Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Energy Cooperation Works between Azerbaijan and Turkey after the Soviet Period and Its impact on Foreign Policy

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 37 - 48, 06.07.2019

Öz

The strategic partnership between Turkey and Azerbaijan is a kind of partnership
that will eliminate the loneliness problems Azerbaijan has experienced in the international
arena and will destroy the concerns Turkey has about security. After the Soviet Union,
Turkey was re-positioned against the West and as a result, it began to carry out various
studies to make alternative energy for Caucasus energy a corridor. In this study, these
studies will be tried to be examined, and it will be discussed why Turkey's foreign policy is
progressing in this direction.

Kaynakça

 • Atay , İran'ın Orta Doğu ve Azerbaycan Politikaları, Uluslararası İlişkiler, 2004, s. 129-160.
 • Azerbaycan Türk Kültür Derneği, Türk Dünyası'ndan Bir Elçibey Geçti. Azerbaycan Türk Kültür Dergisi, 2007, s.5-372.
 • Bal, İdris, 21. yüzyılda Türk Dış Politikası, Ankara 2004
 • Bayraktar, Gökhan, Hazardaki Jeopolitik Mücadele. Hazarsam, http://www.hazarsam.com/up/doc/38/ hazardaki jeopolitik mucadele. pdf 2007, erişim 4 Ocak 2017
 • Duman, Selçuk, Elçibey Döneminde türkiye Azerbaycan İlişkileri. Academia,:https://www.academia.edu/24651098/ELÇİBEY_DÖNEMİ_TÜRKİYE_AZERBAY CAN_İLİŞKİLERİ erişim 12 Aralık 2016.
 • Erhan, Çağrı, ABD'in Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül'ün Etkileri. Uluslararası İlişkiler, 3.Güz 2004, 123-149,
 • Hatipoğlu, Esra, Orta Asya Cumhuriyetleri Arasında Bölgesel İşbirliği ve Entegrasyon Hareketleri. Avrasya Etüdleri,İlkbahar-Yaz,17,2000, s. 58-64.
 • Hürriyet.. Bakü- Ceyhan Tam 7 Yıldır Gündemde, 19 Kasım 1999,
 • İsmayıl, Elnur, Türkiye Azerbaycan İran İlişkileri İşbirliği Mi Yoksa Güvensizlik Mi. Bilgesam: http://www.bilgesam.org/incele/168/- Turkiye-azerbaycan-iraniliskileri--isbirligi-mi-yoksa-guvensizlik-mi-/#.WHJySRug_IU 17 Ocak 2012,
 • İsmayıl, Toğrul, Türkiye İçin Rusya'ya Rağmen. Enerji Günlüğü: http://www.enerjigunlugu.net/icerik/18421/ismayil-turkiye-icin-rusyayaragmen-donemi., 16 Mayıs 2016,
 • Kürkçüoğlu, Ö., & Gönlübol, M.. Olaylarla Türk Dış Poltikası: 1919-1995. Ankara 2014
 • Musabay Baki, P. (2014, Eylül 10). Avrasya’da Bölgesel İşbirliği Sürecinden İşbirliği Mekanizmasına: Türk Konseyi. Aralık 30, 2016 tarihinde Bilgestrateji: http://www.bilgestrateji.com/makale/BS2014-2/ Avrasyada-Bolgesel-Isbirligi-Surecinden-Isbirligi-Mekanizmasina-Turk-Konseyi.
 • Oran, Baskın, Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Olaylar, Yorumlar: 1980-2001. İstanbul 2007
 • Özcan, D. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Orta Doğu Politikası. İstanbul 2011
 • Özkan, Gökhan, Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya ve Kafkasya Ekseninde Türkiye, Nato,Rusya İlişkileri ve Türk Dış Politikasına Yansımaları. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(12), 2010, s. 120-127.
 • Purtaş, Fırat, Orta Asya'nın Bütünlüğü Sorunsalı ve Orta Asya'da Bölgesel Entegresyon Girişimleri. (T. Demirtepe, Dü.) Ankara 2008
 • Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Dayanışma. Milletler Arası Antlaşma. T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 16 Mart 1994
 • Socar, Tarihçe. Socar, http://www.socar.com.tr/kurumsal/#tarihce
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Uluslararası Boru Hatları ve Boru Hatları Projeleri. 2014, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Uluslararasi-Boru- Hatlari-ve-Boru-Hatti-Projeleri erişim Ocak 4, 2017
 • Türkiye-Azerbaycan Siyasi ilişkileri. 2016 T.C. Dışişleri Bakanlığı: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-azerbaycan-siyasi-iliskileri.tr.mfa ). 5 Ocak 2017
 • Wikipedia. BTC. Wikipedia, 2011: https://tr.wikipedia.org/wiki/Bakü-Tiflis-Ceyhan_Petrol_Boru_Hattı#Bak.C3.BC_-_Ceyhan_projesi .
 • Yapıcı, Utku, Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası (1989-1993): Batı’nın Belirleyiciliği. 3 Ekim 2015, Alternatif Politika: http://alternatifpolitika.com/makale/turkiyenin- guney-kafkasya-politikasi-1989-1993-bati-nin-belirleyiciligi 8 Ocak 2017

Sovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 37 - 48, 06.07.2019

Öz

Türkiye ile Azerbaycan arasında kurulan stratejik ortaklık, hem Azerbaycan’ın
uluslararası ortam da yaşadığı yalnızlık problemlerini ortadan kaldıracak, hem de
Türkiye’nin güvenliği konusunda duyduğu endişeleri yok edecek türden bir ortaklıktır.
Sovyetler Birliğinin ardından Türkiye kendisini batıya karşı tekrar konumlandırmış ve
sonuçta Kafkas enerjisi için alternatif enerji, koridoru haline gelmesi için çeşitli çalışmalar
yapmaya başlamıştır. Bu çalışma içerisinde bu çalışmalar incelenmeye çalışılacak,
Türkiye’nin dış politikasının neden bu yönde ilerlediği tartışılacaktır.

Kaynakça

 • Atay , İran'ın Orta Doğu ve Azerbaycan Politikaları, Uluslararası İlişkiler, 2004, s. 129-160.
 • Azerbaycan Türk Kültür Derneği, Türk Dünyası'ndan Bir Elçibey Geçti. Azerbaycan Türk Kültür Dergisi, 2007, s.5-372.
 • Bal, İdris, 21. yüzyılda Türk Dış Politikası, Ankara 2004
 • Bayraktar, Gökhan, Hazardaki Jeopolitik Mücadele. Hazarsam, http://www.hazarsam.com/up/doc/38/ hazardaki jeopolitik mucadele. pdf 2007, erişim 4 Ocak 2017
 • Duman, Selçuk, Elçibey Döneminde türkiye Azerbaycan İlişkileri. Academia,:https://www.academia.edu/24651098/ELÇİBEY_DÖNEMİ_TÜRKİYE_AZERBAY CAN_İLİŞKİLERİ erişim 12 Aralık 2016.
 • Erhan, Çağrı, ABD'in Orta Asya Politikaları ve 11 Eylül'ün Etkileri. Uluslararası İlişkiler, 3.Güz 2004, 123-149,
 • Hatipoğlu, Esra, Orta Asya Cumhuriyetleri Arasında Bölgesel İşbirliği ve Entegrasyon Hareketleri. Avrasya Etüdleri,İlkbahar-Yaz,17,2000, s. 58-64.
 • Hürriyet.. Bakü- Ceyhan Tam 7 Yıldır Gündemde, 19 Kasım 1999,
 • İsmayıl, Elnur, Türkiye Azerbaycan İran İlişkileri İşbirliği Mi Yoksa Güvensizlik Mi. Bilgesam: http://www.bilgesam.org/incele/168/- Turkiye-azerbaycan-iraniliskileri--isbirligi-mi-yoksa-guvensizlik-mi-/#.WHJySRug_IU 17 Ocak 2012,
 • İsmayıl, Toğrul, Türkiye İçin Rusya'ya Rağmen. Enerji Günlüğü: http://www.enerjigunlugu.net/icerik/18421/ismayil-turkiye-icin-rusyayaragmen-donemi., 16 Mayıs 2016,
 • Kürkçüoğlu, Ö., & Gönlübol, M.. Olaylarla Türk Dış Poltikası: 1919-1995. Ankara 2014
 • Musabay Baki, P. (2014, Eylül 10). Avrasya’da Bölgesel İşbirliği Sürecinden İşbirliği Mekanizmasına: Türk Konseyi. Aralık 30, 2016 tarihinde Bilgestrateji: http://www.bilgestrateji.com/makale/BS2014-2/ Avrasyada-Bolgesel-Isbirligi-Surecinden-Isbirligi-Mekanizmasina-Turk-Konseyi.
 • Oran, Baskın, Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Olaylar, Yorumlar: 1980-2001. İstanbul 2007
 • Özcan, D. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Orta Doğu Politikası. İstanbul 2011
 • Özkan, Gökhan, Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya ve Kafkasya Ekseninde Türkiye, Nato,Rusya İlişkileri ve Türk Dış Politikasına Yansımaları. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(12), 2010, s. 120-127.
 • Purtaş, Fırat, Orta Asya'nın Bütünlüğü Sorunsalı ve Orta Asya'da Bölgesel Entegresyon Girişimleri. (T. Demirtepe, Dü.) Ankara 2008
 • Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbirliği ve Dayanışma. Milletler Arası Antlaşma. T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 16 Mart 1994
 • Socar, Tarihçe. Socar, http://www.socar.com.tr/kurumsal/#tarihce
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Uluslararası Boru Hatları ve Boru Hatları Projeleri. 2014, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Uluslararasi-Boru- Hatlari-ve-Boru-Hatti-Projeleri erişim Ocak 4, 2017
 • Türkiye-Azerbaycan Siyasi ilişkileri. 2016 T.C. Dışişleri Bakanlığı: http://www.mfa.gov.tr/turkiye-azerbaycan-siyasi-iliskileri.tr.mfa ). 5 Ocak 2017
 • Wikipedia. BTC. Wikipedia, 2011: https://tr.wikipedia.org/wiki/Bakü-Tiflis-Ceyhan_Petrol_Boru_Hattı#Bak.C3.BC_-_Ceyhan_projesi .
 • Yapıcı, Utku, Türkiye’nin Güney Kafkasya Politikası (1989-1993): Batı’nın Belirleyiciliği. 3 Ekim 2015, Alternatif Politika: http://alternatifpolitika.com/makale/turkiyenin- guney-kafkasya-politikasi-1989-1993-bati-nin-belirleyiciligi 8 Ocak 2017

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hacı Mustafa ERAVCI Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Temmuz 2019
Başvuru Tarihi 31 Mayıs 2019
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ulisa587614, journal = {Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi}, eissn = {2602-3245}, address = {Güvenevler Mah., Cinnah Cad., No 16, Çankaya / ANKARA}, publisher = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {1}, pages = {37 - 48}, title = {Sovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisi}, key = {cite}, author = {Eravcı, Hacı Mustafa} }
APA Eravcı, H. M. (2019). Sovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisi . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi , 3 (1) , 37-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/46863/587614
MLA Eravcı, H. M. "Sovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisi" . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 3 (2019 ): 37-48 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/46863/587614>
Chicago Eravcı, H. M. "Sovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisi". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 3 (2019 ): 37-48
RIS TY - JOUR T1 - Sovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisi AU - Hacı MustafaEravcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 48 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-3245 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi Sovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisi %A Hacı Mustafa Eravcı %T Sovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisi %D 2019 %J Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi %P -2602-3245 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Eravcı, Hacı Mustafa . "Sovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisi". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 3 / 1 (Temmuz 2019): 37-48 .
AMA Eravcı H. M. Sovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisi. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2019; 3(1): 37-48.
Vancouver Eravcı H. M. Sovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisi. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2019; 3(1): 37-48.
IEEE H. M. Eravcı , "Sovyetler Sonrası Azerbaycan -Türkiye Arasındaki Enerji İşbirliği Çalışmaları ve Dış Politikadaki Etkisi", Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 37-48, Tem. 2019
ULİSA: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. ULİSA Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.