu araştırma, işletmelerin stratejik ittifak oluşturma yönlü davranışlarıyla sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme durumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan kavramsal modelde tedarike, teknolojiye ve pazarlamaya yönelik stratejik ittifakların; temel yetenekler, yenilikçilik davranışı ve bilgi yönetimine dayalı sürdürülebilir rekabet avantajı üzerindeki etkisi test edilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış, veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini, Düzce’de faaliyet gösteren işletmelerin üst ve orta düzey yöneticileri oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; temel yeteneğe bağlı sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edilmesinde en etkili stratejik ittifak davranışı tedarike ve pazarlamaya yönelik davranışlar olarak ortaya çıkarken, bilgi yönetimine dayalı rekabet avantajı elde etme durumu üzerinde teknolojiye yönelik stratejik ittifak en etkili davranış olmuştur. Yenilikçi davranışa dayalı rekabet avantajında ise tedarike teknolojiye yönelik stratejik ittifakların en etkili davranışlar olduğu belirlenmiştir.
İttifak, Stratejik İttifak, Rekabet, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı
 • Aaker, D. A. (1989). Managing Assets and Skills: The Keyto a Sustainable Competitive Advantage, California, Management Review, 11(3), 91-106.
 • Alayoğlu, N. (2010). Rekabet Üstünlüğü Sağlamada İnsan Kaynakları ve Rekabet Stratejileri Uyumunun Önemi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 27-49.
 • Aydıntan, B. (2003). Dışa Açılma Yolunda Stratejik Ortaklıklar ve Türk Şirketleri Açısından Önemi, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 5(2), 135-152.
 • Bakırtaş, H. ve Bakırtaş, İ. (2008). Firmaların Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Bir Kaynağı Olarak Temel Yetenek: Genel Bir Değerlendirme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 101-119.
 • Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17, 99-120.
 • Başkol, M. (2012). Tedarik Zincirinde İşbirliği ve ECR Stratejisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(40), 188-204.
 • Bayraktar, B. B. ve Yıldız, A. K. (2007). Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği, Bilgi Dünyası, 8(2), 280-296.
 • Çakınberk, A. (2010). Stratejik İttifaklarda Risk Faktörleri ve Risk Yönetimi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1), 353-366.
 • Çelik, O. (1999). Küreselleşme Sürecinde Firmalar Arası Stratejik İşbirliği, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 54(1), 23-40.
 • Çiçek, E. ve Tekin, M. (2005). İşletmelerde Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Farklı Bir Yaklaşım: Değer Temelli Pazarlama, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi.
 • Demir, C. ve Oktay, S. (2015). Stratejik İttifak Oluşumunda Temel Yeteneklerin Önemi, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 45-58.
 • Doğan, B. ve Altunoğlu, E. (2014). Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 41-52.
 • Dündar, B. (2006). Birleşmeler ve Stratejik İşbirliklerinin Şirketlerin Küreselleşmeleri Üzerindeki Etkileri (Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eren, E., Alpkan, L. Ve Erol, Y. (2005). Temel Fonksiyonel Yeteneklerin Firmanın Yenilik ve Finansal Performansına Etkileri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7),201-224.
 • Fidanboy, C. Ö. ve Alan, H. (2013). Kaynak Bağımlılığı ve Stratejik İşbirliği İlişkisi: Kaynak Özelliklerinin İş Birliği Oluşumuna Etkileri, Savunma Bilimleri Dergisi, 12(1), 123-145. Harrıson, S. J., Hıtt, M. A., Hoskısson, R.E. ve Ireland, R.D. (2001). Resource Complementarity in Business Combinations: Extending to Logic to Organizational Alliances, Journal of Management, 27(6), 679-690.
 • Ireland, R. D., Hıtt, M. A. ve Vaıdyanath, D. (2002). Alliance Management as a Source of Competitive Advantage, Journal of Management, 28(3), 413-446.
 • İlker, G. (2010). Küreselleşme Sürecinde Stratejik İşbirlikleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksel Okulu Dergisi, 13(1-2), 191-220.
 • İplik, F.N. (2008). Uluslararası Stratejik İşbirlikleri: Türkiye’de Konaklama Sektöründe Faaliyet Gösteren Uluslararası Stratejik İşbirliklerinin Başarı Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İraz, R. (2005). İşletmelerde Bilgi Yönetiminin Yenilik ve Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), 243-258.
 • Kanter, M. R. (1994). Collaborative Advantage: The Art Of Alliances, Harvard Business Review, 72(4) (July–August), 96–108.
 • Karakılıç, Y. N. (2009). Stratejik İttifak Oluşumunda Temel Yeteneklerin Önemi: Tariş Opet Stratejik İttifakı Balanced Scorecard Örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 200-214.
 • Korkmaz, M., Baykara, S. ve Akman, G. (2012). İşletmelerde Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İçin Pazarlama ve Satış Stratejilerinin Geliştirilmesi, Akademik Bakış Dergisi, 28, 1-16.
 • Öge, E. (2007). Stratejik İttifaklar, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 7, 19-37.
 • Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business. John Wiley&Sons.
 • Selvarasu, A., Fılıpe, J., Ferreıra, M. A. ve Coelho, M. (2008).The Sustainable Competitive Positional Advantage of English Dailies a study for the State of Tamilnadu (India), School of Economicsand Management Technical University of Lisbon Department of Economics.
 • Seviçin, A. (2009). Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Kavramı Üzerine Bir İnceleme, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 171–185.
 • Sönmez, R. ve Kasımoğlu, M. (2015). Stratejik İttifakların Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Edilmesindeki Rolü: Mobil İletişim Sektöründe Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 53- 77.
 • Taner, B. ve Akdağ, G. (2008). Stratejik İşbirlikleri: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 359-376.
 • Terzioğlu, M., Avcı, M. ve Gökovalı, U. (2008). İşletmelerde Yenilik Yeteneği: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 377-388.
 • Toylan, V. N. ve Semerciöz, F. (2013). Stratejik İttifak Oluşumundaki Konaklama Sektöründe İşletmeler Arası İlişkileri Düzenleyici Faktörler ve Bir Model Önerisi, Conference On Eurasian Economies.
 • Yiğit, S. ve Özyer, K. (2011). Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Kaynağı Olarak Bilgi, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 21, 333- 359.
 • Yorgancılar, F. N. (2011). Sürdürülebilir Rekabet Anlayışı Olarak Yenilik Yeteneği, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 379-426.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Yunus Emre TAŞGİT (Sorumlu Yazar)
Kurum: DUZCE UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5105-3431
Yazar: Tuğba ÇİÇEK
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince680785, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2020}, volume = {}, pages = {223 - 238}, doi = {10.18092/ulikidince.680785}, title = {STRATEJİK İTTİFAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {TAŞGİT, Yunus Emre and ÇİÇEK, Tuğba} }
APA TAŞGİT, Y , ÇİÇEK, T . (2020). STRATEJİK İTTİFAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (27) , 223-238 . DOI: 10.18092/ulikidince.680785
MLA TAŞGİT, Y , ÇİÇEK, T . "STRATEJİK İTTİFAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 223-238 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/53643/680785>
Chicago TAŞGİT, Y , ÇİÇEK, T . "STRATEJİK İTTİFAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 223-238
RIS TY - JOUR T1 - STRATEJİK İTTİFAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ AU - Yunus Emre TAŞGİT , Tuğba ÇİÇEK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.680785 DO - 10.18092/ulikidince.680785 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 223 EP - 238 VL - IS - 27 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.680785 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.680785 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi STRATEJİK İTTİFAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ %A Yunus Emre TAŞGİT , Tuğba ÇİÇEK %T STRATEJİK İTTİFAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ %D 2020 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 27 %R doi: 10.18092/ulikidince.680785 %U 10.18092/ulikidince.680785
ISNAD TAŞGİT, Yunus Emre , ÇİÇEK, Tuğba . "STRATEJİK İTTİFAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 27 (Nisan 2020): 223-238 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.680785
AMA TAŞGİT Y , ÇİÇEK T . STRATEJİK İTTİFAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ. UİİİD. 2020; (27): 223-238.
Vancouver TAŞGİT Y , ÇİÇEK T . STRATEJİK İTTİFAKLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLİŞKİSİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2020; (27): 238-223.