Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigating the Migrant Smuggling in Turkey within the Scope of Legal and Economic Aspects

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 1 - 17, 30.06.2022

Öz

Immigrant Smuggling Crime is the de facto act of an individual's agreement with other persons or organizations who specialize in the field of illegal migrant logistics in return for a fee to go illegally from the country of residence to another country with better opportunities in various respects. That crime was not defined in Turkish Laws until 2002. Many social, economic, political, and psychological factors lead individuals to commit this crime. Therefore, immigrant smuggling is a global problem that states need to take measures at since it can cause many consequences to the detriment of the people who are the subject of smuggling and the countries through which the smugglers pass. In this research, migrant smuggling cases in Turkey between 2016 and 2019 are analyzed from legal and economic perspectives using secondary data.

Kaynakça

 • 4771 Sayılı Kanun. (2002). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/08/20020809.htm. Erişim Tarihi: 10.04.2022.
 • Alakuş, E., Uzan, Y. (2020). İnsan Ticaretine Konu Olma Potansiyeli Bakımından Türkiye’nin Afgan Düzensiz Göçmen Gerçeği. Göç Araştırmaları Dergisi, 6(1), 92-117.
 • Aslantürk, O., & Tunç, Y. E. (2018). Yabancıların Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamı. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 10(4). 13-20.
 • Baird, T., & van Liempt, I. (2016). Scrutinising the double disadvantage: knowledge production in the messy field of migrant smuggling. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42(3), 400-417. https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1103172.
 • Balcı, M., & Birlikseven, B. (2019). Göçmen Kaçakçılığının Terör Boyutu. III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı (Ed. T. Ercan Sepetcioğlu). 138-150.
 • Çağlayan, S. (2006). Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 67-91.
 • Çalışkan, A. (2021). Uluslararası Göçün Karşılaştırmalı Bir Analizi: Göçmen Kaçakçılığı Suçu Üzerine Tespitler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(42), 1187-1207. https://doi.org/10.46928/iticusbe.820747.
 • Çarmıklı Özmenek, E., ve Kader, M. U. (2016). Türkiye'de Göçmen Kaçakçılığı: Mülteci Krizinin 'Öteki' Yüzü. USAK Raporları No: 45.
 • Dedeoğlu, S., & Gökmen, Ç. E. (2020). Göç Teorileri, Göçmen Emeği ve Entegrasyon: Kadınların Yeri. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları içinde (Kristen Biehl ve Didem Danış). Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Deniz, O. (2015). Ortadoğu ve Asya Kökenli Göçmenlerin Göç Güzergâhında Türkiye Opsiyonu. Sosyoloji Divanı, 6, 209-231.
 • Dışişleri Bakanlığı. (2022). Afganistan Ekonomisi. https://www.mfa.gov.tr/afganistan-ekonomisi.tr.mfa. Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • Dışişleri Bakanlığı. (2022). Irak Ekonomisi. https://www.mfa.gov.tr/irak-ekonomisi.tr.mfa. Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • Dışişleri Bakanlığı. (2022). Pakistan Ekonomisi. https://www.mfa.gov.tr/pakistan-ekonomisi.tr.mfa. Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • Doomernik, J. (2013). Migrant Smuggling between Two Logics: Migration Dynamics and State Policies. The International Spectator, 48(3), 113-129. https://doi.org/10.1080/03932729.2013.815027.
 • Ekşi, N. (2017). 18 Mart 2016 Tarihli AB-Türkiye Zirvesi Bildirisinin Hukuki Niteliği. Contemporary Research in Economics and Social Sciences, 1 (1), 47-85
 • Ela Özcan, D. (2017). Çağdaş Göç Teorileri Üzerine Bir Değerlendirme. İş ve Hayat, 2(4), 183-215.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü. (2022). Düzensiz Göçe Yönelik Operasyonlarda Yılın İlk 3,5 Aylık Öneminde 36.344 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2.545 Organizatöre Adli İşlem Yapıldı. https://www.egm.gov.tr/duzensiz-goce-yonelik-operasyonlarda-yilin-ilk-35-aylik-oneminde-36344-duzensiz-gocmen-yakalandi-2545-organizatore-adli-islem-yapildi. Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • Evik, A. H. (2005). Göçmen Kaçakçılığı Suçu. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, IX(3-4), 125-179.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2022). Düzensiz Göç İstatistikleri. https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikler. Erişim Tarihi: 10.04.2022.
 • Güçlü, A. (2020). Göçmen Kaçakçılığı Kuramlarında Çok Boyutlu Yaklaşımların Gerekliliği. Göç Araştırmaları Dergisi, 6(2), 216-259.
 • Güllüpınar, F. (2012). Göç Olgusunun Ekonomi-Politiği ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 53-85.
 • İçduygu, A. (2021). Decentring migrant smuggling: reflections on the Eastern Mediterranean route to Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 47(14), 3293-3309. https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1804194
 • Kangal, Z. T. (2019). Göçmen Kaçakçılığı Suçu. D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 21 (Özel Sayı), 221-277.
 • Kanyılmaz Polat, E., & Bacak, B. (2018). İşveren Cephesinden Yabancı İşçi Sorunları. IX. Uluslararası STK Kongresi Sunumları, 15-17 Kasım 2018, Çanakkale, Türkiye.
 • Karabulut, R., & Açak, M. (2018). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Ekonomik Maliyeti (2011-2017). Birey ve Toplum. 8(15). 131-144.
 • Kartal, G., & Öztürk, S. (2018). Arap Baharı Olaylarının Orta Doğu Ekonomilerine Etkileri. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(4), 29-36.
 • Koser, K. (2005). Irregular Migration, State Security and Human Security: Policy Analysis. Global Commission on International Migration.
 • Koser, K. (2008). Why Migrant Smuggling Pays. International Migration, 46(2), 2-26.
 • Massey, D. S. (2016). Göç Kuramlarında Kayıp Halka. Göç Dergisi, 3(2), 143-165.
 • Öcal, O., & Atasever, B. (2021). Düzensiz Göçün Karanlık Yüzü: Göçmen Kaçakçılığı. Kapadokya Akademik Bakış, 5(1), 41-65.
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı. (2022). Düzensiz Göç İstatistikleri. https://www.sg.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikleri. Erişim Tarihi: 11.04.2022.
 • Sayın, H. (2017). Uluslararası Güvenlik ve Göçmen Kaçakcılığı. İktisadiyat, 1(1), s. 133-144.
 • Triandafyllidou, A. (2018). Migrant Smuggling: Novel Insights and Implications for Migration Control Policies. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 676, 212-221.
 • Triandafyllidou, A., & Maroukis, T. (2012). Migrant Smuggling: Irregular Migration from Asia and Africa to Europe. Palgrave Macmillan: Londra.
 • TÜİK. (2019). Uluslar arası Göç İstatistikleri. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Uluslararasi-Goc-Istatistikleri-2019-33709. Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • TÜİK. (2020). İl Bazında Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Il-Bazinda-Gayrisafi-Yurt-Ici-Hasila-2020-37188. Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • Türk Ceza Kanunu. (2004). https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf. Erişim Tarihi: 10.04.2022.
 • Vural, D. G. (2007). Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti. Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yiğittepe, L., & Çaykara, Y. H. (2019). Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Suçları: Türkiye ve İtalya Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 83-92.

Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 1 - 17, 30.06.2022

Öz

2002 yılında Türk Hukuk’unda ilk defa tanımlanmış olan Göçmen Kaçakçılığı Suçu, bireyin ikamet ettiği ülkeden görece çeşitli açılardan daha iyi imkânlara sahip başka bir ülkeye yasadışı yollardan gitmek için bu alanda uzmanlaşmış kişilerle veya örgütlerle ücreti mukabilinde anlaşması fiilidir. Bireyleri bu suça sevk eden sosyal, ekonomik, siyasi ve psikolojik pek çok etken bulunmaktadır. Göçmen kaçakçılığı hem kaçakçılığa konu olan kişilerin hem de kaçakçıların geçiş yaptığı ülkelerin zararına olacak pek çok sonuç doğurabildiğinden devletler düzeyinde tedbir alınması gereken uluslararası bir sorundur. Bu araştırmada, 2016-2019 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı vakaları ikincil veriler kullanılarak hukuki ve ekonomik açılardan irdelenmektedir.

Kaynakça

 • 4771 Sayılı Kanun. (2002). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/08/20020809.htm. Erişim Tarihi: 10.04.2022.
 • Alakuş, E., Uzan, Y. (2020). İnsan Ticaretine Konu Olma Potansiyeli Bakımından Türkiye’nin Afgan Düzensiz Göçmen Gerçeği. Göç Araştırmaları Dergisi, 6(1), 92-117.
 • Aslantürk, O., & Tunç, Y. E. (2018). Yabancıların Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamı. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 10(4). 13-20.
 • Baird, T., & van Liempt, I. (2016). Scrutinising the double disadvantage: knowledge production in the messy field of migrant smuggling. Journal of Ethnic and Migration Studies, 42(3), 400-417. https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1103172.
 • Balcı, M., & Birlikseven, B. (2019). Göçmen Kaçakçılığının Terör Boyutu. III. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu Bildiri Kitabı (Ed. T. Ercan Sepetcioğlu). 138-150.
 • Çağlayan, S. (2006). Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 67-91.
 • Çalışkan, A. (2021). Uluslararası Göçün Karşılaştırmalı Bir Analizi: Göçmen Kaçakçılığı Suçu Üzerine Tespitler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(42), 1187-1207. https://doi.org/10.46928/iticusbe.820747.
 • Çarmıklı Özmenek, E., ve Kader, M. U. (2016). Türkiye'de Göçmen Kaçakçılığı: Mülteci Krizinin 'Öteki' Yüzü. USAK Raporları No: 45.
 • Dedeoğlu, S., & Gökmen, Ç. E. (2020). Göç Teorileri, Göçmen Emeği ve Entegrasyon: Kadınların Yeri. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları içinde (Kristen Biehl ve Didem Danış). Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Deniz, O. (2015). Ortadoğu ve Asya Kökenli Göçmenlerin Göç Güzergâhında Türkiye Opsiyonu. Sosyoloji Divanı, 6, 209-231.
 • Dışişleri Bakanlığı. (2022). Afganistan Ekonomisi. https://www.mfa.gov.tr/afganistan-ekonomisi.tr.mfa. Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • Dışişleri Bakanlığı. (2022). Irak Ekonomisi. https://www.mfa.gov.tr/irak-ekonomisi.tr.mfa. Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • Dışişleri Bakanlığı. (2022). Pakistan Ekonomisi. https://www.mfa.gov.tr/pakistan-ekonomisi.tr.mfa. Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • Doomernik, J. (2013). Migrant Smuggling between Two Logics: Migration Dynamics and State Policies. The International Spectator, 48(3), 113-129. https://doi.org/10.1080/03932729.2013.815027.
 • Ekşi, N. (2017). 18 Mart 2016 Tarihli AB-Türkiye Zirvesi Bildirisinin Hukuki Niteliği. Contemporary Research in Economics and Social Sciences, 1 (1), 47-85
 • Ela Özcan, D. (2017). Çağdaş Göç Teorileri Üzerine Bir Değerlendirme. İş ve Hayat, 2(4), 183-215.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü. (2022). Düzensiz Göçe Yönelik Operasyonlarda Yılın İlk 3,5 Aylık Öneminde 36.344 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2.545 Organizatöre Adli İşlem Yapıldı. https://www.egm.gov.tr/duzensiz-goce-yonelik-operasyonlarda-yilin-ilk-35-aylik-oneminde-36344-duzensiz-gocmen-yakalandi-2545-organizatore-adli-islem-yapildi. Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • Evik, A. H. (2005). Göçmen Kaçakçılığı Suçu. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, IX(3-4), 125-179.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2022). Düzensiz Göç İstatistikleri. https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikler. Erişim Tarihi: 10.04.2022.
 • Güçlü, A. (2020). Göçmen Kaçakçılığı Kuramlarında Çok Boyutlu Yaklaşımların Gerekliliği. Göç Araştırmaları Dergisi, 6(2), 216-259.
 • Güllüpınar, F. (2012). Göç Olgusunun Ekonomi-Politiği ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 53-85.
 • İçduygu, A. (2021). Decentring migrant smuggling: reflections on the Eastern Mediterranean route to Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 47(14), 3293-3309. https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1804194
 • Kangal, Z. T. (2019). Göçmen Kaçakçılığı Suçu. D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, 21 (Özel Sayı), 221-277.
 • Kanyılmaz Polat, E., & Bacak, B. (2018). İşveren Cephesinden Yabancı İşçi Sorunları. IX. Uluslararası STK Kongresi Sunumları, 15-17 Kasım 2018, Çanakkale, Türkiye.
 • Karabulut, R., & Açak, M. (2018). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Ekonomik Maliyeti (2011-2017). Birey ve Toplum. 8(15). 131-144.
 • Kartal, G., & Öztürk, S. (2018). Arap Baharı Olaylarının Orta Doğu Ekonomilerine Etkileri. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(4), 29-36.
 • Koser, K. (2005). Irregular Migration, State Security and Human Security: Policy Analysis. Global Commission on International Migration.
 • Koser, K. (2008). Why Migrant Smuggling Pays. International Migration, 46(2), 2-26.
 • Massey, D. S. (2016). Göç Kuramlarında Kayıp Halka. Göç Dergisi, 3(2), 143-165.
 • Öcal, O., & Atasever, B. (2021). Düzensiz Göçün Karanlık Yüzü: Göçmen Kaçakçılığı. Kapadokya Akademik Bakış, 5(1), 41-65.
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı. (2022). Düzensiz Göç İstatistikleri. https://www.sg.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikleri. Erişim Tarihi: 11.04.2022.
 • Sayın, H. (2017). Uluslararası Güvenlik ve Göçmen Kaçakcılığı. İktisadiyat, 1(1), s. 133-144.
 • Triandafyllidou, A. (2018). Migrant Smuggling: Novel Insights and Implications for Migration Control Policies. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 676, 212-221.
 • Triandafyllidou, A., & Maroukis, T. (2012). Migrant Smuggling: Irregular Migration from Asia and Africa to Europe. Palgrave Macmillan: Londra.
 • TÜİK. (2019). Uluslar arası Göç İstatistikleri. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Uluslararasi-Goc-Istatistikleri-2019-33709. Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • TÜİK. (2020). İl Bazında Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Il-Bazinda-Gayrisafi-Yurt-Ici-Hasila-2020-37188. Erişim Tarihi: 19.04.2022.
 • Türk Ceza Kanunu. (2004). https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf. Erişim Tarihi: 10.04.2022.
 • Vural, D. G. (2007). Uluslararası Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti. Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yiğittepe, L., & Çaykara, Y. H. (2019). Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Suçları: Türkiye ve İtalya Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 22(1), 83-92.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alişan BALTACI> (Sorumlu Yazar)
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3280-405X
Türkiye


Zeynep Müjde SAKAR>
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6939-0009
Türkiye

Destekleyen Kurum Yoktur
Proje Numarası Bir projeye ait değildir
Teşekkür AYBÜ ULİSA'ya bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 7 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ulisa1113452, journal = {Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi}, eissn = {2602-3245}, address = {Güvenevler Mah., Cinnah Cad., No 16, Çankaya / ANKARA}, publisher = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1 - 17}, title = {Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Baltacı, Alişan and Sakar, Zeynep Müjde} }
APA Baltacı, A. & Sakar, Z. M. (2022). Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi , 6 (1) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/70980/1113452
MLA Baltacı, A. , Sakar, Z. M. "Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi" . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 6 (2022 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulisa/issue/70980/1113452>
Chicago Baltacı, A. , Sakar, Z. M. "Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 6 (2022 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi AU - AlişanBaltacı, Zeynep MüjdeSakar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 6 IS - 1 SN - -2602-3245 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi %A Alişan Baltacı , Zeynep Müjde Sakar %T Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi %D 2022 %J Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi %P -2602-3245 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Baltacı, Alişan , Sakar, Zeynep Müjde . "Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 6 / 1 (Haziran 2022): 1-17 .
AMA Baltacı A. , Sakar Z. M. Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2022; 6(1): 1-17.
Vancouver Baltacı A. , Sakar Z. M. Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2022; 6(1): 1-17.
IEEE A. Baltacı ve Z. M. Sakar , "Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığının Hukuki ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi", Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 1-17, Haz. 2022
ULİSA: Uluslararası Çalışmalar Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. ULİSA Enstitüsü tarafından yayımlanmaktadır.